intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 65/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

92
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t b é  t µi c h Ý n h  S è  65/2001/TT­B T C   g µ y  10 th¸ng 8 n¨ m  2001   n H í ng d É n   Ö c x ö  lý k Õ t q u ¶   æ n g   Ó m  kª t µi s¶ n v µ   vi t ki   x¸c ® Þ n h  l¹i  gi¸ Þ t µi  tr  s¶n d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc  n t¹i êi ® i Ó m  0 gi ê n g µ y    th   01/01/2000 Thi  µnh  h ChØ   Þ  è  th s 12/2001/CT­ TTg  µy  ng 23/5/2001  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ýkÕt  ph v vi x l   qu¶  tæng  Óm    µis¶n  µ    nh  ¹gi¸trÞ  ki kª t   v x¸c®Þ l    i tµis¶n    doanh nghiÖp  µ  íct¹ thêi®iÓ m   giê ngµy  th¸ng01  nh n   i     0    01    n¨m 2000,  Bé  µichÝnh  íng dÉn  ét  è  iÓ m   ô  Ó    T  h  m s® c th nh sau: 1­ V Ò   ö  ýtµi   x l    s¶n  õa,thiÕu do  Óm  th     ki kª Khi  Óm   ph¸t hiÖn  µis¶n  õa, thiÕu  víisæ   Õ   ki kª    t  th   so    k to¸n,doanh    nghiÖp  ph¶i ph©n  Ých  µm  â    t l r nguyªn  ©n  µis¶n  õa, thiÕu; x¸c ®Þnh   nh t  th      møc     ®é tr¸chnhiÖ m   n   ï cña  chøc, c¸ nh©n  i  íitµis¶n  Õu  Ìm    ®Ò b   tæ     ®è v     thi k theo    Ön  c¸c bi ph¸p  ö  ýhµnh  Ýnh  x l  ch theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh.Riªng tr ®Þ hi h    ­ êng  îp tµis¶n  õa  h   th kh«ng    nh  îcnguyªn nh©n  µ  x¸c ®Þ ®    v kh«ng  ×m  îcchñ  t ®  së  ÷u  ×  ¹ch      µis¶n  h th h to¸nt¨ng t   theo    Þ x¸c ®Þnh  ¹  êi®iÓ m   Óm     gi¸tr     ti   th ki kª vµ    ån  èn  t¨ngngu v kinhdoanh   (thuécsë  ÷u  µ  íc)cña    h nh n   doanh nghiÖp.   2­ §èivíi      chªnh  Öch  l t¨ng,gi¶m  x¸c®Þnh  ¹gi¸trÞtµi   do    l        i s¶n 2.1.§èivíi         kho¶n  c¸c chªnh  Öch  l t¨ng,gi¶m  x¸c®Þnh  ¹gi¸trÞtµis¶n    do    l        i (bao  å m   µis¶n  è  nh, tµis¶n u  ng  Ð m,  Êt  È m   Êt)cña  g t  c ®Þ    l ®é k m ph ch   doanh  nghiÖp,c¬    quan  chøc  n¨ng  Èm  nh  Õt  th ®Þ k qu¶  Óm       nh  ¹ gi¸trÞ ki kª x¸c ®Þ l      i tµis¶n  ña    c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   Óm   0  ê  µy  t ith   ki kª  gi ng 1/1/2000  theo  ®óng  íng dÉn  ¹ Ph¬ng    Óm    è  KK/TW   µy  h  ti  ¸n ki kª s 04  ng 22/10/1999,Th«ng     t sè 09/1999/TT­ KKTW   µy  ng 24/11/1999 vµ        c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  kh¸ccña      Ban chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng.C¬   ¬   quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  c th quy quy   t¨ng,gi¶m    vèn  µ  íct¹ doanh  nh n     i nghiÖp ¬ng  t øng  íi   Þtµis¶n  ∙  îcx¸c®Þnh  ¹ . v   tr     gi¸ ®®     li 2.2.Tµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp  îc®Ç u    ®  tb»ng  èn  v vay  õnguån  t  ODA: Trong  êng  îp doanh  tr h  nghiÖp  kh«ng  îcnhËn  èn  ®  v b»ng  Òn m µ   Ën  ti   nh b»ng  ÕtbÞ, m¸y  ãc  thi     m hoÆc  c«ng  ×nh x©y  ùng  µn  tr   d ho chØnh  íi   Þcã  v   tr   gi¸ chªnh  Öch  víim Æt   l so    b»ng    ¹  êi®iÓ m   Óm     Çn  gi¸t i   th ki kª,c ph¶ix¸c ®Þnh  ¹    l i gi¸trÞ tµis¶n  µ  iÒu      v® chØnh  èn ¬ng  vt øng  ×  th doanh  nghiÖp (bao  å m     g c¶ doanh  nghiÖp  Trung  ng  µ  ¬ v doanh  nghiÖp  a   ¬ng)  µm  ®Þ ph l v¨n b¶n   ®Ò nghÞ  Ìm  k theo  å  ¬  µiliÖu göivÒ   é  µichÝnh.Sau    èihîp víi   ¬  h s t      B T     khiph       c c¸c quan  ã  ªn quan thÈm   nh   è  Öu, é   µi chÝnh  c li   ®Þ s li  B T quyÕt  nh   iÒu  ®Þ ® chØnh  èn  v cho doanh  nghiÖp  theo  Èm   th quyÒn.  êng  îp  îtqu¸  Èm   Tr h v  th quyÒn  é  µichÝnh      ñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. BT  b¸o c¸o Th t   ph quy   2.3.Thñ  ôcvµ  Èm  Òn  Õt ®Þnh    t   th quy quy   t¨ng,gi¶m  èn:   v Doanh  nghiÖp  ã    c ph¸tsinh kho¶n    chªnh  Öch  l t¨ng,gi¶m  x¸c ®Þnh  ¹   do    l  i gi¸trÞ tµis¶n  Çn  ö  ý®iÒu      c x l  chØnh  t¨ng,gi¶m  èn  ¬ng    vt øng  öi hå  ¬, tµi g  s   liÖu  n   ¬  ®Õ c quan  ã  Èm   Òn    Èm   nh  µ  quyÕt  nh  c th quy ®Ó th ®Þ v ra  ®Þ t¨ng,  gi¶m  èn  v cho  doanh  nghiÖp.Hå   ¬, tµiliÖu vµ  Èm  Òn  Õt  nh      s     th quy quy ®Þ nh sau: 2.3.1­Hå   ¬,tµiliÖu:   s    
  2. 2 + V¨n b¶n    Þ   ¬ng  xö  ýcña  ®Ò ngh ph ¸n  l   doanh  nghiÖp  ã    ×nh  â  c gi¶itr r c¨n cø    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n;gi¶itr×nh vÒ   êng  îp tµis¶n  u      x¸c ®Þ l        i      tr h   ®Ç tb»ng  vèn vay  õnguån  t  ODA; + B¸o  c¸o  Õt  k qu¶  Óm   x¸c ®Þnh   ¹    Þ tµis¶n  ña  éi  ng  ki kª    l i tr     gi¸ c H ®å kiÓm    kª doanh nghiÖp,phïhîp víi     ∙  öic¬          c¸o ® g   quan  Êp    µ  b¸o c trªnv Ban  chØ   ®¹o  Óm    ki kª Trung  ng; ¬ + Biªn b¶n  óc    ña  ¬    ph trac c quan  chøc  n¨ng hoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýcÊp  l  trªn(nÕu  ã).Riªng tr ng  îp tµis¶n  u      c   ê h     ®Ç tb»ng  èn  v vay  õnguån  t  ODA   Êt nh   thiÕtph¶icã        biªnb¶n  óc    ph tra; +  V¨n  b¶n  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýcÊp      Þ  ö  ýkÕt  l  trªn®Ò ngh x l   qu¶  Óm    ki kª, x¸c®Þnh  ¹gi¸trÞtµis¶n  ña    l        i c doanh  nghiÖp. 2.3.2­C¬     quan  Èm  nh  µ    Õt  nh  th ®Þ v ra quy ®Þ t¨ng,gi¶m  èn    v cho doanh  nghiÖp: a) §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  íctrùcthuéc c¸cBé, ngµnh  nh n         Trung  ng, ¬  c¸cdoanh    nghiÖp  µthµnh    ña  l  viªnc Tæng  c«ng    µ  íc(sau ®©y  äit¾tlµ tynh n     g      doanh nghiÖp  Trung  ng);tÊtc¶    êng  îp x¸c®Þnh  ¹ gi¸trÞtµis¶n  u   ¬     c¸ctr h   l        i ®Ç tb»ng  èn    v vay  õ nguån  t  ODA   (bao  å m   g doanh  nghiÖp Trung  ng  µ  ¬ v doanh  nghiÖp  a  ¬ng),göiv¨n b¶n  Ìm  å  ¬,tµiliÖu b¸o    é  µichÝnh.Bé   ®Þ ph     k h s       c¸o B T     Tµi chÝnh  ñ  × cïng  íiBé     ch tr   v   qu¶n  ýngµnh, Tæng   l    c«ng    µ  íc,c¸c c¬  ty nh n     quan  ã  ªnquan  Èm  nh  è  Öu vµ  quyÕt  nh  c li   th ®Þ s li   ra  ®Þ t¨ng,gi¶m  èn      v cho doanh nghiÖp.Trêng  îp vîtqu¸ thÈm  Òn  é   µi chÝnh    h     quy BT  b¸o    ñ íng c¸o Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   b) §èivíic¸c doanh         nghiÖp  µ  ícthuéc ®Þa   ¬ng  nh n     ph qu¶n  ý,trõtr ng  l   ê hîp    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  u    x¸c ®Þ li         ®Ç t b»ng  èn  v vay  õ nguån  t  ODA   (sau  y   ®© gäit¾t lµ doanh       nghiÖp  a   ¬ng),göiv¨n b¶n  Ìm  å  ¬, tµiliÖu b¸o    ®Þ ph     k hs     c¸o Së   µi chÝnh­ VËt    T    gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. Së   µi chÝnh      ph tr     ¬   T  ­ VËt    ñ  × cïng  íiSë   gi¸ch tr   v   qu¶n  ý ngµnh, c¸c  ¬  l    c quan  ã  ªnquan  Èm   c li   th ®Þnh  è  Öu b¸o  Uû   s li   c¸o  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng    Õt ®Þnh  ra quy   t¨ng,gi¶m  èn    v cho  doanh nghiÖp. 3­ §èivíi         kho¶n  c¸c chªnh  Öch  thanh  ýtµis¶n l do  l    3.1.Doanh    nghiÖp ph¶it×m  Ön    bi ph¸p  Ých  ùc    ã  Ó  a  µo  ö  t c ®Ó c th ® v s dông hoÆc   îng b¸n sè  µis¶n,vËttkÐ m,  Êt  È m   Êt,kü  Ëtl¹chËu, nh     t        m ph ch   thu       tån  ng  Ë m   ©n  ®ä ch lu chuyÓn.  èi víinh÷ng  µis¶n, vËt   kÐ m,  Êt  È m   §   t    t m ph chÊt,kü  Ëtl¹chËu, tån ®äng  Òu    thu        nhi n¨m  ng  nh kh«ng  Ó  ö  ông  îcn÷a  th s d ®  th× doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   thanh  ý.§èi víitµis¶n  µ toµn  é  ©y  l        l  bd chuyÒn  c«ng  Ö   Ýnh  ña  ngh ch c doanh  nghiÖp    khithanh  ý, îng b¸n ph¶i® îcc¬  l nh         quan  quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp doanh    th l  nghiÖp    Öt. phª duy Khi nhîng    b¸n,thanh  ýtµis¶n, doanh    l      nghiÖp  ph¶ilËp  éi  ng  ¸nh    H ®å ® gi¸thùc  ¹ng vÒ   Æt   ü  Ët,thÈm   nh     Þ tµis¶n, n Õu   îng      tr   m k thu   ®Þ gi¸tr       nh b¸n ph¶itæ    chøc  u    ®Ê gi¸, th«ng  c«ng  b¸o  khai. Õ u   µi  N t  s¶n  thanh  ýdíi ×nh  l   h thøc  dì bá, huû     ph¶i tæ    chøc  éi  ng  H ®å thanh  ý do  l   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è doanh  nghiÖp  Õt  nh;    ùc hiÖn  ì bá, huû  quy ®Þ khith   d    ph¶ib¶o  ¶m   toµn    ® an  vÖ  sinhm«i  êng.   tr 3.2.Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo    l gi   ti       thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  íi   l  nh   t   v  gi¸ trÞ cßn  ¹ trªnsæ   Õ     µ    Ý     l     k to¸n v chiph thanh  ý,nhîng  i l  b¸n  Õu  ã) ® îc h¹ch (n c       to¸nvµo  Õt    k qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp.
  3. 3 3.3.Trêng  îp doanh    h  nghiÖp thanh  ýtµis¶n  Þ  çkh«ng  ã  l    b l  c kh¶ n¨ng  ù t  bï ®¾ p   ×    th doanh  nghiÖp  ã  b¶n  c v¨n  b¸o  c¬  c¸o  quan  ã  Èm   Òn  c th quy theo   quy  nh  ¹  Õt3.3.2 díi®©y   ®Þ ti   ti    xem   Ðt,xö  ýgi¶m  èn  x   l  v cho  doanh nghiÖp.   Møc  gi¶m  èi®a   t   kh«ng  îtqu¸    Þ cßn  ¹  v  gi¸tr   li theo    Õ   sæ k to¸n cña  µis¶n    t  thanh  ý. å   ¬,tµiliÖu vµ  Èm  Òn  l   s       th H quy xem  Ðt,xö  ýnh  x   l   sau: 3.3.1­Hå   ¬,tµiliÖu:   s   + V¨n b¶n    Þ     ®Ò ngh xin gi¶m  èn  ña  v c doanh  nghiÖp, cã    ×nh  µi   gi¶itr t  s¶n thanh  ýbÞ   ç,nh÷ng  ã  l  l   kh kh¨n cña    doanh nghiÖp kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ù t  b﮾ p     kho¶n  çdo  l   thanh  ýtµis¶n  ãitrªn; l    n  +  å   ¬  H s thanh  ýtµis¶n, vËt t kÐ m,  Êt  È m   Êt,kü  Ët l¹chËu, l         m ph ch   thu       tån ®äng  Ë m   ©n    ch lu chuyÓn, quyÕt to¸nkho¶n  çdo       l   thanh  ýtµis¶n,B¸o    l      c¸o quyÕt to¸nc¸cn¨m  ã  ªnquan;      c li   + B¸o  c¸o  Õt  k qu¶  Óm   x¸c ®Þnh   ¹    Þ tµis¶n  ña  éi  ng  ki kª    l i tr     gi¸ c H ®å kiÓm    kª doanh nghiÖp  ïhîp víi ph       c¸o ®∙  öic¬  b¸o    g   quan  Êp    µ  c trªnv Ban  chØ   ®¹o  Óm    ki kª Trung  ng; ¬ +  V¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýcÊp      Þ  ö  ýkho¶n  çthanh  ý l  trªn®Ò ngh x l   l  l  tµis¶n      xingi¶m  èn  v cho  doanh  nghiÖp. 3.3.2­ C¬     quan  Èm   nh   µ  quyÕt  nh   th ®Þ v ra  ®Þ gi¶m  èn  v cho doanh  nghiÖp:   +  èivíi   §     doanh  c¸c nghiÖp Trung  ng  öiv¨n b¶n  Ìm  å  ¬,tµiliÖu b¸o  ¬ g    k hs     c¸o Bé  µichÝnh    T  xem   Ðt vµ  Õt ®Þnh  x   quy   gi¶m  èn  v cho  doanh nghiÖp; +  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  a   ¬ng  öi v¨n  ®Þ ph g  b¶n  Ìm  å  ¬, tµiliÖu k hs     b¸o    ë   µi chÝnh    Ët    c¸o S T   ­ V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. Së   µi   ph tr     ¬   T  chÝnh    Ët    Èm   nh  è  Öu  ­ V gi¸th ®Þ s li b¸o  c¸o  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng    Õt ®Þnh  tr     ¬ ra quy   gi¶m  èn  v cho  doanh  nghiÖp. 4­ §èivíi         kho¶n  îtån ®äng, nîkhã  ßi c¸c n       ® 4.1­§èivíi         kho¶n  îph¶ithu nhng  c¸c n     kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi: thu h §èivíi       kho¶n  îph¶ithu,nhng  c¸c n     kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    åi® îc,doanh  thu h     nghiÖp ph¶i lËp  å  ¬    nh  â    h s x¸c ®Þ r møc   ,  ®é nguyªn  ©n,  nh tr¸ch nhiÖ m   µ    v biÖn ph¸p    ö  ýhoÆc   ×nh  ¬  ®Ó x l   tr c quan  ã  Èm   Òn  ö  ýtheo  c th quy x l  nguyªn   t¾c: 4.1.1. êng hîp kho¶n  îtån ®äng   Tr    n    ph¶ithu do  çi ña    ©n, tæ      l  c c¸nh   chøc  g©y  th×    ©n,  chøc    ra  c¸ nh tæ  ®ã ph¶ibåith ng  µ  ö  ýtheo      ê v x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Héi  ng   lu   ®å qu¶n  Þ, Tæng   tr   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh   tr   ®Þ møc   åi th ng  µ  Þu  b   ê v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña  × nh. Kho¶n    v quy ®Þ cm   chªnh  Öch  ÷a sè  îph¶ithu l gi   n      víi è  Òn ®∙  åith ng  ña  ¬ng  ù  îcxö  ýtheo    ti   b   ê c ® s s ®   l  quy  nh  ¹ tiÕt4.1.2vµ  ®Þ ti       tiÕt4.1.3díi y.      ®© 4.1.2.Trêng  îp    h kh«ng  ph¶i do  çicña  nh©n,  chøc  ×  íc h Õt    l  c¸  tæ  th tr   doanh  nghiÖp ph¶itùbï ®¾ p       b»ng  kho¶n  ù  d phßng  î ph¶ithu khã  ßi,Quü   n     ®  dù phßng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp, n Õu   ü  µy    qu n kh«ng    ×  Çn  ®ñ th ph thiÕu  îch¹ch to¸nvµo    Ý  ®     chiph kinh doanh  µng    h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp,nh­   ng  èi a  t   kh«ng    n¨m. ® qu¸ 5  4.1.3.N Õ u     qu¸  êih¹n  th   nªu  ¹  Õt 4.1.2 nh÷ng  t iti     doanh nghiÖp  Þ   ç b l  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ù bï ®¾ p   t    kho¶n  î ph¶ithu  ã  ßi  ×  ã  b¶n    n    kh ® th c v¨n  gi¶i
  4. 4 tr×nh cô  Ó  Ò       th v c¸ckho¶n  î ph¶ithu khã  ßi:nguyªn nh©n; nh÷ng  ã  n     ®      kh kh¨n   cña doanh  nghiÖp kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ù bï ®¾ p   t    kho¶n  î khã  ßi,kÌm  n  ®  theo  c¸c tµiliÖu  ã  ªnquan, b¸o     c li     c¸o  é   µi chÝnh    BT  ®Ó xem   Ðt  ö  ýtµichÝnh  x x l    cho  doanh nghiÖp  ú  tu theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc     ô  Ó  ña  õng  ®é c th c t kho¶n  î n  khã  ßi;tr ng  îp  îtthÈm  Òn  é   µi chÝnh  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  ®  ê h v   quy BT  tr Th t Ch ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    4.2­§èivíi         kho¶n  îph¶itr¶ng©n  c¸c n     s¸ch :   §èivíi       kho¶n  îph¶itr¶ng©n  c¸c n     s¸ch nhµ  ícbao  å m   Òn thuÕ  µ      n  g ti   v c¸c kho¶n ph¶i nép  ©n     ng s¸ch  µ  íc tõ  nh n   31/12/1999  ë vÒ   íc,nhng  tr   tr   doanh  nghiÖp  ∙  Õm   ông    u    thµnh  µis¶n  è  nh   ® chi d ®Ó ®Ç t t  c ®Þ theo  ù   ® îc d ¸n    duyÖt,®Õ n     nay  Én  v kh«ng  ã c kh¶ n¨ng  thanh    × doanh  to¸nth   nghiÖp  µm    l v¨n b¶n    ×nh  Ìm  gi¶itr k theo  å  ¬, tµiliÖu  öi Bé   µi chÝnh. §ång  êidoanh  hs   g  T    th   nghiÖp ph¶itùkiÓm  iÓ m   Öc    îtån ®äng  µy     ® vi ®Ó n     n nh»m   ng¨n ngõa  Öc  i   vi t¸  ph¹m.  é   µi chÝnh  BT  xem   Ðt  õng  êng  îp    ö  ý t¨ng vèn  xt tr h ®Ó x l     cho  doanh  nghiÖp.Hå   ¬,tµiliÖu vµ  Èm  Òn    s       th quy xem   Ðt,quyÕt ®Þnh  ö  ýnh  x    x l   sau: 4.2.1. å   ¬,tµi Öu:   s   H li   + B¸o  c¸o  Õt  k qu¶  Óm   x¸c ®Þnh   ¹    Þ tµis¶n  ña  éi  ng  ki kª    l i tr     gi¸ c H ®å kiÓm    kª doanh nghiÖp  ïhîp víi ph       c¸o ®∙  öic¬  b¸o    g   quan  Êp    µ  c trªnv Ban  chØ   ®¹o  Óm    ki kª Trung  ng; ¬ + V¨n b¶n    Þ     Õt  Êp  ç  îvèn  u    tõ nguån  ®Ò ngh gi¶iquy c h tr  ®Ç t   doanh  nghiÖp  cßn  îng©n  n  s¸ch nhµ  íc,trong ®ã     ×nh râ:   n    gi¶i tr   ­Tæng    Þ®Ç u      gi¸tr   ttheo dù    îcduyÖt;   ¸n ®   ­ TrÞ    u    ©y  ùng  ¬    gi¸®Ç tx d c b¶n,mua  ¾ m     s trang thiÕtbÞ...      theo  Õt  quy to¸n®∙  µn  µnh  µn    ho th b giao ® a  µo  ö  ông;   v sd ­C¸c  ån  èn    ngu v huy  ng  µo  u    ®é v ®Ç t: * Vèn  ©n    ng s¸ch nhµ  íccÊp;   n  *  èn  ña  V c doanh nghiÖp  ü    iÓn s¶n  Êt kinh doanh, vèn  (qu ph¸ttr   xu       kinh  doanh  kh¸c); * Vèn    vay  ©n  µng  µ  chøc,c¸nh©n  ng h v tæ     kh¸c; *  èn  Õm   ông  Òn  Õ  µ    V chi d ti thu v c¸c kho¶n ph¶inép  ©n    ng s¸ch (chitiÕt     theo tõng kho¶n      ph¶inép).      +  ù   ®Ç u    ë   éng  D ¸n  tm r s¶n  Êt kinh  xu   doanh  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®  c th quy phª duyÖt;   + Quy Õt to¸n ®Ç u    x©y  ùng  ¬    t d c b¶n  îc phª  ®  duyÖt theo  ng    ®ó quy ®Þnh  Ön  µnh; hi h + Quy Õt    µichÝnh, quyÕt    Õ  ña    to¸nt     to¸nthu c c¸c n¨m  ã  ªnquan  n   c li   ®Õ c¸c kho¶n    ph¶i nép  ©n    ng s¸ch  µ  íc cßn  î  ng  µ   nh n   n ®ä m doanh  nghiÖp  ∙  ® chiÕm  ông    u  ; d ®Ó ®Ç t +  nhËn  ña  ôc  Õ  X¸c  c C thu tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Ò:   ph tr     ¬v ­ Sè   Õ  µ      thu v c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch cßn  î ®äng  íckhichiÕm     n  tr     dông  u  ; ®Ç t ­ Sè  Õ  µ      thu v c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch ®∙  Õm  ông  u   ®Õ n     chi d ®Ç t  31/12/1999.
  5. 5 + V¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýcÊp      Þ    Õt  Êp  ç  î l  trªn®Ò ngh gi¶iquy c h tr  vèn  u    ®Ç tcho  doanh nghiÖp  õnguån  t  ph¶itr¶ng©n     s¸ch nhµ  íc.   n  4.2.2. ×nh  ù,c¬   Tr t   quan  Èm  nh, ra quyÕt ®Þnh  µ  ùc hiÖn: th ®Þ      v th   +  èivíidoanh  §   nghiÖp Trung  ng  öihå  ¬, tµiliÖu cho  é   µi chÝnh  ¬ g  s     BT  (Côc  µichÝnh  T  doanh  nghiÖp)®Ó     xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy +  èivíi §   doanh  nghiÖp  a   ¬ng  öihå  ¬,tµiliÖu cho  ë   µi chÝnh  ®Þ ph g  s     ST  ­ VËt      gi¸tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. Së   µi chÝnh­ Ët    ¬   T  V gi¸tæng  hîp  å  ¬    Þ  ö  lýghi thu,ghiching©n  h s ®Ò ngh x             s¸ch nhµ  íc vÒ   è  Õ  µ    n   s thu v c¸ckho¶n    ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  ícnî®äng  ña    n    c doanh  nghiÖp  a  ¬ng  ®Þ ph tr×nh  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph xem   Ðt,cã    Õn  x   ý ki b»ng  v¨n    b¶n kÌm theo hå  ¬  ña    s c doanh  nghiÖp  öiBé  µichÝnh  g  T  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    + Bé   µi chÝnh thÈm  ®Þnh, xem  xÐt hç  îvèn ®Ç u    cho  T tr  t doanh  nghiÖp  b»ng  ×nh  h thøc          èi®a   ghi thu,ghi chi t   b»ng  è  Õ   µ    s thu v c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  ícm µ     n   doanh  nghiÖp  ∙  ö  ông  a  µo  u  ,sau  ®sd ® v ®Ç t  khihuy  ng  Õt    ån  èn  ña    ®é h c¸c ngu v c doanh  nghiÖp  trong c¸c n¨m  íc ®Õ n      tr   h Õt  n¨m  1999.  +  é  µichÝnh  ùc hiÖn          BT  th   ghithu,ghichicho    c¸cdoanh  nghiÖp Trung ­ ¬ng  µ    v c¸cdoanh  nghiÖp  ã  Õ    ô ® Æc   Öt;c¸ckho¶n      ©n   c thu tiªuth   bi     ghithu,ng s¸ch Trung  ng  ëng    ¬h 100%.  +  ë  µichÝnh­ VËt    ùc hiÖn          ST    gi¸th   ghithu,ghichicho    c¸cdoanh  nghiÖp  ®Þa   ¬ng  ph sau    ã    Õn  ng    ña  é   µi chÝnh, c¸c kho¶n      khic ý ki ®å ýc B T      ghi thu, ng©n  s¸ch ®Þa  ¬ng  îchëng    ph ®  100%. 5­ H¹ch    µ  iÒu    to¸nv ® chØnh    Õ   sæ k to¸n C¨n  tõng  êng  îp xö  ýcô  Ó  ña  cø  tr h   l   th c doanh  nghiÖp  µ  Õt  nh  ö  v quy ®Þ x lýcña  ¬    c quan  ã  Èm  Òn, doanh  c th quy   nghiÖp  ¹ch to¸nvµo    µikho¶n  Õ   h   c¸ct   k to¸n li     ªnquan  theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n qui ®Þnh.     Trªn  ¬  ë    Ên  c s ®ã ch chØnh  c«ng    ¹ch  t¸ch to¸n,®ång  êi®iÒu    th   chØnh    Õ   sæ k to¸n,lËp    b¸o    µichÝnh  c¸o t   vµ b¶ng  ©n  i tµichÝnh  c ®è     theo  Õ     Ön  µnh.N Õ u     Õt  nh  ö  ch ®é hi h   c¸c quy ®Þ x lýtr c khilËp    í    b¸o  quyÕt    c¸o  to¸n n¨m 2000  ×  iÒu  th ® chØnh  µo    Õ     v sæ k to¸n cña n¨m  2000. Trêng  îp    Õt  nh  ö  ý sau      h c¸c quy ®Þ x l  khi b¸o c¸o  Õt    quy to¸n n¨m 2000  ∙  îclËp th× ®iÒu  ®®       chØnh  µo    Õ     ña  v sæ k to¸nc n¨m  2001. 6­ Tæ     chøc  ùc hiÖn th   C¸c  é, ngµnh,Uû   B    ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng,c¸cTæng     c«ng    µ  ícvµ    tynh n   c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc,theo  nh n   chøc n¨ng,  nhiÖ m   ô  îcgiao chØ  o,híng dÉn, ®«n  c  ùc hiÖn  Þp  êiChØ   Þ  v®    ®¹       ®è th   k th   th 12/2001/CT­ TTg  µ  v Th«ng   µy. tn   Hå   ¬  ®Çy    s( ®ñ theo quy  nh     y)  îc göi ®Õ n   é   µi chÝnh  ®Þ trªn®© ®     BT  (Côc  µi chÝnh  T  doanh  nghiÖp),Së   µi chÝnh­ VËt    êigian  Ë m   Êt   T    gi¸,   th ch nh   lµ ngµy    31/12/2001,riªng tr ng  îp      ê h thanh  ý tµis¶n, vËt   kÐ m,  Êt  È m   l      t m ph chÊt tån  ng  Ë m   ©n    ®ä ch lu chuyÓn,  êigian  öi hå  ¬  Ë m   Êt  µ ngµy  th   g   s ch nh l   31/12/2002.Qu¸  êih¹n    Ï kh«ng  îc xem   Ðt    Õt    th   trªns   ®  x gi¶iquy theo  éidung  n  Th«ng   µy. tn   Uû   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Së   µi   ph tr     ¬ (do  T   chÝnh  ñ  ×)lµm  ch tr   b¸o    c¸o tæng  îp viÖc  ùc hiÖn  h  th   theo  õng  éidung  ña  t n  c ChØ   Þ  è  th s 12/2001/CT­ TTg  µ  v Th«ng   µy,nh÷ng  íng m ¾ c   ån t¹ vµ  Õn  tn   v  t   i ki   nghÞ  ö  ý, x l   c¸o lµm  ®îtvµo  µy  b¸o    2    ng 30/9/2001 vµ  µy    ng 31/12/2001;Trêng   
  6. 6 hîp nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n  µo       l    v n¨m 2002  ×  c¸o vµo  µy  th b¸o    ng 30/6/2002   vµ  µy  ng 31/12/2002  öi Bé   µi chÝnh  ôc  µi chÝnh  g  T  (C T   doanh nghiÖp) ®Ó     tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ã  Öu  ùc thihµnh  tn c hi l     k t  c hi l     ChØ   thÞ  è  s 12/2001/CT­ TTg  µy  ng 23/5/2001  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, ¸p  ông  c Th t Ch ph   d ®Ó   ö  ý kÕt  x l  qu¶  Óm   tµis¶n  µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  ki kª    v x¸c ®Þ li         c doanh  nghiÖp nhµ  níc thêi ®iÓ m  0  giê ngµy 1/1/2000 theo Quy Õt ®Þnh  sè    150/1999/Q§­ TTg  µy  ng 8/7/1999 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  íng  ¾ c     Þ     é,  µnh, tr th hi n cv m ®Ò ngh c¸c B ng   Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c Tæng    ph tr     ¬    c«ng  ty vµ    c¸c  doanh  nghiÖp  µ   íc ph¶n  nh n   ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi  Ýnh    k th   B T ch ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2