intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 23TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

103
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 23TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23TC/TCT của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   µI C H Ý N H  S è  23  C/T C T  N G µ Y  7 T H¸ N G  03 N¨ M  1995 B T T H íN G  D É N  X ö  L ý   E  « T«, X E  2 B¸ N H   ¾ N   ¸ Y  C ã  N G U å N  G è C   H Ë P   X G M N T R¸I P H Ð P  ® A N G   U  H µ N H  T R O N G  M é T  S è  ® ¬ N   Þ   L V Q U © N  ® éI Thihµnh    ChØ  thÞ cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    6572    v¨n sè  KTTH,  ngµy 22/11/1994    vª viÖc  lýsè  «    2  sö    xe  t«,xe  b¸nh  g¾n  m¸y  nguån  cã  gèc  nhËp khÈu    tr¸ phÐp  i ®ang u  l hµnh trong mét  ®¬n  qu©n  sè  vô  ®éi,Bé    Tµi  chÝnh híng dÉn  lýnh    xö    sau: I/§èITîNG  îC      ® GI¶IQUY ÕT     1.Nh÷ng    ®¬n  qu©n    xe  t«,xe  b¸nh  vÞ  ®éi cã  «    2  g¾n  m¸y  nguån  cã  gèc  nhËp  khÈu    tr¸ phÐp  i ®ang  dông  ® îc Bé  sö  ®∙    Quèc  phßng  cho  t¹m  ®¨ng  ký  sö dông  hoÆc  cha  cho  ®¨ng  sö  t¹m  ký  dông    (cã danh  s¸ch ®Ýnh    kÌm) th× ® îc       nép thuÕ  nhËp  khÈu    ®Ó ®¨ng  l hµnh  ký u  chÝnh  thøc  (thuÕ  íc b¹,Bé    tr     Tµi chÝnh  v¨n b¶n  cã    riªng). 2.Sè  «    2    xe  t«,xe  b¸nh  g¾n  m¸y  nguån  cã  gèc nhËp  khÈu   tr¸phÐp  îc i ®   ph¸thiÖn    hoÆc     kª khaithªm    ngoµidanh    s¸ch kÌm    theo  Th«ng   t nµy  ®Òu   bÞ  xö    lýtÞch thu. 3.C¸c   îng quy    ®èi t   ®Þnh  ®iÓm   nªu  ë  1  trªn,  ph¶i®Õn       kª khaidanh    s¸ch  (Ghirâ tªn®¬n          vÞ; ®Þa   chØ      trôsë;nh∙n hiÖu        khung,sè    xe,®êi xe,sè    m¸y;   nguån  gèc    ic¬  xe) t¹  quan  UBND   do  tØnh, thµnh    phè   trùc thuéc  trung  ¬ng  chØ  ®Þnh  (c¬ quan  ThuÕ   hoÆc   quan    c¬  Tµi chÝnh).§Þnh  hµng    kú  th¸ng,  UBND     c¸c tØnh,thµnh    phè  tæng      c¸o cho  Tµi chÝnh    l   hîp göib¸o    Bé    vª sè îng xe  nguån  cã  gèc  nhËp  khÈu    tr¸ phÐp    îc ®¨ng  l hµnh  i sÏ ®   ký u  chÝnh  thøc ®∙  ®Õn     kª khainép    thuÕ  sè  bÞ  lýtÞch  vµ  xe  xö    thu. II  / THñ  TôC  THU   THUÕ   CHO   Vµ  ®¨NG   LU   Lý  HµNH. 1. C¸c    ®¬n  qu©n  vÞ  ®éi  xe  t«,xe  b¸nh  cã  «    2  g¾n   m¸y  nguån  cã  gèc  nhËp  khÈu    tr¸phÐp  i ph¶ilµm    ®¬n    xinlµm      thñ tôcnép  thuÕ  nhËp  khÈu (trong  ®¬n   ph¶i cam     ®oan  do  xe  ®¬n   mua,  îc cÊp  vÞ  ®   hoÆc   îc biÕu, tÆng, ®       kh«ng  sù  cã  tranhchÊp).   2.Khaib¸o,®¨ng  nép        ký  thuÕ. 3.    C¬ quan  ThuÕ,    Tµi chÝnh, kiÓm       tra thùc  xe, ghi râ  ixe, sè  tÕ      lo¹    khung,sè    m¸y,t×nh    tr¹ngxe.   4.Nép    thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh   díi®©y: a/ ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp  khÈu: Theo    biÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  hiÖn hµnh  t¹ thêi®iÓm       i ®¨ng  lµm      ký  thñ tôcnép  thuÕ  nhËp  khÈu. b/    Gi¸ tÝnh  thuÕ:  C¨n  vµo  cø  b¶ng      gi¸ tèithiÓu  ban  hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þn   624  sè  TC/TCT/Q§, ngµy    26/07/1994  cña  Tµi chÝnh      Bé    ®Ó ¸p dông. Trêng  nh÷ng  kh«ng  trong b¶ng    hîp  xe  cã    gi¸nªu    gi¸tÝnh  trªnth×    thuÕ  nhËp  khÈu    vµo    c¨n cø  gi¸tÝnh  phÝ  ícb¹ quy  lÖ  tr     ®Þnh  i t¹ ®Þa    ph¬ng.Trêng    hîp trong b¶ng    phÝ  ícb¹ còng      gi¸lÖ  tr     kh«ng  th× gi¸tÝnh  cã      thuÕ nhËp  khÈu  do  quan  c¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan    Tµi chÝnh  quy ®Þnh  theo  ®óng  nguyªn  t¾c  quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  ­nghÞ  i 7   ®Þnh  54    sè  CP ngµy  28/08/1993 cña    ChÝnh  phñ.
 2. 2 5. Trêng  tr     hîp  íc ®©y,  nÕu  chñ  ®∙  xe  nép  tiÒn thuÕ, tiÒn    ®Þa     ph¹tdo  ph¬ng  quy  ®Þnh    îc t¹m   u  ®Ó ®   thêil hµnh  th×  îc khÊu    xe  ®   trõphÇn  nép  ®∙  ®ång      phÇn  thêitruythu  cßn  thiÕu  tiÒn  vÒ  thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy  ®Þnh  t¹  iTh«ng   t nµy. PhÇn   nép  íc ®©y   chªnh    ®∙  tr   cã  lÖch  thõa  víimøc   so    tÝnh  theo  quy  ®Þnh  it¹  Th«ng   ty nµy  (nÕu   cã) th×  chñ  kh«ng  îc hoµn  i xe  ®   l¹ sè    tiÒn nép    thõa. Trêng  hîp  nªu  trªn,chñ  ph¶i xuÊt    xe    tr×nh  ®Çy     ®ñ chøng  hîp  tõ  lÖ  chøng  minh  sè  vÒ  tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹t®∙          nép. 6.Thñ      tôc®¨ng  l hµnh      thuéc ®èi t     ký u  ®èi víi xe     îng trªnph¶icã;   + QuyÕt  ®Þnh  lýcña  quan  xö    c¬  ThuÕ,  mÉu   CTT  (b¶n  sè  31  chÝnh). + Biªn laithu tiÒn,mÉu   CTT   (b¶n          sè  11  chÝnh) trong ®ã     lo¹        ghirâ  i xe, sè khung,s«    m¸y,sè   tiÒn thuÕ    nhËp  khÈu   truythu. Mçi tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc trung ¬ng  c¸c®¬n  qu©n        cã    vÞ  ®éi ®ang  l hµnh  cã  u  xe  nguån  gèc nhËp   lËu,thµnh  mét  c«ng      lý(bao  lËp  tæ  t¸c®Ó xö    gåm  thµnh  phÇn: ThuÕ,      TµichÝnh  thµnh    do  viªnthuÕ  lµm  tr tæ  ëng) ®Ó     gióp   UBND   tØnh,thµnh    phè  chØ  ®¹o  viÖc    kª khai,xÐt duyÖt  tæ      vµ  chøc  lµm    thñ tôcthu nép      thuÕ. 7. Sè    tiÒn    truy thu  thuÕ  nhËp  khÈu  quan  c¬  ThuÕ   nép  vµo    tµikho¶n  922 "T¹m   gi÷ chê  lý"cña  Tµi chÝnh  xö    Së    tØnh,thµnh    phè  ® îcph©n  vµ    phèi  nh sau: + 50%   (N¨m  ¬i phÇn  m   tr¨m) nép    ngay    vÒ Ng©n   s¸ch  trung ¬ng, h¹ch     to¸nvµo    Môc  ­Thu  47   kh¸cNg©n    s¸ch. II     ITæ CHøC   / THùC   HIÖN 1. UBND   tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    trung ¬ng  chØ  ®¹o    quan  c¸c c¬  chøc n¨ng (ThuÕ, TµichÝnh) lµm        tËp  trung,døt ®iÓm       viÖc    kª khainép    thuÕ  cña    c¸c ®èi îng  t nªu  i t¹ §iÓm   ­ PhÇn      1    I ­ Th«ng    t nµy; §¶m     b¶o  thùc hiÖn  nghiªm  chØnh ChØ   thÞ  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  tinh thÇn  vµ    chØ  ®¹o cña  Th«ng  tnµy,xö      lýhoµn  thµnh  ícngµy  th¸ng06  tr   30    n¨m  1995. 2. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh   tõ ngµy    ký.Trong    qu¸ tr×nh tæ    chøc  thùc hiÖn nÕu   vÊn    víng  ¾c   cã  ®Ò g×  m th×  hÞp    thêib¸o  c¸o        vÒ Bé Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt. 3.§Ò     nghÞ, Bé    Quèc  phßng  chØ  ®¹o cho    c¸c®¬n  qu©n    vÞ  ®éi ®ang u  l hµnh  «    2  xe  t«,xe  b¸nh  g¾n  m¸y  nguån  cã  gèc  nhËp  khÈu    tr¸phÐp  i ®Õn  c¬  quan ThuÕ   (Côc thuÕ)  i t¹ ®Þa  ph¬ng  ®¬n  ®ãng    ®Ó   vÞ  trôsë  ®¨ng    ký,nép  thuÕ nhËp  khÈu  cho  vµ  ®¨ng  l hµnh  ký u  chÝnh  thøc. B I Ó U  T H è N G  K ª « T«  N G U å N   è C  N H Ë P  T R¸I  H Ð P  C¸ C  ® ¬ N  V Þ   ù  M U A  ®∙ ® îC ®¨ N G   G P T K ý  T¹ M (KÌm  theo Th«ng   23    tsè  TC/TCT  ngµy  th¸ng03  21    n¨m  1995) I.TRíC    TH¸NG   1/1992
 3. 3 Sè  Tªn  ®¬n  mua       vÞ  xe    Nh∙n  hiÖu    Sè  xe  khung    m¸y  Sè  TT  1   Qu©n      khu  3(CT  Duyªn    DATSUN      h¶i) (4)   940     6802485           Bé  2   Quèc  phßng            MERCEDES     10021007  2092010 (4) 0     nt­   3   ­     TOYOTA     (12) 7426         705395       Qu©n   chñng   kh«ng  PEUGEOT     4   (4) 3551A11  1327488   qu©n(A42)  6       TC2  5   (V¨nphßng)            BESTA       (12)   112910  95895         (TOCECO)          6            TOYOTA            0011140  311914    ­         7           TOYOTA            004368  X    04       ­         8             HONDA             076160  1012909   ­         9            TOYOTA            6001794  0376982     ­         10             HONDA             225624   3003340        ­         11            HONDA             224789   3003017   
 4. 4     Qu©n   12   khu  (BTM)    7     LADA              95300   60005             ­(BCHQS   13     §ång  Nai)   TOYOTA       (4)   78141   41651             ­(C/T D/vô  14       MiÒn  ®«ng)        MITSUBISHI  11093   78471         (4)       ­   ­          15                 MISUBISHI         7104       400580      ­(BCHQS   16     T/P  M)      HC       MISUBISHI         11276      981803      ­(BTM)           17                TOYOTA            31463   35574             ­(C/T L©m   18       s¶n)              MISUBISHI         747        4081           ­(Côc  19     HC,  nghiÖp)   XÝ        TOYOTA   406043   17726            ­(BCHQS   20     Long  An)           MISUBISHI         7779    33418             ­(C/T Ph¬ng  21       ®«ng)            TOYOTA            21626   91481             ­(XÝ  22     nghiÖp  qu©n  trang)      TOYOTA            29628      119149      ­(BCHQS   23     §ång  Nai)          TOYOTA            57184   84493             Qu©n   24   khu  (Cty Hïng  5     V­   HONDA     (4) 32809  6225      ¬ng)      ­(Côc  25     C/trÞ)    MISUBISHI     8011228  79231            ­(BCHQS   26     Q/Nam    ­§/N½ng   TOYOTA     29124      312            Qu©n   27   khu  (BTM)      9        MERCEDES     114015     165691      ­BCHQS     28     KiªnGiang        MERCEDES     30077   20317           29  ­                             MERCEDES   56844   38634             ­(F330)       30             TOYOTA     (12) 50837   21787             ­(E 659)         31     ­            TOYOTA     (4) 3354       2571           ­(BTM)           32               BM W     (4) 5046064  27360            ­(X/nghiÖp  33     412)     TOYOTA     (4) 7040627  5883671        ­(Côc  34     KT)  MITSUBISHI      7716      31250     ­(BCHQS   35     §ång  Th¸p      )    PEUGEOT(505 63608      641228  )         ­(BCHQS     36     KiªnGiang)         NISSAN       (4)   29562   34483             BCCB     37   (C/tX/dùng  25/3)       NISSAN       (4)   86297   3804846         BC§C   38   (V¨nphßng)                TOYOTA      (4)     040163     022748    II  1/1/92®ÕN   . Tõ    5/10/92 Sè  Tªn  ®¬n  mua       vÞ  xe    Nh∙n  hiÖu  xe  Sè  khung    m¸y  Sè  TT       1   BTTM   (Côc  b¶n  ®å)            NISSAN       31001776  58203   (4)     
 5. 5   2 ­        HONDA     (4)  1100458 1090488   3  ­        HONDA   (4) 11024508 1024321   4 ­ TOYOTA   (4) 6194432 2613210      5   TCCNQF     Dvô      TOYOTA     (C/tsx  2)     (4) 2491684  6223787         ­           6                TOYOTA     (4) 60073196  0983389 2       7   QK3     (C/tDuyªn       h¶i)     NISSAN       (4)   888339     556233    8 ­                      PEUGEOT     (4) 536033     394704       9   QK5   (BCHQS   Gia       Lai)     LADA        (4)    99611   73962             ­ (BCHQS   10      §¾c       L¨c)     HONDA     (4) 20010   1004826         ­ (BCHQS   11      QN§N)             TOYOTA     (8) 12705      292653      ­ (Côc  12      HC)                   ­         (4)   59045      269671      ­ (Côc  13      KT)                   ­         (4)   98490   21998             ­ (C/t 14          v/t¶i biÓn  234)       ­         (4)   6057718  5679403        ­ (ViÖn           15      QY 17)       MAZDA             502929   40902            ­ (BCHQS   16      L©m   ®ång)     NISSAN            (4)   236794     258879      ­ (C/t   17        V©n)      H¶i       MITSUBISHI  14859      858            BCCB   18   (CT  Lòng        L«)       NISSAN       (4)   104422   7721336        ­   756)         19     (Z­          TOYOTA     (4) 6048304  1022707        BCTT   1)          20   (M­           MAZDA  (4)         518256     972631      ­   755)         21     (Z­          TOYOTA  (4)     70049137 997766  2     ­   22     (XN  M3)                 NISSAN       (4)   41464      105843      ­     23     (L÷ 596)                   ­ (4)          3829    85849             QK7   24   (BCHQS§ång  Nai) DATSUN            88690   68226             ­ (V¨nphßng)        25               TOYOTA            1162    20714             ­ (Phßng  26      kinhtÕ)               ­             23300   94319             ­ (C/t 27        dÞch  MiÒn  vô  ®«ng) ­               91418   21626             ­ (BCHQS   28      T©y  ninh)         DATSUN            2549       324538      ­ (    29      ­ §ång  Nai)            ­             88273      629553      ­ (Côc  30      ChÝnh       trÞ)     FORD              4579       388802      ­ (BCHQS   31      S«ng  BÐ)          DATSUN            1597       808492      ­ (    32      ­ T©y  Ninh)            ­             1319       808769      ­ (    33      ­ S«ng  BÐ)          HONDA             13726      9350      
 6. 6     ­ (   34      ­§ång  Nai)    NISSAN            43885   50779             ­ (Côc  thuËt)     35      kü        TOYOTA            63505   78595             ­ (C/t 36        l©m  s¶n       7)      DATSUN            1733    13331             ­ (C/t 37        Ph¬ng  §«ng)        HONDA             33604      6565           ­ (BCHQS   HCM)       ­       38      TP               37924      526510      39      ­ (Nhµ  kh¸ch TSN)            TOYOTA            60079   71570             QK9   40   (F339)                     ­         (4)   28629   30869             ­ (BCHQS   41      Minh       h¶i)    NISSAN  (4)        79382   50692             ­ (F­ 42      339)                  TOYOTA     (4) 54726   26240             TC2  43   (Côc  120                   ­  (4)          11400137 0384238 69      44  ­                         ­  (4)          009669      61323    45  ­                        ­  (4)          003993     03VC46    46  ­                       NISSAN  (4)        3317704    489078    47  ­                       BESTAKIA  112904   2095990    (12)      48  ­   (TOCECO)                 HONDA   216875   2380193   9      Q§4  49   (BTM)    TOYOTA        (4) 31224      3917         50  ­                        DATSUN     (4) 1483       9265           ­ (F­           51      7)           TOYOTA     (4) 7489       5887           ­ (F­            52      9)            ­         (4)   9904       8872           53                 ­ (L÷ 22)          HONDA  (4)        6860       1580           Häc  54   viÖn  Lôc  Qu©n             NISSAN       18309969  (4)   543577    56  ­                        ­         (4)   211339     211828    57  ­                        ­         (4)   500840     299177    58  ­                      HONDA     (4) 1002974  1003094      59  ­                        ­ (4)           225794   3003470      60  ­                      TOYOTA     (12) 0000495  0033895        BC§C   61   (V¨nphßng)                NISSAN       (4)   116926     787780    62  ­ (Tr    êng  SQBC)           TOYOTA     (15) 0.00704    0.09098      QCKQ   63   (Nhµ  m¸y  A32)      NISSAN             (4)   103667     766363                                                                                                                                          II   6/10/92 ®ÕN   ITõ  .   NAY                      
 7. 7 Sè  Tªn  ®¬n  mua   vÞ  xe  Nh∙n  hiÖu    xe  Sè  khung    m¸y  Sè  TT    1  BTTM   (Côc  B¶n    §å) NISSAN       (4)   553815     18391313    2  ­                      HONDA  (4)         1070588    1060552         3   TCCT   (XN  Phim  Q§)  NISSAN       (4)   126838     30475610       4   TCHC   (XN173)  ­         (4)   12108937  20783147       ­   5      (ViÖn  175)               HONDA  (4)         154191     2248552         6   ­(C«ng      tymay    20) NISSAN       (4)   12104436  20770641       7   ­(C«ng      tymay    32) TOYOTA      (12)   40014414  402166       8  ­                     HONDA       (4)    317659     34013229       9   ­(N«ng  êng    tr 1A)      TOYOTA            (4)   29688      50359          ­(C/t 10       may    28) ­         (4)   68216      13812        11              ­          NISSAN       (4)   234198     20435256      TCHC       12   (§§ 11) TOYOTA       (4)   80007239 666006     7   13  ­                         ­         (4)   611589     6662458      14  ­                         ­         (4)   93278      8389         15  ­                         ­         (4)   9004229    6157998      16  ­                         ­         (4)   376079     14935        17  ­                         ­         (4)   80008907  7677879        ­    18    (C/t246)                  NISSAN       (4)   138539     784705         TCKT   (Côc   QLXM   ­       19     (4)   31226      278364     ­J250)            20  ­ (Côc     QLXM    ­J258) SONATA         (4)   462072     42628        21  ­ (Côc     QLXM  Z151) TOYOTA       ­   (4)   60035328  217181       22  ­ (Côc     QLXM­Z155)  NISSAN       (4)   11523885  18325994    23  ­ (Côc     QLXM­Z751)  TOYOTA       (4)   23356      94390        24  ­    ­                      DATSUN       (4)   504478     59006        25  ­    ­                      PEUG OET      (4)   52727      407027       26  ­    ­                      DATSSUN      (4)   28629      3072         27  ­    ­                      TOYOTA       (4)   3459       10807        28  ­    ­                        ­         (4)   58560      73741        29  ­    ­                      DATSUN       (4)   1110       804958       30  ­    ­                      TOYOTA       (4)   30322      39084        31  ­    ­                        ­         (4)   1450       906270       32  ­    ­                        ­        (12)   5336       684036    
 8. 8   33  ­   (Côc  TC§L­  CL)  DATSUN       (4)   3691       835317       34  ­(C/T Xu©n      Mai)   NISSAN       (4)   3272       830388       35  ­(Côc    QL­XM  XN     ­       ­ 7/5)   (4)   76912      19348        36  ­(Côc     QLXM    ­X203) ­           (4)   81315      153031       37  ­ (Côc    QLXM­ViÖn KT  ­         (4)   12004242  18634817  «t«)        38  ­( ­ Trêng  «t« 2  ­           ­ KT      (4)   988        1419         39  ­(C¬    quan  côc  QLXM   TOYOTA       (4)   14894      411909       40  ­                      ­         (4)   120105     202636         ­ (C¬  41     quan T/trùc     côc  NISSAN       (4)   29994      92938      QLXM)     ­(Côc  42     qu©n  khÝ)  ­         (4)   103449     5553551      43  ­                    TOYOTA       (4)   297102     47252        44  ­                      ­         (4)   60661      12409952    45  ­                    MAZDA  (12)        250175     562331       46  ­                    NISSAN       (4)   605408     507316       47  ­                    TOYOTA       (4)   4640353    958298       48  ­                    NISSAN       (4)   12000759  18204436    49  ­                    TOYOTA       (4)   67147      271712         TC   50   CNQF   (Z159)   NISSAN       (4)   630283     537072       51  ­  (CT      VËt )     t     TOYOTA       (4)   176        221981       52  ­  (CTDVTH             2)      HONDA  (4)         26411      1010600      53  ­  (Z111)                   TOYOTA       (4)   31291      262528       54  ­  (C/tVËt             t2)    NISSAN       (4)   602486     60401        55  ­     (Z181, CT  Sao  ­         (4)   5271       116866     Mai)       56  ­     ­        MAZDA         (4)     1844915  308446   57  ­  (Z125)                   NISSAN       (4)   108044     781800       58  ­  (Z181,Sao        Mai)   TOYOTA          (4)   51658      1216867      59  ­  (CT      VËt )      t      ­        (15)   14446      402756       60  ­  (Z121)                   NISSAN       (4)   104434     9140748      61  ­   ­         ­             (4)      44121102 20783614 9   62  ­  (X               18)         ­         (4)   524441     18328425    63  ­  (ViÖn  khÝ)     Vò    ­         (4)   606105     508733    
 9. 9   64  ­  (C/tT©y        Hå)         TOYOTA       (4)   114057     366565       65  ­  (Z131)                   HONDA  (4)         27670      3003744      66  ­  (V¨nphßng)       ­                     (4)   63398      3023036      67  ­   ­        TOYOTA        (4) 21213143 35272 9     TC2  68   (Côc           MITSUBISH(12)  25)           1197       7264         69  ­   (§oµn           5)         MAZDA       (4)    132151     3763192      70  ­     (C/tTOCECO)  TOYOTA       (4)   1248855    569257       71  ­                 ­           ­         (4)   43032      38825          QK3   72   (C40  Bé   ­  Tham   1692       2808       m u)  HONDA          (4)      73  ­                      ­ (4)           119223     7125         74  ­                    TOYOTA       (4)   500014     462920       75  ­(CT    Duyªn    H¶i)   NISSAN   (4) 107083     480012   76  ­   (BCHQS   Nam   Hµ)  ­         (4)   107093     780008       77  ­   (F319)                   DATSUN       (4)   1539       16810065    78  ­                      NISSAN       (4)   253214     260663       79  ­     (C/tThan  Duyªn    ­       H¶i)   (4)   115259     197354       80  ­  êng   (Tr Qu©n   chÝnh) ­           (4)   869        204685       81  ­   (Ban  c/tr×nh lÊn ­           (4)   533174     314270     biÓn)       82  ­  395)            (F            ­         (4)   599937     496674       83  ­   (C/tyD.V    T/m¹iH.    ­         (4)   108422     782465     h¶I)       84  ­(XN    d.vu vËttXNK)       TOYOTA       (4)   305890     867119       85  ­(C/t     Than  Duyªn    ­       H¶i)   (4)   26162      566889       86  ­   (BCHQS   Qu¶ng  NISSAN       (4)   220032     221608     Ninh)          87  ­(C/t     Than  Duyªn    ­       H¶i)   (4)   107219     780279       88  ­(BCHQS     Nam   Hµ)  TOYOTA       (4)   500738     5087025      89  ­(C/t     D.vô  T/m¹iH.H¶i) NISSAN           (4)   785313     110154       90  ­(Xëng  ­   81 CKT)  ­         (4)   117838     691313         QK4   91   (C/tr×nh hîp t¸ck/ TOYOTA             (4)   28234      3548921    tÕ)      QK5   92   (BCHQS   Gia    NISSAN       Lai) (4)   120579     755248       93  ­   (BCHQS   §¾c  l¾c)   ­         (4)   201209     642395       94  ­   (BCHQS   QN­§N)  ­         (4)   67040      77284     
 10. 10   95  ­   (C/tyV/t¶i    biÓn  234) TOYOTA         (4)   17100886 6496439    0   96  ­    ­                      NISSAN       (4)   738021     109629       97  ­(BCHQS     L©m   §ång) HONDA         (4)    26914      1021887      98  ­                 ­         TOYOTA       (4)   191563     172354       99  ­                  ­          ­         (4)   32460      864980       100  ­                  ­          ­        (15)   14862      12178        101  ­Côc    ChÝnh    trÞ ­         (4)   48812      116347       102  ­Trêng    Qu©n   chÝnh  NISSAN       1  (4)   612760     523831       103  ­V¨n    phßng                 TOYOTA      (15)   399376     14268        104  Q§   (V¨nPhßng) 1      ­        (12)   14283      398994       105  Q§   (V¨nPhßng) 2      ­         (4)   1060       6429         106  ­                     ­         (4)   5004310    116206       107  ­                     ­         (4)   17190148 12389    02      108  ­                   NISSAN       (4)   544825     363741       109  ­                     ­         (4)   31157      655412       110  ­                   TOTOTA       (4)   137078     649302       111  Q§   (F320) 3    ­         (4)   6497       1832         112  ­ (V¨nphßng)                   NISSAN       (4)   44380      82306        113  ­   ­                         ­         (4)   73177      737342       114  QKT§   (C/ty   Th¨ng  ­         (4)   1037       405320     Long)           115  QCPK   (CT  Long) H¹    HONDA  (4)         64294      14015723    116  ­   (Nhµ  m¸y  A31)      NISSAN             (4)   11024967  18091289    117  QCKQ   (F370)   ­         (4)   14750      611088       118  ­                     TOYOTA      (15)   14266      399019       119  ­                     NISSAN       (4)   108331     19258        120  ­                       ­         (4)   31051759  240301944   121  ­(Nhµ    m¸y  A42)       TOYOTA              (4)   11400153 422837  44      122  ­(C.tyACC)                    NISSAN       (4)   12051930  18700288    123  ­(XÝ    nghiÖp  244)  TOYOTA       (4)   542951     2536760      124  QCH Q   (Z753)   NISSAN       (4)   525821     330387       125  ­ (XN              55)         MERCEDES     (4) 90779      2041704   
 11. 11   126  ­ (Côc     KT)                HONDA       (4)    327157     402264       127  ­ (K710­    Côc  KT)  TOYOTA       (4)   4029324    6100385      128  ­ (V¨nphßng)                   HONDA       (4)    13027      4008775      129  ­(Vïng 3)                       MITSUBISHI (12)     1481       6714         130  ­(Tr   êng  T.cÊp  tÇu)   HONDA       (4)    106539     1015356      131  ­(§oµn  H¹    22  Long)  NISSAN       (4)   31648      79446        132  ­   ­                       TOYOTA       (4)   41922      150404       133  ­(§oµn             6)          LADA        (4)    871541     484466       134  BCCB   (ViÖn  KT)  NISSAN       (4)   321821     237219       135  ­   (Z756)                   TOYOTA       (4)   44740      901498       136  ­   (X49)                    HONDA       (4)    2116       1501997      137  ­(Z756)                      MERCEDES     (4) 69517      47495        138  ­(X49)                       TOYOTA       (4)   160565     737307       139  ­(C.t     Lòng         L«)       NISSAN       (4)   3023       585          140  ­                ­            ­         (4)   12107998  781513       141  ­               ­           TOYOTA       (4)   16961      79682        142  BCTT   (V¨nphßng)     HONDA       (4)    1091109    2078136      143  ­ (X.nM1)                     TOYOTA       (4)   752900     998491       144  BCTG   (C.t  X.dùng  ­         (4)   118694     3045540    NghÜa     §«)     145  ­ (Z­    153)                   ­         (4)   27469      3529193      146  ­ (Tr    êng  HSQ   1) KT    NISSAN       (4)   2711       825109       147  Côc  Tµi chÝnh  (c¬ TOYOTA        (12)   9558       7557109    quan)        148  ViÖn  KTQS  (C/ty x.d ­           (4)   7003640    16591      Hµ ®«)       149  ­  (XN      T.bÞ  §/c¬)     NISSAN       (4)   5507798    626991       150       ­  (C/ty§/tötinhäc        TOYOTA      (4)   114286     571071       151    (ViÖn    thuËt) NISSAN       ­  ho¸ kü    (4)   824        204758       152    ­ (Trung t©m  m¸y  TOYOTA       (4)   91524654  3554543    tÝnh)    153  ViÖn  KTQS   2  PEUGE OT      (4)   1077363    1733443      154  ­                        MITSUBISHI (4)     7401548    7637         155  DD   (X.nghiÖp  12  x©y  TOYOTA      (4)   12181    164146 dùng    4)   156  Bé  TTM   (Côc  QLHC)  NISSAN            108216     782058    
 12. 12   157  ­                        ­              110259     785658       158  ­                        ­              110256     785602       159  ­                        ­              110460     785571       160  ­                        ­              110127     785547       161  ­                      TOYOTA            19100229 1562274  08    162  ­                      HONDA             317732     4013140      163  TC  CNQP­KT  (C/tV. NISSAN       t      244858     254264     1)         164  BCCB     (C.tLòng    L«) MITSUBISHI (4)     400123     1063         165  ­                           TOYOTA       (4)   7025841    3531317      166  ­                           NISSAN       (4)   12300996  20284037    167  QK1   (X.n§¸ èp  t     l¸  ) ­         (4)   12046903  18686085    168  ­  346)            (F­           ­         (4)   128978     071049       169  QK2   (V¨nphßng)     ­         (4)   25048      267469       170  ­   (BCHQS   VÜnh  Phó) ­           (4)   5442       227618       171  QK3   (Bé  tham  u) m   TOYOTA       (4)   26350      51566212    172  ­   (C.tyV.t¶i    biÓn  §.h¶i ­          (12)   15287      422966       173  ­                     ­         (4)   3199311    486546       174  ­   (BCHQS   Qu¶ng  NISSAN       (4)   51280      310495     Ninh)          175  ­(Bé    tham  u) m   ­         (4)   20381      25061        176  ­                      ­         (4)   13311575  20448495    177  ­(F­   319)                     ­         (4)   11516      12003413    178  ­(X.nd.vu v.t¶i         XNK)  HONDA       (4)    20637      13007018    179      ­                       TOYOTA       (4)   9000868 162331641 2    180  ­(X.nc.biÕn  XK)      gç  NISSAN       (4)   100450     180074       181  ­(BTM)                       TOYOTA(4)         798837     174785       182  ­(X.nghiÖp    985)      NISSAN             (4)   12108023  20781367X
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=103

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2