Thông tư 28/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
58
lượt xem
5
download

Thông tư 28/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   3   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn viÖc gi¶m thuÕ nhËp khÈu  hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo            C¨n cø HiÖp ®Þnh vÒ hîp t¸c kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa   häc kü thuËt gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa   ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo   ký ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2004, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc  hiÖn viÖc gi¶m thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo   nh sau:  A. PH¹M VI ¸P DôNG: Hµng ho¸ s¶n xuÊt t¹i níc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n  Lµo do c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã  t c¸ch ph¸p nh©n cña ViÖt Nam nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®îc  ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 50% møc thuÕ suÊt  thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   qui   ®Þnh   t¹i   BiÓu   thuÕ   thuÕ   nhËp  khÈu  u ®∙i (trõ hµng ho¸ cÊm nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ  hµng ho¸ n»m trong danh môc lo¹i trõ hoµn toµn cña ViÖt  Nam thùc hiÖn CEPT/AFTA), nÕu tho¶ m∙n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.  Cã giÊy  chøng  nhËn xuÊt  xø hµng  ho¸  (C/O)  do c¬  quan cã thÈm quyÒn cña Lµo cÊp. ViÖc quy ®Þnh cô thÓ vÒ  giÊy chøng  nhËn xuÊt xø hµng ho¸ (C/O)  do Bé Th¬ng  m¹i  Lµo vµ ViÖt Nam cïng trao ®æi thèng nhÊt ¸p dông cho hµng  ho¸ nhËp khÈu tõ mçi níc. 2. Hµng ho¸ ®îc nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n hµng  ho¸ vµo ViÖt Nam qua c¸c cöa khÈu ®îc më chÝnh thøc trªn  biªn giíi ViÖt Nam ­ Lµo. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc  ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 50% møc thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i, ®ång thêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc hëng  theo møc thuÕ suÊt  u ®∙i ®Æc biÖt CEPT th× ®îc ¸p dông  theo møc thuÕ suÊt thÊp h¬n trong hai møc thuÕ suÊt nµy. B. H¦íNG DÉN Cô THÓ: I. Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ  nhËp khÈu b»ng 50% møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®èi  víi hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo nhËp khÈu vµo ViÖt Nam lµ  gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu dùa trªn c¬ së hîp ®ång mua 
  2. 2 b¸n   hµng   ho¸   (viÕt   t¾t   lµ   gi¸   mua   hµng   ho¸   nhËp   khÈu)  theo híng dÉn díi ®©y:   1. X¸c ®Þnh gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu:  1.1. C¬ së x¸c ®Þnh: Gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬  së hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ phï hîp víi c¸c chøng tõ hîp  ph¸p, hîp lÖ cã liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n hµng ho¸. Gi¸  mua hµng ho¸ nhËp khÈu bao gåm c¶ phÝ b¶o hiÓm (I) vµ chi  phÝ vËn t¶i (F). 1.2. Gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸  ghi trªn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ph¶i céng vµ ®îc trõ  c¸c kho¶n ®iÒu chØnh theo híng dÉn sau ®©y: 1.2.1. C¸c kho¶n ph¶i céng vµo gi¸ ghi trªn hîp ®ång  mua b¸n hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu:  1.2.1.1.   Trêng   hîp   trong   gi¸   ghi   trªn   hîp   ®ång   mua  b¸n hµng ho¸ cha bao gåm chi phÝ vËn t¶i (F) vµ phÝ b¶o  hiÓm (I) th× ph¶i céng chi phÝ vËn t¶i vµ phÝ b¶o hiÓm  vµo gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh  gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu. NÕu kh«ng cã c¸c chøng tõ hîp  ph¸p, hîp lÖ ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ vËn t¶i vµ phÝ b¶o hiÓm  th× chi phÝ vËn t¶i ®îc tÝnh b»ng 15% gi¸ ghi trªn hîp  ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ phÝ b¶o hiÓm ®îc tÝnh b»ng 0,3%  cña (gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ + chi phÝ vËn  t¶i) ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu. Trêng hîp ®èi tîng nhËp khÈu tù vËn chuyÓn hµng ho¸  th× ®èi tîng nhËp khÈu ph¶i cã b¶ng kª khai chi tiÕt vÒ  chi phÝ vËn t¶i. NÕu chi phÝ vËn t¶i liªn quan ®Õn nhiÒu  lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau th× ®èi tîng nhËp khÈu ph¶i ph©n  bæ chi phÝ vËn t¶i trªn c¬ së ®¬n gi¸ vËn t¶i tõng lo¹i  hµng   ho¸   hoÆc   theo   thÓ   tÝch,   träng   lîng   cña   tõng   lo¹i  hµng ho¸ hoÆc theo trÞ gi¸ cña tõng lo¹i hµng ho¸ trong  l« hµng ho¸ nhËp khÈu.  1.2.1.2. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu cã bao gåm hµng  ho¸ b¶o hµnh theo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ (kÓ c¶ trêng  hîp hµng ho¸ göi sau) nhng gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n  hµng ho¸ kh«ng tÝnh thanh to¸n riªng ®èi víi sè hµng ho¸  b¶o hµnh th× gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ bao gåm c¶  trÞ gi¸ hµng ho¸ b¶o hµnh. 1.2.2.   C¸c   kho¶n   ®îc   trõ   ra   khái   gi¸   ghi   trªn   hîp  ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ mua hµng ho¸ nhËp  khÈu: 1.2.2.1. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc thanh to¸n  theo ph¬ng thøc tr¶ tiÒn chËm th× kho¶n l∙i suÊt tr¶ chËm  ®îc trõ ra khái gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®Ó 
  3. 3 x¸c ®Þnh gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu, nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn sau: 1.2.2.1.1. Kho¶n l∙i suÊt tr¶ chËm nµy ®îc thÓ hiÖn  t¹i hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸; 1.2.2.1.2. Kho¶n l∙i suÊt tr¶ chËm chØ liªn quan ®Õn  chÝnh l« hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh gi¸, kh«ng liªn  quan tíi c¸c l« hµng ho¸ kh¸c. 1.2.2.2.   Trêng   hîp   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   ®îc   b¸n   gi¶m  gi¸ th× kho¶n gi¶m gi¸ ®îc trõ ra khái gi¸ ghi trªn hîp  ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ mua hµng ho¸ nhËp  khÈu, nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.2.2.2.1.   ViÖc   tho¶   thuËn   gi¶m   gi¸   ph¶i   ®îc   thùc  hiÖn tríc khi xÕp hµng ho¸ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  ë  Lµo, ®îc lËp thµnh v¨n b¶n vµ nép cïng víi tê khai hµng  ho¸ nhËp khÈu. 1.2.2.2.2. ViÖc gi¶m gi¸ ®îc thùc hiÖn cho chÝnh l«  hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh gi¸, kh«ng liªn quan tíi  c¸c l« hµng ho¸ kh¸c. 1.2.2.3. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc c¸c doanh  nghiÖp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm  vµ vËn t¶i hµng ho¸ th× kho¶n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi  víi c¸c kho¶n phÝ b¶o hiÓm (I) vµ chi phÝ vËn t¶i (F) ®îc  trõ ra khái gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®Ó x¸c  ®Þnh gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu. 2.  Gi¸ tÝnh  thuÕ  ®èi víi  hµng ho¸  nhËp  khÈu lµ  gi¸  mua hµng ho¸ nhËp khÈu, nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 2.1. §iÒu kiÖn (1): Hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i theo hîp  ®ång mua b¸n hµng ho¸.  Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ph¶i cã ®Çy ®ñ néi dung chñ  yÕu   cña   mét   b¶n   hîp   ®ång   theo   quy   ®Þnh   t¹i   LuËt   Th¬ng  m¹i.  C¸c h×nh thøc ®iÖn b¸o, telex, fax, th ®iÖn tö vµ c¸c  h×nh thøc th«ng tin ®iÖn tö kh¸c ®îc in ra giÊy còng ®îc  coi   lµ   h×nh   thøc   v¨n   b¶n.   Chµo   hµng   vµ   chÊp   nhËn   chµo  hµng b»ng c¸c h×nh thøc v¨n b¶n cã hiÖu lùc nh  mét hîp  ®ång mua b¸n hµng ho¸ nÕu cã ®Çy ®ñ néi dung chñ yÕu cña  mét   b¶n   hîp   ®ång   theo   quy   ®Þnh   t¹i   LuËt   Th¬ng   m¹i   th×  còng ®îc coi nh hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. Trêng hîp cã sù söa ®æi, bæ sung c¸c ®iÒu kho¶n trong  hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®∙ ký kÕt th× ph¶i ®îc kÕt thóc  tríc khi xÕp hµng ho¸ lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ë Lµo vµ  nép cïng víi tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. 
  4. 4 2.2. §iÒu kiÖn (2): Thùc hiÖn thanh to¸n toµn bé trÞ  gi¸   l«   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   qua   Ng©n   hµng   b»ng   mét   lo¹i  ®ång tiÒn ®îc hai bªn tháa thuËn.  Trêng hîp ®∙ thùc hiÖn thanh to¸n toµn bé trÞ gi¸ l«  hµng ho¸ nhËp khÈu qua Ng©n hµng tríc khi ®¨ng ký tê khai  hµng ho¸ nhËp  khÈu  th× chøng tõ thanh  to¸n  cho l« hµng  ho¸ ph¶i ®îc nép cïng víi tê khai khi lµm thñ tôc nhËp  khÈu hµng ho¸ ®Ó chøng minh víi c¬ quan h¶i quan lµ ngêi  mua ®∙ thùc thanh to¸n toµn bé trÞ gi¸ l« hµng ho¸ nhËp  khÈu qua Ng©n hµng.  Trêng hîp thanh to¸n ®îc thùc hiÖn sau khi ®¨ng ký tê  khai hµng  ho¸  nhËp  khÈu th× trªn hîp ®ång  mua  b¸n  hµng  ho¸ ph¶i thÓ hiÖn râ thêi h¹n thanh to¸n vµ ngêi mua ph¶i  cam   kÕt   víi   c¬   quan   h¶i   quan   khi   thanh   to¸n   sÏ   nép   bæ  sung chøng  tõ thanh  to¸n ®Ó chøng  minh  víi c¬ quan  h¶i  quan lµ ®∙ thùc thanh to¸n toµn bé trÞ gi¸ l« hµng ho¸  nhËp khÈu qua Ng©n hµng. Chøng tõ thanh to¸n ph¶i phï hîp  víi thêi h¹n thanh to¸n, ph¬ng thøc thanh to¸n ghi trªn  hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. NÕu qu¸ thêi h¹n mµ ngêi mua  ®∙   cam   kÕt   víi   c¬   quan   h¶i   quan   nhng   vÉn   kh«ng   nép   bæ  sung chøng tõ thanh to¸n ®Ó chøng minh lµ ®∙ thùc thanh  to¸n toµn bé trÞ gi¸ l« hµng ho¸ nhËp khÈu qua Ng©n hµng  th×   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   trong   trêng   hîp   nµy   ®îc   coi   lµ  kh«ng tho¶ m∙n ®iÒu kiÖn 2 nªu t¹i ®iÓm 2.2 nµy. 2.3. §iÒu kiÖn (3): §èi tîng nhËp khÈu thùc hiÖn nép  thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng  (GTGT)   theo  ph¬ng   ph¸p   khÊu  trõ.  Khi lµm thñ tôc nhËp khÈu,  ®èi tîng  nhËp  khÈu ph¶i nép  (mét   lÇn)   cho   c¬   quan   h¶i   quan   (n¬i   lµm   thñ   tôc   nhËp  khÈu) B¶n sao B¶n ®¨ng ký ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph­ ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®∙ cã ý kiÕn chÊp nhËn cña c¬ quan  thuÕ n¬i ®èi tîng ®¨ng ký nép thuÕ (B¶n sao cã ®ãng dÊu  sao y b¶n chÝnh cña ®èi tîng nhËp khÈu). 3.   Trêng   hîp   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   thuéc   Danh   môc   c¸c  mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ th× gi¸ tÝnh thuÕ  lµ gi¸ ®îc quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸ tèi thiÓu. Trêng hîp gi¸  mua hµng ho¸ nhËp khÈu cao h¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸  tèi thiÓu th× tÝnh theo gi¸ mua hµng ho¸ nhËp khÈu.  4. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng thuéc Danh môc  c¸c mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ vµ kh«ng ®ñ  ®iÒu kiÖn ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ mua hµng ho¸ nhËp  khÈu theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y th× Côc H¶i quan  ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸ sÏ c¨n cø  vµo   c¸c   ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ   ®èi   víi  hµng   ho¸   nhËp   khÈu   theo   nguyªn   t¾c   cña   HiÖp   ®Þnh   thùc  hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i quy  ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2002/N§­CP   ngµy   6/6/2002   cña  ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 118/2003/TT/BTC ngµy 
  5. 5 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng  ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ Lµo.  II. §ång tiÒn vµ tû gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ: 1. Gi¸ tÝnh thuÕ ®îc tÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam. 2. Tû gi¸ dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng  ho¸ nhËp khÈu lµ tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­ êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  c«ng bè t¹i ngµy ngêi khai h¶i quan ®¨ng ký tê khai hµng  ho¸ nhËp khÈu. Trong trêng hîp Ng©n hµng kh«ng c«ng bè tû  gi¸ hoÆc th«ng tin kh«ng ®Õn ®îc cöa khÈu trong ngµy th×  ¸p dông theo tû gi¸ cña ngµy liÒn kÒ tríc ®ã. §èi víi c¸c ®ång ngo¹i tÖ kh«ng cã giao dÞch trªn thÞ  trêng  ngo¹i   tÖ   liªn   Ng©n   hµng  th×  x¸c  ®Þnh   theo   nguyªn  t¾c tû gi¸ tÝnh chÐo gi÷a tû gi¸ ®ång ®« la Mü (USD) víi  ®ång ViÖt Nam mua, b¸n thùc tÕ b×nh qu©n trªn thÞ trêng  liªn Ng©n hµng vµ tû gi¸ gi÷a ®ång ®« la Mü víi c¸c ngo¹i  tÖ kh¸c trªn thÞ trêng Quèc tÕ do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam c«ng bè.  III.  Thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   tÝnh   thuÕ   vµ   thuÕ   suÊt  thuÕ nhËp khÈu:  Thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   tÝnh   thuÕ   vµ   thuÕ   suÊt   thuÕ  nhËp khÈu  ®èi  víi  hµng  ho¸ nhËp khÈu lµ ngµy ngêi khai  h¶i quan ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. IV. Thñ tôc xuÊt tr×nh, kiÓm tra giÊy chøng nhËn xuÊt  xø hµng ho¸ (C/O): Doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸ cña Lµo muèn ®îc ¸p  dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 50% møc thuÕ suÊt thuÕ  nhËp khÈu  u ®∙i ph¶i nép cho c¬ quan H¶i quan b¶n chÝnh  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ (C/O) kÌm theo bé chøng  tõ nhËp khÈu theo qui ®Þnh khi lµm thñ tôc nhËp khÈu. Trêng hîp doanh nghiÖp cha cã C/O ®Ó nép khi lµm thñ  tôc   nhËp   khÈu,   khi   tÝnh   thuÕ,   c¬   quan   H¶i   quan   t¹m   ¸p  dông   theo  møc  thuÕ   suÊt   th«ng  thêng  hoÆc   theo   møc   thuÕ  suÊt u ®∙i ®Æc biÖt CEPT (nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn) vµ chÊp nhËn  cho nî C/O, thêi h¹n tèi ®a 30 ngµy tÝnh tõ ngµy nép tê  khai hµng ho¸ nhËp khÈu. Sau khi nép C/O, doanh nghiÖp sÏ  ®îc xem xÐt hoµn tr¶ l¹i sè thuÕ ®∙ nép thõa (nÕu cã) (lµ  phÇn   chªnh   lÖch   gi÷a   sè   thuÕ   tÝnh   theo   møc   thuÕ   suÊt  th«ng thêng hoÆc theo møc thuÕ suÊt  u ®∙i ®Æc biÖt CEPT  ®∙ nép vµ sè thuÕ tÝnh theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng  50% møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i qui ®Þnh t¹i BiÓu  thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i).
  6. 6 Doanh   nghiÖp   nhËp   khÈu   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p  luËt vÒ tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña C/O ®∙ nép. NÕu ph¸t  hiÖn cã sù gian lËn vÒ C/O th× doanh nghiÖp nhËp khÈu sÏ  bÞ xö lý theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Khi  cã sù nghi  ngê  vÒ tÝnh  trung  thùc vµ  chÝnh  x¸c  cña C/O th× c¬ quan H¶i quan yªu cÇu doanh  nghiÖp  cung  cÊp c¸c tµi liÖu ®Ó chøng minh. Thêi gian qui ®Þnh tèi ®a  ®Ó   doanh   nghiÖp   nép   bæ   sung   chøng   tõ   lµ   30   ngµy   kÓ   tõ  ngµy   nép   C/O.   Trong   khi   chê   kÕt   qu¶   kiÓm   tra   l¹i,   t¹m  thêi cha gi¶i quyÕt viÖc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  b»ng 50% møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i ®èi víi l«  hµng   ho¸   ®ã   vµ   ¸p   dông   theo   møc   thuÕ   suÊt   th«ng   thêng  hoÆc theo møc thuÕ suÊt u ®∙i ®Æc biÖt CEPT (nÕu ®ñ ®iÒu  kiÖn).   §ång   thêi   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   gi¶i  phãng  hµng  nÕu c¸c hµng ho¸ nµy kh«ng  ph¶i  lµ hµng  ho¸  cÊm hoÆc h¹n chÕ nhËp khÈu vµ kh«ng cã sù nghi ngê man  khai vÒ hµng ho¸. Trêng hîp chñ hµng ho¸ cã ®ñ tµi liÖu  chøng minh tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña C/O th× ®îc  xem   xÐt   hoµn   tr¶   l¹i   sè   thuÕ   ®∙   nép   thõa   (nÕu   cã)   (lµ  phÇn   chªnh   lÖch   gi÷a   sè   thuÕ   tÝnh   theo   møc   thuÕ   suÊt  th«ng thêng hoÆc theo møc thuÕ suÊt  u ®∙i ®Æc biÖt CEPT  ®∙ nép vµ sè thuÕ tÝnh theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng  50% møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i qui ®Þnh t¹i BiÓu  thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i). V. C¸c qui ®Þnh kh¸c vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ, ®¨ng ký kª  khai   nép   thuÕ,   chÕ   ®é   thu   nép   thuÕ   vµ   chÕ   ®é   b¸o   c¸o  thuÕ, chÕ ®é miÔn gi¶m thuÕ, chÕ ®é hoµn thuÕ, truy thu  thuÕ, xö lý vi ph¹m vµ khiÕu n¹i, ®îc thùc hiÖn theo c¸c  qui   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp  khÈu;   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ nhËp khÈu  vµ c¸c v¨n b¶n híng  dÉn  hiÖn  hµnh. C. Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙  ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy 16/01/2004 trë ®i  (ngµy HiÖp ®Þnh vÒ hîp t¸c kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü  thuËt gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt  Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo n¨m  2004 cã hiÖu lùc thi hµnh).  Nh÷ng  quy  ®Þnh  t¹i c¸c v¨n  b¶n ph¸p quy tríc ®©y tr¸i víi c¸c híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy ®Òu b∙i bá. C¸c trêng hîp nhËp khÈu hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo cã  tê   khai   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   ®∙   ®¨ng   ký   víi   c¬   quan   H¶i 
  7. 7 quan kÓ tõ ngµy 16/01/2004 trë ®i (®îc ¸p dông thuÕ suÊt  thuÕ nhËp  khÈu  b»ng 50% møc thuÕ suÊt  thuÕ  nhËp khÈu  u  ®∙i vµ gi¸ tÝnh thuÕ ®Ó ¸p dông theo híng dÉn t¹i Th«ng  t  nµy), nÕu ®∙ nép thuÕ theo  møc  thuÕ  suÊt th«ng  thêng  hoÆc theo møc thuÕ suÊt u ®∙i ®Æc biÖt CEPT (nÕu ®ñ ®iÒu  kiÖn) th× thuéc ®èi tîng hoµn tr¶ l¹i sè thuÕ ®∙ nép thõa  (nÕu cã). Sè thuÕ ®∙ nép thõa ®îc hoµn tr¶ l¹i lµ sè thuÕ  chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ doanh nghiÖp ®∙ nép víi sè thuÕ  nhËp khÈu ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b»ng 50%  møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i vµ gi¸ tÝnh thuÕ ®Ó ¸p  dông theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. C¸c doanh nghiÖp liªn  hÖ víi Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp nhËp khÈu  hµng ho¸ ®Ó lµm thñ tôc hoµn thuÕ. Hå s¬ xin hoµn thuÕ  gåm: + C«ng v¨n ®Ò nghÞ xin ®îc hoµn tr¶ l¹i sè thuÕ ®∙  nép thõa + Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ thanh kho¶n H¶i quan + Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ c¸c chøng tõ hîp ph¸p,  hîp lÖ cã liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n hµng ho¸ +   C¸c   tµi   liÖu   chøng   minh   tÝnh   trung   thùc   vµ   chÝnh  x¸c cña giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ (C/O) theo híng  dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nµy nÕu cã khã kh¨n  víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi  vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản