Thông tư 24/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư 24/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 4 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 6   t h ¸ n g   3   n ¨ m  2004 Quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ qu¶n lý sö dông phÝ  s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé C¨n cø kho¶n 7 §iÒu 56 LuËt giao th«ng ®êng bé ngµy   29/6/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 3/6/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§­CP ngµy 16/1/2002 cña  ChÝnh   phñ   vÒ   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp cã thu; Sau khi cã ý kiÕn thèng  nhÊt cña Bé Giao th«ng vËn  t¶i   t¹i   C«ng   v¨n   sè   943/GTVT­TC   ngµy   8/3/2004;   Bé   Tµi   chÝnh   quy   ®Þnh   chÕ   ®é   thu   vµ   qu¶n   lý,   sö   dông   phÝ   s¸t   h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé nh sau:  I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG: ­ Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Trung t©m s¸t h¹ch  l¸i xe ®îc cÊp cã thÈm  quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp,  b¶o  ®¶m c¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t  c¬ së vËt chÊt t¹i QuyÕt ®Þnh  sè 4392/2001­BGTVT ngµy 20/12/2001  cña Bé trëng Bé Giao  th«ng VËn t¶i vÒ tiªu chuÈn Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe c¬  giíi ®êng bé. ­ ThÝ sinh dù s¸t h¹ch ®Ó ®îc cÊp giÊy phÐp l¸i xe  t¹i c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ph¶i nép phÝ s¸t h¹ch  l¸i xe quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. ­ Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe thùc hiÖn chÕ ®é thu, nép  vµ qu¶n lý, sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe theo quy ®Þnh t¹i  Th«ng t sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh  híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ  phÝ vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; thùc hiÖn chÕ ®é tµi  chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu quy ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§­CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ  vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn.
  2. 2 I I .   M ø C   T H U   P H Ý   S ¸ T   H ¹ C H   L ¸ I   X E   V µ   Q U ¶ N   L ý ,   S ö   D ô N G  TIÒN THU PHÝ S¸T H¹CH L¸I XE: 1. Møc thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe:  1.1.  Møc  thu phÝ  s¸t h¹ch  l¸i xe  t¹i c¸c  Trung  t©m  s¸t h¹ch l¸i xe do Ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t (toµn bé hoÆc  mét phÇn, mét phÇn vay vèn ®Çu t hoµn tr¶ vèn vµ l∙i vay  tõ nguån thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe):           §¬n vÞ tÝnh: ®ång Lo¹i giÊy chøng nhËn (phÇn s¸t  Lý  Thùc  Céng h¹ch) thuyÕt hµnh ­   GiÊy   phÐp   l¸i   xe   c¸c   h¹ng 20.000 30.000 50.000 A1, A2, A3, A4 ­   GiÊy   phÐp   l¸i   xe   h¹ng   B1, 50.000 250.000 300.000 B2, C, D, E, F ThÝ  sinh  dù s¸t h¹ch  phÇn  nµo th×  nép phÝ  s¸t h¹ch  phÇn ®ã. 1.2.  Møc  thu phÝ  s¸t h¹ch  l¸i xe  t¹i c¸c  Trung  t©m  s¸t h¹ch l¸i xe kh«ng do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t:  Møc   thu   do   Héi   ®ång   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng   quy   ®Þnh,   phï   hîp   víi   dù   ¸n   ®Çu   t  ®îc  duyÖt trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t, nhng tèi ®a kh«ng  qu¸ 2 lÇn so víi møc thu phÝ s¸t h¹ch t¹i c¸c Trung t©m  s¸t h¹ch l¸i xe do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t  quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1.1 nªu trªn.   Møc thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe t¹i c¸c Trung t©m s¸t  h¹ch l¸i xe kh«ng do NSNN ®Çu t  lµ gi¸ dÞch vô (bao gåm  c¶ thuÕ GTGT) do Trung t©m  s¸t h¹ch l¸i xe cung cÊp cho  c¸c thÝ sinh dù s¸t h¹ch l¸i xe. 1.3.   §iÒu kiÖn ®îc thu møc thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe  quy ®Þnh nh sau:   ­ §èi víi c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®∙ x©y dùng  hoµn chØnh (bao gåm ®Çu t  c¬ së   h¹ tÇng, xe s¸t h¹ch,  thiÕt bÞ chÊm thi tù ®éng) th× ®îc thu ®ñ 100% møc thu  quy ®Þnh nªu trªn. ­ §èi víi c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®∙ x©y dùng  xong c¬ së h¹ tÇng, xe s¸t h¹ch  nhng cha ®Çu t thiÕt bÞ  chÊm thi tù ®éng th× ®îc thu 70% phÝ s¸t h¹ch qui ®Þnh  nªu trªn. Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   thùc   hiÖn   kiÓm   tra,   xem   xÐt  thùc tr¹ng ®Çu t  c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c Trung  t©m s¸t h¹ch l¸i xe trªn ph¹m vi c¶ níc vµ cã v¨n b¶n x¸c 
  3. 3 nhËn Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông  theo c¸c møc thu nªu trªn. 1.4. Trêng hîp c¸c thÝ sinh dù s¸t h¹ch lÇn thø nhÊt  kh«ng ®¹t yªu cÇu ®èi víi phÇn lý thuyÕt hoÆc thùc hµnh,  dù s¸t h¹ch lÇn thø hai cña phÇn nµo th× nép 70% møc phÝ  s¸t h¹ch phÇn ®ã theo quy ®Þnh trªn.  ­ Chøng tõ thu phÝ s¸t h¹ch:  §èi víi Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe do NSNN ®Çu t  khi  thu phÝ ph¶i sö dông biªn lai thu phÝ theo quy ®Þnh cña  Bé Tµi chÝnh. §èi víi Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe kh«ng do  ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t khi thu phÝ ph¶i lËp vµ giao ho¸  ®¬n cho ®èi tîng nép phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé  Tµi   chÝnh   vÒ   ph¸t   hµnh,   qu¶n   lý,   sö   dông   ho¸   ®¬n   b¸n  hµng.  2. Qu¶n lý vµ sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe:  2.1.  §èi  víi c¸c  Trung  t©m s¸t  h¹ch l¸i  xe do NSNN  ®Çu t:  2.1.1. Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe do NSNN ®Çu t  toµn  bé (b∙i s¸t h¹ch, xe s¸t h¹ch vµ phÇn thiÕt bÞ chÊm thi  tù ®éng): ®îc ®Ó l¹i 60% tæng sè phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi  phôc vô c«ng t¸c s¸t h¹ch; 40% sè phÝ cßn l¹i nép ng©n  s¸ch nhµ níc. Sè phÝ ®îc ®Ó l¹i sö dông nh sau (®îc coi nh 100%): a.   §îc   dïng   tèi   ®a   60%   ®Ó   chi   cho   ho¹t   ®éng   thêng  xuyªn gåm:  ­   Chi   tr¶   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng,   c¸c   kho¶n   phô   cÊp,  c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng theo chÕ ®é  hiÖn hµnh cho lao ®éng trùc tiÕp phôc vô s¸t h¹ch l¸i xe. ­ Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc s¸t h¹ch l¸i xe  nh v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, n­ íc, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc  hiÖn hµnh.  ­ Chi mua s¾m vËt t, nhiªn liÖu, vËt liÖu, söa ch÷a  thêng xuyªn tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng  t¸c s¸t h¹ch l¸i xe. b. Dµnh tèi thiÓu 40% ®Ó söa ch÷a lín vµ mua s¾m tµi  s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu  phÝ s¸t h¹ch. Tæng sè phÝ thu ®îc sau khi trõ sè ®îc trÝch ®Ó l¹i  chi (60%) theo quy ®Þnh; sè cßn l¹i (40%) Trung t©m s¸t  s¹ch   l¸i   xe   ph¶i   nép   NSNN  theo   Ch¬ng,   lo¹i,   kho¶n   t¬ng  øng   cña   môc   lôc   NSNN   (Trung   t©m   s¸t   h¹ch   l¸i   xe   thuéc  trung ¬ng qu¶n lý th× nép vµo ng©n s¸ch trung ¬ng, Trung 
  4. 4 t©m s¸t h¹ch l¸i xe thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý th× nép vµo  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng). 2.1.2. Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®îc NSNN ®Çu t  mét  phÇn,  mét  phÇn  vay vèn ®Çu t: Trong  thêi  gian cha hoµn  tr¶ ®ñ vèn vµ l∙i vay ®Çu t, c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i  xe ®îc ®Ó l¹i 100% sè phÝ thu ®îc ®Ó chi phÝ phôc vô c«ng  t¸c thu phÝ vµ tr¶ nî vèn vµ l∙i vay ®Çu t  theo khÕ  íc  vay, cô thÓ: ­ Chi thêng xuyªn phôc vô cho c«ng t¸c s¸t h¹ch l¸i  xe. Néi dung chi thêng xuyªn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a ­  ®iÓm 2.1.1 nªu trªn. ­ Chi kh«ng thêng xuyªn: ®Ó söa ch÷a lín vµ mua s¾m  tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c  thu phÝ s¸t h¹ch.  ­  Chi tr¶ nî vèn vµ l∙i vay ®Çu t theo khÕ íc vay. Sau khi hoµn tr¶ xong vèn vµ l∙i vay ®Çu t, th× c¬  chÕ qu¶n lý vµ sö dông sè phÝ thu ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1.1 nªu trªn. Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe do NSNN ®Çu t ph¶i nép vµo  Kho b¹c Nhµ níc toµn bé sè phÝ thu ®îc. ViÖc sö dông sè  phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 63/2002/TT­BTC  ngµy   24/7/2002   cña   Bé  Tµi  chÝnh   híng  dÉn  thùc   hiÖn   c¸c  quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng  t nµy. C¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe thùc hiÖn chÕ ®é kÕ  to¸n, b¸o c¸o quyÕt to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh  chÝnh sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 2.2. §èi víi c¸c trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe kh«ng do  NSNN ®Çu t: Sè thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe lµ doanh thu cña c¸c Trung  t©m s¸t h¹ch l¸i xe. C¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe thùc  hiÖn   nguyªn   t¾c   h¹ch   to¸n,   tù   chñ   tµi   chÝnh,   tù   chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thu phÝ vµ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Hµng n¨m, Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe thùc hiÖn quyÕt  to¸n thuÕ ®èi víi sè tiÒn thu ®îc tõ ho¹t ®éng thu phÝ  s¸t   h¹ch   cïng   víi   sè   thu   tõ   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh  kh¸c  (nÕu cã) víi c¬ quan thuÕ theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt. III. Tæ CHøC THùC HIÖN:  1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o; B∙i bá quy ®Þnh t¹i môc B ­ phÇn II  Th«ng t sè 44/2001/TT­BTC ngµy 15/6/2001 cña Bé Tµi chÝnh 
  5. 5 quy ®Þnh vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ®µo t¹o, phÝ s¸t  h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ  c¸c   c¬   quan   trung  ¬ng   vµ   ®Þa   ph¬ng   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi  chÝnh ®Ó híng dÉn, söa ®æi bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản