intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
100
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn Þ ch B a n  t æ  ch øc  ­ c¸n b é  ch Ý n h  p h ñ  ­  é    t B lao ® é n g  ­ th¬ n g  binh  v µ  x∙ h é i ­ b é  t µi c h Ý n h  s è  06/1998/TTLT­T C C P­B L § T B X H­B T C  n g µ y  20    th¸ng  10 n¨ m  1998 H í ng d É n   th ù c hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  s è  83/1998/Q§­T T g  n g µ y 15­4­1998  c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  c h Õ  ® é  ti Ò n l¬ n g   µ   v p h ô  c Ê p   è i víi ®  c¸c th µ nh viªn H é i ® å n g  q u ¶ n  tr Þ,   B a n  Ki Ó m  s o¸t æ n g  C « n g    T ty n h µ  n íc v µ   d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc ® é c  l Ë p  u y  m «  lín n q Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 83/1998/Q§­TTg  µy  4­ ng 15­ 1998  ña  ñ  ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Õ     Òn ¬ng  µ  ô  Êp  i  íic¸c thµnh    éi  Ch ph v ch ®é ti l v ph c ®è v     viªn H ®ång  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     tr   Ki so¸tTæng C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ   nh níc®éc  Ëp    l quy    ín,   Þch  m« l   Liªnt Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé     b Ch ph   Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi, é  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn      X∙    T   B h  th   nh sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g:  § C¸c  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ vµ  µnh    tr   th viªn Ban  Ó m     Ki so¸tTæng   C«ng    µ  íc thµnh  Ëp  ty nh n   l theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  03­ ng 07­ 1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c Th t   ph v doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   ®éc  Ëp quy    íncã  µnh  Ëp Héi ®ång  l  m« l   th l    qu¶n  Þ,gå m: tr   ­Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ; tr ­Thµnh      viªnchuyªn tr¸chHéi ®ång       qu¶n  Þ(trõTæng  tr     Gi¸m  c); ®è ­Thµnh      viªnkiªm  Öm  éi ®ång  nhi H  qu¶n  Þ; tr ­Thµnh      viªnBan  Ó m   Ki so¸t. II. h u y Ó n  x Õ p  l¬ n g  C 1.Nguyªn  ¾c    t chuyÓn  Õp ¬ng: x l Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnchuyªn tr¸chcña  éi ®ång      H  qu¶n  trÞ (trõTæng     Gi¸m  c)  µ  µnh    ®è v th viªnBan  Ó m     Ki so¸tTæng  C«ng    µ  íc tynh n   vµ doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    ín®ang  Õp ¬ng  nh n   l  m« l   x l theo thang ¬ng,   l   b¶ng ¬ng  dông  l ¸p  trong c¸c doanh     nghiÖp,b¶ng ¬ng    l chøc  ô  Çu  ö, d©n  vb c  cö,b¶ng ¬ng    ¹ch c«ng    l c¸c ng   chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh  ù     h ch s nghiÖp,b¶ng ­   l ¬ng  ùcl ng vò  l  î   trang ®Ò u   èng  Êt chuyÓn  Õp  µo    ¹ch  éc b¶ng    th nh   x v c¸c ng thu   l ng  µnh  Ýnh  ¬h ch (01) ban  µnh  Ìm    h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íicña  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m   c«ng chøc,  viªnchøc  µnh  Ýnh  ù    h ch s nghiÖp  µ  ùcl ng vò  v l  î   trang; ­  Öc  Vi chuyÓn  Õp   õ  ¹ch, bËc,  Ö   è  x t ng   h s møc   ¬ng  Ön  ëng  µo  l hi h v ng¹ch,bËc ¬ng  íiph¶ic¨n  vµo  Þ  Ý c«ng  Öc  ¶m   Ö m     l m    cø  v tr   vi ® nhi trong Héi    ®ång qu¶n  Þvµ    Èn  tr   tiªuchu nghiÖp  ô    ¹ch c«ng  v c¸cng   chøc  Ban    do  Tæ chøc 
  2. 2 c¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph ban  µnh. Kh«ng  h   chuyÓn ngang møc  ¬ng  l chøc  ô    v l∙nh ®¹o  Ön  ëng  µo  ¹ch,bËc ¬ng  íi; hi h v ng   l m ­ Nh÷ng  êigi÷bËc ¬ng  Ön  ëng  õ3    ng     l hi h t   n¨m  ëlªn, × cø  n¨m  tr       3  th (trßn  36 th¸ng)® îc xÕp    bËc, thêigian     lªn1     cßn  ¹ ® îc b¶o u  li     l cho  Çn  ©ng  Ëc  ln b sau: ­Nh÷ng  êihëng  ô  Êp  © m       ö,th× møc  ô  Êp  © m       ng   ph c th niªnt¸ c     i ph c th niªn t¸ cö  îctÝnh    i®  chuyÓn  sang  êigian:3  th     n¨m (trßn36    th¸ng)m ét  Ëc    Õp    b ®Ó x vµo  ¹ch,bËc ¬ng  íi; ng   l m §èi víiChñ   Þch  éi  ng     t H ®å qu¶n  Þ sau    ∙  Õp ¬ng  tr   khi ® x l chuyªn m«n   theo  ¹ch,bËc  ng   c«ng  chøc  µ   Ö   è  m h s møc  ¬ng  éng  ô  Êp  l c ph c chøc  ô v theo  ph©n   ¹  éi  ng  lo iH ®å qu¶n  Þ  Én  Êp  ¬n  Ö   è  tr v th h h s møc  ¬ng  Ëc  l b 2/2  ña  c Tæng  Gi¸m  c  ®è (hoÆc  Gi¸m  c)  ïng doanh  ®è c   nghiÖp  ×  îccéng  th ®   thªm  Ö   h sè chªnh  Öch  l cho  b»ng  Ö   è  h s møc ¬ng  Ëc    ña  l b 2/2 c Tæng  Gi¸m  c  ®è (hoÆc   Gi¸m  c). ®è §èivíithµnh       viªnchuyªn tr¸chcña  éi ®ång      H  qu¶n  Þ sau    ∙  Õp ­ tr   khi® x l ¬ng chuyªn  m«n  theo  ¹ch,bËc  ng   c«ng chøc  µ   Ö   è  m h s møc  ¬ng  éng  ô  l c ph cÊp chøc  ô  v theo  ©n  ¹ Héi ®ång  ph lo i     qu¶n  ÞvÉn  Êp  ¬n  Ö   è  tr   th h h s møc ¬ng  l bËc  cña  ã  2/2  Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è (hoÆc  ã  Ph Gi¸m  c)  ïng  ®è c doanh  nghiÖp  th×  îc céng  ®  thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch  l cho b»ng  Ö   è  h s møc  ¬ng  Ëc    ña  l b 2/2 c Phã Tæng  Gi¸m  c  ®è (hoÆc  ã Ph Gi¸m  c). ®è ­  ÷ng  êi ®ang  ëng  Ö   è  Nh ng   h h s møc  ¬ng l 8,2  îc ®iÒu  ng  µ    ®  ®é v bæ nhiÖ m  µm  ñ  Þch  éi ®ång  l Ch t H  qu¶n  ÞTæng  tr   C«ng    µ  ícth× ® îcb¶o u  tynh n       l h Ö   è  s møc  ¬ng  vµ  ô  Êp  © m     i ö  Õu  ã),kh«ng  ëng  ô  l 8,2  ph c th niªn t¸  (n c   c h ph cÊp  chøc  ô    o  ña  ñ   Þch  éi ®ång  v l∙nh®¹ c Ch t H  qu¶n  Þ theo  tr   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 83/1998/Q§­ TTg  µy  4­ ng 15­ 1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 2.C¸ch    chuyÓn  Õp ¬ng: x l a) C¸n  é, c«ng    b  chøc  íckhi® îcbæ   Ö m   µm  µnh    tr       nhi l th viªnchuyªn tr¸ch     Héi ®ång    qu¶n  Þ (trõTæng   tr     Gi¸m  c)  µ  µnh    ®è v th viªnBan  Ó m     Ki so¸tTæng   C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    ín®ang  Õp ¬ng  nh n   l  m« l   x l chøc  ô  Çu  ö,d©n  ö  vb c  c theo  b¶ng ¬ng  l quy  nh  ¹ NghÞ   Õt  è  ®Þ ti  quy s 35/NQ/ UBTVQHK9   µy  5­ ng 17­ 1993  ña  û   c U ban  êng  ô  èc  éi,Quy Õt  nh  è  th v Qu h   ®Þ s 69/Q§­   µy  5­ TW ng 17­ 1993  ña  c Ban  Ý    Trung  ng  µ  B th ¬ v NghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ,tr ckhichuyÓn  Õp  Êy h Ö   è  c Ch ph   í     x l   s møc ­ l ¬ng  Ön  ëng  õ®i  Ö   è  ô  Êp  hi h tr   h s ph c chøc  ô    o  îcthiÕtkÕ   v l∙nh®¹ ®     trong h Ö     sè  møc  ¬ng  ña  l c chøc  ô    o  v l∙nh ®¹ theo  b¶ng  ô  ôc ban  µnh  Ìm  ph l   h k theo  Th«ng   µy, h Ö   è  t n   s møc  ¬ng  l cßn  ¹ ® îc chuyÓn  Õp  µo  Ëc  Çn  Êt cã  l    i x vbg nh   h Ö   è  s møc ¬ng ¬ng  ¬ng  ña    ¹ch thuéc b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  l t ® c c¸cng     l h ch (01). V Ý   ô    d 1: ¤ng NguyÔn  V¨n  Chñ   Þch  û   A,  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ang  ® xÕp  Ö   è  h s møc ¬ng    l 7,3 quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 25/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  cña  Ýnh  ñ  õ  Ch ph t th¸ng  1994, ® îc bæ   Ö m   µm  ñ   Þch  éi  ng  10­    nhi l Ch t H ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt.ViÖc  h ® bi   chuyÓn  Õp ¬ng  i víi x l ®è     «ng    A ® îcthùc hiÖn        nh sau: ­ LÊy  Ö   è    h s møc ¬ng    õh Ö   è  ô  Êp  l 7,3 tr   s ph c chøc  ô    o  ÕtkÕ   v l∙nh®¹ thi   trongh Ö   è    s møc ¬ng l chøc  ô  ©n  ö  µ1,1: vd c l  7,3 ­1,1 =       6,2
  3. 3 H Ö   è  s møc  ¬ng  l cßn  ¹ lµ 6,2  l i   chuyÓn  Õp  µo  Ëc    Ö   è    x v b 5, h s 6,26  ña  c ng¹ch chuyªn viªncao  Êp       c (01001),b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh    l h ch (01). ­ Tõ    th¸ng10­   1994  n   ®Õ th¸ng10­   1997    n¨m  ®ñ 3  ¤ng  ® îcn©ng  bËc  A    1  l ng    Ëc    Ö   è  ¬ lªnb 6,h s 6,67. Thêigian n©ng  Ëc ¬ng  Çn      bl l sau  ña  c ¤ng  ® îctÝnh  õth¸ng10­ A    t    1997. b) C¸n  é, c«ng    b  chøc  íckhi® îcbæ   Ö m   µm  µnh    tr       nhi l th viªnchuyªn tr¸ch     Héi ®ång    qu¶n  Þ (trõTæng   tr     Gi¸m  c)  µ  µnh    ®è v th viªnBan  Ó m     Ki so¸tTæng   C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    ín®ang  Õp  nh n   l  m« l   x møc   l ng  ¬ chøc  ô  v theo  b¶ng ¬ng    l viªnchøc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ, tr c khichuyÓn  c Ch ph   í     xÕp  Êy h Ö   è  l   s møc ¬ng  Ön  ëng  õ®i  Ö   è  ô  Êp  l hi h tr   h s ph c chøc  ô    o  ­ v l∙nh®¹ ® îc thiÕtkÕ       trong  møc  ¬ng  l chøc  ô  v theo  b¶ng  ô  ôc ban  µnh  Ìm  ph l   h k theo  Th«ng   µy.H Ö   è  tn   s møc ¬ng l cßn  ¹ ® îcchuyÓn  Õp  µo  Ëc  Çn  Êt cã  l    i x vbg nh   h Ö   è  s møc ¬ng ¬ng  ¬ng  ña    ¹ch thuéc b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  l t ® c c¸cng     l h ch (01). V Ý   ô    d 2:¤ng  Çn  Tr V¨n  Gi¸m  c  B,  ®è doanh  nghiÖp  ¹ng    ang  Õp  Ö   h I,® x h sè møc  ¬ng  l 6,03  õ  t th¸ng  1995, ® îc bæ   Ö m   µm  µnh    11­    nhi l th viªn chuyªn  tr¸chHéi  ng    ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt.ViÖc  h ® bi   chuyÓn  Õp ­ x l ¬ng  i víi ®è     ¤ng  ® îcthùc hiÖn    B      nh sau: ­ LÊy  Ö   è    h s møc ¬ng  l chøc  ô  v 6,03  õh Ö   è  ô  Êp  tr   s ph c chøc  ô  ÕtkÕ   v thi   trongh Ö   è    s møc ¬ng  µ0,8. l l  6,03 ­0,8 =       5,23. H Ö   è  s møc ¬ng  l cßn  ¹ lµ5,23  l    i chuyÓn  Õp  µo  Ëc    Ö   è  x v b 2, h s 5,23  ña  c ng¹ch chuyªn cao  Êp      c (01001). Thêigian n©ng  Ëc ¬ng  Çn      bl l sau  ña  c ¤ng  ® îctÝnh  õth¸ng11­ B    t    1995. c) C¸n  é, c«ng    b  chøc  íckhi® îcbæ   Ö m   µm  µnh    tr       nhi l th viªnchuyªn tr¸ch     Héi ®ång    qu¶n  Þ (trõTæng   tr     Gi¸m  c)  µ  µnh    ®è v th viªnBan  Ó m     Ki so¸tTæng   C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    ín®ang  Õp  nh n   l  m« l   x møc   l ng  ¬ theo  b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  l h ch (01)th× gi÷nguyªn h Ö   è        s møc ¬ng  Ön  ­ l hi h ëng. d) C¸n  é, c«ng    b  chøc  íckhi® îcbæ   Ö m   µm  µnh    tr       nhi l th viªnchuyªn tr¸ch     Héi ®ång    qu¶n  Þ (trõTæng   tr     Gi¸m  c)  µ  µnh    ®è v th viªnBan  Ó m     Ki so¸tTæng   C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    ín®ang  Õp ¬ng  nh n   l  m« l   x l ë    ¹ch  éc khu  ùc  µnh  Ýnh, sù  c¸c ng thu   vh ch   nghiÖp  ng  nh kh«ng  éc b¶ng ­ thu   l ¬ng  µnh  Ýnh  h ch (01) ban  µnh  Ìm    h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ,th× c¨n cø  µo  ¹ch,bËc ¬ng  Ön  ëng    c Ch ph       v ng   l hi h ®Ó chuyÓn  xÕp  µo  ¹ch,bËc ¬ng ¬ng  v ng   l t øng  éc b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  thu   l h ch (01). V Ý   ô    d 3: ¤ng  µng  Ho V¨n  kü    Ýnh, m∙  ¹ch  C,  s ch   ng 13094,bËc    Ö   è    7, h s møc  ¬ng  l 4,94  õ th¸ng 12­ t    1995, ® îc bæ   Ö m   µm  µnh       nhi l th viªnchuyªn tr¸ch   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  µ  íc h¹ng  Æc   Öt th×  Öc  nh n   ® bi   vi chuyÓn  xÕp ¬ng  i víi l ®è     ¤ng    îcthùc hiÖn    C®     nh sau: Chuy Ón   Õp  µo  ¹ch, bËc  ¬ng  x v ng   t øng  µ chuyªn    Ýnh  l  viªn ch (01002),   bËc    Ö   è  7,h s møc ¬ng  l 5,03. Thêigian n©ng  Ëc ¬ng  Çn      bl l sau  ña  c ¤ng    îctÝnh  õth¸ng12­ C®   t    1995. ®)  C¸n  é,c«ng  b  chøc  íckhi® îcbæ   Ö m   µm  µnh    tr       nhi l th viªnchuyªn tr¸ch     Héi ®ång    qu¶n  Þ (trõTæng   tr     Gi¸m  c)  µ  µnh    ®è v th viªnBan  Ó m     Ki so¸tTæng  
  4. 4 C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    ín®ang  Õp ¬ng  nh n   l  m« l   x l theo b¶ng ¬ng  l chuyªn m«n, nghiÖp  ô, thõa  µnh  ôc  ô    v  h ph v ë c¸c  doanh  nghiÖp  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  c Ch phñ, th×  cø  µo  ¹ch,bËc ¬ng  Ön  ëng      c¨n  v ng   l hi h ®Ó chuyÓn  Õp  µo  ¹ch, x v ng   bËc ¬ng ¬ng  l t øng  éc b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  thu   l h ch (01). V Ý   ô    µ   Çn  Ö   d 4: B Tr L Ng,  kinh tÕ    Ýnh  Ëc    Ö   è    viªn ch b 4, h s møc  ¬ng  l 4,10  õ th¸ng 3­ t    1996, ® îc bæ   Ö m   µm  µnh       nhi l th viªn chuyªn tr¸ch Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr Tæng   C«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 90/TTg  ×  Öc  th vi chuyÓn  Õp ¬ng  i víi µ   x l ®è     Ng.  îcthùc hiÖn    B ®    nh sau: Chuy Ón   Õp  µo  ¹ch, bËc  ¬ng  x v ng   t øng  µ chuyªn    Ýnh  l  viªn ch (01002),   bËc    Ö   è  4,h s møc ¬ng  l 4,19. Thêigian n©ng  Ëc ¬ng  Çn      bl l sau  ña  µ   c B Ng.  îctÝnh  õth¸ng3­ ®  t    1996. e) C¸n  é, c«ng    b  chøc  íckhi® îcbæ   Ö m   µm  µnh    tr       nhi l th viªnchuyªn tr¸ch     Héi ®ång    qu¶n  Þ (trõTæng   tr     Gi¸m  c)  µ  µnh    ®è v th viªnBan  Ó m     Ki so¸tTæng   C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    ín®ang  Õp ¬ng  nh n   l  m« l   x l theo  b¶ng ¬ng  ùc l ng  ò  l l  î v trang  ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  ngµy  5­ 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ,th× lÊy h Ö   è  c Ch ph       s møc ¬ng  Ön  ëng  l hi h chiacho    h Ö   è  s chªnh  Öch  ÷a  Òn ¬ng  ña  ùc l ng  ò  l gi ti l c l  î v trang  víitiÒn ¬ng  ña  so    l c hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  theo b¶ng  ô  ôc ban  µnh  Ìm  ph l   h k theo  Th«ng    µy. tn   H Ö   è  s møc ¬ng  Ýnh  îctheo phÐp  l t ®    chiatrªnchuyÓn  Õp  µo  Ëc  Çn  Êt    x vbg nh   cã  Ö   è  h s møc  ¬ng ¬ng  ¬ng  ña    ¹ch  éc  l t ® c c¸c ng thu b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  l h ch (01). V Ý   ô    d 5: ¤ng  V¨n  sÜ   Lª  T,  quan  ©n  i,cÊp  Ëc  îng t¸tõ th¸ng 4­ qu ®é   b th         1996, h Ö   è    s møc  ¬ng    îc bæ   Ö m   µm  µnh    l 5,9,®   nhi l th viªn chuyªn tr¸ch Héi    ®ång qu¶n  Þ Tæng   tr   C«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg. ViÖc    chuyÓn  Õp ¬ng  i víi x l ®è    ¤ng  ® îcthùc hiÖn    T      nh sau:  LÊy  Ö   è  h s møc ¬ng  ©n  µ m   îng t¸chiacho  Ö   è  l qu h th       h s chªnh  Öch  ÷a l gi   tiÒn ¬ng  ña  ùc l ng vò  l c l  î   trang so  íitiÒn l ng  ña  µnh  Ýnh  ù    v   ¬ c h ch s nghiÖp  µ l  5,9:1,2 =      4,91. LÊy  Ö   è  h s møc ¬ng  Ýnh  îcë    µ4,91  l t ®   trªnl   chuyÓn  Õp  µo  Ëc  h Ö   x v b 1  sè  4,92,ng¹ch chuyªn viªncao  Êp         c (01001). Thêigian n©ng  Ëc ¬ng  Çn      bl l sau  ña  c ¤ng    îctÝnh  õth¸ng4­ T. ®   t    1996. 3.§èivíi      chuyªn viªngióp viÖc  éc biªnchÕ   ña  éi ®ång       thu     c H  qu¶n  Þ® ­ tr   îc chuyÓn  Õp ¬ng  µo  ¹ch,bËc ¬ng    x l v ng   l theo b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  l h ch (01)   ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 25/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph III.P h ô  c Ê p  c h ø c  v ô  v µ  p h ô  c Ê p  tr¸ch n hi Ö m :   1.Ph ©n  ¹ Héi ®ång    lo     i qu¶n  Þ: tr ­ Lo¹iI:Héi  ng       ®å qu¶n  Þ cña    tr   c¸c doanh nghiÖp  îc xÕp  ¹ng  Æc   ®  h ® biÖttheo    quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 185/TTg  µy  3­ ng 28­ 1996  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ; ph
  5. 5 ­  ¹iII  éi  ng  Lo   :H ®å qu¶n  Þ cña  tr   Tæng  C«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  ®Þnh  90/TTg  µy  3­ ng 7­ 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ, nhng  c Th t   ph   kh«ng    iÒu  ®ñ ® kiÖn  Õp  ¹ng  Æc   Öt; x h ® bi ­ Lo¹iII   éi ®ång      IH  : qu¶n  Þ cña  tr   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp  nh n   l quy   m« líncã  µnh  Ëp  éi  ng    th l H ®å qu¶n  Þ,nhng  tr   kh«ng    iÒu  Ön  Õp  ¹ng  ®ñ ® ki x h ® Æc   Öt. bi 2. Møc   ô  Êp    ph c chøc  ô  víimøc  ¬ng  èithiÓu  v so    l t  theo  ©n  ¹  éi ph lo iH   ®ång qu¶n  Þ® îcquy  nh    tr     ®Þ nh sau: Chøc  danh H Ö   è  ô  Êp s ph c Lo¹iI   Lo¹iII   Lo¹iII  I Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ tr 1,1 0,9 0,7 Thµnh viªn chuyªn    tr¸ch Héi  ng    ®å qu¶n  0,8 0,6 0,5 trÞ Thµnh    viªnBan  Ó m     Ki so¸tchuyªn tr¸ch   0,6 0,4 0,3 3.Møc  ô  Êp    ph c tr¸chnhiÖ m:   C¸c  µnh    th viªn kiªm  Ö m   ña  éi  ng  nhi c H ®å qu¶n  Þ ® îc hëng  ô  Êp  tr     ph c tr¸ch nhiÖm     theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  c ChÝnh  ñ  íi ph v  møc  èng  Êt lµ0,3 so  íi th nh       v   møc ¬ng  èi Óu. l t  thi 4.Trêng  îp ® îccéng    h    thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch: l ­ §èivíiChñ   Þch  éi ®ång       t H  qu¶n  Þ sau    ∙  tr   khi® chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo   híng dÉn  ¹ ®iÓ m     ôc    µ  éng  ô  Êp    ti   2, m IIv c ph c chøc  ô v theo quy  nh  ¹ m ôc   ®Þ ti   II  ãitrªnm µ   I     tæng  Ö   è  n h s møc ¬ng  éng  ô  Êp  l c ph c chøc  ô  Én  Êp  ¬n  Ö   v v th h h sè  møc  ¬ng  Ëc  l b 2/2  ña  c Tæng   Gi¸m  c  ®è (hoÆc   Gi¸m  c)  ïng  ®è c doanh  nghiÖp  ×  îc céng  th ®   thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch  l cho b»ng  Ö   è  h s møc  ¬ng  Ëc  l b 2/2 cña    Tæng  Gi¸m  c  ®è (hoÆc  Gi¸m  c). ®è V Ý   ô    d 6: ¤ng  µo  ©n  nguyªn Phã  § Xu X,    Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng   C«ng    ty thµnh  Ëp  l theo  Quy Õt  nh  ®Þ 91/TTg  µy  3­ ng 7­ 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph ® îcbæ   Ö m   µm  ñ   Þch  éi ®ång    nhi l Ch t H  qu¶n  Þ cña  tr   Tæng  C«ng    îcxÕp  ty®   h¹ng  Æc   Öt.C¨n  vµo  Ö   è  ® bi   cø  h s møc  ¬ng  Ön  ëng, ¤ng    ∙  îc xÕp  l hi h   X® ®   bËc    Ö   è  2,h s 5,23,ng¹ch chuyªn viªncao  Êp         c theo híng dÉn    µ  ëng  ô      trªnv h ph cÊp  chøc  ô  ñ  Þch  éi ®ång  v Ch t H  qu¶n  Þlµ1,1. tr     Tæng  Ö   è  h s møc ¬ng  éng  ô  Êp  l c ph c chøc  ô  ña  v c ¤ng  lµ:6,33 (5,23+  X        1,1),thÊp  ¬n  Ö   è    h h s møc  ¬ng  Ëc  cña  l b 2/2  Tæng  Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  h¹ng  Æc   Öt(7,06).   Ëy  ® bi     v ¤ng  ® îccéng  Nh X    thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch  l b¶o u  l lµ:7,06 ­6,33 =         0,73. ­ §èivíic¸c thµnh           viªnkh¸c cña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ (trõTæng  tr     Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c)  ®è sau    ∙  khi® chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo  íng dÉn  ¹ ®iÓ m     ôc   h  ti  2, m IIvµ  éng  ô  Êp   c ph c chøc  ô  v theo quy  nh  ¹ m ôc  I ãitrªnm µ   ®Þ ti   II      tæng  Ö   è  n hs møc ¬ng  éng  ô  Êp  l c ph c chøc  ô  Én  Êp  ¬n  Ö   è  v v th h h s møc ¬ng  Ëc    ña  l b 2/2 c
  6. 6 Phã Tæng  Gi¸m  c  ®è (hoÆc  ã  Ph Gi¸m  c)  ïng doanh  ®è c   nghiÖp  ×  îccéng  th ®   thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch  l cho b»ng  Ò   è  h s møc  ¬ng  Ëc  l b 2/2  ña  ã   c Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è (hoÆc  ã  Ph Gi¸m  c). ®è V Ý   ô    µ   d 7: B Nguy Ôn  Þ   gi¸m  c  Th H,  ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  ,® îc bæ   h II    nhiÖ m   µm  û     éi ®ång  l U viªnH   qu¶n  Þ Tæng   tr   C«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  ®Þnh  è s 90/TTg  µy  3­ ng 7­ 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. C¨n  vµo  Ö   è  c Th t   ph   cø  hs møc ¬ng  Ön  ëng  µ  íng dÉn  Õp ¬ng  ¹ Th«ng   µy,Bµ     îcxÕp  Ëc  l hi h vh   x l t i tn   H ®   b 6, h Ö   è    s 4,75  ¹ch  ng chuyªn    Ýnh  viªn ch (01002) vµ  ëng  ô  Êp   h ph c chøc  ô  v thµnh  viªn chuyªn    tr¸ch theo  ©n   ¹  éi  ng    ph lo iH ®å qu¶n  Þ  tr Tæng   C«ng    ty 90/TTg  µ0,6. l  Tæng  Ö   è  h s møc ¬ng  éng  ô  Êp  l c ph c chøc  ô  ña  µ     µ:5,35  v c B Hl  (4,75 +    0,6), Êp  ¬n  Ö   è   th h h s møc ¬ng  Ëc    ña  ã  l b 2/2 c Ph Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  C«ng  ty90/TTg    (6,03).   Ëy  µ     îccéng    v B H®   Nh thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch  µ6,03 ­ 5,35  l l     = 0,68. ­ C¸c  êng  îp  îc céng    tr h®  thªm  Ö   è  h s chªnh  Öch  ãi trªnth×  l n    qu¸  ×nh tr   n©ng  Ëc ¬ng  Õp  b l ti theo  îc trõ dÇn  µo  Ö   è  ®   v h s chªnh  Öch  l cho  n     ®Õ khi kh«ng  cßn  Ö   è  h s chªnh  Öch  ÷a. l n V Ý   ô    êng  îp  µ   d 8: Tr h B NguyÔn  Þ     Th H nªu    Ý   ô    Õu   îc n©ng  ë v d 7, n ®  bËc ¬ng    Ö   è  l lªnh s 5,03  × h Ö   è  th   s chªnh  Öch  l chØ  cßn    ×:6,03    0,4 v   ­ (5,03+    0,6)=    0,4. IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T 1. C¸c    Tæng  C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp quy    nh n   l  m« línc¨n cø  µo  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy  Ëp danh    vh  t i tn l   s¸ch (mÉu  Ìm    k theo)chuyÓn    xÕp ¬ng  i víic¸c thµnh    l ®è       viªnchuyªn tr¸chvµ      Ban  Ó m     ña  éi ®ång  Ki so¸tc H   qu¶n  Þ göi Bé   tr     qu¶n  ýngµnh  ®èivíic¸c doanh  l  (      nghiÖp  éc  é   thu B qu¶n  ý)l  hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ®èi víic¸c ¬ (      doanh  nghiÖp  éc  a   ¬ng  thu ®Þ ph qu¶n  ý)vµ  öi vÒ   l   g   Liªn Bé    xem   Ðt,tho¶ x    thuËn  íckhicã  Õt ®Þnh  Õp ¬ng. tr     quy   x l 2. Kinh  Ý      Òn l ng  µ  ô  Êp  i víi   µnh    éi ®ång    ph chitr¶ti  ¬ v ph c ®è     th c¸c viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Ó m     îctÝnh  µo  tr   Ki so¸t®   v qu¶n  ýphÝ  ña  l  c doanh nghiÖp. 3.Kho¶n  ô  Êp    ph c chøc  ô  µ  Ö   è  v v h s chªnh  Öch  l quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  ®Þ t i 2  ®iÓ m     ôc    ña  4, m IIc Th«ng   µy  õphô  Êp  t n (tr   c tr¸chnhiÖ m   i  íithµnh      ®è v   viªn kiªm  Öm   ña  éi ®ång  nhi c H  qu¶n  Þ)® îcdïng    Ýnh    Õ     tr     ®Ó t c¸c ch ®é b¶o  Ó m   hi x∙héi,    b¶o  Ó m   tÕ. hi y  4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  4­   tn c hi l     30­ 1998. Thêi ®iÓ m   ëng ¬ng  µ  ô  Êp    h l v ph c chøc  ô, phô  Êp  v  c tr¸ch nhiÖm   îc   ®  tÝnh  õ ngµy  îc bæ   Ö m   µm  µnh    éi  ng  t  ®  nhi l th viªn H ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Ó m   Ki so¸t. §èi víic¸c tr ng  îp    Ö m   íc 30­ 1998        ê h bæ nhi tr   4­ kh«ng  Æt   Ên      ® v ®Ò truy lÜnh ¬ng  l hoÆc     ép  truyn b¶o  Ó m     éivµ  hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ. hi y  Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c     Þ  öiv¨n b¶n  Ò     qu¸ tr     cgv   ®Ò ngh g     v Liªn Bé  nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
  7. 7 B ¶ng  quy  Þ nh   ® h Ö  s è  p h ô  c Ê p   h øc   ô  thi Õt k Õ   c v trong  Ö  s è  m ø c  l¬ n g   h c h ø c v ô  c ñ a c¸c c h ø c d a n h  b Ç u  c ö , d © n  c ö   µ   v c h ø c d a n h   u ¶ n  lý  o a n h  n g hi Ö p q d (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     Þch  è    tLiªnt s 06/1998/TT­LT/TCCP­  L§TBXH­TC  ngµy  th¸ng10  20    n¨m 1998) Sè  H Ö   è  ô  Êp  Chøc  s ph c danh  Çu  ö,d©n  ö  µ  b c  c v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp TT chøc  ô  ÕtkÕ   v thi   trong h Ö   è    s møc ­ l ¬ng 1 1,1 ­  ñ   Þch  éi  ng  ©n   ©n,  ñ   Þch  û     Ch t H ®å nh d Ch t U ban nh©n  ©n  µnh  è    d th ph H¶i phßng  µ    v c¸ctØnh; ­ Phã  Ý     µnh  û  H¶i Phßng, Phã  Ý       B th th u TP      B th tØnh  uû    c¸ctØnh; ­ Uû     êng  vô  µnh  û  Hµ   éi,TP  å   Ý     viªnth   th u TP  N   H Ch Minh; ­ Phã   ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ã   ñ   Þch    Ch t H ®å nh d Ph Ch t Uû   ban  ©n  ©n  nh d TP.  µ   éi,TP  å   Ý   H N   H Ch Minh; ­Tæng    gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt. h ® bi 2 0,9 ­ Phã   ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ã   ñ   Þch    Ch t H ®å nh d Ph Ch t Uû   ban  ©n  ©n  H¶i phßng  µ    nh d TP    v c¸ctØnh; ­ Uû     êng  ô  µnh  û  H¶i phßng,Uû     ­   viªnth v th u TP      viªnth êng  ô  v tØnh  û; u ­BÝ     µnh  û  µnh  è  ¹ II   thTh u th ph lo   ; i ­Phã    Tæng  gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  Æc   Öt; h ® bi ­Tæng    gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty90/TTg. 3 0,8 ­  ñ   Þch  éi  ng  ©n   ©n,  ñ   Þch  û     Ch t H ®å nh d Ch t U ban nh©n  ©n  µnh  è  ¹ II d th ph lo   ; i ­Phã  Ý     µnh  û  µnh  è  ¹ II   B thTh u th ph lo i ;   ­BÝ   quËn  û  Hµ   éi,TP  å   Ý     thø  u TP  N   H Ch Minh; ­Phã    Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty90/TTg; ­Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  h I. 4 0,7 ­BÝ     Ön  û;   thhuy u ­  ñ   Þch  éi  ng  ©n   ©n,  ñ   Þch  û     Ch t H ®å nh d Ch t U ban nh©n  ©n quËn  éc TP  µ   éi,TP.  d   thu   H N   HCM; ­  ñ   Þch  éi  ng  ©n   ©n,  ñ   Þch  û     Ch t H ®å nh d Ch t U ban nh©n  ©n  Ön, thÞ      Ën  d huy   x∙,c¸cqu cßn  ¹ ;li
  8. 8 ­Phã  Ý     Ën  û  Hµ   éi,TP  å   Ý     B thqu u TP  N   H Ch Minh; ­ Phã   ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ã   ñ   Þch    Ch t H ®å nh d Ph Ch t Uû   ban  ©n  ©n  lo¹ II nh d TP    . i 5 0,6 ­ Phã   ñ   Þch  éi  ng  ©n  ©n,  ã   ñ   Þch    Ch t H ®å nh d Ph Ch t Uû   ban  ©n  ©n  Ön, thÞ      Ën  nh d huy   x∙, qu cßn  ¹ ; c¸c li ­Phã    gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  h I; ­Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  . h II 6 0,5 ­Phã    gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  ; h II ­Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  I h II . 7 0,4 ­Phã    gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  I h II ; ­Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ¹ng  h IV. B¶ng  quy  Þ nh   ® h Ö  s è   hªnh l Ö ch  ÷ a h Ö  s è   ø c  l n g  l ù c lî ng v ò  trang  o  víi h Ö  s è  c gi m ¬ s   m ø c  l¬ n g   µ n h  c h Ý n h   ù  n g hi Ö p h s (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     Þch  è    tLiªnt s 06/1998/TT­ TCCP­L§TBXH­TC   LT­ ngµy  th¸ng10  20    n¨m 1998) C Êp  Ëc  ©n  µ m b qu h Tû  Ö  víi l so    HCSN Ghi chó   Trung  ý u 1,5 Thîng uý   1,48 §¹iuý   1,36 ThiÕu  t¸ 1,32 Trung  t¸ 1,26 Thîng t¸   1,20 §¹it¸   1,18 ThiÕu íng t 1,15
  9. Bé,  µnh, ®Þa  ¬ng: ng   ph Tªn  doanh  nghiÖp: D a n h  s¸ch ® Ò  n g h Þ  ch uy Ó n   Õ p  l¬ n g   è i víi x ®  c¸c  th µ nh viªn H é i  å n g  q u ¶ n  tr Þ, a n  Ki Ó m  so¸t ®  B Sè   TT Hä   µ  v tªn N¨m  sinh N¨m  Ón  Tr×nh  Chøc  ô  íc H Ö   è  tuy v tr   s møc ¬ng  Chøc  ô  îc l v®  § Ò   Þ  Phô  Êp  ngh c H§QT   Ghi  dông ®é   o   khibæ   ®µ   tr ckhichuyÓn  bæ   Öm   chuyÓn  Õp ­ í    nhi x l ® îchëng   chó t¹o nhiÖ m  µo  v x Õp trong H§QT   ¬ng H§QT Nam N÷ H Ö   è Thêigian s     M∙  H Ö   è  Chøc  Tr¸ch s   ® îcxÕp   ng¹ch l ng ¬ vô nhiÖ m Ngµy    th¸ng    n¨m             1998 Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2