intTypePromotion=3

Thông tư 72/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
49
lượt xem
6
download

Thông tư 72/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 72/2004/tt-btc về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 72/2004/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ X LÝ TANG V T, PHƯƠNG TI N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C DO VI PH M HÀNH CHÍNH Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 6 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n nhà nư c; Căn c Ngh nh 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tang v t, phương ti n t ch thu sung qu Nhà nư c do vi ph m hành chính như sau: I. PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n vi c xác nh giá tr , b o qu n, phân lo i, chuy n giao, x lý và t ch c bán u giá tang v t, phương ti n (sau ây g i chung là tài s n) t ch thu sung qu Nhà nư c do vi ph m hành chính và qu n lý các kho n thu, chi phát sinh t vi c qu n lý, x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c. 2. Ngư i có thNm quy n ra quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính theo quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; cơ quan tài chính nhà nư c và Kho b c Nhà nư c các c p; H i ng bán u giá tài s n các c p; Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh; t ch c, cá nhân có quy n và nghĩa v liên quan n vi c bán u giá tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c có trách nhi m th c hi n Thông tư này. II. XÁC NNH GIÁ TRN TÀI S N VI PH M HÀNH CHÍNH 1. Xác nh giá tr tài s n: Trong trư ng h p c n áp d ng bi n pháp t ch thu tài s n, ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m gi m i i di n cơ quan tài chính cùng c p xem xét, nh giá tài s n ra quy t nh t ch thu. Vi c xác nh giá tr tài s n ư c th c hi n như sau: - Căn c vào s lư ng, ch t lư ng tài s n c n ra quy t nh t ch thu; căn c giá các lo i tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c trên a bàn do S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh (n u có); căn c giá tài s n cùng lo i trên th trư ng a phương ho c giá tài s n có cùng các ch tiêu k thu t, ch t lư ng v i tài s n c n nh giá; tham kh o giá tính thu xu t nh p khNu, giá tính l phí trư c b , giá tính thu tài nguyên và giá tài s n trên h sơ tài li u kèm theo như h p ng kinh t , h p ng mua bán, v n chuy n, h p ng b o hi m, hoá ơn mua bán tài s n, t khai
 2. nh p khNu, các lo i gi y t khác có liên quan; ngư i có thNm quy n ra quy t nh t ch thu và i di n cơ quan tài chính xác nh giá tr c a t ng tài s n. - Trong trư ng h p tài s n ã qua s d ng, thì ph i xác nh t l (%) ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n. i v i các tài s n khó xác nh ch t lư ng thì có th thuê cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c ho c ơn v tư v n chuyên ngành xác nh. - Giá tr tài s n c a m t v vi ph m (khi có quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c) ư c xác nh trên cơ s ơn giá tài s n và s lư ng tài s n th c t b t ch thu sung qu Nhà nư c. - Trư ng h p tài s n vi ph m hành chính thu c lo i chưa ư c S Tài chính quy nh giá, khó nh giá ho c chưa có s th ng nh t gi a ngư i có thNm quy n ra quy t nh t ch thu và i di n cơ quan tài chính, thì ngư i có thNm quy n ra quy t nh ph i thành l p H i ng nh giá tài s n. Thành ph n H i ng nh giá tài s n bao g m: + i di n cơ quan tài chính cùng c p - Ch t ch H i ng + i di n cơ quan có thNm quy n ra quy t nh t ch thu (ho c cơ quan trình c p có thNm quy n ra quy t nh t ch thu) - Phó Ch t ch H i ng + i di n cơ quan chuyên môn k thu t (n u c n) - Thành viên + i di n Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh (n u có) - Thành viên + M t s thành viên thu c cơ quan tài chính và cơ quan ra quy t nh t ch thu thành l p T công tác giúp vi c cho H i ng theo quy t nh c a Ch t ch H i ng. H i ng nh giá tài s n t ch thu làm vi c theo nguyên t c t p th . Các quy t nh c a H i ng ph i ư c quá n a s thành viên H i ng tán thành. Trong trư ng h p bi u quy t ngang nhau thì quy t nh theo phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng. Trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày có quy t nh thành l p, H i ng nh giá ph i th c hi n vi c nh giá tài s n vi ph m. H i ng nh giá tài s n có th thuê cơ quan có ch c năng nh giá xác nh giá tr tài s n trư c khi quy t nh giá tr t ng lo i tài s n. 2. Trư ng h p cơ quan có thNm quy n ra quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n không b gi i h n v giá tr tài s n theo quy nh t i Chương IV c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, thì có th nh giá tài s n sau khi có quy t nh t ch thu. Vi c xác nh giá tr tài s n ã có quy t nh t ch thu ư c th c hi n theo quy nh t i i m 1 M c này. Vi c nh giá tài s n theo hư ng d n t i i m 1 và i m 2 M c này ph i ư c l p thành biên b n theo M u s 1 ính kèm Thông tư này. 3. Giá tr tài s n ư c xác nh t i M c này ư c s d ng chuy n giao cho các cơ quan, ơn v qu n lý, s d ng; chuy n giao cho cơ quan tài chính ho c Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh bán u giá.
 3. III. B O QU N, PHÂN LO I, CHUY N GIAO VÀ X LÝ TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C 1. Phân lo i và x lý tài s n ã có quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c 1.1. Cơ quan ra quy t nh t ch thu ch trì x lý các lo i tài s n như sau: a) i v i tài s n là hàng hoá, v t phNm d b hư h ng (hàng tươi s ng, d b ôi thiu, khó b o qu n, hàng th c phNm ã qua ch bi n nhưng h n s d ng còn dư i 30 ngày ), thì cơ quan (ngư i) ra quy t nh t ch thu ph i ti n hành l p biên b n và t ch c bán ngay theo hình th c bán công khai, không nh t thi t ph i thông qua bán u giá. S ti n thu ư c g i vào tài kho n t m gi m t i Kho b c Nhà nư c c a cơ quan tài chính c p huy n nơi b t gi tài s n. b) i v i tài s n là thu c tân dư c, vũ khí, ch t n , ch t phóng x , phương ti n k thu t c ch ng liên quan n an ninh, qu c phòng; v t có giá tr l ch s , văn hoá; di v t, c v t; b o v t qu c gia; hàng lâm s n quý hi m nhóm IA, IB và các tài s n khác không ư c phép lưu hành, thì cơ quan ra quy t nh t ch thu ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính và các ngành có liên quan t ch c bàn giao cho cơ quan nhà nư c chuyên ngành qu n lý tài s n ó t ch c qu n lý, x lý theo quy nh c a pháp lu t. c) i v i các tài s n là văn hoá phNm c h i, hàng gi không có giá tr s d ng, v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, v t nuôi, cây tr ng bu c ph i tiêu hu và các hàng hoá khác không ư c phép lưu thông trên th trư ng, thì cơ quan ra quy t nh t ch thu l p H i ng x lý tiêu hu . Thành ph n H i ng bao g m i di n cơ quan ra quy t nh t ch thu, cơ quan tài chính và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan. Vi c tiêu hu ph i ư c l p thành biên b n có y ch ký c a các thành viên H i ng. d) i v i ng v t hoang dã còn s ng kho m nh ho c sau khi c u h kho m nh, thì cơ quan ki m lâm ph i h p v i cơ quan tài chính và các ơn v có liên quan t ch c th v môi trư ng thiên nhiên phù h p v i sinh thái c a t ng loài, ho c bán cho cá nhân, t ch c ư c phép gây nuôi phát tri n, nghiên c u khoa h c, ph c v nhu c u văn hoá i s ng theo giá th trư ng t i a phương. Vi c th ng v t v môi trư ng thiên nhiên ph i ư c l p thành biên b n có y ch ký c a các thành viên tham gia; Trư ng h p ư c phép bán cho cá nhân, t ch c ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. S ti n thu ư c t bán ng v t hoang dã ư c n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính m t i Kho b c Nhà nư c c p t nh (trong trư ng h p ngư i ra quy t nh t ch thu là Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm và C c trư ng C c ki m lâm) ho c c p huy n (trong trư ng h p ngư i ra quy t nh t ch thu là Tr m trư ng Tr m Ki m lâm, H t trư ng H t ki m lâm, H t trư ng H t phúc ki m lâm s n, i trư ng i ki m lâm cơ ng). e) i v i tài s n là ti n Vi t Nam, ngo i t , thì cơ quan ra quy t nh t ch thu ph i ti n hành l p biên b n và n p ngay s ti n và ngo i t ó vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính m t i Kho b c Nhà nư c c p t nh ( i v i tài s n do cơ quan thu c c p Trung ương và c p t nh ra quy t nh t ch thu) ho c c p huy n ( i v i tài s n do cơ quan c p huy n ho c c p xã ra quy t nh t ch thu). Cơ quan tài chính c p huy n và c p t nh ư c th c hi n ghi thu qu ngo i t t p trung (theo nguyên t ); ng th i
 4. quy i ngo i t ó ra ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính công b h ch toán. 1.2. i v i các tài s n còn l i (ngoài các tài s n quy nh t i i m 1.1 nêu trên) ư c x lý như sau: a) Căn c giá tr tài s n có quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c c a t ng v vi ph m ư c xác nh t i M c II Thông tư này, cơ quan ra quy t nh t ch thu chuy n giao các h sơ v tài s n c a t ng v vi ph m hành chính bao g m: Quy t nh t ch thu, Biên b n t ch thu, Biên b n xác nh giá tr tài s n v vi ph m và các b n sao h sơ, gi y t tài li u có liên quan n các tài s n t ch thu cho cơ quan tài chính c p t nh i v i tài s n t ch thu c a m t v vi ph m có giá tr t 10.000.000 ng tr lên; cơ quan tài chính c p huy n i v i tài s n t ch thu c a m t v vi ph m có giá tr dư i 10.000.000 ng. b) Căn c vào các quy nh hi n hành v qu n lý tài s n nhà nư c, sau khi ti p nh n ư c y các h sơ do cơ quan ra quy t nh t ch thu chuy n giao, cơ quan tài chính có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ra quy t nh t ch thu ti n hành phân lo i tài s n quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh phương án x lý tài s n như sau: - i v i các tài s n có th chuy n giao cho các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c qu n lý, s d ng (phương ti n i l i, trang thi t b làm vi c ), cơ quan tài chính căn c vào tiêu chuNn, nh m c s d ng tài s n và th c tr ng tài s n c a t ng ơn v quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh chuy n giao. - i v i tài s n là vàng b c, kim lo i quý, á quý, ch ng ch có giá ư c n p vào Kho b c Nhà nư c c p t nh ( i v i các lo i tài s n do cơ quan c a Trung ương và c p t nh ra quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c) ho c c p huy n ( i v i các tài s n do cơ quan c p huy n ho c c p xã ra quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c) nơi b t gi tài s n t ch c bán u giá. Vi c bán u giá vàng b c, á quý, kim lo i quý, ch ng ch có giá do S Tài chính ho c cơ quan tài chính c p huy n trình U ban nhân dân cùng c p xem xét quy t nh. Trình t , th t c bán u giá th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v bán u giá tài s n. S ti n thu ư c ph i n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính cùng c p m t i Kho b c Nhà nư c. - i v i các tài s n còn l i thì giao cho Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c H i ng nh giá, bán u giá thu c cơ quan tài chính bán u giá. Không th c hi n vi c bán ch nh i v i các lo i tài s n này. c) Trong th i h n 10 ngày, k t ngày phương án x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, cơ quan ra quy t nh t ch thu ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p và các ngành có liên quan th c hi n vi c chuy n giao tài s n x lý theo phương án ã ư c phê duy t: - i v i tài s n có quy t nh chuy n giao cho các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c, thì th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 c a B Tài
 5. chính hư ng d n vi c ti p nh n và bàn giao tài s n gi a các cơ quan hành chính s nghi p, t ch c kinh t theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. - Vi c chuy n giao tài s n có quy t nh bán u giá ư c th c hi n như sau: + i v i tài s n t ch thu c a m t v vi c vi ph m hành chính có giá tr dư i 10 tri u ng, thì chuy n giao cho cơ quan tài chính c p huy n nơi b t gi tài s n t ch c bán u giá. + i v i tài s n t ch thu c a m t v vi c vi ph m hành chính có giá tr t 10 tri u ng tr lên, thì chuy n giao cho Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh t ch c bán u giá theo H p ng u quy n bán u giá ký gi a S Tài chính và Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh (M u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này). Trong trư ng h p t i a phương chưa thành l p Trung tâm d ch v bán u giá, thì chuy n giao các tài s n này cho S Tài chính t ch c bán u giá. 2. Khi chuy n giao tài s n, cơ quan ra quy t nh t ch thu ph i bàn giao y các h sơ cho cơ quan ti p nh n tài s n bao g m: Quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c; Quy t nh phê duy t phương án x lý tài s n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; Biên b n xác nh giá tr tài s n; các gi y t , tài li u liên quan n quy n s h u, quy n s d ng h p pháp tài s n (n u có) và các tài li u khác có liên quan. Các h sơ, gi y t này ph i ư c ghi vào Biên b n bàn giao tài s n theo M u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. B o qu n tài s n vi ph m hành chính khi có quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c. 3.1. Cơ quan ra quy t nh t ch thu: Có trách nhi m b o qu n toàn b tài s n t khi ra quy t nh t m gi ho c t ch thu cho n khi chuy n giao tài s n cho cơ quan ti p nh n theo phương án x lý ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3.2. Cơ quan ti p nh n tài s n: Sau khi phương án x lý ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ph i t ch c ti p nh n ngay. Trư ng h p các cơ quan, ơn v ti p nh n tài s n không có nơi c t gi tài s n ho c chưa ti p nh n ư c s tài s n ư c giao, cơ quan, ơn v ti p nh n tài s n ư c phép u quy n cơ quan ra quy t nh t ch thu ho c cơ quan khác b o qu n h và ph i tr các chi phí có liên quan cho cơ quan ư c u quy n b o qu n. Vi c u quy n b o qu n tài s n ph i ư c l p thành h p ng theo M u s 4 ban hành kèm theo Thông tư này . IV. T CH C BÁN U GIÁ TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C 1. Bán u giá thông qua H i ng nh giá và bán u giá tài s n. 1.1. H i ng nh giá và bán u giá tài s n nhà nư c (sau ây g i chung là H i ng bán u giá tài s n) ư c thành l p c p huy n và c p t nh ( i v i nh ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chưa thành l p Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh). 1.2. Trong th i h n 15 ngày ( i v i tài s n là ng s n), 30 ngày ( i v i tài s n là b t ng s n) k t ngày ti p nh n tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, cơ quan tài
 6. chính ph i trình U ban nhân dân cùng c p ra quy t nh ho c u quy n cho cơ quan tài chính ra quy t nh thành l p H i ng bán u giá tài s n t ch c bán u giá s tài s n ã ti p nh n. Thành ph n H i ng bán u giá tài s n g m: - Lãnh o cơ quan tài chính cùng c p - Ch t ch H i ng; - i di n cơ quan ra quy t nh t ch thu (ho c cơ quan trình c p có thNm quy n ra quy t nh t ch thu) - Phó Ch t ch H i ng; - Tuỳ theo c i m, tính ch t c a t ng v vi c và tình hình th c t t i a phương, ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p H i ng quy t nh các thành viên khác (Vi n Ki m sát, Công an, Thanh tra và cơ quan chuyên môn k thu t...) tham gia H i ng cho phù h p. Ch t ch H i ng bán u giá ư c huy ng m t s thành viên thu c cơ quan tài chính và cơ quan ra quy t nh t ch thu thành l p T công tác giúp vi c cho H i ng. 1.3. Vi c thành l p H i ng bán u giá tài s n do cơ quan có thNm quy n quy nh t i i m 1.2 nêu trên quy t nh cho phù h p v i th c t a phương. Trong trư ng h p c bi t, U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p H i ng bán u giá tài s n cho t ng cu c bán u giá. Sau khi t ch c bán u giá, thanh quy t toán các kho n thu, chi v u giá và n p y s ti n thu ư c vào Ngân sách Nhà nư c, H i ng bán u giá tài s n ch m d t ho t ng. 1.4. B ph n qu n lý công s n thu c cơ quan tài chính các c p, là thành viên thư ng tr c c a các H i ng bán u giá tài s n, có nhi m v duy trì các ho t ng c a H i ng bán u giá, th c hi n các công tác theo s phân công c th c a Ch t ch H i ng. 1.5. Nhi m v c a H i ng bán u giá tài s n: - Xác nh giá kh i i m cho cu c u giá trên cơ s giá tr tài s n ã ư c xác nh t i M c II Thông tư này. Trư ng h p giá tài s n bán u giá có s bi n ng l n so v i m c giá ã xác nh t i M c II Thông tư này, ho c quá 3 tháng k t ngày nh giá l n trư c, thì H i ng ph i ti n hành nh giá l i theo hư ng d n t i i m 1 M c II Thông tư này. - T ch c bán u giá theo úng các nguyên t c và trình t , th t c do pháp lu t v bán u giá tài s n quy nh; Th c hi n vi c thanh quy t toán các kho n thu, chi phát sinh trong quá trình th c hi n u giá và n p y s ti n thu ư c t bán u giá tài s n vào Ngân sách Nhà nư c sau khi tr i các kho n chi phí v bán u giá theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. - Th c hi n các nhi m v khác quy nh t i quy t nh thành l p c a cơ quan có thNm quy n. 2. Bán u giá thông qua Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh. 2.1. Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh là ơn v s nghi p có thu do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p theo ngh c a các ngành có liên quan. Tên g i, ch c năng, nhi m v c th và cơ quan ch qu n
 7. c a ơn v s nghi p này do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cho phù h p v i tình hình th c t t i a phương, nhưng ph i có ch c năng bán u giá tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c. 2.2. Trong th i h n 30 ngày i v i tài s n là ng s n, 50 ngày i v i tài s n là b t ng s n k t ngày ký H p ng u quy n bán u giá tài s n nhà nư c v i cơ quan tài chính, Trung tâm ph i th c hi n vi c t ch c bán u giá tài s n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá. Giá kh i i m t ch c bán u giá ư c xác nh theo hư ng d n t i i m 1.5 M c này. 2.3. S ti n thu ư c t bán tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, Trung tâm ph i n p 100% vào tài kho n t m gi c a S Tài chính m t i Kho b c Nhà nư c, sau khi tr i kho n phí u giá ư c hư ng và các chi phí v n chuy n, giao nh n, b o qu n tài s n trong trư ng h p ư c u quy n th c hi n các công vi c này. Phí u giá do H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo quy nh c a pháp lu t v phí và l phí. V. QU N LÝ VÀ S D NG CÁC KHO N THU, CHI PHÁT SINH T VI C X LÝ TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C 1. Qu n lý ti n thu ư c t bán tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c: 1.1. Toàn b s ti n thu ư c t vi c bán tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c u ph i ư c t p trung vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính m t i Kho b c Nhà nư c và do cơ quan tài chính qu n lý. S ti n thu ư c t bán tài s n do c p nào bán, thì t p trung vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính c p ó m t i Kho b c Nhà nư c. Riêng i v i hàng hoá, v t phNm d b hư h ng, ti n m t là ng Vi t Nam, ngo i t ã quy i ra ng Vi t Nam, ng v t hoang dã, thì th c hi n theo hư ng d n t i ti t a, d, e i m 1.1 M c III Thông tư này. 1.2. Toàn b các kho n thu ư c t vi c bán tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c sau khi ã tr i các chi phí quy nh t i i m 2 M c này ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c cùng c p qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Qu n lý các kho n chi: 2.1. Cơ quan tài chính các c p căn c vào các quy nh c a Nhà nư c, quy mô, tính ch t c a t ng v vi c, tính h p lý, h p l v các kho n chi phí có liên quan và ngh c a các cơ quan, t ch c tham gia qu n lý, x lý tài s n chi tr cho nh ng kho n sau: - Chi phí i u tra, xác minh, mua tin, b t gi ; chi phí v n chuy n, b o qu n; chi phí ki m nghi m, giám nh, nh giá tài s n t m gi ; chi b i thư ng t n th t do nguyên nhân khách quan (n u có) t i th i i m có quy t nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p cơ quan ra quy t nh t ch thu ã ư c Nhà nư c b trí kho bãi, biên ch , phương ti n v n t i, kinh phí thư ng xuyên thì không ư c thanh toán các kho n chi phí liên quan n vi c v n chuy n, b o qu n nh ng tài s n ó.
 8. - Chi phí giao, nh n, b c d , v n chuy n, b o qu n tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c t th i i m có quy t nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan có thNm quy n n khi hoàn thành vi c x lý. - Các chi phí phát sinh trong quá trình x lý bán tài s n vi ph m hành chính b t ch thu: Chi phí nh giá kh i i m; Chi thuê giám nh, thuê s a ch a tài s n bán ho c chi kh c ph c t n th t v tài s n do nguyên nhân khách quan; Phí bán u giá c a Trung tâm d ch v bán u giá; chi phí bán u giá do H i ng bán u giá th c hi n. H i ng bán u giá tài s n ư c cơ quan tài chính t m ng trư c t i a không quá 5% trên giá tr (theo giá kh i i m) c a tài s n bán u giá có ngu n chi cho công tác bán u giá tài s n. K t thúc cu c bán u giá, H i ng bán u giá ph i thanh quy t toán s ti n t m ng theo quy nh hi n hành. - Chi b i dư ng làm thêm gi ; b i dư ng công tác kiêm nhi m c a cá nhân tham gia i u tra, b t gi , qu n lý, x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c. M c chi c th do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo ngh c a S Tài chính. - Chi h tr b sung kinh phí cho các l c lư ng tham gia x lý vi ph m hành chính theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Chi cho công tác sơ k t, t ng k t, khen thư ng i v i các t p th , cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý, x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c trong các d p sơ k t, t ng k t. - Các kho n chi khác có liên quan n vi c b t gi , t ch thu, b o qu n, x lý tài s n. 2.2. i v i m t s lo i chi phí ph c v công tác c thù c a các ngành có thNm quy n ra quy t nh t ch thu như chi phí i u tra, xác minh, mua tin, b t gi , các B qu n lý ngành th ng nh t v i B Tài chính v m c chi m b o ph c v nh ng công tác c thù, làm cơ s cho vi c thanh quy t toán. 3. Ngu n kinh phí: 3.1. Ngu n kinh phí chi theo quy nh t i i m 2 M c này ư c s d ng t tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính m t i Kho b c Nhà nư c. Trong trư ng h p vi c x lý tài s n không có ngu n thu (tài s n ph i tiêu hu , tài s n bán thu không bù chi, ) thì chi phí do Ngân sách Nhà nư c c p. 3.2. i v i các tài s n chuy n giao cho các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c qu n lý, s d ng, thì các chi phí phát sinh t khi có quy t nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan có thNm quy n n khi hoàn thành vi c bàn giao do cơ quan, t ch c ư c ti p nh n tài s n chi tr . VI. QU N LÝ TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C DO CƠ QUAN CÓ TH M QUY N GIAO B TÀI CHÍNH X LÝ 1. Giao C c Qu n lý công s n:
 9. 1.1. Ph i h p v i cơ quan ra quy t nh t ch thu xác nh giá tr tài s n, t ch c ti p nh n, x lý ho c trình c p có thNm quy n x lý; th c hi n vi c chuy n giao tài s n cho các cơ quan qu n lý, s d ng ho c giao cho Trung tâm Thông tin, tư v n, d ch v v tài s n và b t ng s n (C c Qu n lý công s n) t ch c bán u giá theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 1.2. T ch c vi c xác nh giá kh i i m nh ng tài s n giao cho Trung tâm Thông tin, tư v n d ch v v tài s n và b t ng s n bán u giá. 1.3. Xét duy t và t ch c chi tr các kho n chi có liên quan n vi c x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c ư c quy nh t i i m 2 M c V Thông tư này. 2. Toàn b s ti n thu ư c v bán tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c thu c B Tài chính x lý ư c n p 100% vào tài kho n "Ti n g i thu chi qu n lý tài s n nhà nư c" c a C c Qu n lý công s n m t i Kho b c Nhà nư c và ư c n p vào Ngân sách Trung ương (Sau khi tr i các kho n chi phí theo quy nh t i i m 2 M c V Thông tư này). 3. Trình t , th t c xác nh giá tr tài s n; x lý và chuy n giao tài s n; trình t , th t c t ch c bán u giá; phí ư c hư ng v bán u giá cu Trung tâm Thông tin, tư v n, d ch v tài s n và b t ng s n; qu n lý các kho n thu, chi v x lý tài s n ư c th c hi n theo úng các quy nh t i Thông tư này và pháp lu t v bán u giá hi n hành. VII. T CH C TH C HI N 1. C c Qu n lý công s n, S Tài chính, cơ quan tài chính c p huy n có trách nhi m giúp B trư ng B Tài chính và U ban nhân dân các c p hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c theo hư ng d n t i Thông tư này và th c hi n ch báo cáo 6 tháng và hàng năm theo M u s 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Căn c Thông tư liên t ch s 115/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 28/11/2003 c a B Tài chính và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v lĩnh v c tài chính thu c U ban nhân dân các c p; căn c hư ng d n c a B Tài chính v nhi m v qu n lý tài s n nhà nư c t i S Tài chính, Giám c S Tài chính có trách nhi m trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p ơn v s nghi p thu c S th c hi n các d ch v liên quan n tài s n nhà nư c, trong ó có d ch v bán u giá tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh v qu n lý và x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c do vi ph m hành chính t i Quy t nh 1766/1998/Q -BTC ngày 7/12/1998 và Quy t nh s 29/2000/Q -BTC ngày 29/02/2000 c a B trư ng B Tài chính. 4. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Tài chính (C c Qu n lý công s n) ph i h p gi i quy t.
 10. Huỳnh Th Nhân ( ã ký) M us 1 CƠ QUAN NNH GIÁ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI S N (*) c l p T do H nh phúc BIÊN B N NNH GIÁ TÀI S N(**) (Ban hành kèm theo Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính) - Căn c vào Quy t nh x lý s :........, ngày.........., c a.............. - Căn c vào B ng giá........ do.........ban hành; - Căn c vào giá bán các s n phNm m i cùng lo i trên th trư ng a phương t i th i i m kh o sát giá; -................ - Căn c vào Biên b n xác nh t l ch t lư ng còn l i ngày.......... ho c Gi y ch ng nh n giám nh ch t lư ng s :........., ngày.............. c a................ Hôm nay, ngày......... tháng............ năm..........., t i.............., chúng tôi g m: 1. Ông, bà:..........................., ch c v ......................... Cơ quan:...................................................................... 2. Ông, bà:..........................., ch c v ......................... Cơ quan:..................................................................... 3. Ông, bà:..........................., ch c v ......................... Cơ quan:...................................................................... 4. Ông, bà:............................, ch c v ........................ Cơ quan:...................................................................... Cùng th ng nh t xác nh m c giá c a lô hàng theo Quy t nh x lý s :............... là:..................... ng,
 11. B ng ch :.................................................................... (Kèm theo biên b n này có b ng kê chi ti t giá tr c a t ng lo i tài s n) Biên b n ư c l p thành.......b n, ư c các thành viên cùng nh t trí thông qua. i di n i di n ................. ................. (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) i di n i di n ................. ................. (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) (*): Cơ quan nh giá tài s n là: Cơ quan ra quy t nh t m gi tài s n và cơ quan tài chính ho c H i ng nh giá c a cơ quan tài chính (**): M u biên b n này áp d ng cho c vi c nh giá tài s n t m gi , tài s n ã có quy t nh t ch thu sung qu nhà nư c và nh giá kh i i m bán u giá. CƠ QUAN NNH GIÁ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI S N c L p - T Do - H nh Phúc Ngày...... tháng...... năm . B NG KÊ CHI TI TGIÁ TRN TÀI S N (Kèm theo Biên b n nh giá ngày..... tháng..... năm .) STT Tên tài s n ơn S ơn giá T l % T ng giá tr v tính lư ng ch t lư ng còn l i 1 2 3 4 5 6 7 Ch ký (ghi rõ h tên) c a nh ng ngư i tham gia nh giá
 12. M us 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG U QUY N BÁN U GIÁ TÀI S N NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính) S :......../ H G ngày:............................. - Căn c vào B lu t Dân s nư c CHXHCNVN; - Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002; - Căn c Ngh nh 14/1998/N -CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph ; - Căn c Ngh nh 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph ; - Căn c Pháp lu t v bán u giá tài s n hi n hành; - Căn c quy t nh x lý s .... ngày..... c a........................... Hôm nay, ngày......... tháng.......... năm..........., t i.................. Chúng tôi g m: 1. i di n Cơ quan tài chính (Bên A).................................... a ch :.................................................................................... Tài kho n s :........................................................................... Ông (Bà):...................... Ch c v :............................................ 2. i di n Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ( Bên B):................................ a ch :.................................................................................... Tài kho n s :........................................................................... Ông (Bà):.......................... Ch c v :........................................ Cùng nhau th ng nh t ký k t h p ng u quy n bán u giá theo các i u kho n sau: i u 1: Bên A ng ý u quy n cho bên B bán u giá tài s n là toàn b lô hàng theo Quy t nh x lý s .... ngày...... c a................ (có b ng kê chi ti t kèm theo).
 13. i u 2: Quy n và nghĩa v c a Bên A: 1. T ch c bàn giao tài s n cho bên B: - Th i gian: - a i m: 2. Trong trư ng H p Bên B không có kho bãi ti p nh n tài s n, thì Bên A ti p nh n ho c u quy n b o qu n tài s n (n u bên B yêu c u) và có trách nhi m bàn giao tài s n cho ngư i mua ư c tài s n sau khi bên B ã hoàn t t các th t c bán u giá. 3. Xác nh giá kh i i m: Bên A có trách nhi m cung c p giá kh i i m bán u giá cho bên B trư c khi t ch c phiên u giá. 4. Bên A có trách nhi m thanh toán cho bên B: - Phí bán u giá: - Chi phí d ch v khác (n u có): phí b o qu n tài s n, i u 3: Quy n và nghĩa v c a Bên B: 1. Trong th i h n 15 ngày i v i tài s n là ng s n, 30 ngày i v i tài s n là b t ng s n k t ngày ký H p ng này, Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ph i th c hi n y các th t c t ch c bán u giá theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. 2. Thông báo th i gian a i m bán u giá cho bên A và yêu c u bên A cung c p giá kh i i m trư c th i i m t ch c phiên bán u giá. 3. N p ho c hư ng d n cho ngư i mua ư c tài s n n p toàn b s ti n thu ư c t bán u giá tài s n vào Tài kho n t m gi c a Bên A t i Kho b c Nhà nư c 4. ư c thanh toán : Phí bán u giá và các kho n chi phí d ch v khác ư c ký k t t i H p ng này. i u 4: Th t c thanh toán 1. Hình th c thanh toán: 2. Th i h n thanh toán: i u 5: X ph t vi ph m h p ng: Trong trư ng h p Bên A ho c Bên B vi ph m H p ng ho c có tranh ch p ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá và h p ng kinh t . H p ng ư c l p thành 04 b n, m i bên gi 02 b n có giá tr như nhau. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c hai bên cùng bàn b c gi i quy t.
 14. i di n i di n Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh Cơ quan Tài chính..... (Ký tên và óng d u) (Ký tên và óng d u) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N THANH LÝ H P NG U QUY N BÁN U GIÁ TÀI S N NHÀ NƯ C Hôm nay, ngày..... tháng.... năm...., t i......................... Chúng tôi g m: 1. i di n Cơ quan tài chính (Bên A):......................... Ông (bà):........................................................................ Ch c v :......................................................................... 2. i di n Trung tâm d ch v bán u giá (Bên B):......................................... Ông (bà):........................................................................ Ch c v :......................................................................... Sau khi xem xét vi c th c hi n các i u kho n ghi trên H p ng u quy n bán u giá tài s n nhà nư c s :..............., ngày............., cùng nhau th ng nh t thanh lý h p ng này như sau: 1. Bên B ã hoàn thành vi c bán u giá s tài s n do bên A u quy n. S ti n thu ư c t vi c bán u giá là:...... ng và ã ư c chuy n vào tài kho n t m gi c a Bên A m t i Kho b c nhà nư c. 2. Bên A ã thanh toán cho bên B s ti n là:........ ng. Trong ó: - Phí u giá: - Các chi phí khác (n u có): 3. H p ng u quy n bán u giá tài s n nhà nư c s ..... ngày...... h t hi u l c k t ngày............. Bên B Bên A (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)
 15. M us 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N BÀN GIAO TÀI S N TNCH THU DO VI PH M HÀNH CHÍNH (*) (Ban hành kèm theo Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính) - Căn c i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/07/2002; - Căn c Ngh nh 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph ; - Căn c Ngh nh 14/1998/N -CP ngày 06/03/1998 c a Chính ph ; - Căn c Quy t nh x lý vi ph m hành chính s :.... ngày..., c a....... - Căn c Quy t nh phê duy t phương án x lý s ..... ngày.... c a..... - Căn c H p ng u quy n bán u giá s ... ngày.... (Trong trư ng h p chuy n giao cho Trung tâm d ch v bán u giá) Hôm nay, ngày..... tháng.... năm...., t i................, chúng tôi g m: A. i di n bên giao:.......................................................................... 1. Ông (Bà):......................................, ch c v ...................................... 2. Ông (Bà):......................................, ch c v ...................................... B. i di n bên nh n:......................................................................... 1. Ông (Bà):......................................, ch c v ...................................... 2. Ông (Bà):......................................, ch c v ..................................... C. i di n cơ quan ch ng ki n:....................................................... 1. Ông (Bà):......................................, ch c v ...................................... 2. Ông (Bà):......................................, ch c v ..................................... Cùng nhau ti n hành giao nh n lô hàng theo Quy t nh x lý... s .... ngày..... c a...... T ..................................... sang........................................ (Kèm theo Biên b n này có B ng kê chi ti t tài s n và Danh m c các lo i h sơ, gi y t liên quan n tài s n bàn giao.)
 16. Biên b n ư c các bên cùng nh t trí thông qua, ư c l p thành.... b n, m i bên gi ... b n. i di n bên giao i di n bên nh n (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) i di n cơ quan ch ng ki n (Ký tên, óng d u) (*) S d ng trong trư ng h p chuy n giao tài s n cho các cơ quan chuyên ngành; các cơ quan ơn v c a Nhà nư c qu n lý, s d ng và chuy n giao tài s n bán u giá. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày...... tháng.... năm..... B NG KÊ CHI TI T TÀI S N VÀ DANH M C H SƠ TÀI S N (kèm theo Biên b n giao nh n tài s n t ch thu do vi ph m hành chính ngày.... tháng.... năm....) I. B ng kê chi ti t tài s n giao nh n: STT Tên ơn Nư c Năm Mác Ki u S S Ch t ơn Thành Ghi tài v s n s n hi u lo i ăng lư ng lư ng giá ti n chú s n tính xu t xu t ký (n u có) C ng: II. Danh m c h sơ bàn giao: 1. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính s ..... ngày...... 2. Quy t nh phê duy t phương án x lý s ..... ngày..... c a.... 3. ...... i di n bên giao i di n bên nh n (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) i di n cơ quan ch ng ki n (Ký tên, óng d u)
 17. M us 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG U QUY N B O QU N TÀI S N (*) (Ban hành kèm theo Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính) Hôm nay, ngày...... tháng....... năm......, t i:.............., sau khi hoàn thành th t c ti p nh n lô tài s n có Quy t nh x lý s :................. ngày..... tháng...... năm....... c a:................................. t i Biên b n giao nh n tài s n t ch thu do vi ph m hành chính ngày......... tháng....... năm..........; Chúng tôi, g m: 1. i di n cơ quan .. (Bên A), g m: - Ông, bà:............................., ch c v ............................... - Ông, bà:............................., ch c v .............................. 2. i di n cơ quan................ (Bên B), g m: - Ông, bà:................................, ch c v .............................. - Ông, bà:................................, ch c v ............................. Cùng nhau thông nh t ký k t H p ng u quy n b o qu n tài s n theo các i u kho n sau: i u 1: 1. Bên A ng ý u quy n cho bên B b o qu n nh ng tài s n sau t ngày............ n ngày..................... STT Tên ơn Nư c Năm Mác Ki u S S Tình Ghi tài v s n s n xu t lo i ăng lư ng tr ng s n xu t hi u ký c.lư ng chú (n u có) (n u có)
 18. 2. Bên A có trách nhi m thanh toán cho bên B các kho n chi phí phát sinh trong quá trình b o qu n như sau: - T ng s ti n: - Hình th c thanh toán: - Th i h n thanh toán: i u 2: Bên B có trách nhi m: - B o qu n s tài s n Bên B u quy n t i i u 1. Trong trư ng h p m t mát, hư h ng (do nguyên nhân ch quan), Bên B ch u trách nhi m b i thư ng. - Th c hi n nh ng yêu c u có liên quan n vi c b o qu n tài s n c a cơ quan u quy n b o qu n tài s n. H p ng ư c l p thành 4 b n, m i bên gi 2 b n. i di n cơ quan ư c u quy n i di n cơ quan u quy n (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) M us 5 UBND T NH (TP)..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc S ................. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N LÝ VÀ X LÝ TÀI TNCH THU DO VI PH M HÀNH CHÍNH 6 tháng...... năm..... STT Cơ quan bán T ng s ti n bán tài s n sung qu Nhà nư c Ghi Cơ quan ra T ng ã quy t toán Chưa chú quy t nh s thu Chi phí ã quy t t ch thu n p T ng Trích Bán Khác NS s qu u toán giá (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I Cơ quan Tài chính bán 1
 19. 2 ... II TT D ch v bán u giá bán 1 2 ... T ng c ng: Ngư i l p bi u Ngày.... tháng.... năm..... (Ký tên) Giám c S Tài chính...... (Ký tên, óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản