Thông tư hướng dẫn số 15-TTLB/TCHQ/TC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
79
lượt xem
5
download

Thông tư hướng dẫn số 15-TTLB/TCHQ/TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn số 15-TTLB/TCHQ/TC về việc in ấn, cấp phát, quản lý và sử dụng ấn chỉ ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn số 15-TTLB/TCHQ/TC

 1. B TÀI CHÍNH-T NG C C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA QUAN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-TTLB/TCHQ/TC Hà N i , ngày 28 tháng 1 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN B C A T NG C C H I QUAN - B TÀI CHÍNH S 15-TTLB/TCHQ/TC NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯ NG D N VI C IN N, C P PHÁT, QU N LÝ VÀ S D NG N CH NGÀNH H I QUAN Căn c Pháp l nh K toán thông kê ngày 20 tháng 5 năm 1990. Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20 tháng 2 năm 1990. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 840/KTTH ngày 24 tháng 2 năm 1996 v vi c in n, phát hành, qu n lý và thanh quy t toán n ch c a ngành H i quan, B Tài chính và T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n c th như sau: A- QUY NNH CHUNG 1- T ng c c H i quan có trách nhi m nh n các lo i biên lai thu thu , thu ti n, thu phí, l phí, gi y n p ti n... T ng c c thu - B Tài chính c p phát s d ng úng ch c năng, n i dung c a t ng lo i ch ng t theo nhi m v ư c giao c a ngành H i quan. 2- T ng c c H i quan có trách nhi m t ch c in n, phát hành và qu n lý s d ng các lo i n ch dùng ph c v cho vi c qu n lý thu thu và các lo i thu khác liên quan n qu n lý hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và ho t ng nghi p v c a ngành H i quan theo úng Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Pháp l nh K toán th ng kê (có danh m c các lo i n ch kèm theo). 3- Vi c qu n lý các lo i n ch thu ư c c p phát và n ch c a ngành H i quan, T ng c c H i quan ph i th c hi n theo úng Pháp l nh K toán th ng kê c a Nhà nư c và Ch qu n lý n ch thu ban hành theo Quy t nh s 529 TC/Q ngày 22/12/1992 c a B Tài chính. 4- B Tài chính c p phát kinh phí in n ch hàng năm cho T ng c c H i quan theo nhu c u s d ng các lo i n ch trong công tác nghi p v c a ngành H i quan. B- QUY NNH C TH I- QUY NNH V VI C IN N PHÁT HÀNH 1- K ho ch in n các lo i n ch c a ngành H i quan hàng năm, T ng c c H i quan căn c vào nhu c u s d ng c a C c H i quan các t nh, thành ph , t ng h p k ho ch hi n v t và kinh phí c a năm sau, báo cáo g i B Tài chính ch m nh t vào ngày 15
 2. tháng 10 c a năm báo cáo B Tài chính c p phát các lo i n ch và kinh phí in n theo d toán năm ư c duy t. - i v i các lo i n ch bán thu ti n, căn c vào k ho ch s d ng, B Tài chính c p kinh phí m t l n luân chuy n cho các năm sau. T ng c c H i quan ch u trách nhi m b o toàn v n ã ư c c p và th c hi n thanh quy t toán hàng năm v i B Tài chính. N u nhu c u s d ng n ch tăng so v i kinh phí ư c duy t do thay i chính sách nên ph i thay i n i dung, ch t lư ng, m thu t c a các lo i n ch , T ng c c H i quan l p d toán b sung g i B Tài chính có căn c c p phát kinh phí k p th i. 2- Các lo i m u n ch thu c ph m vi ư c phép in c a ngành H i quan ph i có ký hi u riêng do T ng c c trư ng T ng c c H i quan duy t. ngăn ch n làm gi , l i d ng tr n l u thu m t s lo i n ch ph i ư c óng thành quy n có s nhN y quy n, s nhN y s và sê-ri do T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy nh. 3- qu n lý các lo i n ch ư c an toàn, n ch c a ngành H i quan ch ư c in các nhà in có tư cách pháp nhân và ư c T ng c c trư ng T ng c c H i quan cho phép. Khi in ph i có H p ng in theo m u ư c c p có thN m quy n duy t; in xong ph i th c hi n hu các b n k m, các s n phN m in th a, in th , in sai trư c khi thanh lý h p ng in có s ch ng ki n c a các bên liên quan. 4- T t c các lo i n ch c a ngành H i quan ưa ra s d ng ph i có thông báo phát hành c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. 5- Giá bán các lo i n ch bán thu ti n do T ng c c H i quan quy nh th ng nh t trong toàn ngành trên cơ s mb o bù p chi phí in n, qu n lý và phát hành. Chi phí qu n lý và phát hành (bao g m c thu ) ư c tính 25% trên giá bán các lo i n ch bán thu ti n. 6- Chi phí qu n lý và phát hành g m: - Chi phí kho tàng: Phương ti n c t gi , b o qu n. - Chi phí v n chuy n, b c x p. - Chi phí bao bì óng gói. - Chi phí tuyên truy n, qu n lý s d ng. - Chi phí do hao h t, thay i m u, rách nát không s d ng ư c ph i thanh hu . - Khen thư ng thành tích qu n lý, phát hành t t. - Chi phí thi t k m u. - N p thu phát hành theo Lu t thu . 7- Chi phí qu n lý và phát hành ư c phân chia như sau:
 3. + T ng c c H i quan: 20% + C c H i quan a phương: 5%. T ng c c H i quan ch u trách nhi m n p thu s n ch bán thu ti n cho toàn ngành. 8- Ti n phí qu n lý và phát hành ư c s d ng theo các n i dung sau: - N p thu phát hành theo Lu t thu . - Chi phí qu n lý, phát hành ã nói i m 6 m c này. Ph n còn l i chi b i dư ng cho ngư i tr c ti p làm công tác qu n lý n ch và qu phúc l i cho cán b công nhân viên trong ơn v . II- QUY NNH V C P PHÁT VÀ S D NG 1- T t c các lo i n ch ư c B Tài chính c p phát và n ch c a ngành H i quan in trư c khi c p phát u ph i làm th t c nh p kho và vào s k toán n ch , khi c p phát ra ph i làm y th t c c p phát m i ư c xu t kho. 2- Cán b lĩnh n ch ph i có gi y gi i thi u c a ơn v , khi nh n ph i ki m m t ng liên, t ng s , t ng quy n, t ng sê-ri, không ư c m bó. Cán b tr c ti p s d ng n ch khi n nh n n ch ph i có s nh n lĩnh n ch và thanh quy t toán n ch . 3- Các lo i biên lai thu , phí, l phí, gi y n p ti n b ng ti n m t, gi y n p ti n b ng chuy n kho n... trư c khi s d ng ph i óng d u c a ơn v H i quan ư c giao nhi m v tr c ti p thu ( óng d u phía trên, bên trái ch ng t thu) và s d ng theo úng ch c năng c a t ng lo i. 4- Nh ng lo i n ch nh p kho chưa có thông báo phát hành thì chưa ư c s d ng. 5- Các lo i ch ng t thu khi c p cho cán b tr c ti p thu m i l n không quá 02 quy n biên lai cùng lo i, cán b ư c giao thu lo i thu nào thì c p lo i biên lai thu ó. Không c p ti p biên lai cho cán b thu khi chưa thanh toán ti n thu theo l ch n p ti n ho c cán b b ình ch công tác hay ch chuy n công tác. 6- Khi s d ng các lo i n ch , cán b s d ng ph i th c hi n theo úng quy nh sau: - Ph i s d ng úng ch c năng c a t ng lo i n ch , ph i ghi y , rõ ràng theo các n i dung ã ư c in s n, ký ghi rõ h tên, không ư c tN y xoá, làm nhoè, nh u nát, t h ng ph i g ch chéo, không ư c xé r i mà ph i lưu t i quy n thanh toán v i ơn v. - Biên lai thu ti n ph i dùng t s nh n s l n, ph i dùng h t quy n m i ư c dùng quy n khác. - Khi vi t biên lai ph i vi t trư c m t ngư i n p ti n, có gi y than lót dư i liên 1, liên 2, liên 3 và liên 4 (n u có) khi vi t m t l n in sang liên khác.
 4. - Tu n kỳ theo quy nh, cán b , ơn v s d ng ch ng t thu ph i th c hi n vi c thanh toán biên lai thu thu v i C c H i quan t nh, thành ph . - i v i các lo i n ch bán thu ti n, vi c thanh toán C c H i quan t nh, thành ph nh kỳ tháng m t l n và T ng c c H i quan m i quý m t l n. - Các lo i n ch không còn giá tr s d ng, các lo i n ch ã s d ng h t th i h n lưu tr , các lo i n ch b hư h ng khi thanh hu ph i ư c phép c a T ng c c H i quan, riêng các ch ng t thu do B Tài chính c p ph i có quy t nh c a B Tài chính. - M i trư ng h p thu ti n thu , phí l phí, ti n ph t, và thu khác u ph i c p biên lai thu thu , biên lai thu ti n do T ng c c Thu phát hành. Ngư i n p ti n có quy n t ch i, không n p ti n khi phát hi n ch ng t thu không ph i do T ng c c Thu phát hành. - M i trư ng h p thu ti n bán n ch (lo i n ch bán thu ti n) u ph i c p hoá ơn do B Tài chính phát hành. III- KHO N CH 1- Cơ quan H i quan các c p nh t thi t ph i có kho ng n ch . 2- Kho n ch ph i m b o an toàn, xây d ng kiên c ch c ch n nơi cao ráo, ch ng ư c m i, m t, ch ng ư c chu t c n và có n i quy kho. 3- Có giá kê s p x p ngăn n p, th t t ng lo i, t ng sê-ri, ph i l p th kho thu n l i cho vi c b o qu n, c p phát, ki m tra, theo dõi, qu n lý. 4- Ph i có th kho n ch . Nghiêm c m th kho n ch kiêm nhi m các vi c như k toán n ch , k toán ti n thu , tr c ti p thu thu và tr c ti p bán các lo i n ch bán thu ti n. IV- K TOÁN N CH 1- Cơ quan H i quan các c p ph i có cán b làm công tác k toán n ch . Nghiêm c m: k toán n ch không ư c làm k toán thu , th kho n ch , tr c ti p thu ti n bán n ch và thu thu . 2- Nhi m v c a k toán n ch : -M các lo i s sách k toán n ch c a ngành H i quan in và n ch nh n B Tài chính c p phát, ph i ph n nh y , k p th i tình hình nh p, xu t. - i v i các lo i n ch bán thu ti n: Cơ quan H i quan các c p ph i m s chi ti t ph n nh s thu, chi v phí phát hành và báo cáo quy t toán v i cơ quan H i quan c p trên cùng v i báo cáo quy t toán tình hình qu khen thư ng ơn v , t n th t, s d ng n ch c a ơn v . - Hư ng d n ki m tra vi c ch p hành ch qu n lý s d ng n ch c a ngành in và các lo i ch ng t thu do B Tài chính c p phát c a các i tư ng s d ng.
 5. - ình kỳ vào 30/6 và 31/12 hàng năm, H i quan các t nh, thành ph t ch c ki m kê kho n ch . - Ngoài ra, k toán n ch t ng c p ph i th c hi n các nhi m v sau: * i v i T ng c c: + Ph i qu n lý c p phát các lo i n ch c a ngành in và t ch c nh n các lo i n ch ư c B Tài chính c p phát áp ng nhu c u qu n lý thu thu , thu khác liên quan n vi c qu n lý hàng hoá XNK và ho t ng nghi p v c a ngành H i quan trong c nư c. Theo dõi tình hình s d ng thanh quy t toán các lo i n ch c a ngành in và n ch ư c B Tài chính c p phát th c hi n ch báo cáo quy t toán v i B Tài chính. Ch ng t do B Tài c p phát quy t toán 6 tháng m t l n. Các lo i n ch c a ngành in quy t toán theo năm ư c chia ra các lo i n ch bán thu ti n và các lo i n ch c p phát không bán thu ti n. + L p k ho ch và xây d ng d toán in n các lo i n ch c a ngành H i quan và k ho ch nh n n ch c a B Tài chính. + Hư ng d n, ch o, ki m tra công tác k toán n ch các ơn v H i quan a phương. + Nghiên c u b sung và hoàn thi n ch k toán n ch c a ngành cho phù h p v i tình hình th c t và yêu c u qu n lý thu thu XNK, thu khác liên quan n vi c qu n lý hàng hoá XNK và nghi p v c a ngành H i quan. * i v i các C c H i quan t nh, thành ph : + Báo cáo T ng c c H i quan k ho ch s d ng n ch c a ngành và ch ng t ư c B Tài chính c p cho c năm và t ng quý t i a phương mình. + T ch c lĩnh, qu n lý, c p phát các lo i n ch c a ngành và ch ng t ư c B Tài chính c p phát cho các c a khN u và u m i do C c H i quan t nh, thành ph qu n lý. + N p ti n bán n ch thu ti n v T ng c c H i quan theo hàng tháng vào ngày 10 c a tháng sau. + Vi c thanh quy t toán các lo i n ch c a ngành và ch ng t thu do B Tài chính c p th c hi n theo quý. + Báo cáo k p th i v T ng c c H i quan v tình hình s d ng n ch c a ngành và ch ng t do B Tài chính c p phát, các v vi ph m v t n th t n ch và k t qu x lý các v vi ph m trong C c H i quan t nh, thành ph . * i v i các H i quan C a khN u + Báo cáo k ho ch s d ng n ch c a c a khN u c năm và t ng quý v C c H i quan t nh, thành ph .
 6. + Theo dõi vi c c p phát s d ng n t ng i và cán b s d ng n ch . + Thanh quy t toán các lo i n ch c a ngành và ch ng t do B Tài chính c p phát theo tháng. + N p ti n bán n ch v C c H i quan t nh, thành ph 15 ngày m t l n. + Báo cáo C c H i quan t nh, thành ph v tình hình s d ng n ch c a ngành và ch ng t do B Tài chính c p phát, các v vi ph m và k t qu x lý v t n th t các c a khN u và các i. - Ch ng t s sách k toán, báo cáo k toán n ch : + i v i ch ng t do B Tài chính c p phát th c hi n theo Quy t nh s 529 TC/Q ngày 22/12/1992 c a B Tài chính v ch qu n lý n ch thu . + i v i các lo i n ch c a ngành H i quan th c hi n Ch k toán thu xu t khN u, thu nh p khN u ban hành theo Quy t nh s 07/TCHQ-TC ngày 16/2/1993 c a T ng c c H i quan. - Tài li u k toán n ch c a ngành H i quan và ch ng t do B Tài chính c p phát ph i ư c lưu gi và b o qu n trong th i gian s d ng cũng như ã h t niên k toán ho c khi bàn giao theo úng ch k toán hi n hành c a Nhà nư c. V- QUY NNH V CH THANH HU N CH Các lo i n ch không còn giá tr s d ng, các lo i n ch ã s d ng h t th i h n lưu tr , các lo i n ch b hư h ng (k c lo i n ch m t ã thu h i l i) khi th c hi n thanh hu ph i theo các bư c sau: 1- Ph i có biên b n kèm theo b ng kê chi ti t g i T ng c c H i quan xin phép ư c thanh hu . - i v i các lo i biên lai thu , thu ti n th c hi n theo i u 17 c a Quy t nh s 529 TC/Q ngày 22/12/1992 c a B Tài chính v ch qu n lý n ch thu . - i v i n ch ngành H i quan ph i có b ng kê chi ti t g i T ng c c H i quan xin thanh hu lo i ư c óng thành quy n và có s nhN y quy n, nhN y s và sê-ri cũng ph i kê chi ti t t ng s , quy n, sê-ri. Khi có quy t nh c a T ng c c H i quan cho thanh hu , C c H i quan t nh, thành ph l p H i ng thanh hu g m: + i di n T ng c c H i quan (C c Ki m tra - Thu thu xu t nh p khN u, V K ho ch - Tài v ). + i di n S Tài chính t nh, thành ph . + Th trư ng ơn v C c H i quan t nh, thành ph . + Thanh tra H i quan a phương.
 7. + Trư ng phòng Ki m tra thu thu XNK a phương. + K toán và th kho n ch . 2- Vi c t ch c thanh hu ư c th c hi n t i C c H i quan t nh, thành ph . 3- K t thúc vi c thanh hu nêu trên ph i l p thành biên b n hu kèm theo các b ng kê chi ti t các lo i n ch thanh hu , các thành viên c a H i ng thanh hu ph i ki m tra, giám sát và ký vào biên b n thanh hu . Biên b n thanh hu ph i l p s b ng i cơ quan H i quan c p trên và các ơn v là thành viên trong H i ng thanh hu . VI. KI M TRA N CH B Tài chính và T ng c c H i quan có trách nhi m ki m tra vi c qu n lý s d ng n ch c a ngành H i quan theo k ho ch ki m tra hàng năm. Công tác ki m tra n ch g m các n i dung sau: 1- Ki m tra kho n ch , i chi u v i s sách k toán. 2- Ki m tra vi c m s sách và ghi chép s k toán. 3- Ki m tra th t c nh p, xu t kho. 4- Ki m tra vi c s d ng n ch . 5- Ki m tra vi c thanh toán n ch iv i u m i thu c ngành H i quan. 6- Ki m tra vi c lưu tr n ch . 7- Ki m tra vi c thanh hu n ch . 8- Ki m tra vi c in n ch . 9- Ki m tra tình hình lĩnh, bán và thanh toán ti n bán các lo i n ch bán thu ti n và vi c s d ng phí phát hành. 10- K t thúc ki m tra ph i l p biên b n ki m tra n i dung ã ti n hành ki m tra nh ng y u i m và thi u sót trong t ng n i dung ki m tra và xác nh rõ trách nhi m i v i ơn v và cá nhân có liên quan n thi u sót. Cu i cùng ki n ngh các bi n pháp c th xác th c quy nh th i gian ch n ch nh, kh c ph c t n t i báo cáo lên cơ quan c p trên. VII. X LÝ VI PH M CH QU N LÝ N CH 1- T ch c, cá nhân nào làm m t mát, hư h ng, bi n th n ch thu (t n th t n ch thu ) và n ch c a ngành H i quan thì b x lý theo chương VI và th c hi n theo chương VI, ph l c kèm theo chương VI c a ch qu n lý n ch ban hành kèm theo Quy t nh s 529 TC/Q ngày 22/12/1992 c a B Tài chính.
 8. 2- T ch c, cá nhân nào chi m d ng ho c xâm tiêu ti n bán n ch , ngoài vi c ph i n p s ti n ph i thanh toán còn b x lý: + Ph t ti n v i m c 2 l n quy nh lãi ti n g i qu ti t ki m không kỳ h n tính trên s ti n chi m d ng và th i h n chi m d ng k t ngày 11 tháng ti p sau. + Ngoài vi c ph t ti n còn ph i b x lý vi ph m hành chính như: khi n trách, c nh cáo, h b c lương, bu c thôi vi c. N u có tình ti t tăng n ng, có th truy c u trách nhi m hình s . C- I U KHO N THI HÀNH 1- T ng c c H i quan t ch c tri n khai th c hi n vi c in n, c p phát, qu n lý s d ng, thanh quy t toán các lo i n ch c a ngành và nh ng ch ng t do B Tài chính c p theo úng hư ng d n t i Thông tư này. 2- Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Bùi Duy B o Vũ M ng Giao ( ã ký) ( ã ký) PH L C DANH M C CÁC LO I N CH HƯ NG D N VI C IN N, C P PHÁT, QU N LÝ, S D NG N CH TRONG NGÀNH H I QUAN (Kèm theo Thông tư Liên b B Tài chính - T ng c c H i quan s 15/TTLB TC- TCHQ ngày 28/01/1997) STT Tên n ch Ký hi u Ghi chú A. Các lo i biên lai thu nh n c a T ng c c thu (B Tài chính) 1 Biên lai thu thu XK, thu NK CTT12A 2 Biên lai ph thu hàng XK, hàng NK CTT37 3 Biên lai thu thu XNK ti u ng ch biên gi i CTT34A 4 Biên lai thu tiêu th c bi t i v i hàng NK CTT46 5 Biên lai thu thu nh p CTT10 6 Biên lai thu l phí h i quan 01-LPHQ 7 Biên lai thu ti n CTT11 8 Gi y n p ti n b ng ti n m t CTT15B
 9. 9 Gi y n p ti n b ng chuy n kho n CTT16B 10 Hoá ơn kiêm phi u xu t kho 02BH B Các lo i n ch h i quan in n, phát hành I- n ch bán thu ti n 1 T khai hàng hoá xu t/nh p khN u HQ-96-KD-X 2 T khai hàng hoá xu t/nh p khN u HQ-96-KD-N 3 T khai hàng hoá xu t/nh p khN u HQ-96-GC-X 4 T khai hàng hoá xu t/nh p khN u HQ-96-GC-N 5 T khai hàng hoá xu t/nh p khN u HQ-96- T-X 6 T khai hàng hoá xu t/nh p khN u HQ-96- T-N 7 T khai hàng phi MD xu t khN u, nh p khN u HQ2-96 8 T khai hàng quá c nh HQ8C 9 T khai hàng mư n ư ng HQ8D 10 T khai hàng hoá XN ti u ng ch HQ-8E 11 T khai NK hành lý c a thuy n viên HQ7-TV 12 Phi u ki m hoá hàng phi MD NK HQ7- B 13 T khai tài s n di chuy n HQ-64 14 Gi y phép XNK hàng phi MD HQ-102 15 S theo dõi hành lý lái xe S-23 16 S theo dõi hành lý thuy n viên S-24 17 S theo dõi, qu n lý hàng gia công XNK GC-1A 18 S theo dõi qu n lý hàng gia công và u tư xu t GC-1B nh p khN u 19 S theo dõi qu n lý nguyên ph li u XNK GC-NL II- n ch c p phát không bán thu ti n a) Các lo i ch ng t s sách báo cáo k toán 1 Gi y thông báo thu TB/96 2 Gi y báo thu (H i quan bưu i n) HQ-27 3 Gi y báo n p l phí H i quan HQ 11/92 4 Gi y mi n gi m ti n thu t n th t HQ 20/92 5 Gi y tr l i thu HQ 18/92
 10. 6 L nh thu thu , thu ti n ph t HQ 17/92 7 Biên b n giao bán hàng HQ 14/92 8 Quy t nh ti n thư ng HQ 22/92 9 Gi y tr ti n thư ng HQ 4/92 10 B n thanh toán kinh phí ki m soát HQ 23/92 11 Phi u nh p kho HQ 31/92 12 Phi u xu t kho HQ 32/92 13 Phi u thu HQ 33/92 14 Phi u chi HQ 34/92 15 B ng kê ch ng t HQ 35/92 16 B ng t ng h p các b ng kê ch ng t HQ 36/92 17 S t ng h p các kho n thu n p t i h i quan c a 01-SKT-HQ khN u 18 S nh t ký, s cái 02-SKT-HQ 19 S theo dõi s d ng biên lai 03-SKT-HQ 20 S t ng h p tình hình biên lai 04-SKT-HQ 21 S theo dõi n ch không thu ti n 05-SKT-HQ 22 S theo dõi n ch thu ti n 06-SKT-HQ 23 S kho n ch 07-SKT-HQ 24 S thanh toán ti n bán n ch 08-SKT-HQ 25 S qu ti n m t 09-SKT-HQ 26 S theo dõi ti n g i 10-SKT-HQ 27 S giao nh n séc 11-SKT-HQ 28 S thanh toán v i i tư ng n p thu 12-SKT-HQ 29 S thanh toán v i i tư ng n p thu t m thu12a-SKT-HQ 30 S k toán chi ti t dùng chung cho các TK 13-SKT-HQ 31 S thu và s d ng l phí H i quan 14a-SKT-HQ 32 S t ng h p thu và s d ng l phí h i quan t i 14b-SKT-HQ T ng c c 33 S theo dõi c p l phí cho h i quan các t nh, 14c-SKT-HQ thành ph
 11. 34 S chi ti t thu vi ph m hành chính v HQ 15-SKT-HQ 35 S theo dõi hàng t m gi 16-SKT-HQ 36 S kho hàng t m gi 17-SKT-HQ 37 S theo dõi các kho n thu b ng ngo i t 18-SKT-HQ 38 S theo dõi ti n thu nh bưu i n thu h 01a-SKT-HQ 39 B ng t ng h p các kho n thu, n p t i HQ-CK 01-BCKT-HQ 40 B ng cân i tài kho n k toán thu 02-BCKT-HQ 41 B ng i chi u s ti n n p kho b c 03-BCKT-HQ 42 Báo cáo thu n p ngân sách b ng ngo i t 04-BCKT-HQ 43 Báo cáo s thu XK, thu NK và thu khác ã thu 05-BCKT-HQ theo chương c a MLNS 44 Báo cáo tình hình n thu 06-BCKT-HQ 45 Báo cáo quy t toán biên lai 07-BCKT-HQ 46 Báo cáo thu n p c p trên b ng ngo i t 08-BCKT-HQ 47 Báo cáo quy t toán n ch thu ti n 09-BCKT-HQ 48 Báo cáo quy t toán n ch không thu ti n 10-BCKT-HQ 49 Báo cáo ti n thư ng ch ng l u 11-BCKT-HQ 50 Báo cáo s n p ngân sách thu XK, NK ti u 12-BCKT-HQ ng ch 51 Báo cáo tình hình thu t m thu 13-BCKT-HQ 52 B ng i chi u n p chuyên thu 05a-BCKT-HQ 53 Gi y biên nh n HQ-20-BCKT-HQ 54 Gi y biên nh n kiêm phi u xu t kho hàng t m HQ-37-BCKT-HQ gi b) n ch ph c v công tác i u tra ch ng buôn l u 1 Biên b n VPHC v HQ HC-1 2 Biên b n khám phương ti n v n t i, v t theo HC-2 th t c hành chính 3 Biên b n khám ngư i theo th t c hành chính HC-3 4 Biên b n niêm phong, m niêm phong h i quan HC-4 5 Biên b n giao, nh n h sơ, tang v t VPHC v HC-5 H i quan
 12. 6 Biên b n làm vi c HC-6 7 Biên b n l y l i khai ban u HC-7 8 Quy t nh x ph t vi ph m hành chính v HQ HC-8 9 Quy t nh khám phương ti n v n t i, v t HC-9 theo th t c hành chính 10 Quy t nh t m gi tang v t, phương ti n VPHC HC-10 v H i quan 11 Quy t nh khám ngư i theo th t c HC HC-11 12 Quy t nh t m gi ngư i theo th t c HC HC-12 13 Quy t nh tr l i t do cho ngư i VPHC v h i HC-13 quan 14 Quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh x HC-14 ph t 15 B ng th ng kê tang v t, phương ti n VPHC t m HC-17 gi 16 Báo cáo t ng h p HC-18 17 Gi y m i HC-35 18 Bìa h sơ VPHC v h i quan KS-3 19 S theo dõi biên b n VPHC v HQ KS-1 20 H sơ cơ s KS-20 21 Th ng kê hàng hoá ngo i h i vi ph m KS-30 22 Th ng kê x lý t t ng KS-31 23 Th ng kê các v vi ph m KS-32 24 Th ng kê các v khám ngư i, phương ti n VT KS-33 25 L nh khám nhà KS-16 26 Biên b n khám nhà KS-17 c- n ch ph c v công tác giám sát-qu n lý 1 S ăng ký t khai nh p MD-1 2 S ăng ký t khai xu t MD-2 3 S nh n t khai nh p MD-3 4 S nh n t khai xu t MD-4 5 Gi y ti p nh n h sơ MD-5
 13. 6 Phi u g i h sơ MD-6 7 Bìa h sơ t u GQ-1 8 Phi u chuy n h sơ t u GQ-2 9 Tình hình t ng chuy n t u GQ-3 10 Gi y niêm phong HQ-1 11 T khai hành lý HQ-60/94
Đồng bộ tài khoản