Thông tư 47/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
5
download

Thông tư 47/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 47/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới theo QĐ 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 47/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 47/2004/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯ NG D N TH T C H I QUAN, CH KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN VÀ CHÍNH SÁCH THU I V I HÀNG HOÁ BUÔN BÁN QUA BIÊN GI I V I CÁC NƯ C CÓ CHUNG BIÊN GI I THEO QUY T NNH S 252/2003/Q -TTG NGÀY 24/11/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Quy t nh s 252/2003/Q -TTg ngày 24/11/2003 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý buôn bán hàng hoá qua biên gi i v i các nư c có chung biên gi i; Trong khi chưa ban hành Thông tư liên t ch gi a các B liên quan, B Tài chính t m th i hư ng d n th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát H i quan và chính sách thu như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát H i quan và chính sách thu i v i ho t ng buôn bán hàng hoá qua biên gi i v i các nư c có chung biên gi i. 2. T t c hàng hoá khi qua c a khNu biên gi i u ph i làm th t c h i quan, ch u s ki m tra, giám sát H i quan, ph i n p thu và l phí (n u có) theo qui nh c a Pháp lu t. II. QUI NNH C TH 1. V ch t lư ng hàng hoá buôn bán qua biên gi i (qui nh t i kho n 2, i u 3, Chương I): i v i hàng hoá nh p khNu thu c danh m c ph i ki m tra ch t lư ng và ki m d ch theo qui nh hi n hành thì ph i ư c ki m tra v ch t lư ng trư c khi thông quan; không ư c nh p khNu qua nh ng c a khNu không có các i m ki m d ch ng th c v t, ki m tra ch t lư ng hàng hoá theo qui nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. V chính sách thu (qui nh t i i u 5, Chương I):
  2. a. i v i hàng hoá buôn bán qua biên gi i: Ph i n p thu và l phí (n u có) theo qui nh c a Pháp lu t. b. i v i hàng hoá trao i, mua bán c a cư dân biên gi i: - Ch ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá do cư dân nư c có chung biên gi i s n xu t. - nh m c mi n thu nh p khNu: không quá 500.000 ng/1ngư i/1ngày. Hàng hoá là s n phNm không th c t r i, n u giá tr m t ơn v s n phNm vư t m c qui nh, thì ph i n p thu ph n vư t (k c v t nguyên con, nguyên chi c, nguyên cái, nguyên b ). - Hàng hoá không do cư dân nư c có chung biên gi i s n xu t không ư c mi n thu nh p khNu. - Hàng hoá do các i tư ng không ph i là cư dân biên gi i mua bán, trao i không ư c mi n thu nh p khNu. 3. Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t nh p khNu qua biên gi i; hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i; hàng hoá ưa vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu: 3.1. H sơ h i quan: a. i v i hàng hoá nh p khNu biên gi i; hàng hoá ưa vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu: - T khai H i quan: S d ng t khai hàng hoá nh p khNu (ký hi u HQ/2002-NK ban hành kèm theo Quy t nh 1257/2001/Q -TCHQ ngày 4/12/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan): 02 b n chính; - Các ch ng t khác th c hi n theo qui nh v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán ban hành kèm theo Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính, tr v n t i ơn. Riêng h kinh doanh thu c các t nh ti p giáp biên gi i và c a nư c có chung biên gi i kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu, thì không yêu c u ph i có các ch ng t nêu trên, tr 02 lo i ch ng t sau: + Gi y ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hoá ho c thông báo mi n ki m tra ch t lư ng hàng hoá do cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng c p ( i v i hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng); + Gi y ăng ký ki m d ch do cơ quan ki m d ch c p ( i v i hàng hoá nh p khNu thu c di n ph i ki m d ch). b. i v i hàng hoá xu t khNu biên gi i:
  3. - T khai h i quan: + Trư ng h p hàng hoá xu t khNu theo h p ng mua bán: S d ng t khai hàng hoá xu t khNu (ký hi u HQ/2002-XK ban hành kèm theo Quy t nh 1257/2001/Q - TCHQ ngày 4/12/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan): 02 b n chính; + Trư ng h p hàng hoá xu t khNu không có h p ng mua bán: S d ng t khai hàng hoá xu t khNu biên gi i (ký hi u HQ/2002-XKBG ban hành kèm theo Quy t nh 1473/2002/Q -TCHQ ngày 24/5/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Quy t nh s 24/2004/Q -BTC ngày 5/3/2004 c a B Tài chính): 02 b n chính; - Các ch ng t khác th c hi n theo qui nh v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán ban hành kèm theo Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính, phù h p v i t ng lo i hình. c. i v i hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i: - Hàng hoá trao i, mua bán c a cư dân nư c có chung biên gi i không yêu c u ph i khai trên t khai H i quan. - Yêu c u ch hàng xu t trình ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c p ư c hư ng nh m c mi n thu . - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân nư c có chung biên gi i n u vư t nh m c qui nh, thì H i quan tính thu tr c ti p trên Biên lai thu thu . d. V Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O): - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân nư c có chung biên gi i không ph i n p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O). Vi c xác nh xu t x hàng hoá i v i trư ng h p này căn c vào vi c ki m tra th c t hàng hoá. - Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu qua biên gi i ư c hư ng các ưu ãi v thu xu t khNu, thu nh p khNu theo tho thu n song phương gi a Chính ph Vi t Nam và Chính Ph nư c có chung biên gi i ( i v i hàng hoá nh p khNu qua biên gi i mu n ư c hư ng ưu ãi thu nh p khNu ph i có Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O)). 3.2. V ki m tra th c t hàng hoá: - Không áp d ng bi n pháp mi n ki m tra th c t hàng hoá i v i hàng hoá nh p khNu qua biên gi i và hàng hoá ưa vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu. - Hàng hoá xu t khNu qua biên gi i áp d ng các hình th c ki m tra theo qui nh c a Lu t h i quan. - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân nư c có chung biên gi i: Ch ki m tra i v i trư ng h p qua giám sát th y có kh năng vư t nh lư ng mi n thu , có hàng
  4. l u... V theo dõi s l n trong ngày: Ch y u qua công tác giám sát phát hi n i tư ng l i d ng buôn bán, không ph i m s theo dõi. 4. Th t c h i quan i v i phương ti n v n t i xu t nh p c nh qua c a khNu ư ng b : 4.1. T i i m ki m soát giáp biên gi i: a. i v i xe nh p c nh: a.1. Trách nhi m c a lái xe: - D ng xe úng nơi qui nh t i c a khNu, xu t trình gi y t và xe H i quan ki m tra, vào s theo dõi. - Ký xác nh n vào s theo dõi c a H i quan. a.2. Trách nhi m c a cơ quan H i quan: - Ki m tra xe và gi y t v xe do lái xe xu t trình và vào s theo dõi. - Giám sát xe nh p c nh. b. i v i xe xu t c nh: b.1. Trách nhi m c a lái xe: Xu t trình t khai xe ôtô xu t c nh, t khai hàng xu t khNu (n u xe ch hàng xu t khNu) ã làm th t c h i quan. b.2. Trách nhi m c a cơ quan H i quan: - Ti p nh n, ki m tra xe và các gi y t do lái xe xu t trình và vào s theo dõi. - Thông qua công tác giám sát, công tác thu th p, ti p nh n thông tin khác liên quan n lô hàng xu t khNu, n u có căn c kh ng nh là hàng l u ho c tr n thu thì báo cáo lãnh o Chi c c ch o ki m tra l i phát hi n vi ph m và x lý theo qui nh. - Th c hi n vi c giám sát xe và hàng hoá cho n khi th c xu t qua biên gi i. 4.2. T i tr s làm th t c h i quan c a khNu: Th t c h i quan cho xe xu t c nh, nh p c nh, quá c nh như sau: a. Lái xe có trách nhi m khai và n p cho H i quan nh ng gi y t sau: a.1. i v i xe ôtô v n t i hàng hoá xu t c nh, nh p c nh, quá c nh: - T khai xe ôtô xu t nh p c nh qua c a khNu biên gi i ư ng b (ký hi u HQ/2002/01-PTVT ban hành kèm theo Quy t nh s 1473/2002/Q -TCHQ ngày 24/5/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan): 02 b n chính;
  5. - T khai hành lý xu t khNu, nh p khNu c a lái xe (n u ôtô lưu hành ngoài khu v c c a khNu): 01 b n chính; - Danh sách hành khách (n u có chuyên ch hành khách): 01 b n chính; - Xu t trình Gi y phép (n u có) theo qui nh c a Hi p nh v n t i ư ng b ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i. a.2. i v i xe ôtô c a nư c ngoài vào khu v c c a khNu Vi t Nam giao hàng nh p khNu ho c nh n hàng xu t khNu sau ó quay v nư c ngay trong ngày và xe ôtô Vi t Nam i qua biên gi i giao hàng xu t khNu, nh n hàng nh p khNu ngay t i khu v c c a khNu sau ó quay tr l i Vi t Nam ngay trong ngày, thì không yêu c u khai và n p các gi y t theo qui nh trên. a.3. i v i phương ti n v n t i t m nh p - tái xu t, t m xu t - tái nh p có th i h n qui nh t i i u 52 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph và i m 1, ph n 1 Thông tư s 11/2003/TT-BCA (C11) ngày 03/7/2003 c a B Công an bao g m: xe ôtô du l ch (xe ôtô con, xe ôtô ch hành khách, xe v a ch ngư i v a ch hàng), xe g n máy, thuy n xu ng có g n máy và không g n máy, ngoài vi c n p và xu t trình các gi y t qui nh t i i m a1 trên ây, lái xe còn ph i n p cho H i quan m t trong nh ng gi y t sau: - Gi y phép t m nh p lưu hành do cơ quan Công an c p: 01 b n chính; - Gi y phép c a C c H i quan t nh, thành ph c p ( i v i xe t m xu t - tái nh p không cùng c a khNu): 01 b n chính; b. H i quan có trách nhi m: - Ti p nh n và ki m tra h sơ H i quan do lái xe n p. - i chi u t khai v i th c t xe và ki m tra xe n u có căn c nh n nh trên xe có v n chuy n hàng nh p khNu không khai báo H i quan. - Lãnh o Chi c c H i quan c a khNu quy t nh cho phép xe ư c nh p c nh, xu t c nh, quá c nh vào t khai xe ôtô xu t nh p c nh HQ/2002/01-PTVT. - Tr lái xe 01 b n chính t khai xe ôtô xu t nh p c nh HQ/2002/01-PTVT làm ch ng t i ư ng. - Vào s theo dõi, lưu h sơ H i quan theo qui nh. c. Vi c c p gi y phép cho xe Vi t Nam t m xu t-tái nh p có th i h n th c hi n như sau: - Trư ng h p xe t m xu t - tái nh p qua cùng m t c a khNu thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu cho phép b ng cách ghi tr c ti p lên t khai nh p xu t c nh Vi t Nam c a lái xe.
  6. - Trư ng h p xe t m xu t - tái nh p không cùng m t c a khNu thì ch xe ho c lái xe ph i có văn b n ngh (n i dung g m: tên ch xe, tên lái xe, lo i xe, nhãn hi u xe, s khung, s máy, bi n ki m soát, c a khNu t m xu t, c a khNu tái nh p, th i gian t m xu t, th i gian tái nh p) g i C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph nơi có c a khNu xe t m xu t ư c c p phép. Gi y phép (ký hi u GP/2002/02-PTVT ban hành kèm theo Quy t nh s 1473/2002/Q -TCHQ ngày 24/5/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) g m 03 b n: Giao ch xe ho c lái xe 02 b n n p cho H i quan c a khNu t m xu t, c a khNu tái nh p m i nơi 01 b n; lưu H i quan c p gi y phép 01 b n. Gi y phép này có giá tr th c hi n c c a khNu t m xu t và c a khNu tái nh p. III. X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N 1. M i hành vi vi ph m các qui nh t i Quy t nh 252/2003/Q -TTg d n trên và t i Thông tư này tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý theo qui nh t i Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i c a Chính ph và các văn b n qui ph m pháp lu t có liên quan khác ho c b truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a Pháp lu t. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Bãi b công văn s 2993/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2002 c a T ng c c H i quan hư ng d n v th t c h i quan đ i v i hàng hoá, hành lý xu t nh p kh u, phương ti n v n t i xu t nh p c nh qua c a kh u đư ng b và các qui đ nh trư c đây v th t c h i quan đ i v i hàng hoá buôn bán qua biên gi i trái v i nh ng qui đ nh t i Thông tư này. 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các đơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trương Chí Trung (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản