intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
131
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 6/6/2000 của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Tæng côc H¶i quan - Bé ngo¹i giao sè 03/2001/TTLT- TCHQ- BNG ngµy 21 th¸ng 06 n¨m 2001 bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 03/2000/TTLT- TCHQ-BNG ngµy 06/06/2000 cña Tæng côc H¶i quan vµ Bé Ngo¹i giao híng dÉn thi hµnh §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh sè 210/1999/Q§-TTg ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi ng êi ViÖt Nam ë níc ngoµi - C¨n cø §iÒu 5 QuyÕt ®Þnh sè 210/1999/Q§-TTg ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi ViÖt Nam ë níc; - C¨n cø ý kiÕn cña Phã Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 861/VPCP- KTTH ngµy 07/03/2001 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. Tæng côc H¶i quan vµ Bé Ngo¹i giao híng dÉn bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngµy 06/06/2000 nh sau: I. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm b, môc 2 phÇn I Th«ng t liªn tÞch 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG nh sau: X¸c nhËn cña C¬ quan mêi lµ x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n cña Thñ trëng C¬ quan Nhµ níc ViÖt Nam (nãi t¹i ®iÓm a, môc 2, phÇn I) hoÆc cña ngêi ®îc Thñ trëng C¬ quan Nhµ níc ViÖt Nam nãi trªn uû quyÒn. Danh môc ®å dïng c¸ nh©n ®îc t¹m nhËp khÈu miÔn thuÕ ph¶i ®îc ®Ýnh kÌm V¨n b¶n x¸c nhËn mêi vµ lµ mét bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña v¨n b¶n x¸c nhËn mêi. II. Söa l¹i (-) thø 1, ®iÓm 1, môc A, phÇn II Th«ng t liªn tÞch sè 03/2000/ TTLT-TCHQ-BNG nh sau: Thêi h¹n t¹m nhËp khÈu miÔn thuÕ xe «t« ®îc thùc hiÖn nh sau: - §èi víi ngêi cã thêi gian lµm viÖc t¹i ViÖt Nam tõ 12 th¸ng ®Õn 24 th¸ng th× thêi h¹n ®îc t¹m nhËp khÈu miÔn thuÕ xe «t« chËm nhÊt lµ 06 th¸ng tríc khi hÕt h¹n. - §èi víi ngêi cã thêi gian lµm viÖc t¹i ViÖt Nam tõ trªn 24 th¸ng trë lªn th× thêi h¹n ®îc t¹m nhËp khÈu miÔn thuÕ xe «t« chËm nhÊt lµ 12 th¸ng tríc khi hÕt h¹n. III. Söa l¹i (-) thø 2, ®iÓm 1, môc B, phÇn II Th«ng t liªn tÞch 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG nh sau: Trªn c¬ së Danh môc ®å dïng c¸ nh©n ®îc t¹m nhËp khÈu miÔn thuÕ ®· ®îc C¬ quan Nhµ níc ViÖt Nam nãi t¹i ®iÓm b, môc 2, phÇn I x¸c nhËn, H¶i quan cöa khÈu lµm thñ tôc t¹m nhËp khÈu miÔn thuÕ vµ theo dâi trõ lïi theo quy ®Þnh. IV. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2