Thông tư 54/2003/TTLT-BTC-BTM của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
69
lượt xem
3
download

Thông tư 54/2003/TTLT-BTC-BTM của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/2003/TTLT-BTC-BTM của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào quy định tại Thoả thuận Viên Chăn giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13/8/2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/2003/TTLT-BTC-BTM của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T µi c h Ý n h­b é  th¬ n g   ¹i  è  54/2003/TTLT­B T C­B T M  n g µ y    m S 03 th¸ng 06  m  2003 H íng d É n  thùc  Ö n  viÖc  n¨ hi gi¶ m  thu Õ  n h Ë p  kh È u  h µ n g   o¸ cã xu Êt x ø   h tõ L µ o   u y  ® Þ n h    T h o ¶  q t¹i thuË n  Viªn c h¨n gi÷a C h Ý n h  p h ñ  n íc C é n g   o µ   h x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt na m  vµ C h Ý n h  p h ñ  n íc C é n g  h o µ   d © n  c h ñ  n h © n   © n   µ o  ký n g µ y 13/08/2002 d L C¨n  Tho¶  cø  thuËn Viªn ch¨n gi÷a ChÝnh        phñ    níc Céng  hoµ      x∙ héichñ  nghÜa  ViÖt nam   ChÝnh    vµ  phñ    níc Céng hoµ  d©n  chñ nh©n  d©n  Lµo    vÒ viÖc    t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîcho  i ngêi,ph¬ng    tiÖn,hµng      ho¸ qua    l¹Biªngií vµ  i     i khuyÕn  khÝch ph¸ttr     iÓn hîp    ¬ng    t¸cth m¹i,®Çu    t gi÷a ViÖt nam   Lµo    vµ  ký  ngµy 13/08/2002;  Liªn Bé      Tµi chÝnh, Bé    Th¬ng    m¹i híng dÉn thùc hiÖn gi¶m thuÕ 50%   ®èi víi     hµng    xuÊtxø    ho¸ cã    tõLµo  nhËp  khÈu vµo ViÖtnam   sau:   nh  I­ h¹ m  vi ¸p d ô n g  P A. Hµng  ho¸ s¶n  xuÊt    t¹iníc Céng  hoµ  d©n  chñ  nh©n  d©n  Lµo  nhËp  khÈu vµo  ViÖt nam   îc ¸p  ®   dông  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu b»ng  50%   møc  thuÕ  suÊt thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iqui ®Þnh     u      t¹iBiÓu thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i, u    nÕu  tho¶ m∙n  ®iÒu  c¸c  kiÖn sau: 1­  m Æt   Lµ  hµng  trong  cã  Danh  môc  hµng ho¸  xuÊt xø    cã    tõ Lµo  îc ®   gi¶m 50%  thuÕ nhËp  khÈu   ®∙i khi nhËp  u      khÈu vµo  ViÖt nam  theo HiÖp  ®Þnh hoÆc  tho¶ thuËn    hµng n¨m  gi÷a ChÝnh    phñ      hainíc. Sè îng,gi¸trÞ hµng    thÓ  xuÊt xø    l       ho¸ cô  cã    tõ Lµo nhËp khÈu  îcgi¶m  ®   50%  thuÕ  nhËp khÈu hµng  n¨m  îcc¨n cø  ®     vµo  Danh môc  hµng    xuÊt ho¸ cã    xø    tõ Lµo  îcgi¶m  ®   50%  thuÕ nhËp khÈu  ®∙ikhinhËp  u      khÈu vµo ViÖt nam     theo HiÖp  ®Þnh  hoÆc  tho¶ thuËn gi÷a    hai ChÝnh phñ n¨m    ®ã hoÆc   theo  th«ng    b¸o cña  Th¬ng      së  l   ® îcthèng  Bé  m¹itrªnc¬  sè îng ®∙    nhÊt víi Th¬ng      Bé  m¹iLµo.   Ban hµnh kÌm theo  Th«ng  tnµy Danh  môc    Æt   c¸c m hµng  xuÊt xø    cã    tõ Lµo  îc gi¶m  ®   50%  (n¨m  ¬i phÇn  m   tr¨m) thuÕ      khinhËp khÈu vµo ViÖt nam     trongn¨m    2003. Trêng hîp hµng ho¸  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn    îc ¸p  ®Ó ®   dông  gi¶m 50%  thuÕ  nhËp  khÈu, ®ång    ®ñ     thêicã  ®iÒu  kiÖn  îc hëng  ®   theo møc  thuÕ suÊt  ®∙i u    CEPT     îc¸p dông  th× ®     theo møc    thuÕ suÊtthÊp    h¬n tronghaimøc      thuÕ suÊt  nµy. 2­    Cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø    (C/O) do  Th¬ng      Bé  m¹i hoÆc  Phßng  Th¬ng    m¹i hoÆc   th Së  ¬ng      m¹i c¸c tØnh, thµnh    phè Vientiane vµ  Æc     ® khu  Saysomboun  cña Lµo  cÊp. 3­ Cã    giÊy x¸cnhËn        lµhµng    ho¸ thuéc ch¬ng    tr×nh hëng  ®∙ithuÕ    u    theo  tho¶ thuËn gi÷a    hai ChÝnh  phñ  Bé  do  Th¬ng    m¹i hoÆc   Th¬ng      Së  m¹i c¸c tØnh,thµnh    phè Vientianevµ  Æc     ® khu  Saysomboun  cña Lµo  cÊp.
  2. 2 4­ Hµng  îcnhËp    ®   khÈu vµo  ViÖt nam     qua    c¸c cöa khÈu  îcmë   ®   chÝnh  thøc trªnbiªngií ViÖtnam            i   ­Lµo. B.  Thñ  tôc  xuÊt  tr×nh,kiÓm       tragiÊy  chøng  nhËn  xuÊt  hµng  xø  ho¸  (C/O): Doanh nghiÖp nhËp  khÈu hµng    ho¸ cña Lµo thuéc Danh môc    Æt   c¸c m hµng  îc gi¶m  ®   50%  thuÕ  nhËp khÈu ban  hµnh kÌm theo Th«ng    t nµy muèn  ® îc hëng  ®∙igi¶m    u    thuÕ  nhËp khÈu ph¶i nép    cho  quan  c¬  H¶i quan  b¶n  chÝnh  GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø    hµng    ho¸ kÌm theo  chøng    bé  tõ nhËp khÈu  theo qui®Þnh        khilµm      thñ tôcnhËp khÈu. Trêng    hîp doanh nghiÖp  cha  C/O    cã  ®Ó nép   khilµm      thñ tôcnhËp  khÈu,  khitÝnh    thuÕ, c¬    quan  H¶i quan  dông  ¸p  theo møc   thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hoÆc   theo møc  thuÕ  suÊt  ®∙iCEPT   u    (nÕu    ®ñ ®iÒu  kiÖn) vµ    chÊp  nhËn  cho    nî C/O,    thêih¹n      ngµy  tèi®a 30  tÝnh    tõ ngµy  nép    tê khaiH¶i quan. Sau        khi nép    C/O  doanh  nghiÖp    îc xem   sÏ ®   xÐt hoµn  isè  l¹  thuÕ  nép  ®∙  thõa  (phÇn  chªnh  lÖch gi÷a sè    thuÕ  tÝnh theo møc  thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hoÆc   theo  møc  thuÕ suÊt  ®∙iCEPT   nép  sè  u    ®∙  vµ  thuÕ  tÝnh  theo thuÕ suÊt ®∙    ® îcgi¶m    50%  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙iqui®Þnh  i u      t¹ BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu). Doanh  nghiÖp nhËp khÈu chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tÝnh      tr   luËtvÒ  hîp ph¸p,hîp lÖ      cña  C/O  nép.NÕu     ®∙    ph¸thiÖn  sù  cã  gian lËn vÒ      C/O    th× doanh  nghiÖp nhËp  khÈu    xö    sÏbÞ  lýtheo qui®Þnh      cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh. Khi cã      sù  nghi ngê      vÒ tÝnh  trung  thùc  chÝnh    vµ  x¸c cña  giÊy chøng  nhËn  xuÊt xø  c¬    th×  quan    H¶i quan  cÇu  yªu  doanh  nghiÖp  cung  cÊp      c¸c tµi liÖu ®Ó     chøng  minh. Thêi gian        qui ®Þnh        tèi®a ®Ó doanh  nghiÖp  nép    bæ sung  chøng      ngµy  tõ ngµy  tõ lµ 30  kÓ    nép  C/O.  Trong    khichê  kÕt  qu¶  kiÓm   tral¹   thêicha      it¹m    , gi¶iquyÕt  gi¶m  50%  møc  thuÕ  suÊt ®èi víi         hµng  vµ  l« ®ã  ¸p dông  theo møc   thuÕ  suÊt  th«ng  êng  th hoÆc   theo  møc  thuÕ  suÊt  ®∙i u    CEPT   (nÕu    ®ñ ®iÒu  kiÖn).§ång      thêitiÕp  tôc thùc  hiÖn  c¸c thñ  tôc    gi¶i phãng  hµng  nÕu    Æt   c¸c m hµng  nµy  kh«ng  ph¶ilµ hµng      cÊm  hoÆc   h¹n  chÕ  nhËp  khÈu  kh«ng  sù  vµ  cã  nghi ngê    man   khaivÒ     hµng  ho¸.Trêng    hîp  chñ  hµng  ®ñ      cã  tµiliÖu chøng  minh  ®óng    lµhµng  xuÊt xø    cã    tõ Lµo    îcxem  th× ®   xÐt hoµn  i thuÕ  nép  l¹ sè    ®∙  thõa  (phÇn  chªnh  lÖch  gi÷a  thuÕ  sè  tÝnh  theo  møc  thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hoÆc   theo  møc  thuÕ  suÊt u      ®∙iCEPT   nép  ®∙  vµ  sè thuÕ  tÝnh  theo  thuÕ  suÊt  ® îc gi¶m  ®∙    50%   møc   thuÕ suÊt  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iqui®Þnh    u      t¹ BiÓu  i thuÕ  nhËp  khÈu). II­  C¸c q ui ® Þ n h  k h¸c 1) Gi¸tÝnh      thuÕ    ®Ó tÝnh  gi¶m 50%   thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i®èi víi u        hµng  ho¸ cã    xuÊt xø      tõ Lµo  nhËp  khÈu  vµo ViÖtnam   îcx¸c®Þnh      ®     lµmøc    gi¸thùc  thanh          to¸nghitrªnhîp ®ång  mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng  gi÷a c¸c C«ng    ký      tycña    hai nícvíi®iÒu      kiÖn    hîp ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng ®¶m   b¶o  c¸c ®iÒu  ®ñ    kiÖn  quy ®Þnh  it¹ Môc    1, PhÇn   I II Th«ng    08/2002/TT/BTC  t sè  ngµy  23/01/2002  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu theo  hîp ®ång  mua  b¸n  ngo¹ith   ¬ng. §èi víinh÷ng  ®ång        hîp  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng 
  3. 3 kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    ®Ó tÝnh  thuÕ  theo    hîp ®ång    th× møc      gi¸®Ó tÝnh  gi¶m  thuÕ  50%     lµmøc      gi¸tèithiÓu do  TµichÝnh    Bé    ban  hµnh. 2) C¸c    qui ®Þnh   vÒ c¨n  tÝnh  cø  thuÕ, chÕ       ®é thu nép thuÕ, kÕ     to¸n   tiÒn thuÕ, b¸o        c¸o kÕt  qu¶    thu nép thuÕ, chÕ  gi¶m    ®é  thuÕ nhËp  khÈu,chÕ    ®é  hoµn  thuÕ, truy thu    thuÕ  xö      vµ  lý vi ph¹m,  îc thùc  ®   hiÖn theo c¸c    qui ®Þnh  cña LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  c¸c v¨n  vµ    b¶n  híng dÉn  hiÖn  hµnh. III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   §Þnh  3  kú  th¸ng (chËm     nhÊt ®Õn     ngµy  th¸ng kÕ  15    tiÕp)vµ    hµng  n¨m  (chËm  nhÊt ®Õn     ngµy 15/2 cña    n¨m sau),Tæng    côc    H¶i quan tæng      hîp b¸o c¸o    l       vÒ sè îng,trÞ gi¸(theo gi¸tÝnh      thuÕ  nhËp khÈu)  hµng ho¸ nhËp  khÈu  thuéc ®èi t        îng qui®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    Th¬ng    Bé    víiBé  m¹ivµ  TµichÝnh.Tr­   êng      hîp ph¸thiÖn  t×nh  cã  tr¹ngphÝa    Lµo cÊp giÊy x¸cnhËn      l       vîtqu¸ sè îng ®∙  tho¶ thuËn,Bé      Th¬ng      m¹isÏlµm  viÖc    Th¬ng    víiBé  m¹iLµo    biÖn  ®Ó cã  ph¸p  gi¶i  quyÕt phïhîp.       Th«ng  tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    Th«ng   t nµy  îc®¨ng  ®   c«ng  b¸o  ¸p  vµ  dông  ®èi        víic¸c tê khaihµng    ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan  H¶i quan    ngµy  kÓ tõ  09/01/2003    (ngµy  trë ®i  HiÖp ®Þnh     vÒ hîp    t¸c kinh tÕ,v¨n ho¸,khoa          häc  thuËtgi÷a ChÝnh  kü      phñ    nícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt nam   ChÝnh    vµ  phñ    níc Céng hoµ  d©n  chñ nh©n d©n  Lµo n¨m  2003  hiÖu      cã  lùcthihµnh). C¸c  êng  tr hîp nhËp  khÈu  hµng ho¸  xuÊt  tõ  cã  xø  Lµo  îc gi¶m  ®   50%   thuÕ  nhËp  khÈu  têkhaihµng    cã      ho¸ nhËp khÈu  ®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶i quan  tõngµy    09/01/2003  ®Õn   ngµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  cña th«ng   tnµy thuéc ®èi     t hoµn  îng  thuÕ nhËp  khÈu. Sè    thuÕ  nhËp  khÈu  îc hoµn    thuÕ  ®   lµ sè  chªnh  lÖch  gi÷a  thuÕ  sè  doanh  nghiÖp  nép    thuÕ  ®∙  víisè  nhËp  khÈu  îc tÝnh  ®   gi¶m  50%  theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   t nµy. C¸c    doanh nghiÖp  ªnhÖ     li   víiCôc  H¶i quan    ®Þa  ph¬ng    n¬idoanh  nghiÖp nhËp  khÈu hµng      ho¸ ®Ó lµm      thñ tôc hoµn  thuÕ.Hå  xinhoµn    s¬    thuÕ gåm: +  C«ng      v¨n ®Ò nghÞ    îchoµn  xin®   thuÕ  nhËp  khÈu  nép ®∙  +  khaih¶iquan  Tê      hµng    ho¸ nhËp  khÈu  thanh  ®∙  kho¶n    H¶i quan +  Hîp  ®ång  ngo¹ith   ¬ng,ho¸ ®¬n      mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng +  C¸c  chøng    tõchøng  minh  hµng    ho¸ nhËp  khÈu    lµhµng    xuÊt xø  ho¸ cã    tõ Lµo  theo híng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy Th«ng   nµy  t thay thÕ  Th«ng   li   t ªntÞch  75/2001/TTLT­ sè  BTC­BTM­ TCHQ  ngµy  24/09/2001  cña    TµichÝnh,Bé  LiªnBé      Th¬ng    m¹i,Tæng  côc    H¶i quan    v/vhíng dÉn    thùc hiÖn    viÖc gi¶m  thuÕ nhËp khÈu  hµng    xuÊt xø  ho¸ cã    tõ Lµo quy ®Þnh   itho¶  t¹  thuËn  gi÷a ChÝnh  phñ    níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt nam   ChÝnh    vµ  phñ    nícCéng  hoµ d©n  chñ nh©n  d©n  Lµo (tho¶  thuËn Cöa    lßn¨m  1999) vÒ    viÖc    t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîcho  i ngêi,ph¬ng    tiÖn  vµ hµng    ho¸ qua        l¹biªngiígi÷a hainíc i i    
  4. 4 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ  c¸c ®¬n  vÞ  ph¶n  vÒ  TµichÝnh,Bé  ¸nh  Bé      Th¬ng      m¹i®Ó nghiªncøu,híng dÉn, bæ           sung  kÞp thêi.
  5. 5 D a n h  m ô c, sè lîng h µ n g  h o¸  cã xu Êt xø  tõ L µ o   ® îc gi¶ m  50 %  thu Õ   h Ë p  kh È u  u  ®∙i khi n h Ë p  k h È u  vµo  Vi Öt na m   n trong n¨ m   2003 (theo p h ô  lôc sè  c ña Hi Ö p  ® Þ n h   3  vÒ   hîp t¸c  kinh tÕ, v¨n h o¸, h o a h äc kü  thu Ët gi÷a   k C h Ý n h  p h ñ  n íc C é n g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt na m  vµ  h Ý n h  p h ñ  n ­ C íc C é n g  h o µ  d © n  c h ñ  n h © n  d © n  L µ o   m  2003  n¨ ký n g µ y   09/01/2003) a n  h µ n h   m  theo  h « n g  t liªn  b kÌ T  tÞch  sè   54/2003/TTLT­B T C­B T M   g µy   3/6/2003 c ña liªn é  T µi ch Ý n h, B é  n  B T h ¬ n g   ¹i m TT Tªn  hµng Nhãm   sè  m∙  §¬n vÞ  Sè îng l theo biÓu    thuÕ  tÝnh NK I Gç  s¶n  vµ  phÈm     tõgç 1 Gç    v¸n sµn 4418 m2 210.000 2 §å  giadông  gç    lµm    tõgç 4414,4419,     m3 1.000 9401,9403   3 Gç d¸n 4412 tÊn 100.000 4 Gç  thµnh  phÈm  vµ  b¸n  thµnh  phÈm 4407 m3 150.000 II Kho¸ng  s¶n    i c¸clo¹ 1 Th¹ch cao   2520 tÊn 125.000 2 ThiÕc 2609 tÊn 1.000 II L©m   I s¶n 1 Chaiphµ  1301 tÊn 2.500 2 V»ng  ®¾ng 1211 tÊn 10.000 3 Qu¶  ¬i 0813 tÊn 50 4 Qu¶  lµm  th¹ch 0813 tÊn 1.500 5 Sa  nh©n 0908 tÊn 300 6 ý  dÜ 1211 tÊn 5.000 IV N«ng  s¶n  ch¨n nu«i vµ    1 G¹o  nÕp, g¹o tÎ     1006 tÊn 20.000 2 Võng 1207 tÊn 1.000 V S¶n  phÈm   c«ng nghiÖp  chÕ  biÕn 1 Ch¨n    Jiplai 6301 chiÕc 50.000 2 Qu¹tjiplai     8414 chiÕc 100.000 3 Nåi c¬m     ®iÖn 8516 chiÕc 100.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản