Thông tư 75/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư 75/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 75/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi TT số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành NĐ số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và NĐ số 30/1998/NĐ-CP ngày13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 75/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé Tµi chÝnh Sè 75/2003/TT- BTC ngµy 04 th¸ng 08 n¨m 2003 Híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/02/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 26/2001/N§-CP ngµy 4/6/2001 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc Quèc héi kho¸ IX th«ng qua ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ NghÞ ®Þnh sè 26/2001/N§-CP ngµy 4/6/2001 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi ®iÓm 3, môc IV, PhÇn C QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/02/2002 cña Bé Tµi chÝnh nh sau: §iÓm 3, môc IV, PhÇn C söa l¹i nh sau: “3. C¬ së kinh doanh ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. §èi víi trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, thêi gian nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ lµ sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn” Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ n¨m 2002.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản