Thông tư 97/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
4
download

Thông tư 97/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 97/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 03/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 97/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 97/2003/TT-BTC ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2003 Söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 03/2003/TT-BTC ngµy 10/1/2003 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ kiÓm ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt lîng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn C¨n cø kho¶n 22, §iÒu 1 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng (sè 35/2002/QH10 ngµy 2/4/2002); C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 03/2003/TT-BTC ngµy 10/1/2003 quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ kiÓm ®Þnh vÒ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt lîng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn. Qua thêi gian thùc hiÖn vµ theo ®Ò nghÞ cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Bé C«ng nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm t¹i Th«ng t sè 03/2003/TT-BTC nªu trªn nh sau: 1. B·i bá kho¶n thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt lîng, an toµn kü thuËt ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2003/TT-BTC nªu trªn. 2. Söa ®æi ®iÓm 2, môc II Th«ng t sè 03/2003/TT-BTC vÒ tû lÖ (%) trÝch tiÒn phÝ thu ®îc ®Ó l¹i cho c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn nh sau: C¬ quan kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn cha ®îc NSNN cÊp kinh phÝ cho ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo NSNN ®Ó phôc vô viÖc thu phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn theo néi dung chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II Th«ng t sè 03/2003/TT-BTC nªu trªn. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §èi víi sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ kiÓm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m chÊt lîng, an toµn kü thuËt do c¸c c¬ quan KiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn ®· thu ®îc tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× ®îc tÝnh vµo sè thu cña ®¬n vÞ vµ ®îc quyÕt to¸n, sö dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản