Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
150
lượt xem
13
download

Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh vễcã hội về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/04/1995 về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  23/L§T B X H­T T  n g µ y     19 th¸ng  n¨ m  1995 h í ng d É n   æ   u n g  T h « n g  t 9  b s s è 08/L§T B X H­T T  n g µ y   11­4­1995 v Ò  c«n g  t¸c huÊn   luy Ö n  a n  to µ n lao ® é n g, v Ö  sinh  lao ® é n g Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 06/CP  µy  1­ ng 20­ 1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtm ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   toµn    ng, vÖ   chiti   s® c B Lu   ®é v an  lao ®é   sinh lao  ng,  Õp  ®é ti theo Th«ng   08/L§TBXH­TT   µy  4­ t ng 11­ 1995, Bé     Lao  ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héihíng dÉn      X∙      bæ sung  ét  è  éidung  Ò   m sn  v c«ng    t¸c huÊn  Ön  Ò   toµn    ng, vÖ   luy v an  lao®é   sinhlao®éng       nh sau: I ­ H u Ê n  luy Ö n  ® è i v íi h ÷ n g  n g ê i l µ m  c « n g  vi Ö c  n c ã  yªu c Ç u  n g hiª m n g Æ t  v Ò  a n  to µ n lao ® é n g, v Ö  sinh lao ® é n g 1. Nh÷ng    c«ng  Öc  ã  cÇu  vi c yªu  nghiªm ngÆt  Ò   toµn    ng, vÖ   v an  lao ®é   sinh lao ®éng  µnh÷ng     l  c«ng  Öc  ã    iÒu  Ön  ©y  c  ¹i  vi c c¸c ® ki g ®é h , nguy  Ó m   hi cho b¶n  ©n  êilao®éng  µ  ÷ng  êixung  th ng     v nh ng   quanh; ­Cã   ö  ông    sd m¸y  ãc, thiÕtbÞ  Ô   ©y      ¹n lao®éng; m     d g ra tai     n ­  µ m   Öc  L vi trong    iÒu  Ön  c  ¹i  c¸c ® ki ®é h ,nguy  Ó m    lµm  Öc    hi nh vi trªn cao, lÆn  ©u  íiníc,trong    s d    m«i  êng  ãng  ¹ cêng    tr ph x  ®é cao, ë  Çn   g hoÆc   tiÕp xóc  íi   Êtd Ô     v   ch   ch¸ynæ,  Êt®éc... c¸c   ch   ­Quy  ×nh thao t¸c®¶m     tr      b¶o  toµn  an  phøc  ¹p. t 2. C¨n  vµo  iÒu  Ön    cø  ® ki nªu  trªn.Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    quy  nh  ®Þ danh  ôc  Ò,  m ngh c«ng  Öc  ã  vi c yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   toµn  v an  lao®éng, vÖ       sinhlao®éng       nh sau: 2.1.C¸c    c«ng  Öc  êng  vi th xuyªn tiÕp  óc  íinguån  iÖn  µ  Ô   ©y      x v  ® vd g tai n¹n vÒ   iÖn;  ® 2.2.C¸c    c«ng  Öc  Õn hµnh  vi ti   trong m«i  êng  ã  Õu  ènguy  Ó m,  c    tr cy t  hi ®é h¹inh  Êt®éc, phãng  ¹,vitrïngg©y  Önh...   ch     x      b ; 2.3.S¶n  Êt,sö  ông,b¶o    xu   d   qu¶n,vËn    chuyÓn  Êtnæ; ch   2.4.C¸c    c«ng  Öc  ã  vi c kh¶ n¨ng    ph¸tsinhch¸y,næ;     2.5.Khoan,®µo  Ç m     å  ©u, khaith¸ckho¸ng s¶n,khaith¸c®¸;     h lß,h s             2.6.V Ën  µnh  åih¬i, ×nh  Þu    ùc,h Ö   èng  ¹nh;   h n    b ch ¸p l   th l 2.7.Khaith¸cl©m       s¶n,thuû s¶n;     2.8.C¸c    c«ng  Öc  ã  ªnquan  n   vi c li   ®Õ b¶o  ¶m   toµn  ña    ¬ng  ® an  c c¸c ph tiÖn giao th«ng  Ën  ;     v t¶i 2.9.C¸c    c«ng  Öc    vi trªncao,lÆn  ©u  íi íc,trªns«ng,trªnbiÓn;   s d     n    2.10.VËn  µnh    ÕtbÞ  ©ng, thang    h c¸cthi   n   m¸y,thang  èn;   cu
  2. 2 2.11.VËn  µnh      h c¸c m¸y  a, c ¾t,®ét,dËp... Ô   ©y      ¹n    èn  c       g d c¸c tain nh cu tãc,cuèn    ©y,kÑp,va,®Ëp...   taych      3. ViÖc  chøc  µ    tæ  v qu¶n  ýc«ng    Ên  Ön  i víi ÷ng  êilµm  l  t¸chu luy ®è     nh ng   c¸c c«ng  Öc  ã    vi c yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   toµn  v an  lao  ng,  Ö   ®é v sinh    lao ®éng  ãi trªnph¶i® îc tiÕn  µnh  êng  n       h th xuyªn víichÊt l ng      î cao  ¬n  µ  h v chÆt  chÏh¬n  i víi êilao ®éng  µm      ®è     ng     l c¸cc«ng  Öc  vi kh¸c;®ång  êingêisö  ông    th    d lao ®éng    ph¶ib¸o  danh    c¸o  s¸ch  êi lµm  ng   c«ng  Öc  µy  íiSë   vi n v   Lao  ng   ®é ­ Th¬ng binh vµ    éivµ  ¬    X∙ h   c quan  ñ  ch qu¶n    ®Ó theo dâi.   4.Qu¶n  ývµ  ö  ông  Îan  µn:   l  s d th  to ­ ThÎ an  µn  Së       to do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi in,ph¸thµnh  µ  v X∙        v qu¶n  ýtheo  É u   l  m quy  nh  èng  Êt cña  é  ®Þ th nh   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héiban  µnh  ô  ôckÌm    h (ph l   theo); ­ Ng êi sö  ông    ng  ã     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   Êp  Îan  µn    c th   to cho  êi lao ng     ®éng sau    Ên  Ön  µ  Óm    tyªu cÇu; khihu luy v ki tra®¹     ­ Ng êilao ®éng       trong khilµm  Öc     vi ph¶imang    theo  Îvµ  Êt tr×nh khi th  xu      cã  cÇu  ña  êi sö  ông    ng  yªu  c ng   d lao ®é hoÆc  Thanh    µ   ícvÒ   toµn  traNh n   an  lao®éng.   5. Ng êi lao ®éng  ù do  µm         t   l c¸c c«ng  Öc  ã  vi c yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   v an  µn    ng, vÖ   to lao ®é   sinh lao ®éng  ×     th ph¶i®¨ng  ý  íiSë     k v   Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh  µ  héi®Þa   ¬ng  µ  v X∙    ph v ph¶i® îc Së       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héitæ    chøc  Ên  Ön  µ  Êp  Îan  µn. hu luy v c th  to II  ­ T µ i li Ö u h u Ê n  luy Ö n  v Ò  a n  to µ n lao ® é n g, v Ö  sinh lao ® é n g 1. H Ö   èng  µiliÖu lµm    ®Ó     ¹n néidung  Ên  Ön      th t    c¨n cø  biªnso     hu luy bao gå m: ­ C¸c  b¶n    v¨n  ph¸p quy  ña  µ   íc vÒ   toµn    ng, vÖ   c Nh n   an  lao ®é   sinh lao    ®éng  µ    Ên    ªnquan; v c¸cv ®Ò li   ­ C¸c    Èn, quy  ¹m  µ   íc,ngµnh  Ò   toµn  tiªuchu   ph Nh n   v an  lao  ng,  Ö   ®é v sinhlao®éng;    ­ C¸c quy  nh   ña    é,  µnh,    ®Þ c c¸c B Ng c¸c TØnh,  µnh  è  ùc thuéc Th ph tr     Trung  ng  µ    n   Þ   îc uû  Òn  ¬ v c¸c ®¬ v ®   quy qu¶n  ý vÒ   toµn    ng,  Ö   l   an  lao ®é v sinhlao®éng    ông  ¹ c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng,®¬n  Þ).    (¸pd t      i   ph   v ­C¸c  µiliÖu kü  Ëtcña      t     thu   c¸cm¸y  ãc, thiÕtbÞ, c¸cho¸ chÊt; m        ­ C¸c  µiliÖu khoa  äc  ã  ªnquan  n   Ên    toµn    ng, vÖ     t    h c li   ®Õ v ®Ò an  lao ®é   sinh lao ®éng  ña       c c¸c m¸y  ãc,  ÕtbÞ,    Êt do    m thi   c¸c ch   c¸c doanh nghiÖp    quy ®Þnh. 2. C¸c  é,  µnh  chøc    ¹n  ¬ng  ×nh,néidung  Ên  Ön    B ng tæ  biªnso ch tr    hu luy an  µn    ng, vÖ   to lao®é   sinh lao®éng     cho  õng  t chuyªn ngµnh    toµn  iÖn,   nh an  ®   an  µn    Êt,an  µn  ãng  ¹,an  µn  ö  ông  Ët liÖu næ,  to ho¸ ch   to ph x   to s d v    phßng  µ  v ch÷a ch¸yc«ng    nghiÖp...
  3. 3 3.Ng êisö  ông    ng  chøc    ¹n ch¬ng  ×nh,néidung  Ên     d lao®é tæ  biªnso   tr    hu luyÖn  ïhîp víi ôc  ch, yªu cÇu  µ  i t ng cô  Ó  ña  n  Þ. ph       m ®Ý     v ®è  î   th c ®¬ v Trªn ®©y  µm ét  è  éidung  íng dÉn      l  sn  h  bæ sung  Th«ng   è  ts 08/L§TBXH­ TT  µy  4­ ng 11­ 1995  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ®Ò   Þ     v X∙    ngh c¸c Bé, ngµnh  a  ¬ng  chøc  íng dÉn  ùc hiÖn  ètc¸cquy  nh  Ò     ®Þ ph tæ  h  th   t    ®Þ v c«ng  t¸chuÊn  Ön  toµn    ng, vÖ     luy an  lao®é   sinhlao®éng.    Ph ô   ôc l M É u  thÎ n  to µ n  a       M Æt   B M Æ t  A                                                       S ë  Lao ® é ng T h ­ ¬ ng binh v µ  X ∙ h é i    B é  (ng µ nh, ® Þ a ph ­ ¬ ng)                  TØ nh t µnh  è) (h ph   oanh  D nghi p:             Ö                                                          ä ª ...............  H t n:...............   ghÒ  c«ng  Ö c)..........  N ( vi :.......... ThÎ ¶nh  3x4   êigi huÊ n uyÖ n õ:......  Th   an  l t .......   Õ n  µy...t ng..  m .....  ® ng .. h¸ ..n¨ ..... A n oµn t   è  hÎ....                               g­êi S t ....                              N   SD L§         ã  ¸ tÞ   Õ n                      ( ý  ª   C gi  r ®                       K t n, ® ãng  Ê u) d   gµy..t ng..n¨ .. N . h¸ .  m . K Ýnh  íc:9cm  6cm  th   x 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản