Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
89
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 30/1/2003 của về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   l i ª n   t Þ c h   b é   c « n g   a n   ­   b é   t µ i   c h Ý n h   ­   b é   n é i   v ô   ­   B é   l a o  ®éng th¬ng binh vµ x∙ héi sè 03/2004/TTLT­BCA­BTC­BNV­ B L § T B X H   n g µ y   0 4   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 4   h í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   Q u y Õ t  ® Þ n h   s è   2 2 / 2 0 0 3 / Q § ­ T T g ,   n g µ y   3 0 / 0 1 / 2 0 0 3   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h  phñ  vÒ chÕ ®é ®èi víi c¸n bé, chiÕn sÜ lùc lîng C«ng an  nh©n d©n trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc,  ch¨m sãc, kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®Êu tranh víi  ®èi tîng bÞ nhiÔm HIV/AIDS Thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   22/2003/Q§­TTg,   ngµy   30/01/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  quy   ®Þnh   chÕ   ®é   ®èi   víi   c¸n   bé,   chiÕn   sÜ   lùc   lîng   C«ng   an   nh©n   d©n   trùc   tiÕp   lµm   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc,   ch¨m   sãc,   kh¸m   ch÷a bÖnh vµ   ®Êu tranh víi  ®èi tîng bÞ  nhiÔm HIV/AIDS,   liªn  tÞch  Bé  C«ng  an  ­  Bé  Tµi  chÝnh  ­ Bé  Néi  vô  ­ Bé   Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi h íng dÉn thùc hiÖn nh   sau: I. ChÕ ®é phô cÊp 1. §èi tîng ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp: C¸n bé  y tÕ, qu¶n gi¸o, c¸n bé  gi¸o dôc vµ  d¹y nghÒ,  Trëng ph©n tr¹i, Trëng ph©n khu, trinh s¸t, c¶nh s¸t b¶o   vÖ  c«ng t¸c t¹i c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬  së  gi¸o  dôc, trêng gi¸o dìng vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm líp trong c¸c   trêng   gi¸o   dìng   thuéc   lùc   lîng   C«ng   an   nh©n   d©n   thêng  xuyªn (hµng ngµy) trùc tiÕp tiÕp xóc víi nh÷ng  ®èi tîng  bÞ nhiÔm HIV/AIDS t¹i c¸c ®¬n vÞ nãi trªn. 2. Møc phô cÊp:  ­ Møc 120.000 ®ång/ngêi/th¸ng: ¸p dông ®èi víi ®èi t­ îng nªu t¹i  ®iÓm 1 Môc I Th«ng t liªn tÞch nµy  ®ang c«ng  t¸c t¹i c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, tr­ êng gi¸o dìng cã  tû  lÖ  ph¹m nh©n, tr¹i viªn, häc sinh bÞ  nhiÔm HIV/AIDS tõ 10% trë lªn. ­ Møc 100.000 ®ång/ngêi/th¸ng: ¸p dông ®èi víi ®èi t­ îng nªu t¹i  ®iÓm 1 Môc I Th«ng t liªn tÞch nµy  ®ang c«ng  t¸c t¹i c¸c tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, tr­ êng gi¸o dìng cã  tû  lÖ  ph¹m nh©n, tr¹i viªn, häc sinh bÞ  nhiÔm HIV/AIDS díi 10% . Tû   lÖ   ph¹m   nh©n,   tr¹i   viªn,   häc   sinh   bÞ   nhiÔm  HIV/AIDS  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  sè  lîng  ®èi tîng  ®∙  ®îc  c¬  quan y tÕ  dù  phßng cÊp tØnh n¬i  ®¬n vÞ  tró   ®ãng xÐt 
  2. 2 nghiÖm,   x¸c   nhËn   bÞ   nhiÔm   HIV/AIDS   trªn   tæng   sè   ph¹m  nh©n, tr¹i viªn, häc sinh cã  mÆt  ë   ®¬n vÞ  t¹i thêi  ®iÓm  b¸o c¸o. 3. Nguyªn t¾c chi tr¶: Møc phô  cÊp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 Môc I Th«ng t  liªn  tÞch nµy chØ  ®îc chi tr¶ cho c¸n bé, chiÕn sÜ  trong thêi  gian trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸o dôc, ch¨m sãc,  kh¸m   ch÷a  bÖnh   cho   ®èi   tîng   bÞ   nhiÔm   HIV/AIDS  (díi   ®©y  gäi t¾t lµ thêi gian lµm c«ng viÖc ®îc hëng phô cÊp). 4. C¸ch tÝnh tr¶: Møc  phô  cÊp  nãi trªn   ®îc chi  tr¶ cïng  kú  l¬ng hµng  th¸ng.  Trêng  hîp   ®èi  tîng  ®îc hëng  chÕ   ®é  phô  cÊp (nªu  t¹i  ®iÓm 1 Môc I) lµm c«ng viÖc  ®îc hëng phô  cÊp kh«ng  trän th¸ng th× c¸ch tÝnh chi tr¶ nh sau: ­ NÕu lµm c«ng viÖc  ®îc hëng phô  cÊp cã  thêi gian tõ  16 ngµy trë lªn/th¸ng th× ®îc hëng 100% møc phô cÊp. ­ NÕu lµm c«ng viÖc ®îc hëng phô cÊp cã thêi gian díi  16 ngµy/th¸ng th× ®îc hëng 50% møc phô cÊp. I I .   C h Õ   ® é   v µ   t h ñ   t ô c ,   h å   s ¬   g i ¶ i   q u y Õ t   c h Õ   ® é   ® è i  víi c¸n bé, chiÕn sÜ C«ng an nh©n d©n bÞ nhiÔm HIV/ AIDS trong khi thi hµnh nhiÖm vô 1. C¸n bé, chiÕn sÜ C«ng an trong khi lµm nhiÖm vô bÞ  téi ph¹m tÊn c«ng mµ  da hoÆc niªm m¹c cña hä  bÞ  tiÕp xóc   trùc   tiÕp   víi   m¸u   hoÆc   dÞch   sinh   häc   cña   ®èi   tîng   bÞ  nhiÔm HIV/AIDS (ph¬i nhiÔm víi HIV) th×   ®¬n vÞ  trùc tiÕp  qu¶n lý  c¸n bé, chiÕn sÜ   ®ã  ph¶i lËp biªn b¶n x¶y ra sù  viÖc (do Thñ  trëng  ®¬n vÞ  hoÆc  ®¹i diÖn chÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng n¬i x¶y ra sù  viÖc ký,   ®ãng dÊu)  ®Ó  l u vµo hå  s¬;  ®ång thêi tæ chøc cho c¸n bé, chiÕn sÜ   ®ã   ®Õn c¬  quan y  tÕ ®Ó xÐt nghiÖm chÈn ®o¸n nhiÔm HIV. ChÕ ®é ®èi víi c¸n bé, chiÕn sÜ C«ng an bÞ ph¬i nhiÔm  HIV thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh  ®èi  víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc bÞ ph¬i nhiÔm HIV. 2. C¸n bé, chiÕn sÜ thuéc ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm 1 Môc  II Th«ng t  liªn tÞch nµy khi cã  kÕt luËn chÝnh thøc cña  c¬  quan y tÕ  cã  thÈm quyÒn bÞ  nhiÔm vi rót HIV (kÕt qu¶  xÐt nghiÖm lµ  d¬ng tÝnh) th×   ®îc hëng chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  nh sau: ­ §îc ®¬n vÞ bè trÝ c«ng viÖc phï hîp. ­ §îc  u tiªn kh¸m, ch÷a bÖnh,  u tiªn cung cÊp thuèc  ®iÒu trÞ  kh¸c, t¹i c¸c c¬  së  y tÕ  cña Nhµ  níc vµ  cña Bé 
  3. 3 C«ng an;  ®îc cÊp thuèc  ®iÒu trÞ   ®Æc hiÖu, thuèc n©ng cao  thÓ  tr¹ng, thuèc  ®iÒu trÞ  c¸c bÖnh nhiÔm trïng c¬  héi do  HIV/AIDS g©y ra, theo híng dÉn cña Bé Y tÕ. ­ §îc hëng nguyªn l¬ng vµ  c¸c kho¶n phô  cÊp, båi d ­ ìng kh¸c  ®ang hëng (nÕu cã) trong thêi gian kh¸m,  ®iÒu  trÞ bÖnh. ­ §îc hëng chÝnh s¸ch bÖnh binh khi  ®ñ   ®iÒu kiÖn quy   ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  28/CP ngµy 29/4/1995 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña  Ph¸p   lÖnh   ¦u   ®∙i   ngêi   ho¹t   ®éng   c¸ch   m¹ng,   liÖt   sÜ   vµ  gia  ®×nh liÖt sÜ, th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t  ®éng  kh¸ng chiÕn, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng. ­ Khi tõ  trÇn  ®îc  ®Ò  nghÞ  xÐt c«ng nhËn liÖt sÜ  theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  28/CP ngµy 29/4/1995 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh ¦u ®∙i ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, liÖt sÜ vµ  gia  ®×nh liÖt sÜ, th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t  ®éng  kh¸ng chiÕn, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng. 3.   Thñ   tôc,   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   gi¶i   quyÕt   chÕ   ®é   bÖnh  binh, xÐt c«ng nhËn liÖt sÜ ®èi víi c¸n bé, chiÕn sÜ C«ng  an nh©n d©n bÞ nhiÔm HIV/AIDS nªu t¹i ®iÓm 1 môc II Th«ng  t liªn tÞch nµy. a)   Thñ   tôc,   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   gi¶i   quyÕt   chÕ   ®é   bÖnh  binh: ­ Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  bÖnh binh do C«ng  an c¸c cÊp trùc tiÕp qu¶n lý  c¸n bé, chiÕn sÜ  bÞ  nhiÔm  HIV/AIDS lËp, b¸o c¸o vÒ Bé C«ng an, gåm cã:  +   Biªn   b¶n   x¶y   ra   sù   viÖc   (nªu   t¹i   ®iÓm   1   Môc   II  Th«ng t liªn tÞch nµy). + PhiÕu xÐt nghiÖm vµ  kÕt luËn cña c¬  quan y tÕ  n¬i  xÐt nghiÖm HIV/AIDS. + PhiÕu c¸ nh©n.  + Biªn b¶n gi¸m ®Þnh bÖnh tËt. ­ C¨n cø hå s¬ ®Ò nghÞ cña C«ng an c¸c cÊp nãi ë phÇn  trªn, Bé  C«ng an xem xÐt, cÊp giÊy chøng nhËn bÖnh binh,  phiÕu   trî   cÊp   bÖnh   binh   cho   c¸n   bé,   chiÕn   sÜ   vµ   gi¶i  quyÕt quyÒn lîi bÖnh binh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc II  PhÇn C Th«ng t liªn tÞch sè 16/1998/TTLT­BL§TBXH­BQP­BCA,  ngµy 25/11/1998 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi ­  Bé  Quèc phßng ­ Bé  C«ng an híng dÉn mét sè   ®iÓm vÒ  viÖc  c«ng nhËn vµ  gi¶i quyÕt quyÒn lîi  ®èi víi liÖt sÜ  vµ  gia  ®×nh liÖt sÜ, th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh  th¬ng  binh, bÖnh binh. b) Thñ tôc, hå s¬ ®Ò nghÞ xÐt c«ng nhËn liÖt sÜ: 
  4. 4 ­ Hå s¬ ®Ò nghÞ xÐt c«ng nhËn liÖt sÜ: +   Biªn   b¶n   x¶y   ra   sù   viÖc   (nªu   t¹i   ®iÓm   1   Môc   II  Th«ng t liªn tÞch nµy). + PhiÕu xÐt nghiÖm vµ  kÕt luËn cña c¬  quan y tÕ  n¬i  xÐt nghiÖm HIV/AIDS. + PhiÕu c¸ nh©n. + BÖnh  ¸n  ®iÒu  trÞ   vµ  giÊy  chøng  tö  cña bÖnh  viÖn,  bÖnh   x¸   hoÆc   trung   t©m   y   tÕ   n¬i   c¸n   bé,   chiÕn   sÜ   ch÷a  trÞ. Trêng hîp tõ  trÇn t¹i gia  ®×nh, ngoµi bÖnh ¸n  ®iÒu  trÞ  ph¶i cã  thªm x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng  n¬i c tró vÒ trêng hîp tö vong. + GiÊy  b¸o  tö  do Thñ   trëng C«ng  an cÊp  tØnh,  thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng hoÆc cÊp t¬ng ®¬ng ký. + GiÊy chøng nhËn vÒ  th©n nh©n cña c¸n bé, chiÕn sÜ  ®îc  ®Ò  nghÞ  xÐt c«ng nhËn liÖt sÜ  do Uû  ban nh©n d©n cÊp   x∙, phêng n¬i th©n nh©n c tró lËp.  ­ C¬  quan trùc tiÕp qu¶n lý  c¸n bé, chiÕn sÜ  lu gi÷  01 bé  hå  s¬  vµ  cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ  bµn giao hå  s¬   ®Ò nghÞ  c«ng nhËn liÖt sÜ  vµ gi¶i quyÕt quyÒn lîi liÖt sÜ  cho Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi n¬i gia  ®×nh liÖt   sÜ  c tró, cho  ®Õn khi gi¶i quyÕt xong quyÒn lîi cho liÖt  sÜ. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé  C«ng an cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm  ®Þnh tû  lÖ   ®èi   tîng  nhiÔm   HIV/AIDS   hiÖn   ®ang   qu¶n   lý,   giam   gi÷   trong tõng tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬  së  gi¸o dôc, tr ­ êng gi¸o dìng vµ  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ   ®é   ®èi  víi c¸n bé, chiÕn sÜ  C«ng an theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  liªn tÞch nµy. 2.   Trªn   c¬   së   tû   lÖ   ®èi   tîng   nhiÔm   HIV/AIDS   trong  tõng tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬ së gi¸o dôc, tr êng gi¸o  dìng  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh,  ®Þnh kú  06 th¸ng mét lÇn Thñ  trëng  C«ng an c¸c  ®¬n vÞ,  ®Þa ph¬ng cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé  C«ng an quyÕt  ®Þnh sè  lîng c¸n bé, chiÕn sÜ   ®îc hëng chÕ  ®é  phô  cÊp  ë  tõng tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, c¬  së  gi¸o  dôc, trêng gi¸o dìng. 3. Nguån chi tr¶ chÕ   ®é  phô  cÊp cho c¸n bé, chiÕn sÜ  C«ng an bÞ  nhiÔm HIV/AIDS theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy  do nguån ng©n  s¸ch  nhµ  níc cÊp trong dù  to¸n chi thêng  xuyªn   hµng   n¨m   cña   Bé   C«ng   an.   Riªng   kinh   phÝ   ®Ó   thùc  hiÖn chÕ   ®é  n¨m 2003, Bé  C«ng an thèng nhÊt víi Bé  Tµi  chÝnh ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ cÊp bæ sung.
  5. 5 4. C¸n bé, chiÕn sÜ  lùc lîng C«ng an nh©n d©n trong  khi   lµm   nhiÖm   vô   bÞ   téi   ph¹m   tÊn   c«ng   mµ   bÞ   nhiÔm   HIV/AIDS   hoÆc   trong  qu¶n   lý,   gi¸o   dôc,   ch¨m   sãc,   kh¸m,  ch÷a bÖnh víi  ®èi tîng nhiÔm  HIV/AIDS   ë  c¸c tr¹i giam,  tr¹i   t¹m   giam,   c¬   së   gi¸o   dôc,   trêng   gi¸o   dìng  mµ   bÞ  nhiÔm   HIV/AIDS   tríc   ngµy   QuyÕt   ®Þnh   sè   22/2003/Q§­TTg,   ngµy   30/01/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  cã   hiÖu  lùc  th×  còng  ®îc gi¶i  quyÕt  chÕ   ®é  bÖnh binh,  liÖt  sÜ  quy   ®Þnh  t¹i Môc II Th«ng t liªn tÞch nµy. 5. Th«ng t  liªn tÞch  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy   ®¨ng  C«ng b¸o.  C¸c  chÕ   ®é  quy   ®Þnh  t¹i Th«ng  t liªn tÞch nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2003. 6.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò  nghÞ  c¸c  ®¬n vÞ,  ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ  Bé  C«ng an ­ Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  Néi vô  ­ Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙  héi ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản