Thông tư 70/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
49
lượt xem
4
download

Thông tư 70/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 70/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 70/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N V TH T C H I QUAN I V I XU T KH U, NH P KH U, T M NH P, TÁI XU T XĂNG, D U VÀ NH P KH U NGUYÊN LI U S N XU T, CH BI N XĂNG, D U Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/04/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; B Tài chính hư ng d n v th t c h i quan i v i xu t khNu, nh p khNu, t m nh p, tái xu t xăng, d u và nh p khNu nguyên li u s n xu t, ch bi n xăng, d u như sau: I. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng 1. Thương nhân có Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u do B Công thương c p ư c nh p khNu, t m nh p, tái xu t xăng, d u (tr d u thô) và ch ư c tái xu t úng lo i xăng, d u do chính thương nhân ã nh p khNu, t m nh p. 2. Thương nhân ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t và trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký s n xu t, ch bi n xăng, d u ư c tr c ti p nh p khNu nguyên li u ho c y thác cho thương nhân quy nh t i kho n 1 i u này th c hi n nh p khNu nguyên li u theo k ho ch ã ăng ký sau khi ư c B Công thương xác nh n. 3. Thương nhân có gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u có ngành ngh kinh doanh cung ng xăng, d u hàng không, d ch v cung ng tàu bi n ho c thông qua công ty cung ng tàu bi n là i lý c a mình ư c bán xăng, d u cho các i tư ng quy nh t i i u 3, chương I Quy ch kinh doanh t m nh p tái xu t xăng, d u ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BCT ngày 03/01/2008 c a B Công thương.
 2. 4. Thương nhân t m nh p, tái xu t xăng, d u bao g m : a. Thương nhân Vi t Nam làm th t c nh p khNu xăng, d u vào Vi t Nam và làm th t c xu t khNu xăng, d u ra kh i Vi t Nam. b. Thương nhân Vi t Nam làm th t c nh p khNu xăng, d u vào Vi t Nam và bán cho thương nhân thu c quy nh t i i u 2, chương I Quy ch kinh doanh t m nh p tái xu t xăng, d u ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BCT ngày 03/01/2008 c a B Công thương. c. Thương nhân Vi t Nam làm th t c nh p khNu xăng, d u vào Vi t Nam và bán cho i tư ng nêu t i kho n 3 i u này ư c áp d ng các quy nh v kinh doanh t m nh p, tái xu t xăng, d u. 5. Thương nhân có Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u ư c xu t khNu xăng, d u khi có gi y phép xu t khNu xăng, d u do B Công thương c p. i u 2. Chuy n t i, sang m n xăng, d u Thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u ch ư c chuy n t i, sang m n xăng, d u t i vùng nư c trên sông, bi n do B Giao thông v n t i quy nh ho c chuy n t i, sang m n xăng, d u t tàu l n ho c phương ti n v n t i khác (bao g m cung ng cho tàu bi n) mà c ng bi n Vi t Nam không có kh năng ti p nh n tr c ti p do cơ quan C ng v Hàng h i quy nh. i u 3. M t s quy nh c thù 1. Trư ng h p ph i ki m tra th c t xăng, d u, nguyên li u nh p khNu s n xu t, ch bi n xăng, d u thì công ch c h i quan căn c vào k t qu giám nh c a thương nhân kinh doanh d ch v giám nh (dư i ây g i t t là thương nhân giám nh) v ch ng lo i m t hàng, kh i lư ng (n u là m3, thùng thì khi khai báo h i quan ph i quy i ơn v tính là t n), tr ng lư ng, ch t lư ng xác nh n k t qu ki m tra th c t xăng, d u, nguyên li u nh p khNu vào t khai h i quan. 2. Xăng, d u ch ư c phép bơm lên kho ho c sang phương ti n khác sau khi t khai h i quan ã ư c Chi c c H i quan (nơi thương nhân làm th t c) hoàn thành th t c ăng ký t khai theo quy nh c a Lu t H i quan. 3. Xăng, d u t m nh p tái xu t ư c lưu l i t i Vi t Nam không quá 120 ngày k t ngày hoàn thành th t c h i quan t m nh p. Trư ng h p c n kéo dài th i h n, thương nhân có văn b n g i C c H i quan t nh, thành ph nơi làm th t c t m nh p ngh gia h n, vi c gia h n không quá 02 l n, m i l n không quá 30 ngày i v i m i lô hàng t m nh p tái xu t. 4. Trư ng h p xăng, d u nh p khNu, t m nh p tái xu t, nguyên li u nh p khNu s n xu t, ch bi n xăng d u thu c danh m c ph i ki m tra v ch t lư ng nhưng chưa có Gi y xác nh n t yêu c u ch t lư ng: 4.1. i v i xăng, d u nh p khNu:
 3. a) N u kho c a thương nhân có b n, b r ng thì bơm vào b n, b r ng ó. Sau khi bơm xong, H i quan niêm phong b n, b . Khi có Gi y xác nh n t yêu c u ch t lư ng thì cơ quan H i quan m i quy t nh thông quan và thương nhân m i ư c phép m niêm phong h i quan, ưa xăng, d u vào s d ng. b) N u kho c a thương nhân không có b n, b r ng thì bơm vào b n, b ang ch a xăng, d u cùng lo i. Sau khi bơm xong, H i quan niêm phong b n, b và ch k t qu ki m tra ch t lư ng. N u cơ quan ki m tra v ch t lư ng xác nh n xăng, d u nh p khNu không t yêu c u v ch t lư ng nh p khNu thì toàn b xăng, d u (c cũ và m i) b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Thương nhân hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c này. 4.2. i v i xăng, d u t m nh p tái xu t: a) N u xăng, d u ư c bơm vào b n, b r ng, gi nguyên tr ng và niêm phong h i quan cho n khi tái xu t thì không ph i ki m tra v ch t lư ng. b) N u xăng, d u ư c bơm vào b n, b ang ch a xăng, d u kinh doanh thì ph i m b o các i u ki n sau: - Xăng, d u t m nh p ph i cùng ch ng lo i v i xăng, d u ã có s n trong b n, b ch a. - Ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng như i v i xăng, d u nh p khNu. Trư ng h p sau khi ki m tra, thương nhân giám nh xác nh xăng, d u không t ch t lư ng nh p khNu thì x lý như i m 4.1.b nêu trên. 4.3. i v i xăng, d u chuy n t i, sang m n: Th c hi n khai báo h i quan v i cơ quan H i quan trư c khi th c hi n vi c chuy n t i, sang m n. Xăng, d u ư c hoàn thành th t c h i quan và thông quan sau khi thương nhân ã n p Gi y ch ng nh n t ch t lư ng nh p khNu c a thương nhân giám nh có thNm quy n ư c ch nh ki m tra. Xăng, d u chuy n t i, sang m n ph i ư c lưu tr riêng t i các kho, b n ch a riêng. 4.4. i v i nguyên li u nh p khNu s n xu t, ch bi n xăng, d u : H i quan ch làm th t c nh p khNu nguyên li u khi thương nhân n p Gi y ch ng nh n t ch t lư ng nh p khNu. 5. Xác nh kh i lư ng: 5.1. Xăng, d u xu t khNu, nh p khNu, t m nh p, tái xu t b ng tàu bi n, tàu sông ( ư ng sông sang Campuchia): căn c vào Ch ng thư giám nh c a thương nhân giám nh có ch c năng giám nh v kh i lư ng xăng, d u. 5.2. Xăng, d u xu t khNu, tái xu t b ng xe téc, xe b n qua c a khNu ư ng b : lư ng xăng, d u ư c xác nh căn c vào ng h o t i kho khi bơm xăng, d u vào téc, b n xe v n chuy n ho c Ch ng thư giám nh c a thương nhân giám nh có ch c
 4. năng giám nh v kh i lư ng ho c Phi u hóa nghi m c a doanh nghi p kinh doanh xăng, d u. Nh ng nơi không có thương nhân giám nh thì kh i lư ng xăng, d u ư c xác nh b ng Barem phương ti n v n chuy n ã ư c cơ quan ki m nh c p gi y ch ng nh n. 5.3. Lư ng xăng, d u bán cho thương nhân thu c quy nh t i i u 2, chương I Quy ch kinh doanh t m nh p tái xu t xăng, d u ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BCT ngày 03/01/2008 c a B Công thương ư c xác nh b ng ng h o khi bơm t kho lên phương ti n v n chuy n và khi bơm t phương ti n v n chuy n vào b n, b c a thương nhân mua. N u b n, b c a thương nhân mua không có ng h o thì lư ng xăng d u ư c xác nh b ng cân, Barem ho c thi t b o lư ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 5.4. D u bán cho tàu bi n ư c xác nh như sau: a) D u bơm tr c ti p t kho xu ng tàu bi n ư c xác nh b ng ng h o c a kho. b) D u bơm t kho xu ng phương ti n v n chuy n ư c xác nh b ng ng h o c a kho ch a trên t li n. D u bơm t phương ti n v n chuy n sang tàu bi n ư c xác nh b ng m t trong các phương pháp: giám nh, Barem, ng h o tùy theo i u ki n c th c a t ng tàu bi n, phù h p v i thông l ư c áp d ng i v i m t hàng này. 5.5. Nhiên li u bay bán cho tàu bay: căn c vào ng h o lưu lư ng c a phương ti n tra n p chuyên d ng cho tàu bay. 5.6. ng h o xác nh kh i lư ng: ng h o ph i ư c cơ quan tiêu chuNn o lư ng Nhà nư c ki m tra, xác nh n, niêm phong và ư c ki m tra nh kỳ theo quy nh c a pháp lu t (tr ng h o c a tàu bay, tàu bi n). 6. Xác nh ch ng lo i xăng, d u xu t khNu, tái xu t: 6.1. Các trư ng h p không ph i giám nh: a) Tái xu t xăng, d u t b n, b ch a riêng v n còn niêm phong h i quan khi nh p khNu. b) Tái xu t nhiên li u bay cho tàu bay v i i u ki n thương nhân có văn b n xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. c) Tái xu t d u diesel, d u mazut: H i quan ki m tra th c t ho c ki m tra b ng phương ti n k thu t (t tr ng k , thu c th ho c d ng c ki m tra khác theo quy nh c a pháp lu t xác nh ư c m t hàng) ho c phi u hóa nghi m c a thương nhân xác nh m t hàng. 6.2. Các trư ng h p ph i giám nh: a) Các trư ng h p tái xu t khác ngoài các quy nh t i i m 6.1, kho n 6 i u này.
 5. b) Trư ng h p xu t khNu, tái xu t qua ư ng b , n u t i a phương không có thương nhân giám nh c l p thì ch p nh n Phi u hóa nghi m c a thương nhân, thương nhân ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung Phi u hóa nghi m. Xăng, d u ư c l y ra t cùng 01 b n, b dư i s giám sát c a H i quan thì vi c giám nh xác nh ch ng lo i này là xác nh cho c lô hàng xu t khNu, tái xu t, không yêu c u ph i xác nh riêng l cho t ng phương ti n v n chuy n. 7. i v i các trư ng h p có Ch ng thư giám nh c a thương nhân giám nh có ch c năng giám nh v kh i lư ng và ch ng lo i xăng, d u quy nh t i các kho n 5, 6 i u 3, n u phát hi n có d u hi u vi ph m thì Chi c c trư ng H i quan quy t nh ki m tra th c t xăng, d u. 8. Xác nh n th c xu t i v i xăng, d u xu t khNu, tái xu t: Khi xăng, d u ã th c xu t qua c a khNu, thương nhân ph i n p 01 b n sao t b n chính (có ch coppy) ho c b n sao v n t i ơn (B/L) t b n g c (có ch origin) ho c gi y t có giá tr tương ương v n t i ơn, 01 b n chính hóa ơn thương m i cho H i quan xác nh n th c xu t vào t khai xu t khNu. Xác nh n th c xu t ph i ghi rõ tên, s hi u phương ti n v n chuy n; s , ngày v n t i ơn; ngày, gi th c xu t qua c a khNu; tình tr ng niêm phong. ThNm quy n xác nh n th c xu t th c hi n theo quy nh hi n hành. 9. Chi c c H i quan làm th t c xu t khNu, tái xu t, ngay sau khi ã hoàn thành th t c h i quan cho phương ti n chuyên ch xăng, d u xu t khNu, tái xu t, ph i thông báo b ng văn b n ho c b ng h th ng máy tính theo quy nh c a ngành H i quan cho Chi c c H i quan c a khNu xu t bi t các n i dung: ngày, gi phương ti n xu t phát; tên, c i m c a phương ti n; tuy n ư ng phương ti n ho t ng; tên, lư ng, ch ng lo i xăng, d u cùng ph i h p theo dõi, qu n lý. II. TH T C H I QUAN I V I NH P KH U, T M NH P XĂNG, D U i u 4. a i m làm th t c h i quan Th t c h i quan ư c th c hi n t i Chi c c H i quan c a khNu nơi phương ti n v n chuy n xăng, d u n; ho c t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu nơi thương nhân có h th ng kho n i a ch a xăng, d u nh p khNu, xăng d u tái xu t. i u 5. H sơ h i quan 1. Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan: 02 b n chính; -H p ng mua bán: 01 b n sao; - V n t i ơn: 01 b n sao; - Hóa ơn thương m i: 01 b n chính;
 6. -N pl n u làm th t c các gi y t sau: + Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u do B Công Thương c p: 01 b n sao; + B n h n m c nh p khNu xăng, d u t i thi u hàng năm do B Công Thương c p: 01 b n sao; - Ch ng thư giám nh kh i lư ng: 01 b n chính. - Gi y thông báo k t qu ho c Gi y ăng ký ki m tra v ch t lư ng xăng, d u nh p khNu ( i v i lo i xăng, d u thu c danh m c ki m tra v ch t lư ng): 01 b n chính. * Các ch ng t là b n sao do Giám c ho c ngư i ư c u quy n ký xác nh n, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a ch ng t . 2. Ch ng t xu t trình (b n chính) khi H i quan yêu c u: - Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u do B Công Thương c p; - B n h n m c nh p khNu xăng, d u t i thi u hàng năm do B Công Thương c p; -H p ng mua bán; - V n t i ơn. 3. Th i h n thương nhân n p các ch ng t cho H i quan: Các ch ng t nêu trên ph i n p khi n làm th t c ăng ký t khai h i quan, tr các ch ng t sau: 3.1. Ch ng thư giám nh kh i lư ng: Ph i n p trong th i gian 8 gi làm vi c k t khi bơm xong xăng, d u t phương ti n v n t i lên kho. 3.2. Gi y xác nh n ch t lư ng: Ph i n p trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t khi bơm xong xăng, d u t phương ti n v n t i lên kho, b n ho c lên phương ti n v n t i khác trong n i a. 3.3. Hóa ơn thương m i: Trư ng h p chưa có b n chính, thương nhân ph i n p b n fax (c a b n chính) ho c b n Telex trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t ngày ăng ký t khai h i quan; giám c (ho c ngư i ư c giám c y quy n) doanh nghi p ký xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a b n fax ho c b n Telex này. Trư ng h p có lý do chính áng thì th i h n n p ch m không quá 30 ngày k t ngày ăng ký t khai h i quan theo quy nh t i kho n 2, i u 9 Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan. 3.4. Khi ăng ký t khai h i quan vì lý do chưa có hóa ơn thương m i (b n chính), H i quan thu thu theo t khai báo c a thương nhân. Khi thương nhân n p hóa ơn
 7. thương m i (b n chính), H i quan ki m tra, i chi u v i khai báo trên t khai, n u có s thay i thì H i quan i u ch nh s thu ph i n p theo úng quy nh c a pháp lu t, không x ph t vi ph m. 3.5. Trư ng h p xăng, d u nh p khNu và t m nh p khNu có chung m t (01) hoá ơn thương m i (b n chính) thì H i quan ch p thu n cho thương nhân n p hoá ơn thương m i b n chính lưu vào h sơ nh p khNu kinh doanh; hoá ơn thương m i b n copy ho c sao y b n chính c a thương nhân lưu vào h sơ t m nh p, trên t khai t m nh p ghi rõ : hóa ơn thương m i b n chính ã lưu vào h sơ nh p khNu xăng, d u theo t khai h i quan s ........ ngày/ tháng / năm. 3.6. Trư ng h p khai i n t , khai h i quan t xa thì vi c n p h sơ gi y th c hi n theo hư ng d n c a T ng c c H i quan. i u 6. Trách nhi m c a Chi c c H i quan làm th t c nh p kh u, t m nh p 1. Trên cơ s b n h n m c nh p khNu xăng, d u t i thi u hàng năm ti n hành l p phi u theo dõi tr lùi. 2. Th c hi n các bư c làm th t c h i quan theo quy nh hi n hành. 3. Niêm phong b n, b ch a sau khi hoàn thành vi c bơm xăng, d u vào b n, b ( i v i trư ng h p nêu t i kho n 4, i u 3). 4. Làm th t c tái xu t i v i xăng d u nh p khNu không t ch t lư ng theo Quy t nh bu c tái xu t c a cơ quan qu n lý chuyên ngành v ch t lư ng xăng, d u. i u 7. Trách nhi m c a thương nhân 1. ngh thương nhân giám nh th c hi n giám nh kh i lư ng, ch ng lo i xăng, d u; t ch c k thu t ư c ch nh ki m tra ch t lư ng xăng, d u. 2. m b o nguyên tr ng niêm phong h i quan i v i b n, b ch a xăng, d u có niêm phong h i quan. 3. i v i xăng, d u thu c danh m c ki m tra v ch t lư ng nhưng chưa có gi y xác nh n ch t lư ng t tiêu chuNn nh p khNu quy nh t i kho n 4, i u 3, khi có k t lu n c a t ch c k thu t ư c ch nh ki m tra ch t lư ng thì x lý như sau: 3.1. Trư ng h p t ch c k thu t ki m tra ch t lư ng thông báo lô hàng t ch t lư ng nh p khNu, cơ quan H i quan ã quy t nh thông quan thì thương nhân ư c m niêm phong h i quan ưa xăng, d u vào s d ng. 3.2. Trư ng h p cơ quan ki m tra ho c t ch c k thu t ư c ch nh ki m tra ch t lư ng thông báo lô hàng không t ch t lư ng và cơ quan qu n lý chuyên ngành v ch t lư ng xăng, d u có Quy t nh bu c tái xu t thì thương nhân ph i ti p t c ch u trách nhi m gi nguyên tr ng niêm phong h i quan và th c hi n th t c tái xu t trong th i h n quy nh c a pháp lu t.
 8. 4. Xăng, d u ã t m nh p nhưng không tái xu t ho c không tái xu t h t, ư c chuy n vào tiêu th n i a. 4.1. Lư ng xăng, d u nh hơn ho c b ng 10% kh i lư ng ã t m nh p có th i h n n p thu là 15 ngày (ngày theo l ch) k t ngày h t h n t m nh p - tái xu t. 4.2. N u kh i lư ng xăng, d u kinh doanh theo phương th c t m nh p - tái xu t chuy n sang tiêu th n i a l n hơn 10% kh i lư ng ã t m nh p thì ph n vư t quá 10% kh i lư ng t m nh p có th i h n n p thu là 30 ngày (ngày theo l ch) k t ngày nh p khNu. 4.3. Sau khi hoàn thành y các nghĩa v thu , tài chính, k c ch u ph t ch m n p thu (n u có) theo lu t nh thì ph i tuân th các quy nh v ki m tra ch t lư ng xăng, d u nh p khNu. i u 8. Thanh kho n t khai h i quan t m nh p 1. ơn v th c hi n thanh kho n: Chi c c H i quan nơi làm th t c t m nh p xăng, d u ch u trách nhi m th c hi n thanh kho n t khai t m nh p. 2. Th i h n thanh kho n t khai: ngay sau khi xăng, d u h t th i h n lưu l i t i Vi t Nam. III. TH T C H I QUAN I V I XU T KH U, TÁI XU T XĂNG, D U i u 9. a i m làm th t c h i quan Th t c h i quan i v i xu t khNu, tái xu t xăng, d u ư c th c hi n t i Chi c c H i quan c a khNu ã làm th t c nh p khNu chính lô xăng, d u ó; ho c t i Chi c c H i quan c a khNu xu t ho c t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu nơi thương nhân có h th ng kho n i a ch a xăng, d u xu t khNu, tái xu t. i u 10. H sơ h i quan 1. H sơ h i quan i v i xu t khNu xăng, d u: 1.1. Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan: 02 b n chính; -H p ng bán hàng: 01 b n sao; - Hóa ơn thương m i: 01 b n chính; - Văn b n nêu rõ ngu n hàng xu t khNu (ngu n do thương nhân nh p khNu ho c mua c a thương nhân u m i nh p khNu ho c l y t ngu n s n xu t, ch bi n): 01 b n chính; - H p ng mua xăng, d u n u mua xăng, d u c a thương nhân ư c phép nh p khNu xăng, d u: 01 b n sao;
 9. - Văn b n xác nh n c a B Công Thương v ăng ký k ho ch s n xu t, ch bi n, nh p khNu nguyên li u s n xu t xăng, d u xu t khNu: 01 b n sao; - T khai h i quan c a lô hàng nh p khNu: 01 b n sao; - Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u: 01 b n sao; - Gi y phép xu t khNu xăng, d u: 01 b n chính; - Ch ng thư giám nh v kh i lư ng, ch ng lo i ( i v i trư ng h p quy nh t i i m 6.2, kho n 6, i u 3): m i lo i 01 b n chính. 1.2. Ch ng t xu t trình (b n chính) khi H i quan yêu c u: - T khai h i quan c a lô hàng nh p khNu; - H p ng mua xăng, d u n u mua xăng, d u c a thương nhân ư c phép nh p khNu xăng, d u; - Văn b n ăng ký k ho ch tiêu th s n phNm xăng, d u c a thương nhân nh p khNu nguyên li u s n xu t, ch bi n xăng, d u n u tiêu th xăng, d u vào n i a / xu t khNu ra nư c ngoài: b n chính i chi u b n sao. 2. H sơ h i quan i v i tái xu t xăng, d u: 2.1. Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan: 02 b n chính; - T khai h i quan c a lô hàng t m nh p: 01 b n sao; -H p ng bán hàng: 01 b n sao; - Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng, d u: 01 b n sao; - i v i trư ng h p bán cho tàu bi n qu c t ch nư c ngoài neo u t i c ng bi n, c ng sông qu c t và tàu bi n qu c t ch Vi t Nam ch y tuy n qu c t xu t c nh, ngư i khai h i quan ph i n p thêm: + Gi y ăng ký kinh doanh c a thương nhân kinh doanh d ch v cung ng tàu bi n / Gi y ch ng nh n thông qua thương nhân cung ng tàu bi n làm i lý c a mình: 01 b n sao (n p l n u); + ơn t hàng (order) c a Thuy n trư ng / ch tàu / i lý ch tàu: 01 b n chính ho c b n Fax có xác nh n c a Giám c doanh nghi p; - Ch ng thư giám nh v ch ng lo i ( i v i trư ng h p quy nh t i i m 6.2, kho n 6, i u 3): 01 b n chính. 2.2. Ch ng t xu t trình (b n chính) khi H i quan yêu c u:
 10. T khai h i quan c a lô hàng t m nh p. i u 11. Trách nhi m c a Chi c c H i quan làm th t c xu t kh u, tái xu t xăng, d u 1. Th c hi n các bư c làm th t c h i quan cho lô hàng xu t khNu, tái xu t theo úng quy nh hi n hành. 2. Ki m tra tình tr ng bên ngoài c a b n, b , khoang ch a xăng, d u c a phương ti n v n t i, n u không có nghi v n và áp ng i u ki n niêm phong h i quan thì cho bơm xăng, d u vào phương ti n v n t i. Sau khi xăng, d u ư c bơm xong, niêm phong các b n, b , khoang ch a c a phương ti n v n t i. a. i v i trư ng h p xác nh kh i lư ng b ng Barem thì ph i ki m tra tình tr ng bên trong b n trư c khi bơm. b. Trư ng h p xăng, d u xu t khNu, tái xu t qua c a khNu ư ng b , c a khNu ư ng sông, Chi c c H i quan nơi làm th t c xu t khNu, tái xu t ph i th c hi n úng quy nh v th t c h i quan i v i hàng chuy n c a khNu. i u 12. Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a kh u xu t và Chi c c H i quan thu c khu v c H i quan riêng 1. Xăng, d u xu t khNu, tái xu t qua c a khNu ư ng b , ư ng sông: 1.1. Ti p nh n h sơ h i quan do Chi c c H i quan làm th t c xu t khNu, tái xu t chuy n n. 1.2. Ki m tra các niêm phong c a khoang ch a, b n, b . Trư ng h p còn nguyên niêm phong thì th c hi n giám sát vi c xu t hàng, m b o toàn b lô hàng ph i th c xu t qua biên gi i. 1.3. N u phát hi n niêm phong không còn nguyên v n, niêm phong gi , ho c có d u hi u vi ph m v s thay i kh i lư ng, ch ng lo i xăng, d u thì H i quan yêu c u ch hàng trưng c u giám nh kh i lư ng và ch ng lo i. N u k t qu giám nh úng v i b h sơ thì l p biên b n xác nh n, làm th t c xu t qua c a khNu. N u k t qu giám nh xác nh có thay i v kh i lư ng, ch ng lo i thì l p biên b n vi ph m và x lý theo quy nh c a pháp lu t. 1.4. Th c hi n vi c luân chuy n h sơ lô hàng cho Chi c c H i quan nơi làm th t c xu t khNu, tái xu t theo úng quy nh v hàng chuy n c a khNu. 1.5. Khi phương ti n chuyên ch xăng, d u xu t khNu, tái xu t quay v , H i quan c a khNu ph i ki m tra phương ti n v n t i nhâp c nh theo quy nh nh m phát hi n hàng nh p l u ho c xăng, d u không xu t khNu, tái xu t h t quay l i tiêu th trong n i a. 2. Trư ng h p xăng, d u tái xu t cho thương nhân thu c Khu v c H i quan riêng: 2.1. Chi c c H i quan thu c Khu v c H i quan riêng th c hi n các nhi m v nêu t i i m 1.1, 1.3, kho n 1, i u này.
 11. 2.2. Giám sát vi c bơm xăng, d u vào kho, b n, b c a thương nhân, ki m tra xác nh kh i lư ng qua ng h o, t ng lư ng, phát hi n sai ph m thì x lý theo quy nh pháp lu t. 2.3. Lưu 01 t khai xu t khNu, tái xu t (b n sao). 3. Xăng, d u bán cho tàu bi n theo hình th c cung ng tàu bi n: H i quan nơi có tàu bi n neo u ti p nh n h sơ h i quan ã hoàn thành th t c và giám sát cho n khi xăng, d u ư c giao toàn b cho tàu bi n. 4. Lư ng xăng, d u c a 01 t khai xu t khNu, tái xu t ph i xu t h t trong 01 l n qua m t c a khNu (tr xăng, d u tái xu t cho tàu bay hư ng d n t i m c IV dư i ây). Trư ng h p xăng, d u tái xu t cho tàu bi n nhưng vì lý do tàu bi n không ch ch a lư ng xăng, d u theo h p ng mua bán và ít hơn so v i lư ng xăng, d u ã khai báo trên t khai tái xu t thì công ch c h i quan th c hi n nhi m v giám sát có trách nhi m xác nh n trên t khai tái xu t v lư ng xăng, d u th c t ã tái xu t và yêu c u thương nhân n p b n chính biên b n giao nh n xăng, d u gi a thương nhân v i thuy n trư ng / ch tàu / i lý ch tàu. i u 13. Trách nhi m c a thương nhân 1. ngh thương nhân giám nh th c hi n giám nh kh i lư ng, ch ng lo i ; t ch c k thu t ki m tra ch t lư ng xăng, d u xu t khNu, tái xu t i v i nh ng trư ng h p ph i giám nh, ki m tra. 2. m b o gi nguyên tr ng hàng hóa, niêm phong h i quan và h sơ h i quan trong quá trình v n chuy n n c a khNu xu t ho c n thương nhân mua xăng, d u. IV. TH T C H I QUAN I V I TÁI XU T XĂNG, D U CHO TÀU BAY i u 14. Th t c h i quan Thương nhân ư c áp d ng hình th c ăng ký t khai m t l n xu t khNu nhi u l n: thương nhân khai 1 t khai cho t t c các hãng Hàng không qu c t , 1 t khai cho các tàu bay Vi t Nam th c hi n các chuy n bay qu c t xu t c nh. Th i h n hi u l c c a t khai theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. H sơ h i quan Khi giao hàng cho tàu bay, thương nhân ph i n p ho c xu t trình cho H i quan các gi y t sau: - Xu t trình t khai h i quan ã ăng ký. - N p hóa ơn bán hàng ho c phi u xu t kho: 01 b n chính; - B n nh m c kh i lư ng xăng, d u bay ch ng n i a: 01 b n chính ( i v i trư ng h p tàu bay xu t c nh có bay ch ng n i a);
 12. i u 16. Trách nhi m c a cơ quan H i quan 1. Sau khi giao hàng t ng chuy n, H i quan xác nh n vào hóa ơn / phi u xu t kho, th c hi n các nhi m v khác quy nh i v i ăng ký t khai m t l n. 2. Trư ng h p bán cho tàu bay Vi t Nam xu t c nh: Hãng hàng không ph i xây d ng nh m c xăng, d u s d ng bay ch ng n i a và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh m c này. Căn c nh m c, H i quan xác nh n lư ng xăng, d u th c tái xu t tính t sân bay mà tàu bay xu t c nh. 3. Thanh kho n t khai: 3.1. H i quan và thương nhân ti n hành thanh kho n t khai b ng cách c ng d n lư ng xăng, d u th c xu t trong các hóa ơn và Phi u theo dõi, ghi k t qu th c xu t vào t khai (ô xác nh n th c xu t). 3.2. Th i h n xem xét th i h n n p b h sơ xét hoàn thu (không thu thu ) là 45 ngày k t ngày làm th t c tái xu t khNu lô hàng xăng, d u cu i cùng i v i hình th c ăng ký t khai xu t khNu m t l n. V. TH T C H I QUAN I V I NH P KH U NGUYÊN LI U S N XU T, CH BI N XĂNG, D U i u 17. Th t c h i quan 1. i v i nh p khNu nguyên li u s n xu t, ch bi n xăng, d u xu t khNu th c hi n theo quy nh qu n lý i v i nguyên v t li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu. H sơ h i quan: ngoài các gi y t ph i n p và xu t trình theo quy nh i v i nguyên v t li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu thì thương nhân ph i n p, xu t trình các gi y t liên quan theo quy nh t i i u 5 Thông tư này và b n ăng ký k ho ch s n xu t, ch bi n, nh p khNu nguyên li u và tiêu th s n phNm xăng, d u c a thương nhân có xác nh n c a B Công Thương (01 b n sao có ký xác nh n c a Giám c). 2. i v i nh p khNu nguyên li u s n xu t, ch bi n xăng, d u tiêu th trong n i a th c hi n theo quy nh t i m c II Thông tư này. VI. I U KHO N THI HÀNH i u 18. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; Bãi b Quy t nh s 30/2004/Q -BTC ngày 06/4/2004 c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy nh v th t c h i quan i v i nh p khNu xăng, d u và t m nh p, tái xu t xăng, d u. 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính (qua T ng c c H i quan) nghiên c u, gi i quy t./.
 13. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng CP; -Văn phòng Qu c h i; VP Ch t ch nư c; -Văn phòng TW và các Ban c a ng; -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; -Vi n ki m sát nhân dân t i cao; -Toà án nhân dân t i cao; -UBND các t nh, TP. tr c thu c TW; Hoàng Anh Tu n -H i ng nhân dân, y ban Nhân dân, -S TC, C c thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; -Ki m toán Nhà nư c; -Công báo; C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); -Website Chính ph ; Website B Tài chính; -Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; -C c H i quan các t nh, thành ph ; -Lưu VT, TCHQ.
Đồng bộ tài khoản