Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
104
lượt xem
1
download

Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý cấp phát và cho vay vốn NSNN theo Quyết định 556/TTg ngày 12/9/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính

  1. T H¤ N G   ¦  T B é  T µI C H Ý N H  s è  80 tc/kbnn n g µ y   9/11/1995 H ¦í N G  D É N  Q U ¶ N  L ý   Ê P  P H¸T V µ  C H O  V A Y   è N  N S N N   C V T H E O   U Y Õ T  § Þ N H   Q 556/TT G  N G µ Y   12/09/1995  C ñ A   H ñ  T ¦í N G  C H Ý N H  P H ñ T Thùc  Ön  hi QuyÕt  nh  è  ®Þ s 556/TTg  µy  ng 12/09/1995 cña  ñ íng   Th t   ChÝnh  ñ  Ò   iÒu  ph v ® chØnh QuyÕt  nh  ®Þ 327/CT  µy  ng 15/09/1992  ña  c Chñ  Þch  éi ®ång  é  ëng  t H  B tr (nay lµ thñ t ng ChÝnh  ñ).Sau    èng      í   ph   khith   nhÊt víic¸c c¬        quan  µ   íc cã  ªnquan, Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc Nh n   li     T  h  vi   qu¶n  ýcÊp    µ  l  ph¸tv cho vay  èn    ù  thuéc ch¬ng  ×nh 327  v c¸c d ¸n    tr   b»ng  vèn  NSNN     nh sau: PH Ç N     I:QUY   Þ NH   § CHUN G 1/ Ng ©n    s¸ch Nhµ  íc(ng©n    n  s¸ch Trung  ng) ®Ç u      ¬    t cho    ù    c¸c d ¸n thuéc ch¬ng  ×nh 327    tr   bao  å m   èn  Êp    u  ,vèn  ù  g v c ph¸t®Ç t  s nghiÖp,vèn      cho vay kh«ng    îcc©n  i trong ng©n  l∙®   i ®è     s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  Quèc  éiphª  do  h  duyÖt. 2/ C¨n  vµo    cø  chØ    Õ   ¹ch  µ   ícbè  Ý cho  ¬ng  ×nh 327, tiªuk ho Nh n   tr   ch tr     Bé   µi chÝnh  Êp  T  c ph¸t, cho  vay  i víic¸c dù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®è       ¸n ® ®   c th quy phª duyÖt    qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c Nhµ   íc.Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  b  n  tr¸chnhiÖm     trùc tiÕp    qu¶n  ýcÊp  l  ph¸t,cho    vay  µ  chøc  Óm     Óm     Öc  ö  v tæ  ki tra,ki so¸tvi s dông  èn  ña  ñ  ù      åivèn  v c ch d ¸n,thu h   vay  y    ng  ¹n. ®Ç ®ñ ®ó h 3/  èn  ¬ng  ×nh  V ch tr 327 n¨m   íc cha  Êp  tr   c ph¸t vµ    cho  vay  Õt  îc h ®  chuyÓn  sang  n¨m  sau    Õp tôccÊp   vµ  ®Ó ti     ph¸t  cho vay theo  Õ   ¹ch ®∙  îc k ho   ®   cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy 4/ C¬     quan  qu¶n  ýcÊp    ña  ñ  ù      é, c¬  l  trªnc ch d ¸n (c¸cB   quan  ngang  é, B  c¬ quan  ùc thuéc  Ýnh  ñ  i  íic¸c dù  TW   tr   Ch ph ®è v     ¸n  qu¶n  ý;UBND   l  tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc TW   i víi   ù    a  ¬ng  ph tr     ®è     d ¸n ®Þ ph c¸c qu¶n  ý)cã  l   tr¸chnhiÖ m     ph©n    bæ chØ    Õ   ¹ch  tiªuk ho cho  õng  ù  trong ph¹m    Õ   ¹ch  µ   íc t d ¸n    vik ho Nh n   ®∙ th«ng    íng  Én, chØ  o    ñ  ù  tr Ón khaitheo  Õ   ¹ch  îc b¸o;h d  ®¹ c¸c ch d ¸n  i     k ho ®  duyÖt.ViÖc  ©n      ph bæ chØ    èn  tiªuv ph¶i®¶m     b¶o  û träng c¬  Êu  èn  u    t    c v ®Ç t l©m sinh,h¹ tÇng,cho       vay  µ  èn  ù  v v s nghiÖp  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph vµ  íng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  u  . h  c B K ho   ®Ç t 5/ C¸c  ñ  ù  m ë   µikho¶n  ¹    ch d ¸n  t   ti Kho  ¹c Nhµ   íc ®Ó   Ën  èn  Êp  b  n  nh vc ph¸t,cho    vay, vµ  ã    c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,sö  ông  èn  ng  ôc  ch,  ã  l  d v ®ó m ®Ý c hiÖu  qu¶,hoµn    èn    tr¶v vay  y  ,  ng  ¹n,chÊp  µnh  Õ     µichÝnh  ®Ç ®ñ ®ó h   h ch ®é t   hiÖn  µnh  µ  Þu  ù  Óm    Óm    ña  h v ch s ki tra,ki so¸tc Kho  ¹c nhµ  íc.Kho  ¹c Nhµ   b  n  b  níccã  Òn  õ chèicÊp    quy t    ph¸t, cho vay    ù    c¸c d ¸n kh«ng    iÒu  Ön  µ    ®ñ ® ki v thu håivèn  ö  ông    ôc  ch, sai®èi t ng cña    ñ  ù    sd saim ®Ý      î   c¸cch d ¸n. PH Ç N      II­QUY   Þ NH   ô   Ó § C TH
  2. 1/Ph¹m    i t ng cÊp    µ    vi,  î   ®è ph¸tv cho  vay  èn v 1/Ph¹m    i t ng ® îccÊp    èn   vi,  î     ®è ph¸tv 1.1/C¸c  ù    © m      d ¸n L ­n«ng   ­c«ng  nghiÖp  ùc hiÖn    th   c¸cc«ng  Öc: vi ­ Trång  íi rõng  Æc   ông, rõng    m  ® d   phßng  é  ¹othµnh  õng  h t  r phßng  é  h liÒn kho¶nh,liÒn vïng.      ­ B¶o  Ö,    v khoanh  nu«irõng  Æc   ông, rõng    ® d   phßng  é  h chØ    ÷ng  ë nh n¬ixung  Õu    y cßn  ã  ng  µo  canh  c  ang  c ®å b du  du  ® chÆt    õng  µm  ¬ng  ph¸ r ln rÉy. ­ X ©y  ùng  ét  è    d m s c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬  ë    tr     c s nh giao th«ng,giÕng  íc     n  ¨n,tr ng  äc,tr¹m x¸,.  ôc  ô  ùctiÕp cho  ïng dù    ê h     .ph v tr  .   v   ¸n. 1.2/C¸c  ù      d ¸n N«ng   © m    ­L ­C«ng  nghiÖp  ùc hiÖn    th   c¸cc«ng  Öc: vi ­Trång  íirõng    m  phßng  é h ­Khoanh    nu«ivµ    b¶o  Ö   õng  vr phßng  é h ­ X ©y  ùng  ét  è    d m s c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬  ë    tr     c s nh giao th«ng,giÕng  íc,     n  tr ng  äc,tr¹m x¸,. .phôc  ô  ùctiÕp cho  ïng dù  ê h     .  . v tr     v   ¸n. 1.3/ ViÖc  ång  íi rõng    tr m  s¶n  Êt, rõng  ©n     ång  ©y  xu   ph t¸n,tr c c«ng  nghiÖp, c©y  qu¶, ®ång  á    ¨n    c ch¨n nu«i thuÇn  ý vµ    ù  ®Þnh    tu   c¸c d ¸n  canh  ®Þnh    c  Ëp kh«ng  éc ®èi t ng ®Ç u    ña  ¬ng  ×nh 327. c ®é l   thu    î   tc ch tr   2/Ph¹m    i t ng ® îcvay  èn   vi,  î     ®è v 2.1/Ng ©n     s¸ch TW     cho vay  èn  ®∙i(l   Êt =  v u    ∙su   0%)  i víic¸c khèil i ®è        ­ îng     c«ng  Öc  éc dù    îcduyÖt  å m:    Ý  ång trät ch¨m  ãc  ©y  vi thu   ¸n ®   g Chi ph tr   ,   sc trång (c©y    c«ng nghiÖp,c©y      ¨n qu¶,® Æc     s¶n)vµ    Ý    chiph ch¨n nu«ilÇn  u       ®Ç cho  í khithu ho¹ch s¶n  È m   t      i   ph theo  chu  ú  k kinh tÕ  ü  Ëtcña  õng  ¹ c©y    k thu   t lo i   trång,vËtnu«i.    2.2/Tuú    theo tÝnh  Êt,® Æc   iÓ m   ña  ù    i t ng trùctiÕp nhËn    ch   ® c d ¸n,®è  î       vèn vay  õ Kho  ¹c  µ   íc lµ hé    nh  t  b Nh n     gia ®× trong  ¹m    ù  (theo  ph vi d ¸n  danh  s¸ch  ô  Ó  ña  ñ  ù    c th c ch d ¸n) hoÆc   ñ  ù  nhËn  èn    ch d ¸n  v ®Ó cho    é    c¸c h gia ®×nh  vay (kh«ng  îc thu phÝ   íibÊt  h×nh  ®   d  cø  thøc  µo) díisù  Óm     ña  n     ki trac Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 3/Ph¹m    i t ng ® îccÊp      vi,  î     ®è ph¸tb»ng  èn  ù  v s nghiÖp  kinh tÕ   3.1/C«ng      t¸cchuyÓn, ®ãn  ©n, d∙n d©n  éc c¸c dù      d    thu     ¸n 327  kinh phÝ     nµy  îccÊp    ®  ph¸ttheo  nh  ®Þ møc  µ  nh  Êt do  é   v ®Þ xu   B Lao  ng    ®é ­ TBXH     quy ®Þnh. 3.2/C«ng      t¸cqu¶n  ýdù  l   ¸n a/C¸c  ¬    c quan  îccÊp  èn  ®  v qu¶n  ýdù    å m: l   ¸n g ­Ban    chØ  o  ¬ng  ×nh 327  ®¹ ch tr   TW ­C ¬     quan  Êp    ña  ñ  ù  c trªnc ch d ¸n ­H Ö   èng    th Kho  ¹c Nhµ   íc b  n ­ C¸c  é,  ¬    B c quan  oµn  Ó    ® th ë TW,  a   ¬ng  ã  ªnquan  ùctiÕp ®Þ ph c li   tr     ®Õ n   Öc  ùc hiÖn  ù    éc ch¬ng  ×nh 327. vi th   d ¸n thu   tr   ­Ban    Qu¶n  ýdù  l   ¸n
  3. Vèn qu¶n  ýdù    l   ¸n cho    ¬  c¸c c quan  ãitrªnthùc hiÖn  n      theo  chØ    Õ   tiªuk ho¹ch Nhµ  níc giao, ®¶m  b¶o tû lÖ quy ®Þnh  t¹ §iÒu 4, Quy Õt ®Þnh     i 556/TTg  µy  ng 12/9/1995 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph b/Vèn    qu¶n  ýdù    îcsö  ông  µo    l   ¸n ®   d v c¸cc«ng  Öc  vi sau: ­X ©y  ùng  Ðt duyÖt dù    d x    ¸n ­ TËp  Ên, kiÓm      hu   tra,kh¶o    s¸t,tuyªntruyÒn,khen  ëng,héinghÞ  ¬      th    s tæng  Õt. k ­ KhuyÕn    n«ng, khuyÕn  ©m,  ©y  ùng    ×nh    l x d m« h chuyÓn giao c«ng  nghÖ. ­ Bæ     sung  ét  è  m s trang thiÕtbÞ, v¨n phßng  È m         ph cho  ¹t®éng  ho   chØ   ®¹o  qu¶n  ýchung. l  ­ Chi cho     c«ng    t¸cqu¶n  ý®iÒu  µnh  ù    ña  l  h d ¸n c Ban qu¶n  ýdù    Ó   l   ¸n k c¶    c¸c kho¶n  ô  Êp, trîcÊp, c«ng    Ý...theo  Õ     µnh  Ýnh  ù  ph c       t¸cph   ch ®é h ch s nghiÖp. ­ Chi    cho c«ng    t¸cqu¶n  ý,cÊp  l  ph¸t,cho    vay,thu  åi nî cña    h   Kho  ¹c  b Nhµ   íc. n II  éI  : N DUNG,  × NH   ù  ËP  Õ   ¹CH   Ê P   TR TL K HO C PH¸T  µ   V CHO   VAY 1/LËp  Õ   ¹ch n¨m:   k ho   1.1/C¬     quan  qu¶n  ýcÊp    ña  ñ  ù  c¨n  khèil ng  l  trªnc ch d ¸n  cø   î n¨m  Õ   k ho¹ch    Ëp  Õ   ¹ch  ®Ó l k ho (bao  å m:  g Danh  ôc  ù    èil ng  µ  m d ¸n,kh  î v tæng  møc   vèn  Êp  c ph¸t, cho  vay)göi  é  Õ   ¹ch vµ  u  ,Bé  µichÝnh    ©n  i    B K ho   ®Ç t  T   ®Ó c ®è   tæng  îp  ×nh  µ   íc phª  Öt.ViÖc  Ýnh  h tr Nh n   duy   t to¸n x©y  ùng  Õ   ¹ch  Êp    d k ho c ph¸tvµ    cho  vay  èn  v ph¶idùa    ¬  ë  n    nh    trªnc s ®¬ gi¸, ®Þ møc  Ön  µnh. hi h 1.2/C¨n  vµo    cø  chØ     Õ   ¹ch  µ   íc giao,tæng  tiªuk ho Nh n     møc   èn  Êp  vc ph¸t,cho    vay  µ  v danh  ôc  ù  do  é   Õ   ¹ch  µ  u   ù th«ng  m d ¸n  B K ho v ®Ç t   b¸o,c¬    quan  Êp    ña chñ  ù    ©n    c trªnc   d ¸n ph bæ chØ    Êp  tiªuc ph¸t,   cho vay cho  õng dù  t  ¸n thuéc ph¹m        viqu¶n  ýgöiBé  µichÝnh  l    T   (Kho  ¹c Nhµ   ícTW)  b  n  theo m É u   è    s 01. 1.3/C¨n  vµo    cø  chØ    Õ   ¹ch do  é  Õ   ¹ch vµ  u    tiªuk ho   B K ho   ®Ç tth«ng    b¸o, ph©n    èn  bæ v cho  õng  ù  cña    é,  t d ¸n  c¸c B UBND   tØnh, thµnh  è  é   µi    ph B T   chÝnh (Kho  ¹c Nhµ   ícTW)  b  n  th«ng  cho  b¸o  Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  b  n    ph ®Ó   µm    cÊp    µ  l c¨n cø  ph¸tv cho  vay  èn. v 2/Chuy Ón  èn  Êp    µ    v c ph¸tv cho  vay: ­ C¨n  vµo  cø  tæng  møc   èn  ¬ng  ×nh  v ch tr 327  îc ghi trong  ®   n¨m  Õ   k ho¹ch,hµng    th¸ng Bé   µi chÝnh    T  chuyÓn  èn  v (bao  å m:  èn  Êp    u     g v c ph¸t®Ç t c¸c dù    èn  ù    ¸n,v s nghiÖp  327  µ  èn  v v cho  vay)cho    Kho  ¹c Nhµ   ícTW   b  n  b»ng  lÖnh    Òn. chiti ­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch    cø  k ho n¨m  îcduyÖt,t×nh  ×nh  Êp    µ  ®    h c ph¸tv cho   vay ë    a  ¬ng,Kho  ¹c Nhµ   ícTW   ©n  èivµ  c¸c®Þ ph   b  n  ph ph   chuyÓn  èn v cho      c¸ckho b¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùctiÕp qu¶n  ý, Óm    Èm  nh  Êp    n    ph tr     l  ki tra,th ®Þ c ph¸t,   cho vay  i víi   ñ  ù    µ  ùc hiÖn      åinîvay  ®è     ch d ¸n v th   c¸c thu thu h     theo chÕ         ®é quy ®Þnh.
  4. 3/C Êp    µ    ph¸tv cho  vay  thanh    ¹ Kho  ¹c Nhµ   ícc¬  ë to¸nt   i b  n  s 3.1/C Êp    ph¸t a/Nguyªn  ¾c  Êp    t c ph¸t ­§èivíi u    ©m       ®Ç tl sinh:   +  Kho¸n  khoanh  nu«ib¶o  Ö   õng  îccÊp    µng    vr ®  ph¸th th¸ng +  ång  õng  îccÊp    Tr r ®  ph¸tthanh    to¸ntheo  õng    o¹n  ü  Ëthîp  t giai® k thu   lý,  bao  å m:  g * ChuÈn  Þ  èng,ph©n  ãn  µ    iÒu  Ön    ång rõng.   b gi   b v c¸c® ki ®Ó tr   * Thùc  Ön  ång rõng.   hi tr   * Ch¨m  ãc  µ    s v b¶o  Ö   v n¨m  nhÊt. thø  § Ó   Êp    Þp  êivô, Kho  ¹c Nhµ   íc thùc hiÖn  c ph¸tk th     b  n    øng  íc 70%   ù  tr   d to¸n ® îc duyÖt  ña  õng    o¹n  ü  Ët nªu     ct giai® k thu   trªn.Khi chñ  ù  chuyÓn     d ¸n  sang    o¹n  giai® sau,ph¶itiÕn hµnh        nghiÖ m    èil ng hoµn  µnh  µ  thu kh  î   th v thanh  to¸n sè  Òn  ∙    ti ® øng  cho    o¹n  íc.Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  Óm     giai® tr   b Nh n   hi ki tra khèi l ng  µn  µnh   î ho th thanh  to¸n 30%     cßn  ¹ vµ  l i øng  Õp  èn    ti v cho    o¹n  giai® sau: ­ §èi víivèn  u    ¹  Çng, phóc  î c«ng  éng  îc chia lµm  lo¹   ô       ®Ç t h t   l i c ®    2  i c , thÓ    nh sau: + C«ng  ×nh cã  èn  u    íi150  iÖu chñ  ù  ® îc phÐp  ö  ông  tr   v ®Ç t d   tr   d ¸n    sd thiÕtkÕ   É u,  ÕtkÕ   nh  ×nh.Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Êp     m thi   ®Þ h   b  n    c ph¸ttheo  khèil ng  µn  µnh   î ho th theo    biªn b¶n nghiÖ m   A­B  êng  îp  thu  (tr h huy  ng    ®é c¸c hé  ©n  µm  ×  d l th nghiÖ m     ÷a chñ  ù    µ    é  ©n);c¸c chøng  õ hîp thu gi   d ¸n v c¸c h d    t    lÖ trong ph¹m    ù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   vid to¸n®   c th quy phª duy +    íic«ng  ×nh cã  èn  u    ính¬n  §«iv   tr   v ®Ç t l   hoÆc  b»ng 150  iÖu ®ång  tr   ® îcqu¶n  ýcÊp      l  ph¸ttheo ®iÒu  Ö    l qu¶n  ýXDCB   Ön  µnh. l  hi h ­§èivíi èn  ù       v s nghiÖp: +  Òn    Ý   Ti chi ph ban  qu¶n  ý dù     l   ¸n, khuyÕn  n«ng khuyÕn  ©m   ùc l th   hiÖn  Êp  ¹m  c t øng  µng  h th¸ng.H Õt    th¸ng,®¬n  Þ     v øng  Òn  ã  ti c tr¸ch nhiÖ m     thanh    íi ¬  to¸nv   quan  c Kho  ¹c Nhµ   ícsè  Òn ®∙  b  n   ti   øng  theo  ng  ù    îc ®ó d to¸n®   cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  µ    Õ     Ön  µnh  ña  µ   íc.Sau  duy v c¸c ch ®é hi h c Nh n   khikiÓm      tra,thanh    to¸nKho  ¹c Nhµ   ícøng  Õp tiÒn chiphÝ  ña  b  n  ti      c th¸ngsau.   +  Òn    cho  Ti chi   c«ng      d©n  ña  ù  327  îc cÊp    t¸cdi,d∙n  c d ¸n  ®  ph¸ttheo  thùc tÕ  è  é      ©n  n   ïng dù      s h did∙n d ®Õ v   ¸n n»m   trong kÕ   ¹ch n¨m  îcduyÖt.   ho   ®    C¸c  ñ  ù    îcKho  ¹c Nhµ   ícøng  íc  ch d ¸n ®   b  n  tr  50%   Òn ® îcduyÖt  ti     cho  õng  t t ®î   did∙n d©n. Sau    µn  µnh  tdi,d∙n d©n  ñ  ù    ã       khiho th ®î       ch d ¸n c tr¸chnhiÖ m   Ëp    l hå  ¬  s thanh  to¸n cã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan    ©n  di d tØnh, thµnh  è    ph Kho  ¹c b  Nhµ   íc®Ó   Êp    è  Òn cßn  ¹theo chÕ     n   c ph¸ts ti   l i   ®é quy  nh. ®Þ +  èn  ù  V s nghiÖp  qu¶n  ý327  ña  Ö   èng  l  c h th Kho  ¹c  µ   íc do  b Nh n   Kho  b¹c  µ   íc TW   èng  Êt  Nh n   th nh qu¶n  ý vµ  ©n    l   ph bæ cho    c¸c Kho  ¹c  µ   íc b Nh n   tØnh,thµnh  è  ö  ông    ph s d theo chÕ       ®é qu¶n  ýtµi Ýnh  l    ch quy  nh. ®Þ b/§iÒu  Ön  Êp    ki c ph¸t C¸c  ñ  ù    öi®Õ n   ch d ¸n g   Kho  ¹c Nhµ   ícn¬im ë   µikho¶n  b  n     t  giao dÞch      c¸c v¨n b¶n    sau:
  5. ­Quy Õt  nh    Öt dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Þ phª duy   ¸n c c c th quy ­Quy Õt  nh  ñ  ù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Þ ch d ¸n c c c th quy ­K Õ   ¹ch vèn    ho   n¨m  ña  ù    c¬  c d ¸n do  quan  Êp    ña  ñ  ù    c trªnc ch d ¸n th«ng  b¸o kÓ   c¸cchØ    ång,ch¨m  ãc  µ    c¶    tiªutr   s v b¶o  Ö   õng  îcgiao. vr ®  ­ Dù     to¸n,tæng  ù    Ó  bæ     d to¸n(k c¶  sung) ® îccÊp  ã  Èm  Òn       c th quy phª duyÖt. ­ C¸c  îp ®ång    h  kinh tÕ  ý  Õt  ÷a chñ  ù    íic¸c hé  Ò  èn  u       k k gi   d ¸n v     (v v ®Ç t l©m  sinh), íi   n  Þ  Ën  Çu  Õu  ã)theo chÕ         ®¬ v nh th (n c   v c¸c   ®é quy  nh  ®Þ ­ C¸c      biªnb¶n nghiÖ m     èil ng hoµn  µnh  ÷a chñ  ù  víic¸c thu kh  î   th gi   d ¸n      hé  Ën  nh kho¸n,víi   n  Þ  Ën  Çu  µ        ®¬ v nh th v c¸cchøng  õkh¸ccã  ªnquan. c¸c t    li   ­ Danh    s¸ch c¸c hé    d©n  ña  ù  cã    Ën  ña  ¬      di,d∙n  c d ¸n  x¸c nh c c quan    di d©n  tØnh,thµnh  è.   ph 3.2/Cho    vay a/Nguyªn  ¾c    t cho vay ­ ViÖc    cho vay  i víi   ù    éc ch¬ng  ×nh 327  ùc hiÖn  ®è     d ¸n thu   c¸c tr   th   theo  dù    îcduyÖt,kh«ng    ông  ×nh  ¸n ®     ¸p d h thøc thÕ  Êp  µ  Ýn  Êp.   ch v t ch ­ C¨n  vµo  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn    cø  d ¸n ®   c th quy phª  Öt,nguån  èn    duy   v cho vay  îc NSNN   ®  chuyÓn qua, Kho  ¹c Nhµ   íc trùctiÕp  ý  îp  ng    b  n    k h ®å vay  èn  v ®èi víi ñ  ù       ch d ¸n.Tæng  møc  Òn vay  ti   trong n¨m    kh«ng    Õ   ¹ch vèn    qu¸ k ho   vay cu¶  ù  ®∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  d ¸n  ®   c th quy phª  Öt,thêih¹n  duy     cho  vay  ú  éc tu thu   vµo chu  ú  k s¶n  Êtkinh doanh  µ  ö  ông  èn  ña  õng dù    µ  Kho  ¹c  xu     vsd v c t   ¸n v do  b Nhµ   ícquyÕt ®Þnh. n    ­ Chñ   ù    ã    d ¸n c tr¸chnhiÖ m   ö  ông  èn    sd v vay  ng  ôc  ch, cã  Öu  ®ó m ®Ý   hi qu¶  µ  µn    v ho tr¶Kho  ¹c Nhµ   íc®óng  êih¹n  ∙  b  n  th   ® cam  Õt. k b/§iÒu  Ön    ki vay  èn v § Ó   îcvay  èn,chñ  ù    ®  v  d ¸n ph¶ilµm    ñ tôcsau:   c¸cth     ­Quy Õt  nh    Öt dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Þ phª duy   ¸n c c c th quy ­Quy Õt  nh  ñ  ù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Þ ch d ¸n c c c th quy ­K Õ   ¹ch vèn    ho   n¨m  ña  ù    c¬  c d ¸n do  quan  Êp    ña  ñ  ù    c trªnc ch d ¸n th«ng  b¸o. ­Ký  îp ®ång    h  vay  èn  íi v v  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n ­LËp  Õ   cvay  èn    kh í   v cho  çi lÇn  ótvèn  m   r  vay c/C Êp  Òn vay,thu håinî   ti       ­ ViÖc  Êp  Òn vay  îcthùc hiÖn  õng  Çn    c ti   ®    t l theo  Õn ®é   ùc hiÖn  ù  ti   th   d ¸n.Kho  ¹c Nhµ   íc  Êp  Òn vay  ùctiÕp ®Õ n   é    nh    b  n  c ti   tr     h gia ®× (theo danh    s¸ch  cña  ñ  ù    ch d ¸n)hoÆc   Êp  Òn vay  c ti   qua  ñ  ù      ñ  ù      Òn vay  ch d ¸n ®Ó ch d ¸n ph¸tti   cho    é    nh. Chñ   dù    c¸c h gia ®×     ¸n kh«ng  îcthu   Êt kú  ®     b   kho¶n  Ý  µo, Kho  ph n   b¹c Nhµ   íccã    n   tr¸chnhiÖm   Óm    íc,trong vµ    ki tratr     sau    khicho vay.N Õ u       ph¸t hiÖn  Öc  ö  ông  èn  vi s d v kh«ng  ng  ôc  ch, kh«ng  ã  Öu  ®ó m ®Ý   c hi qu¶, Kho  ¹c   b  Nhµ   íc cã  Òn  nh  n   quy ®× chØ   Öc  Êp  vi c ph¸tvµ    cho vay,thu  åi vèn    h  vay  íc tr   thêih¹n vµ      ¬      b¸o c¸o c quan  ã  Èm  Òn  ö  ý. c th quy sl ­Kho  ¹c Nhµ   íctæ    b  n   chøc    åivèn  thu h   vay  ña    ù      n   ¹n. c c¸cd ¸n khi®Õ h
  6. ­ ViÖc    qu¶n  ý,sö  ông  èn  l  d v vay    åiBé   µi chÝnh  Ïcã  êng  Én  thu h   T   s  h d riªng. PH Ç N   I  ¹CH  II  H ­ TO¸N  Õ   K TO¸N  Ó M   KI TRA,  B¸O  C¸O  µ   V QUY Õ T   TO¸N 1/H¹ch    Õ     to¸nk to¸n ­ C¸c  ñ  ù      ¬    ch d ¸n,c¸c c quan, ®¬n  Þ  ã  ö  ông  èn  ©n     vcsd v Ng s¸ch Nhµ     níc thuéc  ¬ng  ×nh    ch tr 327  ùc  Ön  Öc  ¹ch  th hi vi h to¸n kÕ     to¸n,thèng  theo    kª  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n ­ C¸c    Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc  ¹ch    Õ   b  n    vi h to¸nk to¸n,thèng      kª theo  híng dÉn  ña    c Kho  ¹c Nhµ   ícTW. b  n  2/KiÓ m     tra ­ C¬     quan  qu¶n  ýcÊp    ña  ñ  ù    ¬  l  trªnc ch d ¸n,c quan  qu¶n  ýchøc  l  n¨ng    ë Trung  ng, ®Þa   ¬ng, Kho  ¹c  µ   íc th ng  ¬  ph   b Nh n   ê xuyªn  Óm     ×nh  ×nh  ki tra t h thùc hiÖn  Õ   ¹ch  µ  Õ       k ho v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ùc tÕ  iÓn khaidù    l    v th   tr     ¸n cña  ñ  ù    ch d ¸n,ph¶n  kÞp  êinh÷ng  ån t¹  íng m ¾ c   ¸nh  th   t  i v  trong qu¶n  ývíi é    l    B Tµi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  u  ,Ban      K ho v ®Ç t  chØ  o  ¬ng  ×nh 327      ã  ®¹ ch tr   TW ®Ó c biÖn ph¸p gi¶i     Õt. quy ­ C¸c    kho¶n  èn  Êp  v c ph¸t,  cho vay    ñ  ù    ö  ông  c¸c ch d ¸n s d kh«ng  ng  ®ó m ôc  ch, saichÕ       Ön  ®Ý    ®é ph¸thi qua  thanh    Óm     îcthu håivµ  ép  tra,ki tra®       n vµo  ©n  Ng s¸ch TW.   3/B¸o    c¸o ­ Hµng    th¸ng c¸c chñ  ù  cã     d ¸n  tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  öib¸o      l vg  c¸o cho Kho  b¹c Nhµ   ícn¬icÊp  èn  ng  öichñ    n    v ®å g   qu¶n  ù    Éu  è  d ¸n (m s 02) ­ C¸c  n  Þ    ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc n¬i cÊp  èn  ã  b Nh n     v c tr¸chnhiÖm     tæng  îp h  b¸o    c¸o Kho  ¹c Nhµ   íc  Êp    b  n  c trªn(Kho  ¹c Nhµ   ícquËn, huyÖn  c¸o Kho  b  n    b¸o    b¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è.Kho  ¹c Nhµ   íc    n    ph   b  n  tØnh,thµnh  è    ph tæng  îp b¸o  h  c¸o Kho  ¹c Nhµ   ícTW)  ×nh  ×nh  Êp    µ    b  n  t h c ph¸tv cho  vay  èn  ¬ng  ×nh 327  v ch tr   trªn®Þa  µn.   b ­ Hµng  ý    ¬  ë  c¸o cña      qu trªnc s b¸o    c¸cKho  ¹c Nhµ   íc,Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n  b  n ícTW     tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch cÊp    µ  h  h th   k ho   ph¸tv cho  vay  èn  v trong   ph¹m    nícb¸o c¸o Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u  ,Ban  vic¶        T     K ho   ®Ç t  chØ  o  ­ ®¹ ch ¬ng  ×nh 327  tr   TW. 4/Quy Õt    èn  µng    to¸nv h n¨m  µ  Õt to¸nkhikÕt  óc dù  v quy       th   ¸n 4.1/Quy Õt    èn  µng    to¸nv h n¨m ­ C¸c  ñ  ù    ã    ch d ¸n c tr¸chnhiÖ m   Õt    Öc  ö  ông  èn  Êp    quy to¸nvi s d v c ph¸t,   cho vay  íiKho  ¹c Nhµ   íc n¬i cÊp  èn  ng  v  b  n    v ®å b¸o  c¬  c¸o  quan qu¶n  ýcÊp  l  trªn. ­ C¸c Kho  ¹c  µ   íc cã  b Nh n   tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp  Õt  h quy to¸n vèn  Êp    c ph¸t,  cho  vay    ù    ¬ng  ×nh 327  öiKho  ¹c Nhµ   íccÊp  c¸cd ¸n ch tr   g  b  n  trªn; Kho  ¹c b  Nhµ   ícquËn, huyÖn  öi  n    g  Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è;Kho  ¹c Nhµ   íc b  n    ph   b  n  tØnh,thµnh  è  öivÒ     ph g   Kho  ¹c Nhµ   ícTW   ng  öic¬  b  n  ®å g   quan  ñ  ch qu¶n  ù d ¸n.§èi víic¸c dù  thuéc  a   ¬ng          ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý,KBNN   l  tØnh, thµnh  è  ng    ph ®å b¸o c¸o UBND      tØnh,thµnh  è.   ph
  7. ­ Kho  ¹c  µ   íc TW   ã  b Nh n   c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp  Õt  h quy to¸n vèn  Êp    c ph¸t, cho vay    ù    éc ch¬ng  ×nh 327  µ  èn  ù  c¸cd ¸n thu   tr   v v s nghiÖp  327  ña  µn  c to h Ö   èng  th KBNN      Bé  µichÝnh  Ðt duyÖt. b¸o c¸o   T   x  4.2/ViÖc  Õt        quy to¸nc¸c c«ng  ×nh hoµn  µnh  µ  Õt      Õt  tr   th v quy to¸nkhik thóc dù    îcquy  nh      ¸n ®   ®Þ nh sau: ­ §èivíi ù            ¸n TW qu¶n  ý: d l  C¸c  ñ  ù    Ëp  c¸o quyÕt    ã x¸c ch d ¸n l b¸o    to¸n(c     nhËn  ña  c Kho  ¹c Nhµ   ícn¬icÊp  èn) göic¬  b  n    v     quan  Êp    ña  ñ  ù    c trªnc ch d ¸n. C¬  quan  Êp    ña  ñ  ù  cã  c trªnc ch d ¸n  tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt,phª  Öt  x  duy b¸o    c¸o quyÕt  to¸n cña  ñ  ù      ch d ¸n,tæng  îp  h b¸o  Bé   µi chÝnh  c¸o  T   (Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  TW), Bé  Õ   ¹ch vµ  u      K ho   ®Ç t(Ban  chØ  o  ¬ng  ×nh 327  ®¹ ch tr   TW) ­ §èivíi ù    ®Þa  ¬ng        ¸n do  d ph qu¶n  ý: ñ  ù    Ëp b¸o    Õt    l  Ch d ¸n l   c¸o quy to¸n (cã x¸cnhËn  ña     c KBNN   ¬icÊp  èn)göiUBND,  n  v    Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  b  n    phè. Kho  ¹c Nhµ   íc phèihîp  íiBan    b  n    v  chØ  o  ®¹ 327  ña  c tØnh, thµnh  è  µ    ph v c¸c ngµnh  ªnquan    li   xem   Ðt quyÕt    ña    ñ  ù    µ  ×nh Chñ   Þch  x  to¸nc c¸c ch d ¸n v tr   t UBND   tØnh,thµnh  è    ph phª  Öt  µ  c¸o Bé  µi chÝnh  duy v b¸o    T   (Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  TW), Bé  Õ   ¹ch vµ  u      K ho   ®Ç t(Ban  chØ  o  ®¹ 327  TW). PH Ç N   ­§IÒU  IV   KHO¶N   THI  µ NH H Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ 01/01/1996,c¸c v¨n  t n c hi l     t      b¶n  íc ®©y   tr   tr¸víi    i Th«ng   µy  tn kh«ng  cßn  Öu  ùc. hi l C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, UBND     B  c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW,    ph tr     c¸c chñ  ù      ô,  ôc  éc  é   µi chÝnh, c¸c ®¬n  Þ  éc  Ö   èng    d ¸n,c¸c V C thu B T      v thu h th Kho  ¹c Nhµ   íccã  b  n   tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   Th«ng   µy. tn
  8. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Bé, Ngµnh... .   .. BiÓu  01 BIÓU  TæNG   îP  Õ   ¹CH   ¦¥NG   ×NH   H K HO CH TR 327/CT Danh  ôc  m §Þa  iÓ m   ® KÕ   Tr S thùc hiÖn  ù    ho¹ch vèn    d ¸n   dù  ¸n TT (TØnh,TP)   n¨m CÊ Cho  p  ng vay ph¸ t 1 2 3 4 5 6 Céng: Ngµy      th¸ng  n¨m      199.. Thñ  ëng tr    (Ký    ng  Êu)     tªn,®ã d
  9. 9 C¬   quan  Êp  c trªn. . .. . .. M É u   è:02 s  Dù   . . ... ¸n.. . .... B¸O  C¸O  ù C   Ö N   ù   327 TH HI D ¸N  Th¸ng  . . .. . . 199.. n¨m  Thùc  Ön  hi trongth¸ng   Luü  Õ k S ChØ   tiªu HiÖn   Ýa   Þ G tr   HiÖn TT (®ång) vËt CÊ Ch vËt p  ph¸t o  vay 1 2 3 4 5 6 A/  Çu   © m   § tl sinh ­Trång  õng   r ha ­Khoanh    nu«ib¶o  Ö   v ha ­Trêng  äc,tr¹m x¸   h   m2 ­Giao    th«ng km ­Trång  ©y    c CN ha .. . ........... . . .......... B/  ù   S nghiÖp  kinh  Õ t 1/Chuy Ón    ©n   d∙n d hé 2/Kinh  Ý    ph qu¶n  ý l Céng    Þ: gi¸tr      ñ   ù      Ch d ¸n (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
  10. 10 .
Đồng bộ tài khoản