Thông tư 58/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
31
lượt xem
2
download

Thông tư 58/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 58/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 58/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 58/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S M T HÀNG S T THÉP TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi iv im t s m t hàng s t thép t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi như sau: i u 1. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng phôi thép, s t thép qui nh t i Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 v vi c ban hành Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu ưu ãi và các Quy t nh s a i, b sung c a B trư ng B Tài chính thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i qui nh t i Danh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m t s m t hàng s t, thép ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ăng ký v i cơ quan h i quan k t ngày 01/04/2009./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp;
 2. - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG S T, THÉP TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2009/TT-BTC ngày 25/3/2009 c a B Tài chính) Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 72.07 S t ho c thép không h p kim d ng bán thành phNm. - Có hàm lư ng carbon dư i 0,25% tính theo tr ng lư ng: 7207 11 00 00 - - M t c t ngang hình ch nh t (k c hình vuông), có 8 chi u r ng nh hơn hai l n chi u dày 7207 12 - - Lo i khác có m t c t ngang hình ch nh t (tr hình vuông): 7207 12 10 00 - - - Phôi d t (d ng phi n) 2 7207 12 90 00 - - - Lo i khác 8 7207 19 00 00 - - Lo i khác 8 7207 20 - Có hàm lư ng carbon t 0,25% tr lên tính theo tr ng lư ng: - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng: 7207 20 11 00 - - - Phôi d t (d ng phi n) 2 7207 20 19 - - - Lo i khác: 7207 20 19 10 - - - - S t ho c thép d ng kh i ư c t o hình qua rèn 2 thô; phôi d ng t m b ng s t ho c thép (k c lo i tráng thi c) 7207 20 19 90 - - - - Lo i khác 8 - - Lo i khác: 7207 20 91 00 - - - Phôi d t (d ng phi n) 2 7207 20 99 - - - Lo i khác:
 3. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7207 20 99 10 - - - - S t ho c thép d ng kh i ư c t o hình qua rèn 2 thô; phôi d ng t m b ng s t ho c thép (k c lo i tráng thi c) 7207 20 99 90 - - - - Lo i khác 8 72.09 Các s n phNm s t ho c thép không h p kim ư c cán ph ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, cán ngu i (ép ngu i), chưa dát ph , m ho c tráng. - d ng cu n, không ư c gia công quá m c cán ngu i (ép ngu i): 7209 15 00 00 - - Có chi u dày t 3mm tr lên 8 7209 16 00 00 - - Có chi u dày trên 1mm n dư i 3mm 8 7209 17 00 00 - - Có chi u dày t 0,5mm n 1mm 8 7209 18 - - Có chi u dày dư i 0,5 mm: 7209 18 10 00 - - - T m thép en (tôn en) cán tráng thi c (Tin - 3 mill blackplate - TMBP) 7209 18 20 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng 8 lư ng và chi u dày không quá 0,17 mm 7209 18 90 00 - - - Lo i khác 8 - d ng không cu n, không ư c gia công quá m c cán ngu i (ép ngu i): 7209 25 00 00 - - Có chi u dày t 3 mm tr lên 8 7209 26 00 00 - - Có chi u dày trên 1mm n dư i 3mm 8 7209 27 00 00 - - Có chi u dày t 0,5mm n 1mm 8 7209 28 - - Có chi u dày dư i 0,5mm: 7209 28 10 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng 8 lư ng và chi u dày không quá 0,17 mm 7209 28 90 00 - - - Lo i khác 8 7209 90 - Lo i khác: 7209 90 10 00 - - Hình lư n sóng 8 7209 90 90 00 - - Lo i khác 8 72.10 Các s n phNm s t ho c thép không h p kim ư c cán ph ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, ã ph , m ho c tráng.
 4. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) - ư c m ho c tráng thi c: 7210 11 - - Có chi u dày t 0,5 mm tr lên: 7210 11 10 00 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo 7 tr ng lư ng 7210 11 90 00 - - - Lo i khác 7 7210 12 - - Có chi u dày dư i 0,5 mm: 7210 12 10 00 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo 7 tr ng lư ng 7210 12 90 00 - - - Lo i khác 7 7210 20 - ư c m ho c tráng chì, k c h p kim chì thi c: 7210 20 10 00 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng 0 lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm 7210 20 90 00 - - Lo i khác 0 7210 30 - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân: 7210 30 10 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: 7210 30 10 10 - - - Chi u dày không quá 1,2 mm 10 7210 30 10 90 - - - Lo i khác 5 7210 30 90 - - Lo i khác: 7210 30 90 10 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6 % tr lên tính theo 10 tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,2 mm 7210 30 90 90 - - - Lo i khác 5 - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp khác: 7210 41 - - Hình lư n sóng: 7210 41 10 00 - - - Chi u dày không quá 1,2 mm 13 7210 41 20 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng 10 lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm 7210 41 90 00 - - - Lo i khác 10 7210 49 - - Lo i khác: 7210 49 10 - - - Chi u dày không quá 1,2 mm: 7210 49 10 10 - - - - ư c ph , m ho c tráng k m b ng phương 0 pháp h p kim hoá b m t có hàm lư ng carbon dư i 0,04% tính theo tr ng lư ng
 5. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7210 49 10 90 - - - - Lo i khác 13 7210 49 20 00 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng 10 lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm 7210 49 90 00 - - - Lo i khác 10 7210 50 00 00 - ư c m ho c tráng b ng oxit crom ho c b ng crom 5 và oxit crom - ư c m ho c tráng nhôm: 7210 61 - - ư c m ho c tráng h p kim nhôm-k m: 7210 61 10 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: 7210 61 10 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 13 7210 61 10 90 - - - - Lo i khác 10 7210 61 90 - - - Lo i khác: 7210 61 90 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 13 7210 61 90 90 - - - - Lo i khác 10 7210 69 - - Lo i khác: 7210 69 10 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: 7210 69 10 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 13 7210 69 10 90 - - - - Lo i khác 10 7210 69 90 - - - Lo i khác: 7210 69 90 10 - - - - Lo i chi u dày không quá 1,2 mm 13 7210 69 90 90 - - - - Lo i khác 10 7210 70 - ư c sơn, quét vécni ho c ph plastic: 7210 70 10 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm: - - - Không ph , m ho c tráng kim lo i: 7210 70 10 11 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm 3 thu c nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 10 19 - - - - Lo i khác 10 7210 70 10 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì, ô xít crom ho c 5 b ng crom và ô xít crom - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, chi u dày dư i 1,2 mm:
 6. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7210 70 10 31 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm 3 thu c nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 10 39 - - - - Lo i khác 10 7210 70 10 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n 5 phân, chi u dày trên 1,2 mm 7210 70 10 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương 10 pháp khác, chi u dày trên 1,2 mm - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày không quá 1,2 mm: 7210 70 10 61 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm 3 thu c nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 10 69 - - - - Lo i khác 13 7210 70 10 90 - - - Lo i khác 1 7210 70 90 - - Lo i khác: - - - Không ph , m ho c tráng kim lo i: 7210 70 90 11 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm 3 thu c nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 90 19 - - - - Lo i khác 10 7210 70 90 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì, ô xít crom ho c 3 b ng crom và ô xít crom - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n phân, chi u dày dư i 1,2 mm: 7210 70 90 31 - - - - Lo i dùng s n xu t các b ph n cho s n phNm 3 thu c nhóm 84.15, 84.18 và 84.50 7210 70 90 39 - - - - Lo i khác 10 7210 70 90 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n 5 phân, chi u dày trên 1,2 mm 7210 70 90 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương 10 pháp khác, chi u dày trên 1,2 mm 7210 70 90 60 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày 13 không quá 1,2 mm 7210 70 90 90 - - - Lo i khác 0 7210 90 - Lo i khác: 7210 90 10 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng và chi u dày không quá 1,5 mm
 7. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7210 90 10 10 - - - Chưa ư c ph , m ho c tráng kim lo i 5 7210 90 10 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì ho c ôxít crôm 5 ho c b ng crôm và ôxít crôm 7210 90 10 30 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n 10 phân, chi u dày không quá 1,2 mm 7210 90 10 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n 5 phân, chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 10 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương 10 pháp khác, chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 10 60 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày 13 không quá 1,2 mm 7210 90 10 90 - - - Lo i khác 1 7210 90 90 - - Lo i khác: 7210 90 90 10 - - - Chưa ư c ph , m ho c tráng kim lo i 5 7210 90 90 20 - - - ư c m ho c tráng thi c, chì ho c ôxít crôm 3 ho c b ng crôm và ôxít crôm 7210 90 90 30 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n 10 phân, chi u dày không quá 1,2 mm 7210 90 90 40 - - - ư c m ho c tráng k m b ng phương pháp i n 5 phân, chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 90 50 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm b ng phương 10 pháp khác, chi u dày trên 1,2 mm 7210 90 90 60 - - - ư c m ho c tráng k m ho c nhôm, chi u dày 13 không quá 1,2 mm 7210 90 90 90 - - - Lo i khác 0 72.13 S t ho c thép không h p kim, d ng thanh và que, d ng cu n cu n không u, ư c cán nóng. 7213 10 00 00 - Có răng khía, rãnh, gân ho c các d ng khác ư c t o 15 thành trong quá trình cán 7213 20 00 00 - Lo i khác, b ng thép d c t g t 0 - Lo i khác: 7213 91 00 - - Có ư ng kính m t c t ngang hình tròn dư i 14 mm: 7213 91 00 10 - - - Lo i làm que hàn 5
 8. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7213 91 00 20 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7213 91 00 90 - - - Lo i khác 15 7213 99 00 - - Lo i khác: 7213 99 00 10 - - - Lo i làm que hàn 5 7213 99 00 20 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7213 99 00 90 - - - Lo i khác 15 72.14 S t ho c thép không h p kim d ng thanh và que khác, m i ch qua rèn, cán nóng, kéo nóng ho c ép ùn nóng, k c công o n xo n sau khi cán. 7214 10 - ã qua rèn: - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng: 7214 10 11 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 10 11 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 11 90 - - - - Lo i khác 15 7214 10 19 - - - Lo i khác: 7214 10 19 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 19 90 - - - - Lo i khác 15 - - Lo i khác: 7214 10 21 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 10 21 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 21 90 - - - - Lo i khác 15 7214 10 29 - - - Lo i khác: 7214 10 29 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 10 29 90 - - - - Lo i khác 15 7214 20 - Có răng khía, rãnh, gân ho c các d ng khác ư c t o thành trong quá trình cán ho c xo n sau khi cán: - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng: 7214 20 11 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 20 11 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 11 90 - - - - Lo i khác 15
 9. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7214 20 19 - - - Lo i khác: 7214 20 19 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 19 90 - - - - Lo i khác 15 - - Lo i khác: 7214 20 21 - - - Có m t c t ngang hình tròn: 7214 20 21 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 21 90 - - - - Lo i khác 15 7214 20 29 - - - Lo i khác: 7214 20 29 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 20 29 90 - - - - Lo i khác 15 7214 30 00 00 - Lo i khác, b ng thép d c t g t 0 - Lo i khác: 7214 91 - - M t c t ngang hình ch nh t (tr hình vuông): 7214 91 10 - - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng: 7214 91 10 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 91 10 90 - - - - Lo i khác 15 7214 91 20 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng: 7214 91 20 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 91 20 90 - - - - Lo i khác 15 7214 99 - - Lo i khác: 7214 99 10 - - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng, lo i tr d ng m t c t ngang hình tròn: 7214 99 10 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 99 10 90 - - - - Lo i khác 15 7214 99 90 - - - Lo i khác: 7214 99 90 10 - - - - Thép cơ khí ch t o 5 7214 99 90 90 - - - - Lo i khác 15 72.15 S t ho c thép không h p kim d ng thanh và que khác.
 10. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7215 10 00 00 - B ng thép d c t g t, m i ch ư c t o hình ngu i 0 ho c gia công k t thúc ngu i 7215 50 - Lo i khác, m i ch ư c t o hình ngu i ho c gia công k t thúc ngu i: 7215 50 10 - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng, lo i tr d ng m t c t ngang hình tròn : 7215 50 10 10 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7215 50 10 90 - - - Lo i khác 15 7215 50 90 - - Lo i khác: 7215 50 90 10 - - - Thép cơ khí ch t o 5 7215 50 90 90 - - - Lo i khác 15 7215 90 00 - Lo i khác: 7215 90 00 10 - - Thép cơ khí ch t o 5 7215 90 00 90 - - Lo i khác 15 72.17 Dây s t ho c thép không h p kim. 7217 10 - Không ư c m ho c tráng, ã ho c chưa ư c ánh bóng: 7217 10 10 00 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,25% tính theo tr ng 10 lư ng - - Có hàm lư ng carbon t 0,25% n dư i 0,6% tính theo tr ng lư ng: 7217 10 22 00 - - - Dây tanh; thép dây d t cu n tang; thép dây d ng 5 l c; dây thép d c t g t 7217 10 29 00 - - - Lo i khác 10 - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng: 7217 10 31 00 - - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây d t cu n 5 tang; thép dây d ng l c; dây thép d c t g t 7217 10 39 00 - - - Lo i khác 5 7217 20 - ư c m ho c tráng k m: 7217 20 10 00 - - Ch a hàm lư ng carbon dư i 0,25% tính theo tr ng 10 lư ng 7217 20 20 00 - - Ch a hàm lư ng carbon t 0,25% n dư i 0,45% 5 tính theo tr ng lư ng
 11. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) - - Có ch a hàm lư ng carbon t 0,45% tr lên tính theo tr ng lư ng: 7217 20 91 00 - - - Dây thép carbon cao làm lõi cáp nhôm d n i n 0 ch u l c (ACSR) 7217 20 99 00 - - - Lo i khác 5 7217 30 - ư c m ho c tráng kim lo i cơ b n khác: 7217 30 10 00 - - Có hàm lư ng carbon dư i 0,25% tính theo tr ng 10 lư ng 7217 30 20 00 - - Có hàm lư ng carbon t 0,25% n dư i 0,6% tính 0 theo tr ng lư ng - - Có hàm lư ng carbon t 0,6% tr lên tính theo tr ng lư ng: 7217 30 31 00 - - - Dây thép carbon cao ph h p kim ng lo i dùng 0 làm tanh l p (dây tanh) 7217 30 39 00 - - - Lo i khác 5 7217 90 00 - Lo i khác: 7217 90 00 10 - - Lo i có hàm lư ng carbon dư i 0,25% tính theo 10 tr ng lư ng 7217 90 00 90 - - Lo i khác 5 73.06 Các lo i ng, ng d n, thanh hình có m t c t r ng khác b ng s t ho c thép (ví d , n i m , hàn, tán inh ho c ghép b ng cách tương t ). - ng d n s d ng cho ư ng ng d n d u ho c khí: 7306 11 00 00 - - Hàn, b ng thép không g 5 7306 19 00 00 - - Lo i khác 5 - ng ch ng và ng s d ng cho khoan d u ho c khí: 7306 21 00 00 - - Hàn, b ng thép không g 5 7306 29 00 00 - - Lo i khác 5 7306 30 - Lo i khác, ư c hàn, có m t c t ngang hình tròn, b ng s t ho c thép không h p kim: 7306 30 10 00 - - ng dùng cho n i hơi 8 7306 30 20 00 - - ng thép vách ơn ho c kép, ư c m ng, tráng 8 nh a flo hóa ho c ph k m cromat có ư ng kính ngoài không quá 15 mm
 12. Thu su t Mã hàng Mô t hàng hoá (%) 7306 30 30 00 - - ng ư c b c v ( ng nhi t) dùng cho các b ph n 8 phát nhi t c a bàn là i n ph ng ho c n i cơm i n, có ư ng kính ngoài không quá 12 mm 7306 30 90 - - Lo i khác: 7306 30 90 10 - - - ng d n ch u áp l c cao 5 7306 30 90 90 - - - Lo i khác 10 7306 40 - Lo i khác, ư c hàn, có m t c t ngang hình tròn, b ng thép không g : 7306 40 10 00 - - ng dùng cho n i hơi 7 7306 40 20 00 - - ng và ng d n b ng thép không g , có ư ng kính 7 ngoài trên 105 mm 7306 40 30 00 - - ng và ng d n có ch a hàm lư ng niken ít nh t là 7 30% tính theo tr ng lư ng, v i ư ng kính ngoài không quá 10 mm 7306 40 90 00 - - Lo i khác 7 7306 50 - Lo i khác, ư c hàn, có m t c t ngang hình tròn, b ng thép h p kim khác: 7306 50 10 00 - - ng dùng cho n i hơi 5 7306 50 90 00 - - Lo i khác 5 - Lo i khác, ư c hàn, có m t c t ngang không ph i là hình tròn: 7306 61 00 00 - - M t c t ngang hình vuông ho c hình ch nh t 5 7306 69 00 00 - - Lo i khác 5 7306 90 - Lo i khác: 7306 90 10 00 - - ng và ng d n vách kép hàn n i hai l p 8 7306 90 90 - - Lo i khác: 7306 90 90 10 - - - ng d n ch u áp l c cao 5 7306 90 90 90 - - - Lo i khác 8
Đồng bộ tài khoản