Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT về việc hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý do Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT

  1. B CÔNG AN-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA CHÍNH-B Y T VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/TTLT-BCA-BTC- Hà N i , ngày 24 tháng 2 năm 2003 BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B CÔNG AN - TÀI CHÍNH - Y T S 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2003 HƯ NG D N CÔNG TÁC QU N LÝ, CHĂM SÓC, I U TRN, TƯ V N NGƯ I BN T M GIAM, PH M NHÂN, TR I VIÊN, H C SINH BN NHI M HIV/AIDS TRONG NHÀ T M GI , TR I T M GIAM, TR I GIAM, CƠ S GIÁO D C, TRƯ NG GIÁO DƯ NG DO B CÔNG AN QU N LÝ th c hi n t t công tác qu n lý, chăm sóc, i u tr , tư v n ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS trong nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng do B Công an qu n lý theo quy nh c a pháp lu t, liên b : Công an, Tài chính, Y t th ng nh t hư ng d n m t s n i dung sau: I. V CÔNG TÁC QU N LÝ NGƯ I BN T M GIAM, PH M NHÂN, TR I VIÊN, H C SINH BN NHI M HIV/AIDS 1. Khi ki m tra s c kho ti p nh n vào nhà t m gi , tr i t m gia, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh ph i khai báo rõ ti n s s d ng ma tuý, m i dâm và HIV/AIDS, riêng các trư ng h p trong di n có nguy cơ lây nhi m HIV/AIDS cao (nghi n hút, tiêm chích ma tuý, m i dâm ) u ph i xét nghi m máu phát hi n HIV. Nh ng trư ng h p có k t qu HIV dương tính thì nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng l p h sơ b nh án riêng theo dõi, qu n lý và th c hi n các bi n pháp c n thi t khác nh m ngăn ch n, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. 2. i v i ngư i b t m giam thì vi c b trí giam gi ph i tuân theo kho n 1, kho n 2 i u 15 Quy ch v t m gi , t m giam (ban hành kèm theo Ngh nh s 89/1998/N -CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph ). i v i ngư i nhi m HIV/AIDS là ph m nhân, tr i viên, h c sinh thì không nh t thi t ph i b trí thành i qu n lý, c i t o, h c t p, ch a b nh riêng. 3. Nghiêm c m vi c tung tin th t thi t v tình tr ng nhi m HIV/AIDS trong nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; ưa tin bàn lu n vô căn c v tình tr nh b nh HIV/AIDS ngư i khác. Nghiêm c m ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh xăm tr , quan h tình d c (tr trư ng h p ư c g p v , ho c ch ng theo quy nh c a pháp lu t), s d ng các ch t gây nghi n, bơm kim tiêm trái phép trong nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo
  2. dư ng. Nghiêm c m ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS có hành vi gây lây nhi m cho ngư i khác ho c e do gây lây nhi m cho ngư i khác dư i b t kỳ hình th c nào. 4. Khi i u chuy n ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS n nơi giam gi m i ph i bàn giao h sơ, b nh án, tài li u có liên quan cho ơn v ti p nh n ti p t c theo dõi, qu n lý. Khi ưa ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS n b nh vi n, cơ s y t khám và i u tr , cán b y t nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ph i trao i và cung c p các thông tin v tình tr ng b nh t t c a ngư i ư c ưa n v i bác s chuyên khoa c a b nh vi n, cơ s y t nơi nh n i u tr bi t có k ho ch qu n lý, i u tr . 5. i v i ph m nhân, tr i viên b nhi m HIV/AIDS ư c gi i quy t cho g p v ho c ch ng trong th i gian 24 gi theo quy nh c a pháp lu t thì tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c có trách nhi m tư v n h có bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. 6. i v i ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV chuy n sang giai o n AIDS n u i u ki n, tiêu chuNn quy nh c a pháp lu t thì Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam, Giám c Cơ s giáo d c, Hi u trư ng Trư ng giáo dư ng l p h sơ ngh c p có thNm quy n t m ình ch thi hành án, t m ình ch thi hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; ngh gi m th i h n ch p hành án ph t tù, gi m th i h n ch p hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i m c b nh hi m nghèo. i v i ngư i b t m giam b nhi m HIV chuy n sang giai o n AIDS mà ph m các t i không thu c lo i t i c bi t nghi m tr ng, không có kh năng ph m t i m i, không gây tr ng i cho vi c i u tra, truy t , xét x thì Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam l p h sơ báo cáo cơ quan th lý ( i u tra, truy t , xét x ) xem xét thay i bi n pháp ngăn ch n: Giao cho gia ình b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. 7. Hai tháng trư c khi ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS h t th i h n ch p hành quy t nh thi hành án, th i h n ưa vào cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng tr v nơi cư trú, Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam, Giám c Cơ s giáo d c, Hi u trư ng Trư ng giáo dư ng có trách nhi m thông báo cho ngư i ph trách trung tâm y t c p huy n nơi ph m nhân, tr i viên, h c sinh ó v cư trú bi t ch ng qu n lý và tư v n cho h cũng như gia ình h . i v i ngư i b t m giam b nhi m HIV/AIDS ư c thay i bi n pháp ngăn ch n t m giam b ng bi n pháp ngăn ch n khác ho c ư c tr t do theo quy nh c a pháp lu t thì Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho ngư i ph trách trung tâm y t c p huy n nơi ngư i b t m giam v cư trú cũng như gia ình h bi t ch ng qu n lý và tư v n cho h . 8. Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam, Giám c Cơ s giáo d c, Hi u trư ng Trư ng giáo dư ng có trách nhi m thông báo cho cán b tr c ti p qu n lý như y t , giáo d c, trinh sát, tr c tr i, qu n giáo, giáo viên ch nhi m bi t ngư i b nhi m HIV/AIDS thu c ph m vi mình qu n lý.
  3. Cán b , chi n s , công nhân viên công tác nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ư c phân công theo dõi, qu n lý, chăm sóc, i u tr , tư v n cho ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS không ư c phân bi t i x và ph i tuy t i gi bí m t cho h , không trao i v i ngư i không có trách nhi m. II. V CÔNG TÁC CHĂM SÓC, I U TRN, TƯ V N CHO NGƯ I BN T M GIAM, PH M NHÂN, TR I VIÊN, H C SINH BN NHI M HIV/AIDS 1. Ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV nhưng chưa có bi u hi n c a AIDS thì không áp d ng ch ch a b nh, nhưng nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ph i thư ng xuyên theo dõi di n bi n tâm lý và ph i h p v i Trung tâm y t qu n, huy n, th tr n, th xã, thành ph thu c t nh nơi g n nh t theo dõi s c kho , làm t t công tác tư v n, giúp ngư i ó hi u và phòng tránh lây truy n sang ngư i khác. Các trung tâm y t qu n, huy n, th tr n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có trách nhi m ph i h p v i nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng theo dõi s c kho , tư v n cho ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh b nhi m HIV/AIDS và xét nghi m máu phát hi n nhi m HIV/AIDS khi ư c ngh . 2. Trư ng h p ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh nhi m HIV ã giai o n bi u hi n lâm sàng b nh AIDS thì ư c khám và ch a b nh t i b nh vi n, b nh xá c a tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng. Ch ăn u ng, c p phát thu c, b i dư ng do y t tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ch nh theo b nh lý. Ti n thu c ch a b nh ư c chi theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 12/TTLB: N i v - Qu c phòng - Tài chính - Y t - Lao ng - Thương binh và Xã h i ngày 20/12/1993 hư ng d n th c hi n ch ăn, m c, , t ch c phòng, ch a b nh, phòng ng a tai n n lao ng, b nh ngh nghi p cho ph m nhân; Thông tư liên t ch s 01/TTLB: Y t - N i v - Qu c phòng ngày 02/3/1994 hư ng d n th c hi n ch ăn, m c, , sinh ho t, t ch c phòng, ch ng d ch b nh, khám, ch a b nh cho ngư i b t m gi , t m giam; ngoài ra còn ư c chi theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 51/2002/TTLT-BTC-BYT c a B Tài chính và B Y t ngày 03/6/2002 hư ng d n n i dung và m c chi c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. Cán b y t , Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam, Giám c Cơ s giáo d c, Hi u trư ng Trư ng giáo dư ng ph i ch p hành nghiêm ch nh quy nh chuyên môn v chuNn oán và i u tr nhi m HIV/AIDS theo Quy t nh s 1451/2000/Q -BYT ngày 08/5/2000 và Quy t nh s 2557/Q ngày 26/12/1996 c a B trư ng B Y t và th c hi n t t công tác d phòng ph c p tránh lây chéo và tránh lây nhi m HIV khi chăm sóc và i u tr ngư i b nh HIV/AIDS. 3. Trong trư ng h p ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh nhi m HIV/AIDS m c b nh nhi m trùng cơ h i th n ng, ngoài kh năng i u tr c a b nh vi n, b nh xá c a nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng thì ư c ưa n b nh vi n, cơ s y t c a Nhà nư c i u tr . N u h m c b nh nhi m trùng cơ h i thu c chuyên khoa nào thì chuyên khoa ó ph i nh n i u tr . Nghiêm c m vi c t ch i khám, ch a b nh cho ngư i b nhi m HIV/AIDS. Kinh phí khám, ch a b nh do nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng thanh toán v i cơ s khám, ch a b nh. Kinh phí này do ngân sách nhà
  4. nư c c p. Nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có trách nhi m b o v , canh gi ngư i b nhi m HIV/AIDS do ơn v mình qu n lý ang i u tr t i cơ s khám, ch a b nh. 4. i v i nh ng tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có s ngư i b nhi m HIV/AIDS cao thì có th ư c b sung thêm m t s giư ng b nh. B Công an căn c vào tình hình th c t quy t nh s giư ng b nh này. 5. Khi có ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh nhi m HIV/AIDS t vong thì vi c khám nghi m t thi, x lý m u v t và mai táng thi hài ph i tuân th các quy nh t i Quy t nh s 2557/Q -BYT ngày 26/12/1996 và quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành i v i t ng lo i i tư ng. Trư ng h p ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh nhi m HIV/AIDS t vong mà nguyên nhân ư c xác nh trên lâm sàng và xét nghi m là do AIDS thì không ph i trưng c u giám nh pháp y. Kinh phí cho vi c chôn c t do ngân sách nhà nư c c p, bao g m: M t quan tài b ng g thư ng, m t b qu n áo m i và 4m v i li m, rư u ho c c n làm v sinh khi li m xác, hương, n n và 1 kho n ti n b ng 100 kg g o t lo i trung bình (theo th i giá tr trư ng t i a phương) chi phí cho vi c t ch c chôn c t. Ngoài ra, còn ư c chi hương, hoa, n n thăm vi ng, chi h tr làm công tác v sinh phòng d ch theo m c chi t i Thông tư s 128/1999/TT-BTC ngày 26/10/1999 c a B Tài chính. 6. Trư ng Nhà t m gi , Giám th Tr i t m giam, Giám th Tr i giam, Giám c Cơ s giáo d c, Hi u trư ng Trư ng giáo dư ng ph i thư ng xuyên t ch c các bi n pháp thông tin, giáo d c, truy n thông ngư i b t m giam, ph m nhân, tr i viên, h c sinh hi u và th c hi n các bi n pháp phòng, tránh lây truy n HIV/AIDS, ưa vi c giáo d c phòng, ch ng nhi m HIV/AIDS vào n i dung giáo d c thư ng xuyên c a nhà t m gi , tr i t m giam, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng. III. T CH C TH C HI N Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n vư ng m c, các ơn v , a phương ph n ánh k p th i v B Công an, B Tài chính, B Y t có hư ng d n b sung. Lê Th Ti m Ph m M nh Hùng Vũ Văn Ninh ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản