intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 06/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
96
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 06/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

 1. TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Bé TH¦¥NG M¹I ­ Bé C¤NG NGHIÖP  S è   0 6 / 2 0 0 5 / T T L T ­ B T M ­ B C N   n g µ y   1     t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   H í n g   d É n  thùc hiÖn  chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch hµng dÖt may  xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005 ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16­01­2004   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn `h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 55/2003/N§­CP ngµy 28­05­2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé C«ng nghiÖp; ­  C¨n   cø  V¨n  b¶n   sè  708/VPCP­KTTH  ngµy   07  th¸ng  02   n¨m 2005 cña V¨n phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña Thñ   tíng ChÝnh phñ, ®ång ý víi néi dung ®Ò xuÊt cña Bé Th¬ng  m¹i t¹i c«ng v¨n sè 0134/TM­DM vÒ viÖc chuyÓn nhîng h¹n  ng¹ch   hµng   dÖt   may   xuÊt   khÈu   vµo   thÞ   trêng   Hoa   Kú   n¨m  2005;  ­  C¨n   cø  V¨n  b¶n   sè  1536/VPCP­KTTH   ngµy  28   th¸ng   3   n¨m 2005 cña V¨n phßng ChÝnh Phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña Thñ   tíng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng quy chÕ ®iÒu hµnh cô thÓ viÖc   chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ tr­ êng Hoa Kú gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt dÖt may; ­ C¨n cø Th«ng t Liªn tÞch cña Bé Th¬ng m¹i ­ Bé C«ng   nghiÖp sè 4/2004/TTLT/BTM/BCN ngµy 28/7/2004 vÒ híng dÉn   viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu   sang thÞ trêng Hoa Kú; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña HiÖp héi DÖt may ViÖt Nam, Liªn   tÞch   Bé   Th¬ng   m¹i     ­   Bé   C«ng   nghiÖp   híng   dÉn  viÖc  thùc  hiÖn   chuyÓn  nhîng  h¹n  ng¹ch  hµng   dÖt  may  vµo   thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005 nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1.   Ph¹m   vi,   ®èi   tîng   ¸p   dông   viÖc   chuyÓn   nhîng   h¹n  ng¹ch H¹n ng¹ch ®îc phÐp chuyÓn nhîng lµ h¹n ng¹ch hµng dÖt  may xuÊt khÈu  sang  thÞ trêng  Hoa  Kú n¨m 2005  cña  th¬ng  nh©n ®îc Liªn Bé Th¬ng m¹i­ C«ng nghiÖp giao theo thµnh  tÝch xuÊt khÈu cña th¬ng nh©n, kÓ c¶ h¹n ng¹ch øng tríc  thµnh tÝch xuÊt khÈu.
 2. H¹n ng¹ch ph©n bæ theo tiªu chÝ chuçi ®îc ph©n giao  theo   thµnh   tÝch   xuÊt   khÈu  cña  th¬ng  nh©n   lµ  thµnh   viªn  cña   mét   chuçi   hîp   lÖ,   ®îc   phÐp   chuyÓn   nhîng   gi÷a   c¸c  thµnh viªn trong chuçi ®ã.  H¹n   ng¹ch   ®îc   ph©n   bæ   theo   c¸c   tiªu   chÝ   kh¸c   ngoµi  tiªu chÝ thµnh tÝch vµ chuçi kh«ng ®îc phÐp chuyÓn nhîng.  Th¬ng nh©n chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch, sau ®©y gäi lµ Th­ ¬ng nh©n ChuyÓn nhîng, lµ th¬ng nh©n ®îc giao h¹n ng¹ch  ®îc   phÐp   chuyÓn   nhîng   vµ   cã   nhu   cÇu   chuyÓn   nhîng   h¹n  ng¹ch. Th¬ng nh©n nhËn h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng, sau ®©y gäi  lµ   Th¬ng  nh©n   NhËn   ChuyÓn   nhîng,   lµ   th¬ng   nh©n   cã   n¨ng  lùc s¶n xuÊt hµng dÖt may vµ cã nhu cÇu trùc tiÕp xuÊt  khÈu chñng lo¹i hµng dÖt may ®îc chuyÓn nhîng.  Hîp ®ång ChuyÓn nhîng lµ tháa thuËn b»ng v¨n b¶n vÒ  viÖc   chuyÓn   nhîng,   di   chuyÓn,   vay   nhêng,   ®iÒu   hßa   h¹n  ng¹ch   gi÷a   Th¬ng   nh©n   ChuyÓn   nhîng   vµ   Th¬ng   nh©n   NhËn  ChuyÓn nhîng, gi÷a c¸c thµnh viªn cña Tæng c«ng ty, gi÷a  c«ng ty mÑ­con, gi÷a c¸c thµnh viªn trong chuçi theo mÉu  01 cña Th«ng t nµy. 2. Quy ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch vµ th¬ng nh©n liªn quan tíi  viÖc chuyÓn nhîng: 2. 1 Nguyªn t¾c chuyÓn nhîng: 2.1.1 Sè lîng h¹n ng¹ch ®îc phÐp chuyÓn nhîng cña mét  th¬ng nh©n kh«ng vît qu¸ sè lîng h¹n ng¹ch cña lo¹i h¹n  ng¹ch ®îc phÐp chuyÓn nhîng ®∙ ®îc cÊp vµ cha ®îc sö dông  cña th¬ng nh©n ®ã. 2.1.2 ChuyÓn nhîng h¹n ng¹ch ph¶i ®îc thùc hiÖn trªn  c¬ së tù nguyÖn, trùc tiÕp, c«ng khai gi÷a c¸c th¬ng nh©n  cã nhu cÇu th«ng qua Hîp ®ång ChuyÓn nhîng. Nghiªm cÊm thùc hiÖn chuyÓn nhîng th«ng qua m«i giíi,  trung gian.  2.1.3 PhÇn h¹n ng¹ch ®∙ nhËn chuyÓn nhîng kh«ng ®îc  chuyÓn nhîng tiÕp.  2.1.4 PhÇn h¹n ng¹ch ®∙ nhËn chuyÓn nhîng kh«ng ®îc  sö dông ®Ó chuyÓn ®æi. 2.2  §èi víi Th¬ng nh©n ChuyÓn nhîng:  Th¬ng   nh©n   ChuyÓn   nhîng   (së   h÷u   cã   tªn   trong   B¶n  Th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch) cã thÓ chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch  ®îc   phÐp   chuyÓn   nhîng   toµn   bé   hoÆc   tõng   phÇn,   cho   mét  hoÆc nhiÒu th¬ng nh©n kh¸c.   2.3. §èi víi Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn nhîng: 2
 3. Trêng hîp kh«ng sö dông hÕt mét phÇn hoÆc toµn bé sè  lîng h¹n ng¹ch nhËn chuyÓn nhîng, Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn  nhîng ph¶i b¸o c¸o Liªn Bé Th¬ng m¹i­C«ng nghiÖp ®Ó gi¶i  quyÕt. 3.  XuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   sö   dông   h¹n   ng¹ch   chuyÓn  nhîng sÏ ®îc tÝnh vµo thµnh tÝch xuÊt khÈu cña Th¬ng nh©n  NhËn ChuyÓn Nhîng.  4.   TÊt   c¶   c¸c   kho¶n   thu   tõ   ho¹t   ®éng   chuyÓn   nhîng  ph¶i ®îc kª khai ®Çy ®ñ vµ h¹ch to¸n vµo kinh doanh cña  th¬ng nh©n. Nghiªm cÊm viÖc t lîi, tiªu cùc trong chuyÓn  nhîng h¹n ng¹ch. 5. KhuyÕn khÝch c¸c th¬ng nh©n cã nhu cÇu chuyÓn nh­ îng h¹n ng¹ch  vµo  Trang  m¹ng cña HiÖp  héi  DÖt  may  ViÖt  Nam www.textilevietnam.org.vn ®Ó göi th«ng tin vÒ nhu cÇu  chuyÓn nhîng cña m×nh.  II. QUY TR×NH CHUYÓN NH¦îNG H¹N NG¹CH 6.   C¸c   th¬ng   nh©n   cã   nhu   cÇu   chuyÓn   nhîng   vµ   nhËn  chuyÓn nhîng lËp Hîp ®ång chuyÓn nhîng b»ng v¨n b¶n. Hîp  ®ång chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch cña th¬ng nh©n ®îc coi lµ hîp  lÖ nÕu c¸c chñ thÓ Hîp ®ång vµ ®èi tîng chuyÓn nhîng ®¸p  øng ®îc c¸c quy ®Þnh nªu t¹i phÇn I cña Th«ng t nµy.  Th¬ng nh©n ChuyÓn nhîng mang hå s¬ tíi Phßng Qu¶n lý  XuÊt nhËp  khÈu  khu vùc, sau ®©y gäi t¾t lµ Phßng QLXNK  khu vùc, ®Ó x¸c nhËn. Hå s¬ gåm: ­   Hîp   ®ång   chuyÓn   nhîng   h¹n   ng¹ch   hîp   lÖ.   (4   b¶n  chÝnh). ­ Biªn b¶n cña §oµn KiÓm tra Liªn ngµnh (theo mÉu 02  t¹i   Th«ng   t  nµy)   x¸c   nhËn   n¨ng   lùc   s¶n   xuÊt   cña   Th¬ng  nh©n NhËn ChuyÓn nhîng.(NÕu Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn nhîng  lµ   th¬ng   nh©n   míi,   th¬ng   nh©n   cha   cã   thµnh   tÝch   chñng  lo¹i hµng cã nhu cÇu nhËn chuyÓn nhîng). ­ Th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch cña Th¬ng nh©n chuyÓn nh­ îng. (b¶n chÝnh vµ 2 b¶n sao). 7. Phßng QLXNK khu vùc n¬i qu¶n lý Th¬ng nh©n ChuyÓn  nhîng tiÕn hµnh:  ­ X¸c nhËn trªn tÊt c¶ c¸c b¶n hîp ®ång nÕu bé hå s¬  xuÊt tr×nh lµ hîp lÖ; ­ X¸c nhËn sè lîng h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng trªn c¬ së  hîp   ®ång   chuyÓn   nhîng   vµo   c¸c   b¶n   Th«ng   b¸o   giao   h¹n  ng¹ch   cña   Th¬ng   nh©n   (c¶   b¶n   chÝnh   vµ   b¶n   sao)   vµ   cña  3
 4. Phßng  QLXNK,  ghi râ tªn vµ ®Þa chØ cña Th¬ng nh©n NhËn  ChuyÓn nhîng. 8. Sau khi cã x¸c nhËn cña Phßng QLXNK, hå s¬ chuyÓn  nhîng h¹n ng¹ch ®îc chuyÓn ®Õn: ­ Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn nhîng h¹n ng¹ch  ­ Phßng QLXNK khu vùc n¬i Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn nh­ îng tiÕn hµnh thñ tôc xuÊt khÈu hµng dÖt may. (nÕu kh¸c  víi Phßng QLXNK khu vùc qu¶n lý Th¬ng nh©n ChuyÓn nhîng). ­ Lu t¹i Phßng QLXNK n¬i x¸c nhËn chuyÓn nhîng. 9. ViÖc cÊp visa cho h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng ®îc thùc  hiÖn t¹i Phßng QLXNK n¬i Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn nhîng h¹n  ng¹ch ®¨ng ký lµm thñ tôc visa.   Hå s¬ cÊp visa, ngoµi c¸c chøng tõ theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh, bao gåm c¶ bé hå s¬ chuyÓn nhîng ®∙ ®îc x¸c nhËn.  Phßng   QLXNK   tiÕn   hµnh   cÊp   visa   cho   Th¬ng   nh©n   NhËn  ChuyÓn  nhîng  víi  sè lîng  vµ chñng  lo¹i ®∙ ®îc x¸c nhËn  trªn Hîp ®ång chuyÓn nhîng vµ B¶n sao Th«ng b¸o giao h¹n  ng¹ch   liªn   quan   tíi   viÖc   chuyÓn   nhîng   bëi   Phßng   QLXNK  qu¶n lý Th¬ng nh©n ChuyÓn nhîng. 10.   C¸c   Phßng   QLXNK   khu   vùc   më   sæ   theo   dâi   viÖc  chuyÓn   nhîng   h¹n   ng¹ch   cña   th¬ng   nh©n   vµ   lu   c¸c   hå   s¬  chuyÓn nhîng, hµng tuÇn göi b¸o c¸o vÒ Ban §iÒu hµnh H¹n  ng¹ch DÖt may theo mÉu 03 kÌm theo Th«ng t nµy.  11. Th«ng tin vÒ chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch (tªn, sè lîng  th¬ng nh©n, chñng lo¹i vµ sè lîng h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng,  gi¸ c¶) ®îc cËp nhËt hµng tuÇn trªn trang m¹ng cña Bé Th­ ¬ng m¹i vµ ®îc göi cho HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam ®Ó HiÖp  héi cËp nhËt lªn m¹ng cña m×nh. III. Tæ CHøC THùC HIÖN, GI¸M S¸T  Vµ Xö Lý VI PH¹M: 12.  HiÖp  héi dÖt  may ViÖt  Nam ph¸t  huy  vai trß  ®Çu  mèi   cña   m×nh   trong   viÖc   t¨ng   cêng   tÝnh   c«ng  khai,   minh  b¹ch   hãa   vµ   hç   trî   cho   céng   ®ång   doanh   nghiÖp   vÒ   viÖc  chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tËn dông  hÕt nguån h¹n ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may cña ViÖt Nam, ®¶m  b¶o gi¸ chuyÓn  nhîng  hîp  lý,  trªn  tinh thÇn hîp t¸c hç  trî lÉn nhau, tr¸nh chÌn Ðp, trôc lîi. 13.   Tæng   c«ng   ty,   C«ng   ty   mÑ,   Trëng   chuçi   chñ   ®éng  ®iÒu phèi, u tiªn viÖc di chuyÓn, vay nhêng, chuyÓn nhîng  h¹n ng¹ch thµnh tÝch gi÷a c¸c th¬ng nh©n cña m×nh ®Ó ®¶m  b¶o tÝnh kinh tÕ, gi¶m thiÓu chi phÝ.  4
 5. 14.   §oµn   KiÓm   tra   DÖt   may   Liªn   ngµnh,   do   Së   Th¬ng  m¹i/Th¬ng   m¹i­Du   lÞch   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Së   C«ng  nghiÖp, Së KÕ ho¹ch §Çu t, c¨n cø ®Ò nghÞ cña th¬ng nh©n  ®Çu t  míi, th¬ng nh©n cha cã thµnh tÝch xuÊt khÈu chñng  lo¹i   ®ang   ph©n   giao,   cã   nhu   cÇu   nhËn   chuyÓn   nhîng   h¹n  ng¹ch, tæ chøc kiÓm tra n¨ng lùc s¶n xuÊt cña th¬ng nh©n  ®ã theo híng dÉn cña Liªn Bé Th¬ng m¹i­C«ng nghiÖp. 15. Tæ Gi¸m s¸t Liªn Bé phèi hîp cïng Ban ®iÒu hµnh  h¹n ng¹ch  dÖt  may,  HiÖp héi dÖt may tiÕn hµnh  kiÓm  tra  ®ét   xuÊt   vµ   ®Þnh   kú   viÖc   thùc   hiÖn   chuyÓn   nhîng   h¹n  ng¹ch.   16. C¸c trêng hîp sai ph¹m liªn quan tíi viÖc chuyÓn  nhîng sÏ bÞ xö lý nh sau: ­ Th¬ng nh©n vµ c¸c chñ së h÷u, l∙nh ®¹o, nh©n viªn  cña th¬ng nh©n thùc hiÖn c¸c hµnh vi gian lËn trong qu¸  tr×nh  chuyÓn  nhîng sÏ bÞ thu  håi  toµn  bé h¹n  ng¹ch  c¸c  lo¹i, kh«ng ®îc cÊp tiÕp h¹n ng¹ch vµ/hoÆc hå s¬ vô viÖc  liªn quan sÏ ®îc ®a tíi c¬ quan chøc n¨ng ®Ó xö lý theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.  ­ C¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi cè ý sai ph¹m trong  qu¸ tr×nh  x¸c  nhËn  n¨ng lùc s¶n xuÊt,  x¸c  nhËn  sè lîng  chuyÓn nhîng, cÊp visa liªn quan tíi viÖc chuyÓn nhîng sÏ  bÞ kû luËt theo quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Th«ng t Liªn tÞch nµy cã hiÖu lùc 15 ngµy kÓ tõ ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 5
 6.   MÉu 01: Hîp ®ång chuyÓn nh¬ng h¹n ng¹ch.    CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ....,   ngµy....   th¸ng....  n¨m 2005 HîP §åNG chuyÓn nhîng, ®iÒu hßa h¹n ng¹ch thµnh tÝch/h¹n ng¹ch  chuçi/gi÷a c¸c  th¬ng nh©n, gi÷a thµnh viªn cña Tæng c«ng ty/C«ng ty mÑ­ con/Chuçi   xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005 Sè:........... C¨n   cø   Th«ng     t  liªn   tÞch   sè....../TTLT­BTM­BCN  ngµy...   th¸ng...   n¨m   2005   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   ­   Bé   C«ng  nghiÖp vÒ Híng dÉn thùc hiÖn  chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch hµng  dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005. Bªn   A     :   Bªn   chuyÓn   nhîng:   C«ng  ty....................................................... ........ §Þa  chØ:..................................................... ......................................................... . §iÖn   tho¹i:   (sè   §T   cña   ngêi   chuyªn   tr¸ch   vÒ  XNK)...... Fax: ....... Email:...... §¹i  diÖn:.................................................... ......... Chøc vô:................................ HiÖn   ®ang   lµm   thñ   tôc   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   t¹i  Phßng QLXNK khu vùc..... Bªn   B   :   C«ng  ty....................................................... ............................................ §Þa  chØ:..................................................... ......................................................... . 6
 7. §iÖn   tho¹i:(sè   §T   cña   ngêi   chuyªn   tr¸ch   vÒ  XNK)....... Fax:....... Email:....... §¹i  diÖn:.................................................... ......... Chøc vô:................................ HiÖn ®ang tiÕn lµm thñ tôc xuÊt khÈu hµng dÖt may t¹i  Phßng QLXNK khu vùc........ Chóng t«i cïng lµ thµnh viªn cña chuçi:........ (nÕu   lµ chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch chuçi) Chóng t«i cïng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty, C«ng   ty mÑ ­ con:.... (nÕu lµ chuyÓn nhîng gi÷a c¸c thµnh viªn   tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty mÑ/con)…… Sau khi bµn b¹c thèng nhÊt trªn c¬ së tù nguyÖn, hai  bªn ®ång ý ký Hîp ®ång chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch thµnh tÝch/ chuçi hµng dÖt may xuÊt khÈu sang Hoa Kú n¨m 2005 víi c¸c  ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Sè lîng ­ Chñng lo¹i: Bªn A chuyÓn nhîng cho bªn B: 7
 8. ST Sè vµ ngµy  Tªn  Cat §¬n Tæng Sè l­ Sè l­ Sè lîng Sè l­ T cña Th«ng  hµng . vÞ îng HN  îng  chuyÓn  îng  b¸o h¹n  theo Th«ng  bªn A  nhîng cßn  ng¹ch b¸o HN ®∙ sö  l¹i dông Sè   lîng   chuyÓn   nhîng   (viÕt   b»ng   ch÷):..   ba  ngh×n.t¸... Bªn B chuyÓn nhîng cho bªn A ST Sè vµ ngµy  Tªn  Cat §¬n Tæng sè l­ Sè l­ Sè lîng Sè l­ T cña Th«ng  hµng . vÞ îng HN  îng  chuyÓn  îng  b¸o h¹n  theo Th«ng  bªn B  nhîng cßn  ng¹ch b¸o HN ®∙ sö  l¹i dông Sè lîng h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng (viÕt b»ng ch÷):... ba  ngh×n.t¸... §iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn Bªn   chuyÓn   nhîng   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   cho   bªn  nhËn chuyÓn nhîng b¶n sao  Th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch (b¶n  dµnh cho th¬ng nh©n) cã x¸c nhËn (ký tªn, ®ãng dÊu) cña  Phßng QLXNK ®Ó bªn nhËn chuyÓn nhîng lµm thñ tôc VISA. 8
 9. Bªn chuyÓn nhîng hay bªn nhËn chuyÓn nhîng (theo tháa  thuËn) cã tr¸ch nhiÖm nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch vµo tµi kho¶n  cña Bé Th¬ng m¹i theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 3: §iÒu kho¶n chung Hai bªn  cam kÕt thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh  t¹i Hîp ®ång chuyÓn nhîng nµy vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan  cña Liªn Bé Th¬ng m¹i­Bé C«ng nghiÖp vÒ chuyÓn nhîng h¹n  ng¹ch vµ qu¶n lý h¹n ng¹ch.  Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 04 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh  nhau (mçi bªn gi÷ 01 b¶n, phßng QLXNK gi÷ 02 b¶n)  9
 10. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B (ký tªn, chøc danh, ®ãng  (ký tªn, chøc danh, ®ãng  dÊu) dÊu) Phßng QLXNK (n¬i qu¶n lý....... tªn Th¬ng nh©n chuyÓn  nhîng)....... Khu vùc.......:  Sè lîng h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng….. t¸, thuéc Cat…… theo  hîp ®ång nµy ®∙ ®îc x¸c nhËn trªn b¶n chÝnh Th«ng b¸o giao  h¹n ng¹ch sè… ngµy…. th¸ng.... .n¨m… cña Th¬ng nh©n ChuyÓn  nhîng vµ cña Phßng QLXNK khu vùc. KÝnh chuyÓn phßng QLXNK  khu vùc….… (qu¶n lý Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn nhîng) ®Ó lµm  thñ tôc visa cho ….. (Tªn Th¬ng nh©n NhËn ChuyÓn nhîng). Ngµy...... th¸ng......  n¨m 2005 Ký tªn ®ãng dÊu (L∙nh ®¹o Phßng QLXNK) 10
 11. MÉu 02 Biªn b¶n kiÓm kª m¸y mãc thiÕt bÞ cña th¬ng nh©n phôc vô cho s¶n xuÊt gia c«ng hµng dÖt may xuÊt khÈu .......................,   ngµy .......... th¸ng 11 n¨m 2004 Tªn th¬ng nh©n: ....................................................... §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt: ................................................                 Tæng sè  lîng thiÕt bÞ ®∙ khai b¸o: .......................... ST Lo¹i thiÕt bÞ Sè lîng thiÕt  Chøng tõ  N¨m  XuÊt xø  Tãm lîc t×nh tr¹ng thiÕt bÞ T bÞ thùc tÕ  mua b¸n  s¶n  thiÕt bÞ/ §ang  §∙ l¾p ®Æt,  Trong kho, cha  kiÓm tra thiÕt bÞ xuÊt H∙ng s¶n  s¶n  c.bÞ ®a vµo  l¾p, chê söa  xuÊt xuÊt s¶n xuÊt ch÷a, b¶o dìng 1 M¸y may th¼ng 2 M¸y   chuyªn  dïng 2. V¾t sæ 1 2. M¸y 2 kim 2 2. M¸y   thïa  3 khuyÕt 2. M¸y v¾t gÊu 4 2. Lo¹i kh¸c 5 3 M¸y c¾t 4 M¸y lµ h¬i 5 ThiÕt   bÞ   kh¸c  (nÕu   cã   th×  ghi   râ   lo¹i  g×) ­ Tæng sè thiÕt bÞ kh«ng tÝnh thiÕt bÞ kh¸c (môc 5): ................... chiÕc  ­   Tæng   sè  thiÕt bÞ tÝnh c¶ thiÕt bÞ kh¸c: ................... chiÕc 11
 12. ­ Sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt:.................. ­   C«ng   suÊt   tõng   d©y   chuyÒn: ................... ­ Tæng c«ng suÊt: ................... (§¬n vÞ tÝnh: s¶n phÈm/®¬n vÞ thêi gian)  ­   §¸nh   gi¸   chung   vÒ   t×nh   tr¹ng   thiÕt  bÞ:............................................................................................ .......................................................  ........................................................................................... ............................................................................................... ....................... vµ   sè   thiÕt   bÞ   nµy   cã   n¨ng   lùc   ®Ó   s¶n   xuÊt   ®îc   c¸c   chñng   lo¹i   s¶n  phÈm:   ......................................................................................... .... X¸c nhËn cña ®¹i diÖn th¬ng nh©n Ngêi lËp biÓu Trëng §oµn kiÓm tra 12
 13. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu 03: B¸o c¸o cña Phßng QLXNK. Bé TH¦¥NG M¹I CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM PHßNG QLXNK KHU  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc VùC....  Hµ Néi, ngµy…. th¸ng… n¨m... B¸O C¸O VÒ viÖc tiÕn hµnh x¸c nhËn chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch KÝnh göi: Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch DÖt may­Bé Th¬ng m¹i Phßng   Qu¶n   lý   XNK   khu   vùc…b¸o   c¸o   vÒ   t×nh   h×nh   x¸c  nhËn chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch thµnh tÝch 2005 cho c¸c th¬ng  nh©n   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt   may   sang   thÞ   trêng   Hoa   Kú   tõ  ngµy….®Õn…ngµy nh sau:  Tªn  §Þa  Tªn  §Þa  Thùc  Chñng  Sè  H§  Sè  th¬ng  chØ th¬ng  chØ hiÖn  lo¹i  l­ chuyÓn  Th«ng  nh©n  nh©n  thñ tôc  HN  îng nhîng  b¸o H¹n  chuyÓ nhËn  xuÊt  chuyÓn  sè...  ng¹ch  n nh­ chuyÓn  khÈu  nhîng ngµy...  liªn  îng  nhîng  t¹i th¸ng... quan  HN HN (Tªn  n¨m tíi  Phßng  viÖc  QLXNK) chuyÓn  nhîng Ký tªn, ®ãng dÊu (L∙nh ®¹o Phßng QLXNK khu  vùc)
 14. 14 14
 15. 15 Bé TH¦¥NG M¹I CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM PHßNG QLXNK KHU  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc VùC....  Hµ Néi, ngµy…. th¸ng… n¨m... B¸O C¸O VÒ viÖc thùc hiÖn thñ tôc visa h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng KÝnh göi: Ban §iÒu hµnh H¹n ng¹ch DÖt may­Bé Th¬ng m¹i Phßng   Qu¶n   lý   XNK   khu   vùc...   b¸o   c¸o   vÒ   t×nh   h×nh  tiÕn hµnh thñ tôc visa h¹n ng¹ch chuyÓn nhîng cho c¸c th­ ¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m  2005 tõ ngµy... ®Õn... ngµy nh sau:  Chñng  Tªn th­ §Þa  Sè  Theo H§  §îc x¸c nhËn  lo¹i  ¬ng  chØ lîng chuyÓn nhîng  t¹i (Tªn  (Cat) nh©n  sè...  phßng QLXNK  ®¨ng ký  ngµy...  x¸c nhËn  lµm thñ  th¸ng... n¨m chuyÓn nhîng) tôc  visa Cat  334/33 5 A Hµ Néi B H¶i Phßng C Cat  338/33 9 A D Ký tªn, ®ãng dÊu (L∙nh ®¹o Phßng QLXNK khu  vùc) 15
 16. 16 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2