intTypePromotion=1

Thông tư 72/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư 72/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 72/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  72/2001/TT­B T C  n g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2001 H í ng  B t  c d É n  th ù c hi Ö n  N g h Þ   Þ n h  s è  43/2001/N§­C P   ® n g µ y  01 th¸ng 8 n¨ m  2001 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c h Õ  ® é   t µi h Ý n h   è i víi o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m  v µ    c ®  d d o a n h  n g hi Ö p  m «i giíib ¶ o  hi Ó m   C¨n  LuËt  cø  kinh doanh b¶o  Ó m   è  hi s 24/2000/QH10  µy  th¸ng 12   ng 9    n¨m  2000; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  chÕ  ®é  tµi chÝnh  i víi ®Þ   ®è  doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µ  doanh  hi v nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi Bé  µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó    T  h  c th nh sau: I. è n  ® i Ò u  l Ö  V 1. C¸c    quy  nh  Ò   èn  iÒu  Ö  ña  ®Þ vv ® l c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   îcthùc hiÖn  gi   i hi ®    theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 5  ®Þ s 43/2001/ N§­CP   µy  ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íi ®Þ ch ®é t   ®è v   doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m.  gi   i hi 2. Vèn  iÒu  Ö  ∙  ãp  ña    ® l ® g c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp    m«i giíb¶o  Ó m   µsè  èn  iÒu  Ö  chñ  ë  ÷u  ùc gãp  µo    i hi l  v ® l do  s h th   v doanh  nghiÖp.   3. Trêng  îp doanh    h  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ® îcthµnh  Ëp,tæ    l   chøc  µ  ¹t®éng  ícngµy  Ët kinh doanh  v ho   tr   Lu     b¶o  Ó m   ã  hi c hiÖu  ùc,cã  è  èn  iÒu  Ö  Êp  ¬n  l  sv ® l th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh    quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  4 NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chÕ     µichÝnh  i  íidoanh  ®é t   ®è v   nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  í gi   i b¶o  Ó m   × doanh  hi th   nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶i   x©y  ùng  µ  d v b¸o    é   µi chÝnh  ¬ng      c¸o B T   ph ¸n bæ sung    èn  iÒu  Ö  ®ñ v ® l trong   thêih¹n 3      n¨m. Sau  êih¹n  n¨m  µ   th   3  m doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í gi   i b¶o  Ó m   Én  hi v kh«ng   bæ sung    è  èn  iÒu  Ö  ∙  ãp  ®ñ s v ® l ® g theo  quy  nh  ×  ®Þ th bÞ     µ kh«ng  ¶m   coil   ® b¶o    cÇu  Ò   µichÝnh  µ  é   µi chÝnh  ã  Ó  c¸c yªu  v t  vBT  c th thu  åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  h  ph th l v ho   theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® e, kho¶n  1,§iÒu  LuËt kinhdoanh    68      b¶o  Ó m. hi II. Ò n  k ý  q u ü  Ti 1. ViÖc  ý  ü  ña    k qu c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   îcthùc hiÖn  hi ®    theo  Òu    §i 6 NghÞ   nh   è  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chÕ     µichÝnh  i  íidoanh  ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp m«i  í gi   i b¶o  Ó m.  hi
 2. 2.Trong  êng  îp sè  Òn ký  ü  ña    tr h   ti   qu c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   Êp  ¬n  hi th h so  íiquy  nh   ¹  v  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  2  6  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  i víi ®Þ ch ®é t   ®è    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   ×  gi i   hi th doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶ibæ     sung  è  Òn ký  ü  s ti   qu theo quy  nh.   ®Þ 3. Trong  êng  îp sè  Òn ký  ü  ña    tr h   ti   qu c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi cao  ¬n  h so  íiquy  nh   ¹  v  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  2  6  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  i víi ®Þ ch ®é t   ®è    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   ×  gi i   hi th doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi ® îcphÐp  iÒu    ® chØnh  ¹sè  Òn ký  ü  l   ti   qu theo quy  nh. i   ®Þ III.d ù   p h ß n g  n g hi Ö p  v ô  b ¶ o  hi Ó m     1. Dù     phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µkho¶n  Òn m µ   hi l  ti   doanh  nghiÖp  ph¶i  trÝch lËp nh»m   ôc  ch     m ®Ý thanh    to¸ncho  ÷ng  nh tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ó m   ∙  ­ hi ®® îcx¸c®Þnh  ícvµ       tr   ph¸tsinhtõc¸chîp ®ång         b¶o  Ó m   ∙  hi ® giao kÕt.   2. Doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i trÝch  Ëp  ù     l d phßng  nghiÖp  ô    v b¶o hiÓ m   y    ®Ç ®ñ theo  õng  t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m,  õng  îp ®ång  hi t h  b¶o  Ó m  ¬ng  hi t øng  íi Çn  v  ph tr¸chnhiÖ m  ÷l¹cña    gi     i doanh nghiÖp b¶o  Ó m. hi 3.§èivíi      doanh  nghiÖp  kinhdoanh    b¶o  Ó m    ©n  ä: hi phinh th 3.1.Doanh    nghiÖp kinh doanh    b¶o  Ó m     ©n  ä ph¶ilËp    ¹  hi phinh th     c¸c lo i dù  phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 8  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  ®Þ ch ®é t   ®èi víi    doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m.  gi   i hi 3.2.Doanh    nghiÖp  kinh doanh  b¶o  Ó m     ©n  ä  îc phÐp  ùa hi phi nh th ®   l  chän  ¬ng  ph ph¸p  Ých lËp  ù  tr   d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m     ©n  ä theo  hi phinh th   híng dÉn  ¹ ®iÓ m       t i 3.4 kho¶n  M ôc  I ña  3  II  c Th«ng   µy  tn hoÆc     ¬ng  c¸cph ph¸p  trÝch  Ëp  ù  l d phßng  nghiÖp  ô  v kh¸c  ï hîp  íiho¹t ®éng  ph   v    kinh doanh  ña  c m × nh  ng  nh ph¶i®¨ng  ý  ¬ng    k ph ph¸p trÝch lËp dù        phßng  nghiÖp  ô  íi é  µi v v  T   B chÝnh  íckhi¸p dông. tr       3.3.Doanh    nghiÖp kinh doanh    b¶o  Ó m     ©n  ä  hi phi nh th kh«ng  îc thay ®    ® æi  ¬ng  ph ph¸p  Ých  Ëp  ù   tr l d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi trong n¨m   µi t  chÝnh. Trong  êng  îp doanh    tr h  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi thay ® æi  ¬ng    ph ph¸p  Ých tr   lËp dù    phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi cho n¨m  µichÝnh  Õ   Õp,doanh  t  k ti   nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶i®¨ng  ý  ¹ víiBé   µi chÝnh  Ë m   Êt  µo  µy    k li   T     ch nh v ng 01/12  ña  c n¨m  µi Ýnh  Ön  µnh. t  ch hi h   3.4.Ph¬ng    ph¸p trÝch lËp dù        phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m     ©n  ä: hi phinh th a) Dù     phßng  Ý  a  îchëng: ph ch ®     ­Ph¬ng    ph¸p trÝch lËp theo tûlÖ  Çn    ña           ph tr¨m c tæng  Ý  ph b¶o  Ó m: hi +  èivíinghiÖp  ô  §   v b¶o  Ó m   µng    Ën  hi h ho¸ v chuyÓn  b»ng  êng  é, ® ­ ® b  êng  Ón, ® êng  bi   s«ng, ® êng  ¾t  µ  êng    s v® kh«ng: b»ng    17%   ña  c tæng  Ý  ph b¶o  Ó m   ÷l¹thuéc n¨m  µichÝnh  ña  hi gi     i   t  c nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µy. hi n +  èi víic¸c nghiÖp  ô  §     v b¶o  Ó m   hi kh¸c:b»ng    40%   ña  c tæng  Ý     ph b¶o hiÓ m   ÷l¹thuéc n¨m  µichÝnh  ña    gi    i   t  c c¸cnghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µy. hi n
 3. ­Ph¬ng    ph¸p trÝch lËp theo h Ö   è  ña  êih¹n hîp ®ång         s c th       b¶o  Ó m: hi +  èivíinghiÖp  ô  §   v b¶o  Ó m   µng    Ën  hi h ho¸ v chuyÓn  b»ng  êng  é, ® ­ ® b  êng  Ón, ® êng  bi   s«ng, ® êng  ¾t  µ  êng    s v® kh«ng: ¸p  ông  ¬ng   d ph ph¸p  Ých tr   lËp h Ö   è    s 1/8. V Ý   ô:gi¶sö  Êtc¶  è  Ý  d     t   s ph b¶o  Ó m   Ýnh  hi t trong m ét  ý  ô  Ó  îcgi¶   qu c th ®     ®Þnh  éc c¸chîp ®ång  ã  Öu  ùcvµo  ÷a quý  ,    µcã  ù  ©n    thu       c hi l   gi   ®ã tøc l   s ph bæ thèng  Êt  ÷a    ý  µ  µy  ãa    Õ   nh gi c¸c qu v ng kh sæ k to¸n 31/12/2000. Thêi ®iÓ m         trÝch lËp  ù    d phßng  Ý  a  îchëng  µo  µy  ph ch ®   v ng 31/12/2000  µ  îctÝnh    v®  cho n¨m 2001. Thêi®iÓ m   îp ®ång      h  b¶o Ph Çn  Ý  ph b¶o  Ó m   hi Ph Çn  Ý  ph b¶o  Ó m   hi hiÓ m   ã  Öu  ùc c hi l   ® îchëng   cha  îchëng ®  31/03/2000 7/8 1/8 30/06/2000 5/8 3/8 30/09/2000 3/8 5/8 31/12/2000 1/8 7/8 Dù   phßng  Ý  a  îchëng  Ï® îctÝnh  ph ch ®   s    theo c«ng    thøc sau:   Dù   phßng  Ý  ph = PhÝ     b¶o X Tû  Ö  Ý    l ph b¶o cha  îchëng ®  hiÓ m     hiÓ m   a  îch­ ch ®   ëng +  èi víic¸c nghiÖp  ô  §     v b¶o  Ó m   hi kh¸c cã  êih¹n  n   n¨m:  dông    th   ®Õ 1  ¸p  ph¬ng  ph¸p trÝch lËp h Ö   è        s 1/24    hoÆc  h Ö  sè      1/365. * Ph¬ng    ph¸p trÝch lËp h Ö   è        s 1/24:vÝ  ô    ö  Êtc¶    îp ®ång      d gi¶s t   c¸ch   b¶o hiÓ m   îckhaith¸ctrong m ét  ®       th¸ng cô  Ó  ã  Öu  ùctõ gi÷a th¸ng vµ  µy    th c hi l         ng khãa    Õ     sæ k to¸n31/12/2000.Thêi®iÓ m   Ých lËp  ù      tr   d phßng  Ý  a  îch­ ph ch ®   ëng  µo  µy  v ng 31/12/2000 vµ  îctÝnh   ®  cho n¨m  2001. Thêi®iÓ m   îp ®ång      h  b¶o Ph Çn  Ý  ph b¶o  Ó m   hi Ph Çn  Ý    ph b¶o hiÓ m   ã  Öu  ùc c hi l ® îchëng   hiÓ m   cha  îchëng ®  Th¸ng 1/2000 23/24 1/24 Th¸ng 2/2000 21/24 3/24 Th¸ng 3/2000 19/24 5/24 Th¸ng 4/2000 17/24 7/24 Th¸ng 5/2000 15/24 9/24 Th¸ng 6/2000 13/24 11/24 Th¸ng 7/2000 11/24 13/24 Th¸ng 8/2000 9/24 15/24 Th¸ng 9/2000 7/24 17/24 Th¸ng  10/2000 5/24 19/24 Th¸ng  11/2000 3/24 21/24 Th¸ng  12/2000 1/24 23/24 Dù   phßng  Ý  a  îchëng  Ï® îctÝnh  ph ch ®   s    theo c«ng    thøc sau:  
 4. Dù   phßng  Ý ph = PhÝ     b¶o X Tû  Ö  Ý    l ph b¶o hiÓ m     hiÓ m   a  îch­ ch ®   cha  îchëng ®  ëng *  ¬ng  Ph ph¸p  Ých  Ëp  Ö   è  tr l h s 1/365:vÝ  ô    ö  Êtc¶    îp  ng    d gi¶ s t   c¸c h ®å b¶o  Ó m   ã  êih¹n  µ 12  hi c th   l   th¸ng.Dù     phßng  Ý   a  îc hëng  Ï ® îc tÝnh  ph ch ®   s    theo c«ng    thøc sau:   Sè  µy  ng cßn  ¹cña  l  i Dù   phßng  Ý  ph = PhÝ     b¶o X hîp ®ång    b¶o  Ó m hi cha  îchëng ®  hiÓ m     365 +  èivíic¸c nghiÖp  ô  §     v b¶o  Ó m   ã  êih¹n    n¨m: ¸p dông  ¬ng  hi c th   trªn1     ph ph¸p trÝch lËp theo  û lÖ       t   b»ng  40%   ña  c tæng  Ý  ph b¶o  Ó m   ÷l¹ thuéc n¨m  hi gi     i   tµichÝnh  ña      c c¸cnghiÖp  ô  µy. vn b) Dù     phßng  åith ng  b   ê cho    Õu  ¹icha    Õt: c¸ckhi n   gi¶iquy ­ Dù     phßng  åith ng  b   ê cho    c¸c tæn  Êt®∙  Õu  ¹inhng  n   èin¨m  th   khi n   ®Õ cu   tµichÝnh  a    Õt:   ch gi¶iquy   +  Theo  ¬ng  ph ph¸p thèng      kª: Tæng  åith ng  b   ê tæn  Êtc¸ckhiÕu  ¹icha  th     n  gi¶i   Õt cuèim çi n¨m  µichÝnh  ña    quy      t  c3 Dù   phßng  åith ng  b  ê n¨m  µichÝnh  ícli   Õp t  tr   ªnti tæn  Êt®∙  Õu  ¹i th   khi n   = cha    Õt trung gi¶iquy     3 b×nh *  êng  îp  ù  Tr h d phßng  åi th ng  b   ê tæn  Êt ®∙  Õu  ¹icha    Õt th   khi n   gi¶iquy   trung b×nh  Ýnh    t theo c«ng  thøc trªncao  ¬n     h tæng  è  Òn båith ng  s ti     ê tæn  Êt th   ®∙  Õu  ¹icha    Õt  ña  khi n   gi¶iquy c n¨m  µichÝnh  íc liÒn kÒ   ×  ù  t  tr     th d phßng  åib  th ng  ê tæn  Êt®∙  Õu  ¹icha    Õt  Êy b»ng  ù  th   khi n   gi¶iquy l   d phßng  åith ng    b   ê tæn thÊt®∙  Õu  ¹icha    Õt trungb×nh.   khi n   gi¶iquy     *  êng  îp  ù  Tr h d phßng  åi th ng  b   ê tæn  Êt ®∙  Õu  ¹icha    Õt th   khi n   gi¶iquy   trung b×nh  Ýnh    t theo c«ng thøc    Êp  ¬n  trªnth h hoÆc   b»ng tæng  è  Òn  åi s ti b   th ng  ê tæn  Êt®∙  Õu  ¹icha    Õt  ña  th   khi n   gi¶iquy c n¨m  µichÝnh  ícliÒn kÒ   × t  tr     th   dù phßng  åith ng  b   ê tæn  Êt®∙  Õu  ¹icha    Õt  Ýnh  th   khi n   gi¶iquy t theo  c«ng thøc  sau: Dù   phßng  Dù   phßng  åith b  ­ Dù   phßng  åith ng  b  ê Tû  Ö  Çn    l ph tr¨m båith ng   ê êng tæn  Êt®∙  th   tæn  Êt®∙  Õu  ¹i th   khi n   t¨ngtr ng  Ý      ë ph b¶o tæn  Êt®∙  = khiÕu  ¹icha    + cha    Õt  ña  x hiÓ m  th   n  gi¶i gi¶iquy c ph¶ithu ph¸t      khiÕu  ¹icha  quyÕt  ña  n  c n¨m  µi t  n¨m  µichÝnh  íc t  tr   sinh trong n¨m  µi     t  gi¶i   Õt quy chÝnh  ícliÒn tr     liÒn kÒ   chÝnh  õc¸chîp t      kÒ ®ång  b¶o  Óm   ∙  hi ® giao kÕt  
 5. + Theo  ¬ng  ph ph¸p  õng  å  ¬:møc  Ých lËp  îctÝnh    ¬  ë  èng  t hs  tr   ®   trªnc s th kª  è  Òn  s ti ph¶i båi th ng     ê cho  õng  å  ¬  ∙  Õu  ¹idoanh  t h s ® khi n   nghiÖp    b¶o hiÓ m   ng  n   èin¨m  µichÝnh  a  îcgi¶i nh ®Õ cu   t  ch ®     Õt. quy ­ Dù     phßng  åi th ng  b   ê cho    c¸c tæn  Êt ®∙  th   ph¸tsinh thuéc      tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ó m   a  Õu  ¹i® îctÝnh  hi ch khi n     theo ph¬ng    ph¸p thèng    kª: Tæng  åith ng  b   ê tæn  Êtcha  Õu  th   khi n¹icuèim çi n¨m  µichÝnh  ña  n¨m       t  c 3  Dù   phßng  åi b  tµi Ýnh  ícli   Õp   ch tr   ªnti PhÝ     b¶o th ng  ê tæn  Êt = th   X hiÓ m   ÷l¹ gi     i cha  Õu  ¹i khi n   trong n¨m  µi   t  Tæng  Ý  ph b¶o  Ó m   ÷l¹trong3  hi gi     i   trungb×nh   chÝnh n¨m ¬ng  t øng * Trêng  îp dù    h   phßng  åith ng  b   ê tæn  Êtcha  Õu  ¹itrung b×nh  Ýnh  th   khi n     t theo c«ng  thøc    trªncao  ¬n  h tæng  è  Òn  åi th ng  s ti b   ê tæn  Êtcha  Õu  ¹i th   khi n   cña n¨m  µichÝnh  ícliÒn kÒ   × dù  t  tr     th   phßng  åith ng  b   ê tæn  Êtcha  Õu  ¹i th   khi n   lÊy b»ng  ù    d phßng  åith ng  b   ê tæn  Êtcha  Õu  ¹itrungb×nh. th   khi n     * Trêng  îp dù    h   phßng  åith ng  b   ê tæn  Êtcha  Õu  ¹itrung b×nh  Ýnh  th   khi n     t theo c«ng    thøc trªnthÊp  ¬n     h hoÆc   b»ng tæng  è  Òn båith ng  s ti     ê tæn  Êtch­ th   a  Õu  ¹icña  khi n   n¨m  µichÝnh  íc liÒn kÒ   ×  ù  t  tr     th d phßng  åi th ng  b   ê tæn  Êt th   cha  Õu  ¹itÝnh  khi n   theo c«ng    thøc sau:   Dù   phßng  Dù   phßng  åith b  ­ Dù  phßng  åith b  ­ Tû  Ö  Çn      l ph tr¨m t¨ng båith ng   ê êng  tæn  Êtch­ th   êng  tæn  Êtcha  th   tr ng  Ý  ë ph b¶o  Ó m   hi tæn  Êt = th   a  Õu  ¹icña  + khiÕu  ¹i  ña    x khi n   n  c n¨m ph¶ithu ph¸tsinh        cha  Õu  khi n¨m  µi Ýnh  ­ t ch tr tµi Ýnh  ícliÒn   ch tr     trong n¨m  µi Ýnh    t ch n¹i  ícliÒn kÒ    kÒ tõc¸chîp ®ång        b¶o hiÓ m   ∙  ® giao kÕt   c) Dù     phßng  åith ng  b   ê cho    c¸c dao  ng  ínvÒ   ®é l   tæn  Êt:  îctrÝch lËp th  ®      hµng n¨m  cho  n     ®Õ khikho¶n  ù  d phßng  µy  n b»ng  100%   Ý  ùc gi÷l¹ trong ph th       i   n¨m  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.  hi C¸ch  Ýnh  t møc   Ých  Ëp  µng  tr lh n¨m  îc¸p dông  ®    theo ph¬ng    ph¸p thèng      kª. 4.§èivíi      doanh  nghiÖp  kinhdoanh    b¶o  Ó m  ©n  ä: hi nh th 4.1.Doanh    nghiÖp kinh doanh    b¶o  Ó m   ©n  ä  hi nh th ph¶ilËp    ¹  ù    c¸c lo id phßng nghiÖp vô  b¶o hiÓ m  theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 9  NghÞ  ®Þnh  sè  i 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  ®Þ ch ®é t   ®èi víi    doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m.  gi   i hi 4.2.Doanh    nghiÖp kinh doanh    b¶o  Ó m   ©n  ä  îc phÐp  ùa chän  hi nh th ®   l  ph¬ng  ph¸p  Ých lËp  ù  tr   d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m     ©n  ä theo  íng hi phinh th   h  dÉn  ¹  iÓ m   t i® 4.4 kho¶n  M ôc   Icña  4  II  Th«ng   nµy  t hoÆc  c¸c  ¬ng  ph ph¸p  trÝch  Ëp  ù  l d phßng  nghiÖp  ô  v kh¸c  ï hîp  íiho¹t ®éng  ph   v    kinh doanh  ña  c m × nh  ng  nh ph¶i®¨ng  ý  ¬ng    k ph ph¸p trÝch lËp dù        phßng  nghiÖp  ô  íi é  µi v v  T   B chÝnh  íckhi¸p dông. tr      
 6. 4.3. Doanh    nghiÖp  kinh doanh b¶o  Ó m   ©n   ä  hi nh th kh«ng  îc phÐp  ®  thay ® æi  ¬ng    ph ph¸p trÝch lËp dù        phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   i víi     hi ®è     s¶n c¸c phÈ m  b¶o  Ó m   ∙  îcBé  µichÝnh    Èn. hi ®®   T  phª chu Trong  êng  îp cã  tr h   nguy  ¬  Êt  cm kh¶ n¨ng thanh    to¸nhoÆc     ã  Õn  khic bi ®éng  ínvÒ   û lÖ  ö vong, l∙ suÊt kü  Ët,Bé   µi chÝnh  ã  Ó  l   t  t     i   thu   T   c th yªu  Çu   c hoÆc   cho  Ðp  ph doanh  nghiÖp  thay ® æi  ¬ng    ph ph¸p trÝch lËp dù        phßng    b¶o hiÓ m   ïhîp. ph   4.4.Ph¬ng    ph¸p trÝch lËp dù        phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ©n  ä: hi nh th a) Dù     phßng    äc: to¸nh ­Ph¬ng    ph¸p dù    phßng  Ý  Çn: ph thu   Dù   phßng  Ý  Çn  îctÝnh  ph thu ®   theo nguyªn t¾c      sau: Gi¸trÞhiÖn  ¹ cña     t i tæng Gi¸trÞhiÖn  ¹ cña     t  i tæng  Dù   phßng  sè = tr¸chnhiÖ m    b¶o  Ó m   hi ­ phÝ  Çn thu phÝ b¶o  Ó m   Çn  Ï hi thu s   sÏph¶itr¶trong t ng  .       ¬ lai thu trongt ng     ¬ lai V Ý   ô, ®èi  íihîp  ng  d  v  ®å b¶o  Ó m   ©n  ä  çn  îp  ã  hi nh th h h c chia l∙   íisè    iv   , phÝ  b¶o  Ó m   nh  ú  hi ®Þ k kh«ng thay ® æi, th×  ù      d phßng  Ý  ph b¶o  Ó m   Çn  hi thu ® îctÝnh    theo c«ng    thøc: (S  B   A t      ™ t V x+t =  +  )x  x+t:n­ ­(P x  x+t:n­) Trong  : ®ã x lµ®é     tuæingêi® îcb¶o  Ó m   ¾t  u   îcb¶o  Ó m        hi b ®Ç ®   hi t   lµkho¶ng  êigian hîp ®ång    th      b¶o  Ó m   ∙  ã  Öu  ùcb ¾t  u   hi ® c hi l   ®Ç tõthêi®iÓ m      giao kÕt  îp ®ång    h  b¶o  Ó m   hi n lµthêih¹n  ña  îp ®ång      c h  b¶o  Ó m hi V x+t  lµdù    phßng  Ý  ph b¶o  Ó m   ¹ n¨m  îp ®ång    hi t  i h  thø (t) S  lµsè  Òn b¶o  Ó m     ti   hi B  lµl∙chia®∙    i   c«ng  è  n   êi®iÓ m   b ®Õ th   n¨m  îp ®ång  (t) h  thø  A x+t:n­,™x+t:n­ lµc¸chµ m   è  Èn  t     s chu ph¶n  c¸cchØ  è  Ò   è  Òn b¶o  ¸nh    s v s ti   t hiÓ m   µ  è  Çn  nh  ú  ng  Ý  v s l ®Þ k ®ã ph b¶o  Ó m hi thu b»ng  x  x:n):™x:n P  lµphÝ    b¶o  Ó m   Çn  hi (S  A    ­Ph¬ng    ph¸p dù    phßng  Ý  µn  Çn: ph to ph   Dù   phßng  Ý  µn  Çn  îctÝnh  ph to ph ®   theo nguyªn t¾c      sau: Dù   phßng  Gi¸trÞhiÖn  ¹ cña     t i Gi¸trÞhiÖn  ¹    t  i Gi¸trÞhiÖn  ¹    t  i phÝ  µn  to tæng tr¸chnhiÖ m     cña  tæng    Ý  chiph cña  tæng  è  Ý  s ph
 7. phÇn = b¶o  Ó m   Ïph¶i + hi s    dù  Õn  ki trongt ­ b¶o  Ó m   µn   ­ hi to tr¶trong t ng     ¬ lai ¬ng lai phÇn  Ïthu s    trongt ng   ¬ lai V Ý   ô,®èi víi îp ®ång  d       h b¶o  Ó m   ©n  ä hçn  îp kh«ng  hi nh th   h  chial∙  íi è    iv   ,s phÝ b¶o  Ó m   nh  ú  hi ®Þ k kh«ng thay ® æi  µ    v kh«ng  Ýnh  n   û lÖ  ñy  á  îp  t ®Õ t   h b h ®ång  b¶o  Ó m,  ù   hi d phßng  Ý   ph b¶o  Ó m   µn  Çn  îc tÝnh  hi to ph ®  theo c«ng  thøc: (S  A t   (RE  ™x+t:n­)­(P’   ™x+t:n­) V x+t =  x  x+t:n­)+  x  t     x  t Trong  : ®ã x  lµ®é     tuæingêi® îcb¶o  Ó m   ¾t  u   îcb¶o  Ó m        hi b ®Ç ®   hi t  lµkho¶ng  êigian hîp ®ång    th      b¶o  Ó m   ∙  ã  Öu  ùcb ¾t  u   hi ® c hi l   ®Ç tõthêi®iÓ m      giao kÕt  îp ®ång    h  b¶o  Ó m   hi n  lµthêih¹n  ña  îp ®ång      c h  b¶o  Ó m hi V x+t  lµdù    phßng  Ý  ph b¶o  Ó m   ¹ n¨m  îp ®ång  t hi t  i h  thø   S  lµsè  Òn b¶o  Ó m     ti   hi RE   lµ c¸c    Ý     nh  ña    chiph gi¶ ®Þ c n¨m  îp  ng  i ôc ® a  µo  Ýnh  h ®å t¸    v t t phÝ  b¶o  Ó m hi A x+t:n­,™x+t:n­ lµc¸chµ m   è  Èn  t     s chu ph¶n  c¸cchØ  è  Ò   è  Òn b¶o  ¸nh    s v s ti   t hiÓ m   µ  è  Çn  nh  ú  ng  Ý  v s l ®Þ k ®ã ph b¶o  Ó m hi P’   lµphÝ    b¶o  Ó m   µn  Çn. hi to ph b) Dù     phßng  Ý  a  îchëng    ông  i víi   îp ®ång  ã  êih¹n  ph ch ®   ¸p d ®è     h   c¸c c th   díi n¨m:  1  Dù   phßng  µy  n chØ    ông  i víi îp ®ång  ¸p d ®è       h b¶o  Ó m   ng  Ý  nh   hi ®ã ph ®Þ kú  µ  îctÝnh  v®  theo c«ng    thøc sau:       Thêigian cßn  ¹cña  nh  ú  ép  Ý        l  i ®Þ k n ph      ù      D phßng    PhÝ   nh  ú x    =   ®Þ k            Tæng  êigian cña  nh  ú  ép  Ý th     ®Þ k n ph Thêi gian    cßn  ¹ cña  nh  ú  ép  Ý   µ  l i ®Þ k n ph v tæng  êigian  ña  nh  ú  th   c ®Þ k nép  Ý  îctÝnh  ph ®   theo th¸ng hoÆc   µy;tr ng  îp tÝnh    ng   ê h   theo th¸ng thêigian      cßn  ¹cña  nh  ú  ép  Ý  îclµm    èng. l  i ®Þ k n ph ®   trßnxu c) Dù     phßng  åith ng: ® îc trÝch theo  ¬ng  b  ê       ph ph¸p  õng  å  ¬  íi  t h s v   møc   trÝch lËp  îctÝnh    ¬  ë  èng    è  Òn b¶o  Ó m     ®  trªnc s th kª s ti   hi ph¶itr¶cho  õng  å     t h s¬  ∙  Õu  ¹idoanh  ® khi n   nghiÖp b¶o  Ó m   ng  n   èin¨m  µichÝnh  a  hi nh ®Õ cu   t  ch ® îcgi¶i     Õt. quy
 8. d) Dù     phßng  chial∙    ichØ    ông  íi ÷ng  îp ®ång  ã    : ¸p d v  nh h  c l∙chia® îctÝch  i   luüqua      c¸cn¨m  îp ®ång  h  b¶o  Ó m   µ  îctÝnh  hi v®  theo c«ng    thøc sau:   Dù   phßng  = Tæng    l∙chiacho  + i  Gi¸trÞtÝch  ücña    ∙     lu   l∙® chia i   chial∙  i chñ  îp ®ång  h  trong  cho  ñ  îp ®ång  ch h   trong c¸cn¨m     n¨m  µi Ýnh t  ch tµi Ýnh  ícnhng  a     ch tr   ch chitr¶ ®)  ù   D phßng  b¶o  ¶m   ©n  i:® îc trÝch  Ëp  µng  ® c ®è     lh n¨m cho  n     ®Õ khi kho¶n  ù  d phßng  µy  n b»ng    Ý  5% ph b¶o  Ó m     îctrong n¨m  µichÝnh  ña  hi thu ®     t  c doanh nghiÖp b¶o  Ó m.  hi Møc  Ých lËp hµng  tr     n¨m  µ1%   õlînhuËn  ícthuÕ  l  t    i tr   cña  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi IV. Ç u  t v è n  § Doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ùc hiÖn  u    èn  hi th   ®Ç tv theo  quy  nh  ¹ M ôc    ®Þ ti   3, Ch ¬ng    IINghÞ   nh  è  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001 cña  Ýnh  ñ      Ch ph quy ®Þnh  Õ     µichÝnh  i  íidoanh  ch ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m. gi   i hi  
 9. V . K h ¶  n¨ng thanh to¸n c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m   1. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶ilu«n duy  ×kh¶      tr   n¨ng thanh    to¸ntrong   suèt qu¸  ×nh  ¹t®éng    tr ho   kinh doanh b¶o  Ó m   hi theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 14 NghÞ   nh   è  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chÕ     µichÝnh  i  íidoanh  ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  í gi   i b¶o  Ó m. hi 2. Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  hi c nguy  ¬  Êt  c m kh¶  n¨ng  thanh        to¸nkhibiªn kh¶ n¨ng  thanh to¸n cña    doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   Êp  ¬n  hi th h biªn kh¶    n¨ng  thanh    èi Óu. to¸nt  thi 3.Biªnkh¶     n¨ng  thanh    èi Óu: to¸nt   thi a) Biªn kh¶      n¨ng  thanh    èithiÓu  ña  to¸nt   c doanh  nghiÖp kinh doanh      b¶o hiÓ m     ©n  ä  phi nh th b»ng  20%  tæng  Ý   ph b¶o  Ó m   ùc gi÷ l¹ t¹  êi®iÓ m   hi th     i i     th x¸c®Þnh      biªnkh¶ n¨ng thanh  to¸n. V Ý   ô: T¹ithêi®iÓ m     nh    d     x¸c ®Þ biªnkh¶  n¨ng thanh to¸n,doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   kinh doanh  hi A    b¶o  Ó m     ©n  ä cã  hi phinh th   tæng  Ý  ph b¶o  Ó m   ÷l¹ hi gi     i lµ 1.000  û  ng  Öt    t ®å Vi Nam.  Biªn kh¶    n¨ng thanh to¸n tèithiÓu  ña     c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m     1.000  û ®ång  Öt Nam   20%   200  û ®ång  Öt hi A =  t  Vi   x  =  t  Vi   Nam.  b) Biªn kh¶      n¨ng  thanh    èithiÓu  ña  to¸nt   c doanh nghiÖp kinh doanh      b¶o hiÓ m   ©n  ä: nh th ­ §èivíi îp ®ång         h b¶o  Ó m   ©n  ä cã  êih¹n 10  hi nh th   th     n¨m  ëxuèng  tr   b»ng  tæng  ña    ù  c 4% d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  hi v 0,1%  è  Òn b¶o  Ó m   Þu  s ti   hi ch rñiro;   ­ §èivíi îp ®ång         h b¶o  Ó m   ©n  ä cã  êih¹n    n¨m  hi nh th   th   trªn10  b»ng tæng  cña    ù  4% d phßng  nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ  hi v 0,3%  è  Òn  s ti b¶o  Ó m   Þu  ñi hi ch r   ro. V Ý   ô: T¹ithêi®iÓ m     nh    d     x¸c ®Þ biªnkh¶ n¨ng thanh to¸n,doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   kinhdoanh  hi B    b¶o  Ó m   ©n  ä cã: hi nh th   +  ù   D phßng  nghiÖp  ô  ña    îp ®ång  v c c¸ch   b¶o  Ó m   ©n  ä cã  êih¹n  hi nh th   th   10  n¨m  ëxuèng  µ200  û®ång  ÖtNam. tr   l  t  Vi   +  è  Òn b¶o  Ó m   ña    îp ®ång  S ti   hi c c¸ch   b¶o  Ó m   ©n  ä cã  êih¹n    hi nh th   th   10 n¨m  ëxuèng  µ20.200  û®ång  ÖtNam. tr   l  t  Vi   +  ù   D phßng  nghiÖp  ô  ña    îp ®ång  v c c¸ch   b¶o  Ó m   ©n  ä cã  êih¹n  hi nh th   th   trªn10    n¨m  µ300  û®ång  ÖtNam. l  t  Vi   +  è   Òn  S ti b¶o  Ó m   ña    îp  ng  hi c c¸c h ®å b¶o  Ó m   ©n  ä  ã  êih¹n hi nh th c th     trªn10    n¨m  µ50.300  û®ång  ÖtNam. l  t  Vi   Biªn kh¶    n¨ng thanh to¸n tèithiÓu  ña     c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m     Ï hi B s  b»ng:     (4%  200  û ®ång)  0,1%(20.200  û ®ång    x  t  +  t  ­ 200  û ®ång)  (4%    t  +  x 300  û  ng)  0,3%(50.300  û  ng  300  û  ng)  8  û ®ång  20  û t ®å +  t ®å ­  t ®å =  t   +  t   ®ång    tû®ång  150  û®ång =  + 12    +  t    190  û®ång  ÖtNam. t  Vi   4. Biªn kh¶      n¨ng  thanh    ña  to¸nc doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   µphÇn  hi l  chªnh  lÖch  ÷a gi¸trÞtµis¶n  µ    gi         v c¸ckho¶n  îph¶itr¶cña  n     doanh nghiÖp  b¶o  Ó m. hi  
 10. V I. o a n h  thu, hi p h Ý   c ñ a D o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m   d  c 1.   Doanh  thu: 1.1. Doanh    thu  ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi bao  å m   g c¸c kho¶n    thu theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 19  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  i víi ®Þ ch ®é t   ®è     doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi vµ doanh nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m,  gi   i hi bao  å m: g a) Doanh  thu  õ ho¹t®éng  t    kinh doanh b¶o  Ó m:  hi Thu  Ý   ph b¶o  Ó m   hi gèc, phÝ   Ën  i   nh t¸ b¶o  Ó m;  hi thu  hoa  ång  îng  i h nh t¸ b¶o  Ó m,  hi thu  Ý   Ò   ph v dÞch  ô  i lý bao  å m   v ®¹     g gi¸m  nh  ®Þ tæn  Êt,xÐt    Õt  åi th ng, yªu th   gi¶iquy b   ê     cÇu  êi thø  båi hoµn, xö  ý hµng  åi th ng  ng   ba      l  b   ê 100%;  thu  Ý   ph gi¸m  nh   ®Þ tæn  Êtkh«ng  Ó   th   k gi¸m  nh  é  ÷a c¸c ®¬n  Þ  µnh    ¹ch to¸nnéibé  ®Þ h gi     v th viªnh       trong cïng  ét    m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ¹ch  hi h to¸n ®éc  Ëp  õ ®i      l tr   c¸c kho¶n  ph¶ichi®Ó      gi¶m    :hoµn  Ý  thu nh   ph b¶o  Ó m,  hi gi¶m  Ý  ph b¶o  Ó m;  Ý   ­ hi ph nh îng t¸   i b¶o  Ó m,  µn  Ý  Ën  i hi ho ph nh t¸  b¶o  Ó m,  hi gi¶m  Ý  Ën  i ph nh t¸  b¶o  Ó m;  hi hoµn  hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m;  h nh     i hi gi¶m hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m. h nh     i hi b) Doanh    ¹t®éng  µichÝnh:Thu  ¹t®éng  u      thu ho   t    ho   ®Ç ttheo  quy  nh   ®Þ t¹ M ôc  Ch ¬ng      i 3  IINghÞ   nh  è  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001 cña  Ýnh    Ch phñ  quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íidoanh  ®Þ ch ®é t   ®è v   nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m;    õ ho¹t®éng  gi   i hi thu t     mua  b¸n chøng  kho¸n;thu l∙ trªn        i sè  Òn  ý  ü; thu  ti k qu   cho thuª tµis¶n; hoµn  Ëp  è   dù        nh sd phßng gi¶m   gi¸ chøng  kho¸n  µ    v c¸c kho¶n  ho¹t®éng  µichÝnh  thu    t  kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   c)Thu  Ëp  ¹t®éng    nh ho   kh¸c:Thu  õnhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh;   t     l    c ®Þ   c¸c kho¶n  î khã  ßi  ∙  xo¸ nay    åi® îc;thu tiÒn ph¹tviph¹m  îp ®ång    n  ® ®    thu h           h  vµ    c¸ckho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   1.2.Nguyªn  ¾c    nh    t x¸c®Þ doanh    thu: a) Doanh    õ ho¹t®éng    thu t     kinh doanh    b¶o  Ó m   µsè  Òn ph¶ithu ph¸t hi l   ti        sinhtrong kú  îcx¸c®Þnh     ®   theo nguyªn t¾c      sau: ­ Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   ¹ch  hi h to¸n kho¶n  phÝ     thu  b¶o  Ó m   èc  µo  hi gv thu  Ëp    nh khi ph¸tsinh    tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ó m   ña  hi c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ®èi  íibªn  v  mua  b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ¹  Òu  LuËt  ®Þ ti§i 15  kinh doanh      b¶o hiÓ m. ­ §èivíi         kho¶n    c¸c thu cßn  ¹   l idoanh  : nghiÖp  b¶o  Ó m   ¹ch to¸nvµo    hi h   thu nhËp  ngay    ¹t®éng  khiho   kinh tÕ      ph¸tsinh,cã    b»ng  chøng  Êp  Ën  ch thu thanh  to¸ncña        c¸cbªn,kh«ng  ©n  Öt®∙    îchay  a    îctiÒn. ph bi   thu ®   ch thu ®   ­ §èivíic¸c kho¶n         ph¶ichi®Ó      gi¶m    thu:doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ¹ch  hi h to¸nvµo    gi¶m    Ëp  thu nh ngay    ¹t®éng  khiho   kinh tÕ      ph¸tsinh,cã    b»ng  chøng  chÊp  Ën  thu thanh    ña      to¸nc c¸cbªn,kh«ng  ©n  Öt®∙    ph bi   chihay  a    Òn. ch chiti b)  Doanh thu  ¹t®éng  µichÝnh: lµ sè  Òn  ho   t      ti ph¶i thu    ph¸tsinh    trong  n¨m  µi Ýnh. t  ch
 11. c) Thu  Ëp  ¹t®éng    nh ho   kh¸c:lµ toµn  é  è  Òn     b s ti b¸n  µng    Þch  ô  h ho¸,d v sau    ∙  õ (­    khi ® tr   ) c¸c kho¶n gi¶m    µng  gi¸h b¸n,hµng    b¸n  Þ     ¹  Õu  ã  b tr¶ l i(n c chøng  õ hîp lÖ)® îckh¸ch hµng  Êp  Ën  t          ch thu thanh  to¸n,kh«ng  ©n  Öt®∙    ph bi   thu ® îchay  a    îctiÒn.    ch thu ®   1.3.C¸c    kho¶n  cña  thu  doanh  nghiÖp b¶o  Ó m     hi ph¸tsinh trong kú        trªn c¬  ë  s ho¸  n   ®¬ hoÆc   chøng  õ  îp  Ö  µ  t h l v ph¶i ® îc h¹ch     to¸n ®Çy     µo    ®ñ v doanh thu. 2.Chi phÝ     2.1.Chi  Ý   ña    ph c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   µ c¸c kho¶n  hi l    ph¶i chi,ph¶i      trÝch ph¸t sinh trong kú  theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu  20  NghÞ  ®Þnh  sè  i 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  ®Þ ch ®é t   ®èi  íidoanh  v  nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  í  gi ib¶o  Ó m,    hi bao gå m: 2.1.1.   Ý  ¹t®éng    ph ho   Chi kinh doanh    b¶o  Ó m: hi a) Båi th ng      ê b¶o  Ó m   èc  i víib¶o  Ó m     ©n  ä,tr¶tiÒn    hi g ®è     hi phinh th     b¶o hiÓ m   i víib¶o  Ó m   ©n  ä;chibåith ng  Ën  i ®è     hi nh th       ê nh t¸  b¶o  Ó m     hi khix¶y    ra sù  Ön  ki b¶o  Ó m   hi theo cam   Õt  ¹  îp  ng  k t ih ®å b¶o  Ó m,  îp  ng  ib¶o  hi h ®å t¸  hiÓ m   õ ®i    tr   c¸c kho¶n ph¶i thu      ®Ó gi¶m    : thu  åi th ng  îng  i   chinh   b   ê nh t¸ b¶o hiÓ m,    ßi  êithø  båihoµn,thu hµng  ∙  ö  ý, åith ng  thu ® ng   ba       ® x l     ê 100%; b b) TrÝch  Ëp dù    l   phßng  nghiÖp  ô  v theo quy  nh  ¹ M ôc  I   ®Þ t  i II Th«ng   µy;   tn c) Chi hoa  ång     h b¶o  Ó m   hi theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc    ®Þ ti  3  IITh«ng    è  ts 71/2001/TT­ BTC   µy  th¸ng 8  ng 28    n¨m  2001  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  ùc c BT  h  th   hiÖn NghÞ   nh  ®Þ 42/2001/N§­   µy  CP ng 1/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh       h m s® c Lu     b¶o  Ó m; hi d) Chi gi¸m  nh  ®Þ tæn  Êt theo  th   quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 26  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  ñ  c Ch ph ph quy  nh     Õtthi ®Þ chi ti     hµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh  m s® c Lu     b¶o  Ó m; hi ®)  Chi  Ý   Ò   Þch  ô  i lý bao  å m   ph v d v ®¹     g gi¸m  nh   ®Þ tæn  Êt,xÐt    th   gi¶i quyÕt båith ng,yªu cÇu  êithø  båihoµn;    ê     ng   ba    e) Chi xö  ýhµng  åith ng      l  b   ê 100%; f)Chi qu¶n  ý®¹ilýb¶o  Ó m;    l      hi g) Chi    ®Ò phßng, h¹n  Õ   ñiro,tæn  Êttheo    ch r     th   quy  nh  ¹  ôc    ®Þ ti M VIII Th«ng   è  ts 71/2001/TT­BTC   µy  th¸ng 8  ng 28    n¨m  2001  ña  é   µi chÝnh  ­ c BT  h íng  Én  ùc  Ön  d th hi NghÞ   nh   ®Þ 42/2001/N§­   µy  CP ng 1/8/2001  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh    Õtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh  ®Þ chiti    h m s® c Lu     b¶o  Ó m; hi h) Chi ®¸nh    ñiro cña  i t ng b¶o  Ó m      gi¸r     ®è  î   hi bao  å m     g c¸c kho¶n      chicho c«ng      Ëp  t¸cthu th th«ng    iÒu    Èm  nh  Ò   i t ng b¶o  Ó m; tin,® tra,th ®Þ v ®è  î   hi i)TiÒn ¬ng, tiÒn c«ng,tiÒn th ng,trî Êp    Öc  µ      l        ë    c th«ivi v c¸c kho¶n  mang   tÝnh  Êt tiÒn l ng, tiÒn c«ng  ch    ¬     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt ng  lu  ¬ øng  i víi ®è     m çi lo¹ h×nh     i doanh  nghiÖp; k) B¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  hi x∙ h   hi y  ph¶i tr¶ theo     quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt; l)C¸c    kho¶n    chikh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt ng  lu  ¬ øng  i víim çi  ®è     lo¹ h×nh    i doanh nghiÖp.
 12. 2.1.2.Chi  Ý   ¹t®éng  µichÝnh  µ sè    ph ho   t  l   ph¶i chitrong n¨m  µichÝnh       t  bao  å m: g a) Chi phÝ     cho  ¹t®éng  u    ho   ®Ç ttheo quy  nh  ¹ M ôc  Ch ¬ng      ®Þ t i 3  IINghÞ   ®Þnh  è  s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é tµichÝnh  i  íidoanh    ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp m«i  í    gi ib¶o hiÓ m; b)      L∙itr¶ cho  ñ  îp  ng  ch h ®å b¶o  Ó m   ©n  ä  hi nh th theo cam   Õt  ¹  îp  k t ih ®ång b¶o  Ó m   ∙  hi ® giao kÕt;   c)Chi phÝ     cho    µis¶n; thuªt   d) Chi thñ tôcphÝ  ©n  µng,tr¶l∙tiÒn vay;      ng h      i  ®)  Ých  ù  Tr d phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n; e) Chi kh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt.   2.1.3 Chi  Ý   ¹t®éng    ph ho   kh¸c lµ sè      ph¶i chi trong     n¨m  µichÝnh    t  bao gå m: a) Chi nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n  è  nh;       l    c ®Þ b) Chi phÝ     cho  Öc    åikho¶n  îph¶ithu khã  ßi  ∙    vi thu h   n     ® ® xo¸nay    åi thu h   ® îc; c)Chi tiÒn ph¹tdo    ¹m  îp ®ång;        viph h   d) Chi      kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.2. Doanh nghiÖp b¶o  Ó m  kh«ng  îc h¹ch  hi ® to¸n vµo chi Ý        ph c¸c kho¶n  sau: a) C¸c kho¶n  Òn  ¹tm µ   Ëp  Ó, c¸ nh©n  ti ph   t th     ph¶inép  viph¹m    do    ph¸p  luËt; b) C¸c  kho¶n    chi cho  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n, mua   ¾ m   µis¶n  è    s t  c ®Þnh,    îcÊp  ã  chi tr  kh kh¨n  cho  êi lao  ng,    ng  é    chøc, c¸ ng   ®é chi ñ h c¸c tæ     nh©n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtt ng     ¬ øng  íi õng lo¹ h×nh  v t    i doanh nghiÖp; c) C¸c    kho¶n chisù      nghiÖp,chikhen  ëng,chiphóc  î    î Êp  ã     th    l ichitr  , c kh kh¨n  êng  th xuyªn,®ét  Êt vµ      xu   c¸c kho¶n kh¸c do  ån    ngu kinh  Ý   ph kh¸c ®µi    thä;   d) C¸c    kho¶n    chikh«ng  îp lýkh¸ctheo quy  nh  ña  h        ®Þ c ph¸p luËt.   ViI. o a n h  thu, hi p h Ý  c ñ a D o a n h  n g hi Ö p    d  c m «i giíi ¶ o  hi Ó m  b 1.Doanh    thu Doanh  cña  thu  doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   îc quy  nh  ¹  Òu  gi i   hi ®  ®Þ ti §i 22 NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh   ®Þ chÕ     µichÝnh  i  íidoanh  ®é t   ®è v   nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v doanh nghiÖp m«i  í gi   i b¶o  Ó m,  hi bao  å m: g 1.1.Doanh    ¹t®éng    thu ho   m«i  í b¶o  Ó m:  µsè  Òn ph¶ithu ph¸tsinh gi   i hi l   ti          trongkú.  
 13. 1.2.Doanh  ho¹t®éng  µichÝnh: lµ sè  Òn    thu    t      ti ph¶ithu      ph¸tsinh trong     n¨m  µi Ýnh. t  ch 1.3.Thu  Ëp  ¹t®éng    nh ho   kh¸c:lµtoµn  é  è  Òn b¸n  µng    Þch  ô     b s ti   h ho¸,d v sau    ∙  õ (­ c¸c kho¶n  khi ® tr   )    gi¸m    µng  gi¸h b¸n, hµng    b¸n  Þ     ¹  Õu  ã  b tr¶ l i(n c chøng  õ hîp lÖ)® îckh¸ch hµng  Êp  Ën  t          ch thu thanh  to¸n,kh«ng  ©n  Öt®∙    ph bi   thu ® îchay  a    îctiÒn.    ch thu ®   2.Chi phÝ    2.1.Chi phÝ  ña     c doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   µc¸c kho¶n  gi  i hi l    ph¶ichi    ph¸tsinh trong kú        theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 23  ®Þ s 43/2001/N§­   CP ngµy 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Õ     µichÝnh  i  íidoanh  ®Þ ch ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m. gi   i hi 2.2.C¸c    kho¶n    ña  chic doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m     gi   i hi ph¸tsinh trong     kú  ph¶icã    n    ho¸ ®¬ hoÆc   chøng  õhîp lÖ. t    VIII.L îi h u Ë n  v µ  p h © n  p h è i lîi h u Ë n      n  n LîinhuËn  µ  ©n  èi lî nhuËn  ña    v ph ph    i c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   ùc hiÖn  gi i   hi th   theo quy  nh  ¹  ¬ng  NghÞ   nh   ®Þ ti ch V  ®Þ sè 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   Õ     µi ®Þ ch ®é t   chÝnh  i víi ®è    doanh nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m.  gi   i hi IX. h Õ  ® é  b¸o c¸o  C Doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   ã  hi c tr¸ch   nhiÖ m   Ëp  µ  öi c¸c b¸o  tµichÝnh, b¸o  thèng    l vg    c¸o      c¸o  kª,b¸o  nghiÖp  ô  c¸o  v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 1.B¸o    µi Ýnh:   c¸o t   ch   1.1.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í  gi ib¶o  Ó m    ùc hi th   hiÖn  Õt to¸ntµichÝnh  µ  Êp  µnh  y      quy       v ch h ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  Ò       µi ®Þ v b¸o c¸o t   chÝnh,lËp  µ  öicho  ¬    vg  c quan  µichÝnh  µ   íc,c¬  t  Nh n   quan  èng    ¬  th kª,c quan  thuÕ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 1.2.B¶ng  ©n  i  Õ     c ®è k to¸n,K Õt    qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh, Lu      chuyÓn  tiÒn tÖ    ph¶icã    Ën  ña  chøc  Óm    c  Ëp ® îcphÐp  ¹t®éng    x¸cnh c tæ  ki to¸n®é l     ho   t¹ ViÖtNam.   i   2. B¸o    èng    c¸o nghiÖp  ô:Doanh    c¸o th kª,b¸o    v  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ùc hiÖn  Ëp  µ  öicho  é   µi chÝnh    c¸o  gi   i hi th   l vg  BT  c¸c b¸o  thèng        kª,b¸o c¸o nghiÖp  ô  v theo quý  µ    v n¨m  ô  Ó    c th nh sau: ­§èivíi      doanh  nghiÖp  kinhdoanh    b¶o  Ó m    ©n  ä: hi phinh th +  B¸o    c¸o doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m:  hi theo m É u   è  PNT     s 1­ +  B¸o    åith ng  c¸o b   ê b¶o  Ó m:  hi theo m É u   è  PNT     s 2­ +  B¸o    c¸o thanh    to¸nhoa  ång  h b¶o  Ó m:  hi theo m É u   è  PNT   s 3­ +  B¸o    Ých lËp dù  c¸o tr     phßng  nghiÖp  ô:theo m É u   è  PNT v    s 4­
 14. +  B¸o    ¹t®éng  u  :theo m É u   è  PNT c¸o ho   ®Ç t    s 5­ + B¸o    c¸o kh¶ n¨ng thanh to¸n:theo  É u   è  PNT     m s 6­ (doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m  chØ  ùc hiÖn  c¸o hµng  th   b¸o    n¨m) ­ Riªng  i  íiC«ng    i   ®è v   ty t¸ b¶o  Ó m   èc    Öt Nam   µic¸c m É u   hi qu gia Vi   ngo     biÓu  c¸o m É u   è  PNT,  É u   è  PNT,  É u   è  PNT   trªncßn  b¸o    s 4­ m s 5­ m s 6­ nªu    ph¶i   lËp vµ  öic¸cb¸o c¸o sau:   g        +  B¸o    c¸o doanh      thu t¸ b¶o  Ó m   theo m É u   è  TBH i hi :    s 1­ +  B¸o    åith ng    c¸o b   ê t¸ b¶o  Ó m    i hi :theo m É u   è  TBH   s 2­ +  B¸o        c¸o thu chihoa  ång    h t¸ b¶o  Ó m   i hi :theo m É u   è  TBH   s 3­ ­  èivíi  §     doanh  nghiÖp  kinh doanh    b¶o  Ó m   ©n  ä: hi nh th   +  B¸o  c¸o  è îng  îp  ng  µ  è  Òn  s l h ®å v s ti b¶o  Ó m   hi b¶o  Ó m   ©n  ä: hi nh th   theo m É u   è  NT   s 1­ +  B¸o    c¸o doanh    Ý  thu ph b¶o  Ó m   ©n  ä:theo m É u   è  NT hi nh th     s 2­ +  B¸o      Òn b¶o  Ó m   ©n  ä:theo m É u   è  NT c¸o tr¶ti   hi nh th     s 3­ +  B¸o    c¸o hoa  ång  h b¶o  Ó m   ©n  ä:theo m É u   è  NT hi nh th     s 4­ +  B¸o    ×nh  ×nh  û  á  îp ®ång  c¸o t h hu b h   b¶o  Ó m   ©n  ä:theo  É u   è  hi nh th   m s 5­NT + B¸o    Ých lËp dù  c¸o tr     phßng  nghiÖp  ô:theo    É u   õ   NT(A) ®Õ n   v  c¸cm t  6­   6­NT(E) +  B¸o    ¹t®éng  u  :theo m É u   è  NT c¸o ho   ®Ç t    s 7­ + B¸o c¸o kh¶ n¨ng thanh to¸n:theo  É u   è  NT     m s 8­ (doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m   chØ  ùc hiÖn  c¸o hµng  th   b¸o    n¨m) ­ §èi víidoanh       nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m:  gi i   hi theo  É u   m b¸o  ho¹t®éng  c¸o    m«i  íb¶o  Ó m    É u   è  M GBH. gi   i hi ­m s 1­ ­ B¸o c¸o  ý: doanh  qu   nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i lËp  µ  öi Bé   µi chÝnh    vg  T  chË m   Êt lµ  ngµy  Ó   õngµy  Õt  óc quý. nh    30  k t  k th   ­ B¸o    c¸o n¨m: doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i lËp  µ  öi Bé   µi chÝnh    vg  T  chË m   Êt lµ  ngµy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m  µi Ýnh. nh    90  k t  k th   t  ch 3. C«ng    khaitµichÝnh  i  íidoanh     ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m:  µng  Ý,  gi i   hi H qu n¨m  doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i b¶o  Ó m   hi ph¶ilËp  µ  öib¸o    µichÝnh    v g   c¸o t   cho    ¬  c¸c c quan qu¶n  ýNhµ   l  níctheo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc    ña      ®Þ t  i 1  VIIc Th«ng   µy. tn   4.KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh travi th   ch ®é t   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ, Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è doanh  nghiÖp   b¶o hiÓ m,  doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ã  gi   i hi c tr¸chnhiÖ m     ×nh c¸c vÊn      gi¶itr     ®Ò tµichÝnh  ªnquan    li   theo  yªu  Çu  ña    ¬  c c c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc khi thùc l  n      hiÖn chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íctheo quy  nh  ña  l  n    ®Þ c ph¸p luËt.   4.1.Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   Þu  hi ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung  ùc  ña  th c c¸c  b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c m × nh. ViÖc  Óm    µi Ýnh  îctiÕn hµnh    ki trat  ch ®    theo c¸ch×nh     thøc: a) KiÓ m     nh  ú    tra®Þ k hoÆc   t  Êt; ®é xu
 15. b)  Ó m     õng  Ki tra t chuyªn    ®Ò theo yªu  Çu  ña  c c c«ng    t¸c qu¶n  ý tµi l    chÝnh. 4.2.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m     ¹m  gi   i hi viph chÕ     µichÝnh  ña  µ   ícsÏbÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  ®é t   c Nh n     x ph     ®Þ c Ph¸p  Ët. lu X. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy    tn c hi l     t  16/8/2001.Riªng viÖc  Ých     tr   lËp dù    phßng  nghiÖp  ô,h¹ch to¸ndoanh      Ý, lînhuËn  µ  ©n  èi v     thu chiph    i v ph ph   lî nhuËn, chÕ       i   ®é b¸o c¸o  ña  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp    m«i gií  ib¶o  Ó m   îc thùc  Ön  hi ®  hi theo  c¸c quy  nh   Ön  µnh  n   Õt  ®Þ hi h ®Õ h n¨m  2001.  2. Th«ng   è  TC/C§TC  µy    ts 45  ng 30/5/1994 cña  é  µichÝnh    BT  quy  nh   ®Þ chÕ     ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è    doanh nghiÖp b¶o  Ó m  h Õt  Öu  Öu  ùc hi   hi hi l   thi µnh  Ó   õngµy   h k t  Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh. tn c hi l     h 3. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ    qu¸ tr     n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy M É u  s è  1­P N T B¸o c¸o d o a n h  thu p h Ý   b ¶ o  hi Ó m   ­Tªn    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m: hi ­B¸o    ý    c¸o qu (n¨m):. . . Tõ . . ... ®Õ n  .. . ..... . . .   . ....  .. ..   . . ..... §¬n  Þ:  iÖu®ång v  tr   ST NghiÖp  ô  PhÝ   Nh Ën   v Nh Ën   Nh îng Nh îng Gi¶m   PhÝ       b¶o  Óm   ÷ hi gi   T BH BH   TBH   TBH   TBH   TBH   phÝ    b¶o l¹i gèc trong   ngoµi trong n­ ngoµi hiÓ m,        níc  níc  íc níc hoµn  phÝ    b¶o hiÓ m  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=3+4+5­ 7­ 6­ 8 ­ NghiÖp  vô  b¶o  Ó m  hi (*) +  S¶n  phÈ m   b¶o  Ó m  hi (**) Tæng  éng c Chóng      ¶m   t«i ® xin b¶o  ÷ng  nh th«ng      µ®óng  ù  ùc. tintrªnl   s th Ng êilËp biÓu    ..   µy….  .ng , th¸ng….  n¨m… (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è
 16. (Ký  µ  ng  Êu) v ®ã d Ghi chó:   ­    (*):nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   îc ph©n  ¹  hi ®  lo itheo  Ët  Lu KDBH   µ   m doanh  nghiÖp  îcphÐp  iÓnkhai. ®  tr   ­ (**) s¶n  È m      : ph b¶o  Ó m   éc danh  ôc  hi thu   m s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi doanh  nghiÖp  îcphÐp  iÓnkhai. ®  tr    
 17. M É u  s è   2­P N T B¸o c¸o b å i thê n g  b ¶ o  hi Ó m   ­Tªn    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m: hi ­B¸o    ý    c¸o qu (n¨m):. . . Tõ . . ... ®Õ n  .. . ..... . . .   . ....  .. ..   . . ..... §¬n  Þ:  iÖu®ång v  tr   ST NghiÖp  ô Båith Thu  åith Thu  åith Chi båith Chi båith Båith ng  v  ­ b  ­ b  ­    ­    ­  ê T BH êng êng  îng nh   êng êng  Ën  êng nhËn  thuéc tr¸ch nh       TBH  trong nhîng     TBH   trong  TBH   nhiÖm  ÷l¹ gi   i BH   èc g  TBH   níc níc ngoµiníc   ngoµiníc   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=3+4+5­6­ 7 ­   NghiÖp  vô   b¶o  hiÓ m  (*) +   S¶n  phÈ m  b¶o  hiÓ m  (**) Tæng   céng Chóng      ¶m   t«i ® xin b¶o  ÷ng  nh th«ng      µ®óng  ù  ùc. tintrªnl   s th Ng êilËp biÓu    ..   µy….  .ng , th¸ng….  n¨m… (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký  µ  ng  Êu) v ®ã d Ghi chó:   (*)  :nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   îc  ©n   ¹  hi ® ph lo itheo  Ët  Lu KDBH   µ   m doanh  nghiÖp  îcphÐp  iÓnkhai. ®  tr   ­ (**) s¶n  È m      : ph b¶o  Ó m   éc danh  ôc  hi thu   m s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi doanh  nghiÖp  îcphÐp  iÓnkhai. ®  tr    
 18. M É u  s è  3­P N T B¸o c¸o thanh to¸n h o a  h å n g  b ¶ o  hi Ó m   ­Tªn    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m: hi ­B¸o    ý    c¸o qu (n¨m):. . . Tõ . . ... ®Õ n  .. . ..... . . .   . ....  .. ..   . . ..... §¬n  Þ:  iÖu®ång v  tr   ST NghiÖp  ô  v BH Hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi ph¶itr¶   Hoa  ång  îng TBH h nh   T BH   Nh Ën TBH Tû  Ö    l % (***) Sè  Òn Tû  Ö    ti l % (****) gèc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ­   NghiÖp   vô  b¶o  Ó m   hi (*) +  S¶n  phÈ m   b¶o  Ó m   hi (**) Tæng  éng c Chóng      ¶m   t«i ® xin b¶o  ÷ng  nh th«ng      µ®óng  ù  ùc. tintrªnl   s th Ng êilËp biÓu    ..   µy….  .ng , th¸ng….  n¨m… (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký  µ  ng  Êu) v ®ã d Ghi chó:   ­    (*):nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   îc ph©n  ¹  hi ®  lo itheo  Ët  Lu KDBH   µ   m doanh  nghiÖp  îcphÐp  iÓnkhai. ®  tr   ­ (**) s¶n  È m      : ph b¶o  Ó m   éc danh  ôc  hi thu   m s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi doanh  nghiÖp  îcphÐp  iÓnkhai. ®  tr      ­ (***) Tû   Ö      l hoa  ång  : h b¶o  Ó m   µ tû sè  ÷a  è  hi l     gi s hoa  ång h b¶o  Ó m   hi gèc  µ  v hoa  ång  Ën  ib¶o  Ó m     h nh t¸  hi trªn tæng  Ý   ph b¶o  Ó m   èc  µ  Ý   hi g v ph nhËn  i t¸ . ­ (****   û  Ö    )T l hoa  ång  îng t¸ b¶o  Ó m   µtûsè  ÷a sè  : h nh   i   hi l     gi   hoa  ång  ­ h nh îng t¸ b¶o  Ó m     Ý  îng t¸ b¶o  Ó m.    i hi trªnph nh     i hi
 19. M É u  s è   4­P N T B¸o c¸o tr Ý ch  l Ë p  d ù   p h ß n g  n g hi Ö p  v ô   ­Tªn    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m: hi ­B¸o    ý    c¸o qu (n¨m):. . . Tõ . . ... ®Õ n  .. . ..... . . .   . ....  .. ..   . . ..... §¬n  Þ:  iÖu®ång v  tr   STT NghiÖp  ô  PhÝ     Dù   v b¶o phßng  Ý  Dù   ph phßng  åith Dù   b  ­ phßng  åith ng  b   ê cho    c¸c BH hiÓm   ÷ cha  îchëng êng  gi   ®  cho  Õu  ¹i dao  ng  ínvÒ   khi n   ®é l   tæn  Êt th l¹i cha    Õt gi¶iquy Kú  íc TrÝch  Kú  íc TrÝch  Kú  íc TrÝc Chi D   èi tr   tr   tr     cu   chuyÓn  trong chuyÓn  trong kú chuyÓn  h  trong kú       sang kú sang sang trong kú   kú (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=8 +9­10 ­ NghiÖp  vô  b¶o  Óm   hi (*) Tæng  éng: c Chóng      ¶m   t«i ® xin b¶o  ÷ng  nh th«ng      µ®óng  ù  ùc. tintrªnl   s th Ng êilËp biÓu    ..   µy….  .ng , th¸ng….  n¨m… (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký  µ  ng  Êu) v ®ã d Ghi chó:   ­    (*):nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   îc ph©n  ¹  hi ®  lo itheo  Ët  Lu KDBH   µ   m doanh  nghiÖp  îcphÐp  iÓnkhai. ®  tr  
 20. M É u  s è  5­P N T b¸o c¸o h o ¹t ® é n g  ® Ç u  t   ­Tªn    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m:… … … … … … … … … … … … … hi   ­B¸o    ý    c¸o qu (n¨m):…… …   õ… … … ….   n … … … … … … .. t ®Õ I.B¸o  Nguån  èn  u  :   c¸o  v ®Ç t §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Nguån  èn  u   v ®Ç t Sè  T¨ng  Gi¶m   Sè  èi cu   ®Ç u   trong kú trong kú kú     kú Vèn  iÒu  Ö ® l Quü   ù  ÷b ¾t  éc d tr   bu Quü   ù  ÷tùnguyÖn d tr     C¸c kho¶n    a  ö  ông l∙ch s d i Tæng  ù  d phßng nghiÖp  ô: v    ù   ­D phßng  Ý  a  îchëng  ph ch ®   ­  ù   D phßng  åi th ng  b  ê cho  Õu  ¹i cha  khi n   gi¶i   Õt quy   ­ Dù     phßng  åith ng  b   ê cho   c¸c dao  ng  ín ®é l  vÒ   tæn  Êt th   * Nguån  èn  µn  çi õDPNV:   v nh r    t II B¸o c¸o ho¹t ®éng  ®Ç u  t .   nguån  vèn  nhµn  rçi õ dù  phßng    t nghiÖp  ô: v §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Danh  ôc  u   m ®Ç t Sè  T¨ng  Gi¶m   Sè  èi Tû  Ö    èn  K Õt  cu   l%v ®Ç u   trong kú trongkú kú     nhµn  çi õ r   t qu¶  kú DPNV ®Ç u   t ­ Mua  tr¸ phiÕu  i Ch Ýnh  ñ: ph ­ Mua  tr¸ phiÕu  i doanh nghiÖp (cã   b¶o l∙nh): ­  G öi tiÒn t¹ c¸c i  tæ chøc  Ýn  ông: td Céng: ­   Mua    Õu: cæ phi ­ Mua  tr¸ phiÕu  i doanh   nghiÖp  (kh«ng   cã   b¶o  l∙nh):
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2