Thông tư 54/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư 54/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. th«ng t cña bé tµi chÝnh sè 54/2005/TT-BTC ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 107/2005/q®-ttg ngµy 16/5/2005 cña Thñ tíng ChÝnh thñ vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc ThuÕ giai ®o¹n 2005 - 2007 C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh luËt ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu, tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 107/2005/Q§-TTg ngµy 16/5/200 cña Thñ tíng ChÝnh phñ "VÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc ThuÕ giai ®o¹n 2005- 2007. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung: 1. Thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh theo QuyÕt ®Þnh sè l07/2005/Q§- TTg ngµy 16/5/2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ tõ ngµy 01/01/2005 ®Õn ngµy 31/12/2007. Kh«ng thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc ThuÕ, gåm: Trung t©m tin häc vµ thèng kª, Trung t©m båi dìng nghiÖp thuÕ, T¹p chÝ ThuÕ. C¸c ®¬n vÞ nµy thùc hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. ViÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn thÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng ThuÕ ph¶i b¶o ®¶m c¸c môc tiªu, yªu cÇu sau: a) Thùc hiÖn tèt c¸c LuËt thuÕ, khai th¸c nguån thu vµ thùc hiÖn chèng thÊt thu cho NSNN b¶o ®¶m hoµn thµnh vµ phÊn ®Êu hoµn thµnh vît møc chØ tiªu thu NSNN ®îc nhµ níc giao. b) §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc ThuÕ; thóc ®Èy viÖc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y, x©y dùng lùc lîng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao; kinh phÝ kho¸n g¾n víi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tæ chøc thu ng©n s¸ch nhµ níc; trao quyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cho thñ trëng ®¬n vÞ trong tæ chøc c«ng viÖc, sö dông lao ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh. c) T¹o chñ ®éng vÒ nguån kinh phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ trong sö dông kinh phÝ; tËp trung hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ th«ng tin vµ trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ qu¶n lý nh»m thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhµ níc giao,
  2. 2 ®ñ ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ; t¨ng cêng ®µo t¹o vµ bæ sung thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc. d) Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, b¶o ®Èm quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸n bé, c«ng chøc hÖ thèng ThuÕ. 3. Kinh phÝ b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng cña Tæng côc ThuÕ bao gåm: kinh phÝ ®îc Nhµ níc giao kho¸n; kinh phi ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung kh«ng kho¸n chi vµ c¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p kh¸c theo quy ®inh cña ph¸p luËt. 4. Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông biªn chÕ, t¶i s¶n vµ c¸c nguån kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc giao theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 5. Trong ph¹m vi sè biªn chÕ vµ møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ quyÕt ®Þnh giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng thuÕ cho phï hîp. II. nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1. Kho¸n biªn chÕ: a) Sè biªn chÕ giao kho¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ ®îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ ®îc tÝnh trong tæng sè biªn chÕ qu¶n lý nhµ níc ®îc giao cña Bé Tµi chÝnh. b) Trong ph¹m vi sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n, Tæng côc ThuÕ ®îc chñ ®éng tæ chøc, s¾p xÕp bé m¸y, tinh gi¶n biªn chÕ, qu¶n lý vµ sö dông c«ng chøc theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm giao kho¸n biªn chÕ cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ, b¶o ®¶m tæng sè biªn chÕ giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n kh«ng vît qu¸ sè biªn chÕ ®· ®îc Bé trëng Bé Tµi chÝnh giao kho¸n cho Tæng côc thuÕ. Ngoµi sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n, trong thêi gian thùc hiÖn kho¸n, c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao, nhu cÇu c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng kinh phÝ, Tæng côc ThuÕ ®îc quyÒn ký kÕt hîp ®ång thuª kho¸n c«ng viÖc theo qui ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng vµ hîp ®ång lao ®éng ®èi víi mét sè chøc danh theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp. c) Sè biªn chÕ giao kho¸n cho Tæng côc ThuÕ ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh trong trêng hîp do thµnh lËp thªm (hoÆc s¸p nhËp) c¸c c¬ quan thuÕ t¹i c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng hoÆc ®îc bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; Khi cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh biªn chÕ ®îc giao kho¸n, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt ®Ó thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Néi vô tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng:
  3. 3 a) Møc kinh phÝ giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ lµ 2% trªn tæng sè thu thùc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m do Tæng côc ThuÕ tæ chøc thùc hiÖn; bao gåm: - C¸c kho¶n thu tõ dÇu th« (trõ thuÕ xuÊt khÈu). - C¸c kho¶n thu vµ thuÕ néi ®Þa (kh«ng kÓ dÇu th«) + Thu tõ doanh nghiÖp, c¸ nh©n kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, + ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, + ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, + Thu xæ sè kiÕn thiÕt, + C¸c kho¶n thu vÒ nhµ ®Êt (thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn thuª ®Êt, thu giao quyÒn sö dông ®Êt, thu b¸n, thuª, khÊu hao c¬ b¶n nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc), + Thu phÝ x¨ng dÇu, + C¸c kho¶n ñy nhiÖm thu thùc nép NSNN tõ ho¹t ®éng khai th¸c thñy s¶n, hé kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh, thuÕ ®èi víi c¸c nhµ thÇu níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, + C¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ thùc nép NSNN, + C¸c kho¶n thu kh¸c cña NSNN. Hµng n¨m, Bé Tµi chÝnh sÏ x¸c ®Þnh tæng sè thu nép vµo NSNN do Tæng côc ThuÕ tæ chøc thùc hiÖn ®Ò lµm c¨n cø tÝnh møc kinh phÝ kho¸n Tæng côc ThuÕ ®îc hëng n¨m ®ã. b) Kinh phÝ ho¹t ®éng giao kho¸n cho Tæng côc ThuÕ ®îc chi cho c¸c néi dung sau: - Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn: + Chi thanh to¸n c¸ nh©n: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp l¬ng, c¸c kho¶n ®ãng gãp (gåm: b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn) vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh. + Chi qu¶n lý hµnh chÝnh: Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng; vËt t v¨n phßng; th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c; chi cho c«ng t¸c hç trî c¸c ®èi tîng nép thuÕ; héi nghÞ; c«ng t¸c phÝ; chi phÝ thuª mín; söa ch÷a, b¶o tr×, b¶o dìng thêng xuyªn tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c kho¶n chi qu¶n lý hµnh chÝnh kh¸c. + Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô: VËt t, trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng; chi ho¹t ®éng phßng, chèng thÊt thu ng©n s¸ch; Ên chØ; trang phôc vµ b¶o hé lao ®éng; chi cho ñy nhiÖm thu; chi triÓn khai vµ phèi hîp thùc hiÖn nhiÖm vô; c¸c kho¶n chi nghiÖp vô kh¸c. - Chi ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn: + Chi ®oµn ra, ®oµn vµo. + Chi hiÖn ®¹i hãa ngµnh, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô c«ng t¸c nghiÖp vô chuyªn m«n; chi hç trî x©y dùng (gåm c¶ x©y dùng trô së ®éi thuÕ); söa ch÷a lín trô së lµm viÖc, trang thiÕt bÞ vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Tæng côc ThuÕ vµ Bé Tµi chÝnh.
  4. 4 + Chi ph¸t triÓn øng dông, hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ th«ng tin theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Tæng côc ThuÕ vµ cña Bé Tµi chÝnh. + Chi ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô cho c¸n bé, c«ng chøc ThuÕ theo ch- ¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Tæng côc ThuÕ vµ cña Bé Tµi chÝnh. + C¸c kho¶n chi ®Æc thï theo qui ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. c) Tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é chi ®èi víi c¸c néi dung thùc hiÖn kho¸n: - §èi víi møc chi tiÒn l¬ng: Trªn c¬ së biªn chÕ vµ møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n, Tæng côc thuÕ ®îc chi møc tiÒn l¬ng b×nh qu©n toµn ngµnh kh«ng v- ît qu¸ 1,8 lÇn so víi chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc do nhµ níc quy ®Þnh. C¸c lo¹i phô cÊp ®îc ®iÒu chØnh theo møc chi tiÒn l¬ng, thu nhËp t¨ng thªm bao gåm: phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp th©m niªn vît khung theo qui ®Þnh. ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é thu, nép c¸c kho¶n ®ãng gãp theo l¬ng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc (kh«ng bao gåm møc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, thu nhËp). - §èi víi néi dung chi qu¶n lý hµnh chÝnh, chi ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ néi dung chi ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô cho c¸n bé, c«ng chøc ThuÕ: trªn c¬ së vËn dông tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ trong ph¹m vi møc kinh phÝ ®îc gian kho¸n, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ x©y dùng tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu néi bé phï hîp víi ho¹t ®éng ®Æc thï b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt tríc khi ban hµnh. - §èi víi c¸c néi dung chi ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn (trõ néi dung chi ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng chøc ThuÕ), Tæng côc ThuÕ thùc hiÖn theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é vµ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. d) Tæng côc thuÕ ®îc sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm tõ c¸c kho¶n chi do thùc hiÖn kho¸n ®Ó chi cho c¸c néi dung sau: - Chi bæ sung cho t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ; chi øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. - Chi bæ sung ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô cho c¸n bé, c«ng chøc ThuÕ theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Tæng côc ThuÕ vµ cña Bé Tµi chÝnh. - Chi trî cÊp thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cho nh÷ng ngêi tù nguyÖn vÒ nghØ chÕ ®é trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, tæ chøc l¹i lao ®éng. - Chi khen thëng, phóc lîi. Møc chi khen thëng vµ phóc lîi trong n¨m kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn. - Chi hç trî c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc ThuÕ. - TrÝch lËp QuÜ dù phßng æn ®Þnh thu nhËp, QuÜ ph¸t triÓn ho¹t ®éng ngµnh. Møc trÝch vµ néi dung sö dông do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. - Bæ sung thu nhËp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ngµnh ThuÕ; Ngoµi møc chi tiÒn t¬ng ®îc thùc hiÖn t¹i ®iÓm c nªu trªn, Tæng côc ThuÕ ®îc sö dùng tõ nguån kinh phÝ tiÕt kiÖm ®Ó chi bæ sung thu nhËp cho
  5. 5 c¸n bé, c«ng chøc; møc chi bæ sung thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc ngµnh ThuÕ do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh. ®) ViÖc chi tr¶ tiÒn l¬ng, thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc ngµnh ThuÕ ®îc thùc hiÖn theo kÕt qu¶, chÊt lîng hoµn thµnh c«ng viÖc cña tõng c¸n ®é, c«ng chøc ®¶m b¶o c«ng b»ng, hîp lý, g¾n víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc sau khi Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ thèng nhÊt víi tæ chøc c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ. e) C¨n cø møc kho¸n vµ néi dung kho¸n, tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é ®îc qui ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d nªu trªn Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ giao kho¸n kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ b¶o ®¶m ph©n ®Þnh râ néi dung, møc kinh phÝ kho¸n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ néi dung, møc kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô chi kh«ng thêng xuyªn. g) Trong thêi gian thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng, khi Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch, chÕ ®é, Tæng côc ThuÕ ph¶i tù trang tr¶i c¸c chi phÝ t¨ng thªm theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi. h) Møc kho¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho Tæng côc ThuÕ ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh trong mét sè trêng hîp mµ dÉn ®Õn møc kinh phÝ giao kho¸n kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o møc chi tèi thiÓu vÒ tiÒn l¬ng theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh vµ duy tr× ho¹t ®éng bé m¸y cña hÖ thèng ThuÕ; cô thÓ: - Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch thu thuÕ, - Bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, - Thiªn tai vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c. Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®iÒu chØnh møc kho¸n cho phï hîp, b¶o ®¶m cho Tæng côc ThuÕ hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. 3. §èi víi kinh phÝ kh«ng thùc hiÖn kho¸n: Ngoµi møc kinh phÝ kho¸n ®- îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 nªu trªn, hµng n¨m Tæng côc ThuÕ cßn ®îc sö dông c¸c nguån kinh phÝ sau: a) Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÖc: - Chi x©y dùng c¬ b¶n tËp trung do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. - Chi thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ níc, cÊp Bé. - Chi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; chi ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé c«ng chøc theo ch¬ng tr×nh cña Nhµ níc vµ c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n kh¸c cña ChÝnh phñ. - Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp. - Chi thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ theo chÕ ®é do Nhµ níc quy ®Þnh. - Chi phÝ in tem thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc theo quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. b) Nguån kinh phÝ hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó chi cho c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng ThuÕ.
  6. 6 ViÖc qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ kh«ng giao kho¸n nªu trªn, Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo tiªu chuÈn, chÕ ®é, ®Þnh møc quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4. LËp dù to¸n, giao dù to¸n, ph©n bæ dù to¸n, rót dù to¸n vµ thanh quyÕt to¸n kinh phÝ: a. LËp dù to¸n: Hµng n¨m, Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n thu, chi NSNN göi Bé Tµi chÝnh (cÊp I) ®Ó xem xÐt, tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt NSNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn. b. Giao dù to¸n: - §èi víi kinh phÝ kho¸n: + Hµng n¨m, c¨n cø vµo dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh (phÇn giao cho Tæng côc ThuÕ tæ chøc thùc hiÖn) vµ møc kinh phÝ ®¬c giao kho¸n lµ 2%, Bé Tµi chÝnh giao dù to¸n kinh phÝ kho¸n (sè tuyÖt ®èi) cho Tæng côc ThuÕ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. + KÕt thóc n¨m ng©n s¸ch, c¨n cø x¸c nhËn cña Kho b¹c Nhµ níc vÒ sè thu thùc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc do Tæng côc ThuÕ tæ chøc thùc hiÖn vµ møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n lµ 2%; Tæng côc ThuÕ tÝnh to¸n vµ ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh xÐt duyÖt chÝnh thøc sè kinh phÝ giao kho¸n thùc tÕ ®îc sö dông trong n¨m. Trêng hîp sè kinh phÝ giao kho¸n ®Çu n¨m cha giao ®ñ th× ®îc Bé Tµi chÝnh giao bæ sung dù to¸n phÇn chªnh lÖch thiÕu ®Ó Tæng côc ThuÕ tiÕp tôc sö dông; trêng hîp kinh phÝ giao ®Çu n¨m vît qu¸ sè kinh phÝ ®îc giao kho¶n theo quy ®Þnh th× Tæng côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ng©n s¸ch nhµ níc sè vît hoÆc Bé Tµi chÝnh trõ vµo dù to¸n n¨m sau cña Tæng côc ThuÕ. - §èi víi sè kinh phÝ kh«ng giao kho¸n: C¨n cø dù to¸n chi ng©n s¸ch ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao, Bé Tµi chÝnh giao dù to¸n chi cho Tæng côc ThuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. c. Ph©n bæ dù to¸n: C¨n cø vµo dù to¸n kinh phÝ ®îc Bé Tµi chÝnh giao, kinh phÝ kho¸n cña n¨m tríc cha sö dông hÕt ®îc chuyÓn sang n¨m sau (nÕu cã), nhiÖm vô ®îc giao vµ theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng ThuÕ göi Bé Tµi chÝnh thÈm tra theo qui ®Þnh cña LuËt NSNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. ViÖc ph©n bæ dù to¸n ph¶i b¶o ®¶m c¸c néi dung sau: - Ph©n ®Þnh theo nguån kinh phÝ, bao gåm: kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc giao kho¸n; kinh phÝ chi c¸c néi dung kh«ng thùc hiÖn kho¸n. - Theo 4 nhãm môc: chi thanh to¸n c¸ nh©n; chi nghiÖp vô chuyªn m«n; chi mua s¾m, söa ch÷a; c¸c kho¶n chi kh¸c. - Ngoµi ra, ®èi víi kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc gian kho¸n, viÖc thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n b¶o ®¶m ph©n ®Þnh theo 2 néi dung: kinh phÝ b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng chi thêng xuyªn; kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô chi kh«ng thêng xuyªn.
  7. 7 Sau khi ®îc Bé Tµi chÝnh thÈm tra ph©n bæ dù to¸n kinh phÝ, Tæng côc ThuÕ thùc hiÖn giao dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. d. §iÒu chØnh dù to¸n: - §èi víi dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng giao kho¸n: + Dù to¸n chi ho¹t ®éng thêng xuyªn: c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thùc hiÖn kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng thuéc hÖ thèng ThuÕ tïy theo yªu cÇu, nhiÖm vô thùc tÕ ®îc phÐp ®iÒu chØnh dù to¸n gi÷a c¸c nhãm môc chi thanh to¸n c¸ nh©n, chi nghiÖp vô chuyªn m«n, c¸c kho¶n chi kh¸c thuéc ph¹m vi kinh phÝ giao kho¸n hoÆc ®iÒu chØnh tõ 3 nhãm môc chi trªn ®Ó t¨ng nhãm chi mua s¾m, söa ch÷a theo kÕ ho¹ch ®îc duyÖt. Khi cã nhu cÇu ®iÒu chØnh gi÷a c¸c nhãm môc chi trªn, ®¬n vÞ lËp dù to¸n ®iÒu chØnh göi Kho b¹c Nhµ níc (KBNN) n¬i ®¬n vÞ më tµi kho¶n giao dÞch; KBNN cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chi tr¶, thanh to¸n theo ®óng ®Ò nghÞ cña Thñ trëng ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n. + §èi víi trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn gi÷a c¸c néi dung chi kh«ng thêng xuyªn, ®iÒu chØnh tõ chi ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn sang chi ho¹t ®éng thêng tuyªn, ®iÒu chØnh dù to¸n kinh phÝ giao kho¸n cña c¸c Côc thuÕ; c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n lËp dù to¸n ®iÒu chØnh göi Tæng côc thuÕ ®Ó tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh thÈm tra theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - §èi víi viÖc ®iÒu chØnh dù to¸n kinh phÝ cho c¸c néi dung kh«ng thùc hiÖn kho¸n: Tæng côc ThuÕ thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ®. Kinh phÝ cha sö dông hÕt trong n¨m: §èi víi kinh phÝ giao kho¸n cuèi n¨m ng©n s¸ch nÕu kinh phÝ giao kho¸n cßn d, ®¬n vÞ ®îc chuyÓn sang n¨m sau tiÕp tôc sö dông. ViÖc thùc hiÖn chuyÓn sè d ®îc thùc hiÖn nh sau: + §èi víi c¸c kho¶n chi ®¬n vÞ ®· rót t¹m øng dù to¸n t¹i KBNN trong n¨m: sè ®· t¹m øng cho c¸c nhiÖm vô ®¬n vÞ khÈn tr¬ng hoµn chØnh c¸c chøng tõ thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n theo qui ®Þnh. Riªng ®èi víi sè ®· rót t¹m øng dù to¸n b»ng tiÒn mÆt ®Õn cuèi ngµy 31 th¸ng 12 cha chi hÕt (hoÆc kh«ng cã néi dung chi) ®¬n vÞ thùc hiÖn nép kh«i phôc dù to¸n t¹i KBNN n¬i ®¬n vÞ më tµi kho¶n giao dÞch ®Ó hoµn tÊt thñ tôc chuyÓn sè d dù to¸n sang n¨m sau sö dông. + Tæng côc ThuÕ tæng hîp sè d dù to¸n t¹i KBNN (bao gåm c¶ sè d dù to¸n nép kh«i phôc) theo tõng ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n vµ theo nhãm môc chi (cã x¸c nhËn cña KBNN) göi Bé Tµi chÝnh ®Ó lµm thñ tôc chuyÓn sè d dù to¸n sang n¨m sau theo qui ®Þnh. - §èi víi kinh phÝ kh«ng giao kho¸n: cuèi n¨m ng©n s¸ch nÕu kinh phÝ cßn d kh«ng sö dông hÕt, ®¬n vÞ ph¶i hoµn tr¶ NSNN theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn kinh phÝ sang n¨m sau tiÕp tôc thùc hiÖn, Tæng côc ThuÕ b¸o c¸o vµ gi¶i tr×nh râ lý do ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh. e. ViÖc rót dù to¸n, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n: Tæng côc ThuÕ vµ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ thùc hiÖn rót dù to¸n, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.
  8. 8 III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng ThuÕ theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 107/2005/Q§-TTg ngµy 16/5/2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ qui ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 2. §Þnh kú hµng n¨m, Tæng côc ThuÕ tæ chøc kiÓm tra, s¬ kÕt ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm trong triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng. Trong th¸ng 8 n¨m 2007, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ tæ chøc tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng giai ®o¹n 2005 - 2007 vµ ph¬ng ¸n kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng trong giai ®o¹n tiÕp theo b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh Thñ t- íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngay ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá Th«ng t sè 114/2002/TT-BTC ngµy 04/9/2002 vµ Th«ng t sè 82/2004/TT- BTC ngµy 16/8/2004 híng dÉn thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ giai ®o¹n 2002 - 2004. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n víng m¾c ®Ò nghÞ ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản