Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung các xã được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/1/1994 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội - Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch cña Bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi - bé Tµi chÝnh Sè 04/2001/TTLT-BL§TBXH - BTC ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 Híng dÉn bæ sung c¸c x· ®îc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/LB-TT ngµy 25/1/1994 cña Liªn Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh Thùc hiÖn ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 5610/VPCP - VX ngµy 25/12/2000, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt nh sau: 1. Bæ sung vµo phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 02/LB -TT ngµy 25/1/1994 cña Liªn Bé Lao ®éng-Th ¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh danh s¸ch c¸c x· ®îc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt (Phô lôc kÌm theo). 2. §èi tîng ¸p dông, møc phô cÊp vµ c¸ch tÝnh tr¶ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/LB -TT ngµy 25/1/1994 nãi trªn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  2. 2 danh s¸ch Bæ sung c¸c x· biªn giíi, h¶i ®¶o hëng chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt (KÌm theo Th«ng t Sè 04/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh) Sè TØnh Tªn x·, huyÖn Møc phô TT cÊp ®Æc biÖt I TØnh Hµ Giang 1/ HuyÖn XÝn MÇn: - Pµ VÇy sñ 50% - ChÝ Cµ 50% - Nµn XØn 50% 2/ HuyÖn Hoµng Su Ph× - ThÌn Chu Phin 50% - Pè Lå 50% 3/ HuyÖn VÞ Xuyªn - Lao Ch¶i - XÝn Ch¶i 50% - Thanh §øc 50% - Thanh Thuû 50% - Minh T©n 50% 4/ HuyÖn Qu¶n B¹ 50% - T¶ V¸n - Cao M· Pê 50% - B¸t §¹i S¬n 50% 5/ HuyÖn Yªn Minh 50% - Phó Lòng - Th¾ng Mè - Na Khª 50% 6/ HuyÖn §ång V¨n 50% - Sñng Lµ 50% - Xµ Ph×n - Lòng T¸o 50% - Lòng Có 50% - Phè C¸o 50% 7/ HuyÖn MÌo V¹c 50% - XÝn C¸i 50% 50% II TØnh Lai Ch©u 1/ HuyÖn Mêng TÌ: - Mï c¶ 50% - Thu Lòm 50% - Pa VÖ Sñ 50% - Mêng Toong 50% - SÝn ThÇu 50% 2/ HuyÖn S×n Hå - Pa TÇn 50% - NËm Ban
  3. 3 3/ HuyÖn Mêng Lay 50% - Mêng M¬n - Nµ H× 30% 4/ HuyÖn Phong Thæ 30% - Ma Li Ch¶i - Pa V©y Sö 50% - Må S× San 50% - T«ng Qua L×n 50% - Mï Sang 50% - B¶n Lang 50% - Sin Suèi Hå 30% 5/ HuyÖn §iÖn Biªn 30% - Mêng Nhµ - Mêng Pån - Thanh Ch¨n 30% - Thanh Hng 30% - Thanh Lu«ng 30% - Thanh Na 30% 30% 30% III TØnh Kiªn Giang 1/ HuyÖn ®¶o Phó Quèc - D¬ng T¬ 30% - D¬ng §«ng 30% - Gµnh DÇu 30% 2/ ThÞ x· Hµ Tiªn. - Mü §øc 30% - Tiªn H¶i 30% 3/ HuyÖn Kiªn L¬ng: - Phó Mü 30% - VÜnh §iÒu 30% - T©n Kh¸nh Hoµ 30% - Hßn NghÖ 30% - S¬n H¶i 30% 30%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản