Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
390
lượt xem
36
download

Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1.       Bé tµi chÝnh                  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa   viÖt nam               ­­­­­­­               §éc lËp ­ Tù do ­  H¹nh phóc Sè:   83/2002/TT­BTC   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­             Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 9 n¨m   2002 Th«ng t Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông  phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng C¨n cø Ph¸p lÖnh §o lêng ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 1999 vµ Ph¸p   lÖnh ChÊt lîng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001   vµ NghÞ ®Þnh sè      57/2002/N§­CP ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông   phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng nh sau: A­ C¸c kho¶n thu PhÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc  vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng   I. ®èi t   îng thu vµ møc thu   1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi ph¶i nép phÝ, lÖ  phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng theo  quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ Tiªu  chuÈn §o lêng ChÊt lîng hoÆc c¬ quan ®îc uû quyÒn thùc hiÖn  ®¨ng ký, thö nghiÖm, kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm,  hµng   ho¸   vµ   kiÓm   ®Þnh   ph¬ng   tiÖn   ®o   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt hiÖn hµnh. 2. Møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®­ îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ ban hµnh kÌm  theo Th«ng t nµy, bao gåm:
 2. ­ BiÓu phô lôc sè 1: Møc thu phÝ, gåm: phÝ thö nghiÖm chÊt  lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n  phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o.  ­  BiÓu phô lôc sè 2: Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy  chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng. 3. PhÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng  quy ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy thu b»ng §ång ViÖt Nam (VN§). II­ Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông 1. C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng thùc hiÖn ®¨ng ký,  thö nghiÖm, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, kiÓm ®Þnh  ph¬ng tiÖn ®o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc thu, nép phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt  lîng theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Th«ng b¸o (hoÆc niªm  yÕt c«ng khai) møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt  lîng t¹i trô së c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ. Khi thu tiÒn phÝ, lÖ  phÝ ph¶i cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ (lo¹i biªn lai do Bé Tµi  chÝnh ph¸t hµnh) cho ngêi nép tiÒn.  b) Më sæ kÕ to¸n theo dâi sè thu, nép vµ sö dông tiÒn phÝ,  lÖ phÝ theo ®óng ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh. c) §¨ng ký, kª khai, nép phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng  chÊt lîng theo híng dÉn cña c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng  trô së chÝnh.   d) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu phÝ, lÖ  phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ víi c¬ quan  ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý biªn lai, Ên chØ  cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 2. TiÒn thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng  ®îc qu¶n lý sö dông nh sau: a) C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ®îc ®Ó l¹i tiÒn  thu phÝ, lÖ phÝ tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo tû lÖ  (%) trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, cô thÓ:
 3. ­ PhÝ thö nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra  nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng  tiÖn ®o ®îc ®Ó l¹i: 85% (t¸m m¬i l¨m phÇn tr¨m).  ­ LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng ®îc ®Ó l¹i: 10% (mêi phÇn tr¨m). b)  Nép  ng©n  s¸ch   nhµ  níc  phÇn  tiÒn   phÝ,  lÖ  phÝ  cßn  l¹i  (Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, trõ sè ®∙ ®Ó l¹i theo  tû lÖ quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm nµy), gåm:  ­ PhÝ thö nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra  nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng  tiÖn ®o nép ng©n s¸ch: 15% (mêi l¨m phÇn tr¨m).  ­ LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng nép ng©n s¸ch: 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m). 3.  C¸c c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ®îc sö dông  sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i theo tû lÖ (%) quy ®Þnh t¹i  tiÕt a, ®iÓm 2 môc nµy ®Ó chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ  tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng theo néi dung chi cô thÓ sau ®©y: a) Chi cho ngêi lao ®éng thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c¸c kho¶n tiÒn  l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n chi båi dìng ®éc  h¹i (kÓ c¶ b¶o hé lao ®éng nÕu cã), c¸c kho¶n ®ãng gãp theo  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao  ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Trêng hîp ®¬n vÞ ®∙ ®îc ng©n s¸ch  nhµ níc cÊp kinh phÝ tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong  biªn chÕ th× chØ ®îc chi tr¶ tiÒn c«ng cho lao ®éng thuª ngoµi  ®Ó thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é.  b) Chi c¸c kho¶n thanh to¸n dÞch vô mua ngoµi phôc vô viÖc  thu   phÝ,   lÖ   phÝ,   nh:   mua   vËt   t  v¨n   phßng,   ®iÖn,   níc,   ®iÖn  tho¹i, th«ng tin, liªn l¹c, c«ng t¸c phÝ (®i l¹i, ë, phô cÊp  lu tró...), in (mua) tê khai, giÊy phÐp, c¸c lo¹i Ên chØ kh¸c  theo tiªu chuÈn , ®Þnh møc chi hiÖn hµnh. c) Chi héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn, ®µo t¹o nghiÖp vô,  tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ.
 4. d)   Chi   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín   tµi   s¶n,   m¸y  mãc, thiÕt bÞ trùc tiÕp phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. e) Chi mua s¾m  vËt t, nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, c«ng cô lµm  viÖc vµ c¸c kho¶n chi kh¸c phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo  dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. f) Chi nép niªn liÔm cho c¸c tæ chøc Tiªu chuÈn §o lêng  ChÊt lîng quèc tÕ mµ ViÖt Nam  tham gia theo quy ®Þnh nhng cha  ®îc ng©n s¸ch nhµ níc ®¶m b¶o kinh phÝ. g) Chi trÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n  viªn phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü  khen thëng vµ quü phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a  kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m  tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu thÊp h¬n  hoÆc b»ng n¨m tríc. C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n  lý, sö dông sè tiÒn phÝ ®îc ®Ó l¹i ®óng môc ®Ých nªu trªn, cã  chøng tõ hîp ph¸p, hµng n¨m ph¶i quyÕt to¸n thu chi theo thùc  tÕ.  Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ ®é, sè tiÒn phÝ ®îc trÝch ®Ó  l¹i cha chi hÕt trong n¨m ®îc phÐp chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp  tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh.  4. Thñ tôc  kª khai, nép ng©n s¸ch nhµ níc sè tiÒn phÝ, lÖ  phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng quy ®Þnh nh sau: ­ C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã thu phÝ, lÖ phÝ  thùc hiÖn kª khai vµ nép tê khai phÝ, lÖ phÝ tõng th¸ng cho c¬  quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý trong 5 ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp  theo vÒ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu ®îc; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®­ îc ®Ó l¹i; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch cña th¸ng  tríc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª  khai. Trêng hîp trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh sè thu phÝ, lÖ phÝ  vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ. ­ Trªn c¬ së kª khai, c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng  thùc hiÖn nép sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc. Thêi h¹n nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc cña th¸ng tríc,  chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo (ch¬ng, lo¹i, 
 5. kho¶n t¬ng øng, môc 045, tiÓu môc 04 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc  hiÖn hµnh) t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng  ChÊt lîng ®ãng trô së chÝnh. Sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ do c¬ quan  thu trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®îc  ®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch trung  ¬ng; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ do c¬  quan thu trùc thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­ íc ®îc ®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. ­ NhËn ®îc tê khai phÝ, lÖ phÝ cña c¬ quan Tiªu chuÈn §o  lêng   ChÊt   lîng   göi   ®Õn,   c¬   quan   ThuÕ   thùc   hiÖn   kiÓm   tra   tê  khai, ®èi chiÕu víi sè chøng tõ thu ®∙ ph¸t hµnh, sè chøng tõ  ®∙ sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu, sè tiÒn ®Ó  l¹i, sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc trong kú vµ th«ng b¸o  cho c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng vÒ sè tiÒn ph¶i nép  ng©n s¸ch nhµ níc.  ­ C¬ quan Tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®èi chiÕu sè phÝ,  lÖ phÝ ph¶i nép theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ víi sè tiÒn  phÝ, lÖ phÝ ®∙ thùc nép ng©n s¸ch nhµ níc trong kú, nÕu nép  cha ®ñ th× ph¶i nép tiÕp sè cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc,  nÕu ®∙ nép thõa th× ®îc trõ vµo sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch cña  kú tiÕp sau.  5. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ: a) Hµng n¨m, c¨n cø møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng, néi dung chi híng dÉn t¹i th«ng t  nµy vµ  chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan Tiªu chuÈn §o  lêng ChÊt lîng lËp dù to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ vÒ  tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng, chi tiÕt theo môc lôc ng©n  s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh vµ göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt,  tæng hîp göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª  duyÖt. b) C¨n cø vµo dù to¸n thu ­ chi n¨m ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm  quyÒn phª duyÖt, c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng lËp dù  to¸n thu, chi hµng quý, chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­ íc hiÖn hµnh, göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c nhµ níc n¬i giao  dÞch, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu ­  chi.
 6. 6. QuyÕt to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ: a) C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã tr¸ch nhiÖm më  sæ kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu ­  chi   phÝ,   lÖ   phÝ   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   999/TC/Q§/C§KT   ngµy  2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ  thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp; Thùc hiÖn quyÕt  to¸n chøng tõ thu, sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu, nép ng©n  s¸ch; nép b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m vÒ sè thu, nép phÝ, lÖ  phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng cho c¬ quan ThuÕ tríc  ngµy kÕt thóc th¸ng 2 n¨m tiÕp sau n¨m b¸o c¸o vµ ph¶i nép  ®ñ  sè  tiÒn  phÝ,  lÖ  phÝ  cßn  thiÕu   vµo  ng©n  s¸ch  nhµ  níc  trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o. b) C¬ quan thuÕ thùc hiÖn quyÕt to¸n sè thu theo biªn lai,  tæng sè thu, sè ®îc ®Ó l¹i, sè ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. C¬  quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ quyÕt to¸n sè chi tõ nguån thu  phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc II PhÇn A Th«ng t nµy. c) C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c  nhËn quyÕt to¸n thu ­ chi phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng  chÊt lîng cña c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng trùc thuéc  vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi c¬ quan Tµi chÝnh  thÈm ®Þnh, ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n  n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh. B­ C¸c kho¶n thu kh¸c  C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ph¸t sinh c¸c kho¶n  thu kh¸c ngoµi c¸c kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ  níc quy ®Þnh t¹i phÇn  A Th«ng t nµy (nh thu vÒ ho¹t ®éng cung  øng dÞch vô khoa häc kü thuËt...) cã nghÜa vô: 1. X¸c ®Þnh møc thu theo nguyªn t¾c b¶o ®¶m  thu håi vèn  trong thêi gian hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña ngêi  nép theo tho¶ thuËn. 2. Thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. Trêng hîp cung øng dÞch vô cã gi¸ trÞ thÊp díi møc 
 7. quy ®Þnh kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã yªu  cÇu lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶ng kª theo quy ®Þnh. 3.  Më  sæ  kÕ to¸n   ®Ó theo   dâi,  h¹ch  to¸n  riªng  chi  phÝ,  doanh thu c¸c kho¶n thu kh¸c nªu t¹i phÇn nµy (ngoµi c¸c kho¶n  phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc) theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh. 4.   Thùc   hiÖn   nép   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng,   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, sè cßn l¹i ®îc qu¶n lý sö dông theo  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16/1/2002   cña  ChÝnh phñ vµ Th«ng t  sè 25/2002/TT­BTC ngµy 21/3/2002 cña Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp cã thu vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan.   C­ tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy  ký; b∙i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thu, nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ  kiÓm nghiÖm, ®o lêng  vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t  liªn Bé sè 65/TT­LB ngµy  19/8/1995 cña Liªn Bé Tµi chÝnh­ Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­ êng vµ chÕ ®é thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o quy ®Þnh t¹i  Th«ng t sè 120/1998/TT/BTC ngµy 27/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 2. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ Tiªu chuÈn ®o lêng chÊt  lîng thùc hiÖn thu, nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc  Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c  c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó  nghiªn cøu híng dÉn bæ sung./.    kt. bé trëng bé tµi chÝnh     Thø trëng N¬i nhËn: ­ V¨n phßng TW §¶ng, ­ V¨n phßng Quèc héi, V¨n phßng Chñ tÞch níc, ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ­   ViÖn   KiÓm   s¸t   nh©n   d©n   tèi   cao , 
 8. (§∙ ký) ­ C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan   thuéc ChÝnh phñ, ­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c §oµn thÓ, ­ UBND, Së TC­VG, Côc ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, ­   C«ng   b¸o,  Tr¬ng ChÝ Trung ­ C¸c Tæng côc, Côc, Vô, ViÖn, ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh,  ­ Lu: VP (HC, TH); TCT (HC, NV4)
 9. B¶ng phô lôc  Møc thu phÝ thö nghiÖm, ®o lêng  vµ lÖ phÝ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng Theo Th«ng sè 83/2002/TT ­ Bé Tµi chÝnh   ngµy 25 th¸ng 9 n¨m   2002 BiÓu phô lôc sè 1 (PhÝ) LÜnh vùc  Trang              I. PhÝ thö nghiÖm  C¬ khÝ  1  Hµng tiªu dïng  4   X©y dùng  23  §iÖn  34  Ho¸ ­ M«i trêng  35  Ho¸ h÷u c¬  50  DÇu khÝ  55  Thùc phÈm  62  Vi sinh  76               II. PhÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o 
 10. BieuTT83.excel BieuPhikiemdinhTT83 86    .xls              III. PhÝ kiÓm tra NN vÒ chÊt lîng hµng ho¸  93            BiÓu phô lôc sè 2 (LÖ phÝ)           ­ cÊp giÊy chøng nhËn, cÊp chøng chØ v¨n b»ng  94 (B i u cña Th«ng t 83 ® Ýnh kÌ  ë díi) Ó m III. PhÝ kiÓm tra nhµ níc  vÒ chÊt lîng hµng ho¸ 1. PhÝ kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng hµng ho¸.     ­ Møc thu 0,05%/ gi¸ trÞ l« hµng ®îc kiÓm tra        ­ Møc thu tèi thiÓu kh«ng díi     300.000®                ­ Møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 10.000.000®         2. §èi víi l« hµng miÔn kiÓm tra:      CÊp giÊy thu theo møc thu lÖ phÝ. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­ BiÓu phô lôc sè 2: (lÖ phÝ)
 11. STT Tªn c¸c lo¹i lÖ phÝ Møc  thu( ®ång) I . LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn 1 §¨ng ký chøng nhËn chÊt lî   ng 100.000® hµng ho¸ 2 §¨ng ký s¶n xuÊt ph¬ng tiÖn ®o 100.000® 3 §¨ng ký nhËp khÈu ph¬ng tiÖn ®o 100.000® 4 §¨ng ký uû quyÒn kiÓm ®Þnh ph¬ng  100.000® tiÖn ®o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản