intTypePromotion=1

Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
301
lượt xem
38
download

Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  82/2003/TT­B T C  n g µ y    c S 14 th¸ng 08  n¨ m   2003 H í ng  d É n  tr Ý ch l Ë p, q u ¶ n   ý, ö   ô n g  v µ   ¹ ch to¸n Q u ü   l  s d h d ù  p h ß n g  v Ò  trîc Ê p  m Ê t   Ö c lµ m  t¹id o a n h  n g hi Ö p     vi   Thihµnh  Òu      §i 13,NghÞ   nh  è  ®Þ s 39/2003/N§­   µy  CP ng 18/04/2003  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v Quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   ®Þ chiti   h   thih m s® cB LuËt lao ®éng  Ò   Öc  µm; Sau    èng  Êt víi é     v vi l   khith nh     Lao  ng  ¬ng  B ®é Th binh  vµ  héi,Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Ých  Ëp,qu¶n  ý,sö  ông  µ  ¹ch  X∙    T   h d vi tr l  l  d vh to¸nQuü   ù    d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  ¹ doanh  v tr  c m vi l t   i nghiÖp    nh sau: 1.§èit ng ¸p dông:    î     ­C¸c    doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo LuËt Doanh      nghiÖp  µ   íc; Nh n ­C¸c    doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo LuËt doanh      nghiÖp; ­C¸c    doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtnam;      tn      i   §èi víic¸c doanh       nghiÖp  ªndoanh  îc thµnh  Ëp    ¬  ë    Öp  li   ®  l trªnc s c¸c Hi ®Þnh  ý  ÷a Ch Ýnh  ñ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   µ  Ýnh   k gi   ph n   ho x∙h   ngh Vi   v Ch phñ  íc ngoµi,n Õu   Öp  nh  ã    n    Hi ®Þ c c¸c quy  nh  Ò   Ých  Ëp  µ  ö  ông  ®Þ v tr l vsd Quü   ù  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  v tr  c m vi l kh¸c víi íng dÉn  ¹     h  tiTh«ng   µy,th× tn     thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  Öp  nh  .   ®Þ c Hi ®Þ ®ã 2.Møc  Ých lËp quü:   tr     Møc   Ých Quü   ù  tr   d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  õ 1%         ü  v tr  cm vi l t   ­ 3% trªnqu tiÒn l ng  µm  ¬  ë  ng   ¬ l c s ®ã b¶o  Ó m     éicña  hi x∙h   doanh  nghiÖp.   Møc  Ých cô  Ó  doanh  tr   th do  nghiÖp  ù quyÕt  nh  ú vµo  t  ®Þ tu   kh¶  n¨ng  µi t  chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp  µng  h n¨m.  Kho¶n  Ých lËp  ü  ù  tr   qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  îc trÝch vµ  ¹ch tr cm vi l ®    h  to¸nvµo    Ý    chiph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp trong kú  ña    c doanh nghiÖp. 3. Thêi ®iÓ m   Ých  Ëp  ü  ù      tr l qu d phßng  Ò   îcÊp  Êt  Öc  µm  µ thêi v tr  m vi l l     ®iÓ m   kho¸sæ   Õ       Ëp B¸o    µichÝnh    k to¸n®Ó l   c¸o t   n¨m. 4.Qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   ù    l  s d Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm: v tr  c m vi l   a. Quü   ù    d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  ña  v tr  cm vi l c doanh  nghiÖp  ïng    d ®Ó chitrî Êp    Öc,m Êt  Öc  µm     c th«ivi   vi l theo  quy  nh  ¹  Òu    Òu  NghÞ   ®Þ ti§i 12, §i 13  ®Þnh  è  s 39/2003/N§­   µy  CP ng 18/04/2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   vµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é  Ët lao®éng  Ò   Öc  µm. h  thih m s® c B Lu     v vi l b. N Õ u   ü   ù    Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  µng  v tr  c m vi l h n¨m  kh«ng    Õt  chih ® îcchuyÓn  è      s d sang n¨m  sau. c.Trêng  îp Quü   ù    h  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  v tr  c m vi l kh«ng        î ®ñ ®Ó chitr  cÊp cho  êilao ®éng    Öc,m Êt  Öc  µm  ng     th«ivi   vi l trong n¨m  µichÝnh  ×  µn    t  th to bé  Çn  ph chªnh  Öch  Õu  îc h¹ch  l thi ®   to¸n vµo    Ý     chiph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  trongkú.   d. Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  ü  ng  ôc  ch  l  d qu ®ó m ®Ý vµ b¸o c¸o  Öc  ö  ông  ü  ¹  Çn  vi s d qu t iph ThuyÕt minh B¸o c¸o  µichÝnh  µng  t  h
  2. 2 n¨m bao  å m     g c¸cchØ    tiªu:tæng  è    î Êp,sè  êi® îctrî Êp  µ  è  Ých s chitr c   ng       c v s tr   quü  ù  d phßng  trongn¨m.   5. Sè     ü   ù    d Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  íc®©y   Ých lËp  õ lî v tr  cm vi l tr   tr   t     i nhuËn sau  Õ   thu (quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 64/1999/TT­ BTC   µy  ng 7/6/1999   cña  é  µichÝnh  µ  BT  v Th«ng   è  ts 58/2002/TT­ BTC   µy  ng 28/6/2002 cña  é  µi   BT  chÝnh) ® îctiÕp tôcqu¶n  ývµ  ö  ông        l  s d theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn 6.H¹ch    Õ     ü   ù    to¸nk to¸nQu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm: v tr  c m vi l a.KhitrÝch lËp Quü   ù        d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm,ghi: v tr  c m vi l   Nî  642  Chi phÝ  TK  –    qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  Cã   3353  Quü   ù  TK  –  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr  c m vi l b.Khichitr¶trî Êp    Öc,m Êt  Öc  µm           c th«ivi   vi l cho  êilao®éng, ghi: ng       Nî  3353   ü   ù  TK  ­Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr  c m vi l Cã     111,112 c¸cTK    c.Trêng  îp Quü   ù    h  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  v tr  c m vi l kh«ng        î ®ñ ®Ó chitr  cÊp cho  êilao®éng    Öc,m Êt  Öc  µm  ng     th«ivi   vi l trongn¨m  µichÝnh,th× phÇn     t     chªnh  Öch  Õu  îc h¹ch    µo    Ý   l thi ®   to¸n v chiph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp trong kú,    khichighi:    Nî  642     Ý  TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Cã     111,112 c¸cTK    d. Chuy Ón  è    ña  ü   ù    s d c Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  v tr  cm vi l quy  nh   ®Þ t¹ m ôc  Th«ng   µy      i 5  tn nh sau: Nî  416   ü   ù  TK  ­Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr  c m vi l Cã   3353   ü   ù  TK  ­Qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr  c m vi l 7.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    tn c hi l   15  k t  ® c«ng    b¸o.Thay  thÕ   iÓ m   ® 6.3, kho¶n  m ôc   vµ    6,  B,  kho¶n  m ôc   phÇn     3,  C,  IITh«ng   sè  t 64/1999/TT­ BTC   µy  ng 7/6/1999  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Õ     ©n  c BT  h d ch ®é ph phèilînhuËn    i sau  Õ  µ  thu v qu¶n  ýc¸c quü  trong c¸c doanh  l         nghiÖp  µ   íc Nh n   vµ  kho¶n    ôc  phÇn    4, m C,  IITh«ng   è  ts 58/2002/TT­BTC   µy  ng 28/6/2002  ña  c Bé   µi chÝnh  íng  Én  T  h d quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    hh m ét  µnh    éc së  ÷u  µ  íc,tæ  th viªnthu   h nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ ch tr     x∙héi.   Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi Th«ng   nµy, n Õu   ã  íng  ¾ c     t   cv m ®Ò nghÞ  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ¸nh v B T   ®Ó nghiªncøu  ö  ý.   xl
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2