Thông tư 38/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
44
lượt xem
3
download

Thông tư 38/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 38/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các linh kiện, phụ tùng ô tô trong biểu thuế nhập khẩu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 38/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 38/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I CÁC LINH KI N, PH TÙNG Ô TÔ TRONG BI U THU NH P KH U ÃI Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 20/TB-VPCP ngày 17/01/2009 c a Văn Phòng Chính ph ; Ý ki n c a B K ho ch và u tư t i công văn s 1003/BKH-TCTT ngày 19/2/2009 và c a B Công thương t i công văn s 1075/BCT-CNNg ngày 11/02/2009; B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i các linh ki n, ph tùng ô tô t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi như sau: i u 1. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a ng cơ, h p s , b ly h p và b ph n c a chúng thu c các nhóm 84.07, 84.08, 84.09, 87.08 quy nh t i Quy t nh s 123/2008/Q -BTC ngày 26/12/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c i u ch nh m c thu su t thu xu t khNu, m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu ưu ãi thành m c thu su t thu nh p khNuưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai H i quan hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 09/3/2009./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
 2. Hoàng Anh Tu n DANH M C I U CH NH THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I CÁC LINH KI N, PH TÙNG Ô TÔ (Ban hành kèm Thông tư s 38/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t 84.07 ng cơ t trong ki u piston chuy n ng t nh ti n ho c ki u piston chuy n ng quay tròn, t cháy b ng tia l a i n 8407 10 00 00 - ng cơ máy bay 0 - ng cơ máy th y: 8407 21 00 -- ng cơ g n ngoài: 8407 21 00 10 - - - Công su t trên 22,38 kW (30 HP) 5 8407 21 00 90 - - - Lo i khác 28 8407 29 - - Lo i khác: 8407 29 10 - - - Công su t không quá 750 kW: 8407 29 10 10 - - - - Công su t trên 22,38 kW (30 HP) 5 8407 29 10 90 - - - - Lo i khác 28 8407 29 90 00 - - - Công su t trên 750 kW 5 - ng cơ t trong ki u piston chuy n ng t nh ti n dùng t o ng l c cho các lo i xe thu c Chương 87: 8407 31 00 00 - - Dung tích xi lanh không quá 50 cc 50 8407 32 00 - - Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc: 8407 32 00 10 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 30 8407 32 00 20 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.11 46 8407 32 00 90 - - - Dùng cho xe khác thu c Chương 87 30 8407 33 00 - - Dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 1.000 cc: 8407 33 00 10 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28
 3. 8407 33 00 20 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.11 40 8407 33 00 30 - - - Lo i khác, dùng cho xe ch ngư i dư i 16 ch , 20 chưa l p ráp hoàn ch nh 8407 33 00 90 - - - Lo i khác 25 8407 34 - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc: 8407 34 10 00 - - - Dùng cho máy kéo c m tay, dung tích xi lanh 28 không quá 1.100 cc 8407 34 20 00 - - - Dùng cho các lo i xe khác thu c nhóm 87.01 28 8407 34 30 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.11 40 8407 34 90 - - - Lo i khác: 8407 34 90 10 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng có t ng tr ng 3 lư ng có t i trên 20 t n 8407 34 90 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i trên 10 t n nhưng không quá 20 t n, chưa l p ráp hoàn ch nh 8407 34 90 30 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 15 lư ng có t i trên 10 t n nhưng không quá 20 t n, ã l p ráp hoàn ch nh 8407 34 90 40 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 15 ch ngư i t 16 ch tr lên, chưa l p ráp hoàn ch nh 8407 34 90 50 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 20 ch ngư i t 16 ch tr lên, ã l p ráp hoàn ch nh 8407 34 90 60 - - - - Lo i khác, chưa l p ráp 20 8407 34 90 90 - - - - Lo i khác, ã l p ráp 24 8407 90 - ng cơ khác: 8407 90 10 00 - - Công su t không quá 18,65 kW 28 8407 90 20 00 - - Công su t trên 18,65 kW nhưng không quá 22,38 28 kW 8407 90 90 00 - - Công su t trên 22,38 kW 3 84.08 ng cơ t trong ki u piston t cháy b ng s c nén (diesel ho c bán diesel). 8408 10 - ng cơ máy th y: 8408 10 40 - - Công su t không quá 750 kW: 8408 10 40 10 - - - Công su t không quá 22,38 kW 23 8408 10 40 20 - - - Công su t trên 22,38 kW nhưng không quá 40 5 kW 8408 10 40 30 - - - Công su t trên 40 kW nhưng không quá 100 kW 3
 4. 8408 10 40 90 - - - Lo i khác 0 8408 10 90 00 - - Công su t trên 750 kW 0 8408 20 - ng cơ dùng t o ng l c cho các lo i xe thu c Chương 87: - - Công su t không quá 60 kW: 8408 20 11 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 8701.10 28 8408 20 12 - - - Lo i khác, ã l p láp hoàn ch nh : 8408 20 12 10 - - - - Lo i dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8408 20 12 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i trên 20 t n 8408 20 12 30 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 15 lư ng có t i trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8408 20 12 40 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 20 ch ngư i t 16 ch tr lên 8408 20 12 50 - - - - Lo i khác, công su t không quá 22,38kW 28 8408 20 12 90 - - - - Lo i khác 25 8408 20 19 - - - Chưa l p ráp hoàn ch nh: 8408 20 19 10 - - - - Lo i dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8408 20 19 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng có t ng tr ng 3 lư ng trên 20 t n 8408 20 19 30 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8408 20 19 40 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 15 ch ngư i t 16 ch tr lên 8408 20 19 50 - - - - Lo i khác, công su t không quá 22,38kW 28 8408 20 19 90 - - - - Lo i khác 20 - - Lo i khác: 8408 20 91 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 8701.10 5 8408 20 92 - - - Lo i khác, ã l p láp hoàn ch nh: 8408 20 92 10 - - - - Lo i dùng cho xe thu c nhóm 87.01 (tr xe 5 thu c nhóm 8701.10) 8408 20 92 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i trên 20 t n 8408 20 92 30 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 15 lư ng có t i trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8408 20 92 40 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 20 ch ngư i t 16 ch tr lên
 5. 8408 20 92 90 - - - - Lo i khác 25 8408 20 99 - - - Chưa l p ráp hoàn ch nh: 8408 20 99 10 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i trên 20 t n 8408 20 99 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8408 20 99 30 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 15 ch ngư i t 16 ch tr lên 8408 20 99 90 - - - - Lo i khác 20 8408 90 - ng cơ khác: 8408 90 10 00 - - Công su t không quá 18,65 kW 34 8408 90 50 00 - - Công su t trên 100 kW 3 - - Lo i khác: 8408 90 91 - - - Dùng cho máy d n t: 8408 90 91 10 - - - - Có công su t trên 18,65 kW nhưng không quá 23 60 kW 8408 90 91 90 - - - - Có công su t trên 60 kW nhưng không quá 100 10 kW 8408 90 92 - - - Dùng cho u máy xe l a ho c xe i n: 8408 90 92 10 - - - - Có công su t trên 18,65 kW nhưng không quá 26 60 kW 8408 90 92 90 - - - - Có công su t trên 60 kW nhưng không quá 100 10 kW 8408 90 99 - - - Lo i khác: 8408 90 99 10 - - - - Có công su t trên 18,65 kW nhưng không quá 26 60 kW 8408 90 99 90 - - - - Có công su t trên 60 kW nhưng không quá 100 10 kW 84.09 Các b ph n ch dùng ho c ch y u dùng cho các lo i ng cơ thu c nhóm 84.07 ho c 84.08. 8409 10 00 00 - Dùng cho ng cơ máy bay 0 - Lo i khác: 8409 91 - - Ch dùng ho c ch y u dùng cho ng cơ t trong ki u t cháy b ng tia l a i n: - - - Dùng cho máy d n t: 8409 91 11 00 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, quy lát và n p quy lát:
 6. 8409 91 12 00 - - - - - Thân máy 15 8409 91 13 00 - - - - - ng xi lanh 15 8409 91 14 00 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409 91 15 00 - - - - - Piston 15 8409 91 16 00 - - - - - Lo i khác 15 8409 91 19 00 - - - - Lo i khác 15 - - - Dùng cho xe c a nhóm 87.01: 8409 91 21 00 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, quy lát và n p quy lát: 8409 91 22 00 - - - - - Thân máy 15 8409 91 23 00 - - - - - ng xi lanh 15 8409 91 24 00 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409 91 25 00 - - - - - Piston 15 8409 91 26 00 - - - - - Lo i khác 15 8409 91 29 00 - - - - Lo i khác 15 - - - Dùng cho xe c a nhóm 87.11: 8409 91 41 00 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng 29 - - - - Thân máy, ng xi lanh, h p tr c khu u, quy lát và n p quy lát: 8409 91 42 00 - - - - - Thân máy; h p tr c khu u 29 8409 91 43 00 - - - - - ng xi lanh 29 8409 91 44 00 - - - - - Lo i khác 29 - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409 91 45 00 - - - - - Piston 29 8409 91 46 00 - - - - - Lo i khác 29 8409 91 49 00 - - - - Lo i khác 29 - - - Dùng cho xe khác thu c Chương 87: 8409 91 51 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng: 8409 91 51 10 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 91 51 20 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên
 7. 8409 91 51 90 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, h p tr c khu u, quy lát và n p quy lát: 8409 91 52 - - - - - Thân máy; h p tr c khu u: 8409 91 52 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 91 52 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 91 52 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 91 53 - - - - - ng xi lanh: 8409 91 53 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 91 53 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 91 53 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 91 54 - - - - - Lo i khác: 8409 91 54 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 91 54 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 91 54 90 - - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409 91 55 - - - - - Piston: 8409 91 55 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 91 55 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 91 55 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 91 56 - - - - - Lo i khác: 8409 91 56 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 91 56 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 91 56 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 91 59 - - - - Lo i khác: 8409 91 59 10 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n
 8. 8409 91 59 20 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 91 59 90 - - - - - Lo i khác 15 - - - Dùng cho tàu thuy n thu c Chương 89: - - - - Cho ng cơ máy th y công su t không quá 22,38 kW: 8409 91 61 00 - - - - - Thân máy; h p tr c khu u 15 8409 91 62 00 - - - - - Piston 15 8409 91 63 00 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Cho ng cơ máy th y công su t trên 22,38 kW: 8409 91 64 00 - - - - - Thân máy; h p tr c khu u 3 8409 91 65 00 - - - - - Piston 3 8409 91 66 00 - - - - - Lo i khác 3 - - - Dùng cho ng cơ lo i khác: 8409 91 71 00 - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, quy lát và n p quy lát: 8409 91 72 00 - - - - - Thân máy 15 8409 91 73 00 - - - - - ng xi lanh 15 8409 91 74 00 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409 91 75 00 - - - - - Piston 15 8409 91 76 00 - - - - - Lo i khác 15 8409 91 79 00 - - - - Lo i khác 15 8409 99 - - Lo i khác: - - - Dùng cho máy d n t: 8409 99 11 00 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, quy lát và n p quy lát: 8409 99 12 00 - - - - - Thân máy 15 8409 99 13 00 - - - - - ng xi lanh 15 8409 99 14 00 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409 99 15 00 - - - - - Piston 15 8409 99 16 00 - - - - - Lo i khác 15 8409 99 19 00 - - - - Lo i khác 15
 9. - - - Dùng cho xe c a nhóm 87.01: 8409 99 21 00 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, quy lát và n p quy lát: 8409 99 22 00 - - - - - Thân máy 15 8409 99 23 00 - - - - - ng xi lanh 15 8409 99 24 00 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c và ch t piston: 8409 99 25 00 - - - - - Piston 15 8409 99 26 00 - - - - - Lo i khác 15 8409 99 29 00 - - - - Lo i khác 15 - - - Dùng cho xe khác c a Chương 87: 8409 99 41 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng: 8409 99 41 10 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 99 41 20 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 99 41 90 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, h p tr c khu u, quy lát và n p quy lát: 8409 99 42 - - - - - Thân máy; h p tr c khu u: 8409 99 42 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 99 42 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 99 42 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 99 43 - - - - - ng xi lanh: 8409 99 43 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 99 43 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 99 43 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 99 44 - - - - - Lo i khác: 8409 99 44 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 99 44 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên
 10. 8409 99 44 90 - - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c ho c ch t piston: 8409 99 45 - - - - - Piston: 8409 99 45 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 99 45 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 99 45 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 99 46 - - - - - Lo i khác: 8409 99 46 10 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 99 46 20 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 99 46 90 - - - - - - Lo i khác 15 8409 99 49 - - - - Lo i khác: 8409 99 49 10 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i trên 20 t n 8409 99 49 20 - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá khác và xe 10 ch ngư i t 16 ch tr lên 8409 99 49 90 - - - - - Lo i khác 15 - - - Dùng cho tàu thuy n thu c Chương 89: - - - - Cho ng cơ máy th y công su t không quá 22,38 kW: 8409 99 51 00 - - - - - Thân máy; h p tr c khu u 13 8409 99 52 00 - - - - - Piston 13 8409 99 53 00 - - - - - Lo i khác 13 - - - - Cho ng cơ máy th y công su t trên 22,38 kW: 8409 99 54 00 - - - - - Thân máy; h p tr c khu u 3 8409 99 55 00 - - - - - Piston 3 8409 99 56 00 - - - - - Lo i khác 3 - - - Cho ng cơ lo i khác: 8409 99 61 00 - - - - Ch hòa khí và b ph n c a chúng 15 - - - - Thân máy, ng xi lanh, quy lát và n p quy lát: 8409 99 62 00 - - - - - Thân máy 15 8409 99 63 00 - - - - - ng xi lanh 15
 11. 8409 99 64 00 - - - - - Lo i khác 15 - - - - Piston, ch t tr c ho c ch t piston: 8409 99 65 00 - - - - - Piston 15 8409 99 66 00 - - - - - Lo i khác 15 8409 99 69 00 - - - - Lo i khác 15 87.08 B ph n và ph tùng c a xe có ng cơ thu c các nhóm t 87.01 n 87.05. 8708 10 - Thanh ch n ch ng va p (ba x c) và ph tùng c a nó: 8708 10 10 00 - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8708 10 90 - - Lo i khác: 8708 10 90 10 - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng 3 có t i t i a trên 20 t n 8708 10 90 90 - - - Lo i khác 20 - B ph n và ph tùng khác c a thân xe (k c ca-bin): 8708 21 - - Dây ai an toàn: 8708 21 10 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8708 21 90 00 - - - Lo i khác 20 8708 29 - - Lo i khác: - - - Các b ph n l p vào c a xe: 8708 29 11 00 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8708 29 12 00 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 21 8708 29 13 - - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 29 13 10 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 29 13 20 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8708 29 13 90 - - - - - Lo i khác 20 8708 29 19 - - - - Lo i khác: 8708 29 19 10 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 29 19 20 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8708 29 19 90 - - - - - Lo i khác 20 8708 29 20 00 - - - B ph n c a dây ai an toàn 20
 12. - - - Lo i khác: 8708 29 91 00 - - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân 28 nhóm 8701.10 ho c 8701.90 8708 29 92 00 - - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 28 8708 29 93 00 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 21 8708 29 99 - - - - Lo i khác: 8708 29 99 10 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 29 99 20 - - - - - Dùng cho xe ch ngư i dư i 16 ch 20 8708 29 99 30 - - - - - Thùng xe v n t i hàng hoá 20 8708 29 99 90 - - - - - Lo i khác 10 8708 30 - Phanh và tr l c phanh; ph tùng c a nó: 8708 30 10 00 - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8708 30 20 00 - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 20 8708 30 90 - - Lo i khác: 8708 30 90 10 - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng 3 có t i t i a trên 20 t n 8708 30 90 90 - - - Lo i khác 10 8708 40 - H p s và b ph n c a nó: - - H p s , chưa l p ráp hoàn ch nh: 8708 40 11 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 15 8708 40 12 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 40 12 10 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 40 12 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8708 40 12 90 - - - - Lo i khác 10 8708 40 19 - - - Lo i khác: 8708 40 19 10 - - - - Lo i dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8708 40 19 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 40 19 30 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8708 40 19 90 - - - - Lo i khác 10 - - H p s , ã l p ráp hoàn ch nh:
 13. 8708 40 21 00 - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân nhóm 28 8701.10 ho c 8701.90 8708 40 22 00 - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 28 8708 40 23 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 20 8708 40 24 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 40 24 10 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 40 24 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8708 40 24 90 - - - - Lo i khác 20 8708 40 29 - - - Lo i khác: 8708 40 29 10 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 40 29 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8708 40 29 90 - - - - Lo i khác 20 8708 40 90 - - B ph n: 8708 40 90 10 - - - Lo i dùng cho máy kéo nông nghi p thu c các 26 phân nhóm 8701.10 ho c 8701.90 8708 40 90 20 - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 40 90 30 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 10 8708 40 90 90 - - - Lo i khác 5 8708 50 - C u ch ng có vi sai, có ho c không kèm theo chi ti t khác c a c m h p s , và các tr c không lái; các b ph n c a chúng: - - Chưa l p ráp hoàn ch nh: 8708 50 11 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 20 8708 50 12 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 50 12 10 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 50 12 20 - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 50 12 90 - - - - Lo i khác 10 8708 50 19 - - - Lo i khác:
 14. 8708 50 19 10 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 28 8708 50 19 20 - - - - Dùng cho xe ch ngư i t 16 ch tr lên và xe 10 v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 8708 50 19 30 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 50 19 40 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 50 19 90 - - - - Lo i khác 15 - - ã l p ráp hoàn ch nh: 8708 50 21 00 - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c các phân 28 nhóm 8701.10 ho c 8701.90 8708 50 22 00 - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 28 8708 50 23 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 24 8708 50 24 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 50 24 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 50 24 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 50 24 90 - - - - Lo i khác 15 8708 50 29 - - - Lo i khác: 8708 50 29 10 - - - - Dùng cho xe ch ngư i t 16 ch tr lên và xe 15 v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 8708 50 29 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 50 29 30 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 50 29 90 - - - - Lo i khác 20 8708 50 90 - - B ph n: 8708 50 90 10 - - - Lo i dùng cho máy kéo nông nghi p thu c các 28 phân nhóm 8701.10 ho c 8701.90 8708 50 90 20 - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 50 90 30 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 15 8708 50 90 90 - - - Lo i khác 5 8708 70 - C m bánh xe và b ph n và ph tùng c a chúng:
 15. - - Vành bánh xe và n p y: 8708 70 11 00 - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân nhóm 28 8701.10 ho c 8701.90 8708 70 12 00 - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 28 8708 70 13 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 21 8708 70 14 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 70 14 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 70 14 90 - - - - Lo i khác 25 8708 70 19 - - - Lo i khác: 8708 70 19 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 70 19 90 - - - - Lo i khác 25 - - Lo i khác: 8708 70 91 00 - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân nhóm 25 8701.10 ho c 8701.90 8708 70 92 00 - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 25 8708 70 93 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 25 8708 70 94 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 70 94 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 70 94 90 - - - - Lo i khác 10 8708 70 99 - - - Lo i khác: 8708 70 99 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 70 99 90 - - - - Lo i khác 10 8708 80 - H th ng gi m ch n và b ph n c a nó (k c gi m ch n ki u h th ng treo): - - H th ng gi m ch n: 8708 80 11 00 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8701.10 ho c 28 8701.90 8708 80 12 00 - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 28 8708 80 13 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 22 8708 80 14 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05:
 16. 8708 80 14 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 80 14 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 80 14 90 - - - - Lo i khác 10 8708 80 19 - - - Lo i khác: 8708 80 19 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 80 19 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 80 19 90 - - - - Lo i khác 10 8708 80 90 - - B ph n: 8708 80 90 10 - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng 3 có t i t i a trên 20 t n 8708 80 90 20 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 15 8708 80 90 90 - - - Lo i khác 5 - B ph n và ph tùng khác: 8708 91 - - Két làm mát và b ph n c a nó: - - - Két làm mát: 8708 91 11 00 - - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân 28 nhóm 8701.10 ho c 8701.90 8708 91 12 00 - - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 28 8708 91 13 00 - - - - Dùng cho xe c a nhóm 87.03 22 8708 91 14 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 91 14 10 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 91 14 20 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 91 14 90 - - - - - Lo i khác 10 8708 91 19 - - - - Lo i khác: 8708 91 19 10 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 91 19 20 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 91 19 90 - - - - - Lo i khác 10 8708 91 90 - - - B ph n:
 17. 8708 91 90 10 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 26 8708 91 90 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 91 90 30 - - - - Dùng cho xe c a nhóm 87.03 15 8708 91 90 90 - - - - Lo i khác 5 8708 92 - - ng x và b tiêu âm; b ph n c a nó: 8708 92 10 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01: 8708 92 10 10 - - - - ng x và b tiêu âm, k c b ph n gi m thanh 28 th ng - - - - B ph n: 8708 92 10 91 - - - - - Lo i dùng cho máy kéo nông nghi p thu c các 26 phân nhóm 8701.20 ho c 8701.90 8708 92 10 99 - - - - - Lo i khác 5 8708 92 20 - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.03: 8708 92 20 10 - - - - ng x và b tiêu âm, k c b ph n gi m thanh 25 th ng 8708 92 20 90 - - - - B ph n 15 8708 92 30 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05 - - - - ng x và b tiêu âm, k c b ph n gi m thanh th ng: 8708 92 30 11 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 15 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không 20 t n 8708 92 30 12 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 92 30 19 - - - - - Lo i khác 20 8708 92 30 90 - - - - B ph n 5 8708 92 90 - - - Lo i khác: - - - - ng x và b tiêu âm, k c b ph n gi m thanh th ng: 8708 92 90 11 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 15 lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không 20 t n 8708 92 90 12 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 92 90 19 - - - - - Lo i khác 20 8708 92 90 90 - - - - B ph n 5 8708 93 - - Ly h p và b ph n c a nó:
 18. 8708 93 10 00 - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân nhóm 28 8701.10 ho c 8701.90 8708 93 20 00 - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 28 8708 93 30 00 - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 20 8708 93 40 - - - Dùng cho xe thu c phân nhóm 8704.10 ho c nhóm 87.05: 8708 93 40 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i t i a không quá 5 t n 8708 93 40 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 93 40 30 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 93 40 90 - - - - Lo i khác 20 8708 93 90 - - - Lo i khác: 8708 93 90 10 - - - - Dùng cho xe ch ngư i t 16 ch tr lên 15 8708 93 90 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 10 lư ng có t i t i a không quá 5 t n 8708 93 90 30 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 93 90 40 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 93 90 90 - - - - Lo i khác 20 8708 94 - - Vô lăng, tr lái, cơ c u lái; b ph n c a nó: 8708 94 10 - - - Vô lăng l p v i túi khí hoàn ch nh: 8708 94 10 10 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 5 lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 94 10 20 - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 94 10 90 - - - - Lo i khác 25 - - - Lo i khác: 8708 94 91 - - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân nhóm 8701.10 ho c 8701.90: 8708 94 91 10 - - - - - Vô lăng, tr lái, cơ c u lái 28 8708 94 91 90 - - - - - B ph n 25 8708 94 92 - - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01: 8708 94 92 10 - - - - - Vô lăng, tr lái, cơ c u lái 28 8708 94 92 90 - - - - - B ph n 25
 19. 8708 94 93 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03: 8708 94 93 10 - - - - - Vô lăng, tr lái, cơ c u lái 25 8708 94 93 90 - - - - - B ph n 20 8708 94 99 - - - - Lo i khác: - - - - - Vô lăng, tr lái, cơ c u lái: 8708 94 99 11 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 5 tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 8708 94 99 12 - - - - - - Lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng 3 tr ng lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 94 99 19 - - - - - - Lo i khác 20 - - - - - B ph n: 8708 94 99 91 - - - - - - Lo i dùng cho hàng hoá thu c phân nhóm 3 8708.94.99.12 8708 94 99 99 - - - - - - Lo i khác 5 8708 95 - - Túi khí an toàn l p v i h th ng bơm ph ng; b ph n c a nó: 8708 95 10 00 - - - Túi khí an toàn v i h th ng bơm ph ng 10 8708 95 90 00 - - - B ph n 7 8708 99 - - Lo i khác: - - - Bình ch a nhiên li u chưa l p ráp; giá ng cơ: 8708 99 11 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.01 8708 99 11 10 - - - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân 26 nhóm 8701.10 ho c 8701.90 8708 99 11 90 - - - - - Lo i khác 5 8708 99 12 00 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03 20 8708 99 19 - - - - Lo i khác: 8708 99 19 10 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 99 19 90 - - - - - Lo i khác 5 - - - Lo i khác: 8708 99 91 00 - - - - Dùng cho máy kéo nông nghi p thu c phân 26 nhóm 8701.10 ho c 8701.90 8708 99 92 00 - - - - Dùng cho xe khác thu c nhóm 87.01 5 8708 99 93 - - - - Dùng cho xe thu c nhóm 87.03: 8708 99 93 10 - - - - - Nhíp 20
 20. 8708 99 93 20 - - - - - Khung xe (khung g m) không g n ng cơ 28 8708 99 93 90 - - - - - Lo i khác 15 8708 99 99 - - - - Lo i khác: 8708 99 99 10 - - - - - Dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng 3 lư ng có t i t i a trên 20 t n 8708 99 99 20 - - - - - Nhíp (tr lo i dùng cho xe v n t i hàng hoá có 20 t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 20 t n thu c phân nhóm 8708.99.99.10) 8708 99 99 30 - - - - - Khung xe (khung g m) không g n ng cơ 20 dùng cho xe v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng có t i t i a trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 8708 99 99 40 - - - - - Khung xe (khung g m) không g n ng cơ lo i 28 khác (tr lo i thu c phân nhóm 8708.99.99.10 và 8708.99.99.30) 8708 99 99 90 - - - - - Lo i khác 5
Đồng bộ tài khoản