Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
111
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành để hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG

  1. B CÔNG AN - B NGO I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T GIAO NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 08/2009/TTLT/BCA-BNG Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N VI C C P H CHI U PH THÔNG VÀ GI Y THÔNG HÀNH NƯ C NGOÀI THEO NGHN NNH S 136/2007/N -CP NGÀY 17/8/2007 C A CHÍNH PH V XU T C NH, NH P C NH C A CÔNG DÂN VI T NAM Căn c Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam (sau ây vi t t t là Ngh nh s 136/2007/N - CP); t o thu n l i trong vi c c p, s a i, b sung h chi u ph thông và gi y thông hành cho công dân Vi t Nam nư c ngoài, B Công an và B Ngo i giao th ng nh t hư ng d n như sau: i u 1. Quy nh chung 1. Công dân Vi t Nam nư c ngoài có nhu c u ư c c p, s a i, b sung h chi u ph thông (sau ây vi t t t là h chi u), c p gi y thông hành n p h sơ và nh n k t qu t i cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ho c cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài ư c y quy n th c hi n ch c năng lãnh s (sau ây vi t t t là cơ quan i di n Vi t Nam). Trư ng h p ang nư c không có cơ quan i di n Vi t Nam thì n p h sơ và nh n k t qu t i cơ quan i di n Vi t Nam nơi thu n ti n. 2. Vi c chưa c p, s a i, b sung h chi u, chưa c p gi y thông hành cho công dân Vi t Nam nư c ngoài quy nh t i kho n 2 i u 23 c a Ngh nh s 136/2007/N - CP th c hi n theo thông báo c a C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an. 3. Gi y t dùng làm căn c c p, s a i, b sung h chi u, c p gi y thông hành là m t trong nh ng gi y t sau: a. Gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam (lo i có nh) theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu c t ch ư c ban hành qua các th i kỳ; b. Gi y t do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p cho công dân còn giá tr , có ghi y y u t nhân thân và nh. Y u t nhân thân c a m t ngư i bao g m: h và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, gi i tính, qu c t ch c a ngư i ó. Các gi y t trên n u ã h t giá tr ho c không có nh thì ch dùng tham kh o làm căn c c p, s a i, b sung h chi u, c p gi y thông hành. 4. Trư c khi c p, s a i, b sung h chi u, c p gi y thông hành, cơ quan i di n Vi t Nam có trách nhi m ki m tra, i chi u v i danh sách m t qu c t ch Vi t Nam
  2. m b o ngư i ư c c p, s a i, b sung h chi u, c p gi y thông hành có qu c t ch Vi t Nam. 5. Cơ quan i di n Vi t Nam t ch c vi c lưu gi và qu n lý h sơ ngh c p, s a i, b sung h chi u, c p gi y thông hành trong th i h n 10 năm, k t ngày c p, s a i, b sung h chi u, c p gi y thông hành ó. i u 2. Vi c c p, s a i, b sung h chi u 1. i v i trư ng h p ngh c p h chi u l n u: a. V h sơ: - 01 t khai theo m u quy nh; - 02 nh m i ch p, c 4 x 6 cm, m t nhìn th ng, u tr n, phông n n màu tr ng; - B n sao ho c b n ch p gi y t dùng làm căn c c p h chi u (quy nh t i kho n 3 i u 1 Thông tư này). - B n sao ho c b n ch p gi y t ch ng minh ngư i ngh c p h chi u ang có m t nư c s t i. i v i tr em dư i 14 tu i: + Tr em dư i 14 tu i có th ư c c p riêng h chi u ho c c p chung vào h chi u Vi t Nam c a cha, m ho c cha, m nuôi (sau ây g i chung là cha ho c m ); không c p chung v i h chi u c a ngư i giám h ; ch c p h chi u cho tr em ó khi xác nh có qu c t ch Vi t Nam. + H sơ ngh c p h chi u ngoài t khai và nh theo quy nh trên ây thì c n n p thêm 01 b n sao ho c b n ch p gi y khai sinh, trong ó xác nh rõ qu c t ch Vi t Nam c a tr em ó; trư ng h p gi y khai sinh không th hi n rõ qu c t ch Vi t Nam thì ph i n p kèm theo gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a tr em này; trư ng h p tr em là con nuôi thì n p thêm 01 b n sao ho c b n ch p quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi. + T khai ph i do cha, m ho c ngư i giám h ký tên. N u t khai do ngư i giám h ký tên thì ph i n p b n sao ho c b n ch p gi y t có giá tr pháp lý xác nh là ngư i giám h c a tr em ó. N u ngh c p chung vào h chi u Vi t Nam c a cha ho c m thì khai chung vào t khai c a cha ho c m và n p 02 nh c 3 x 4 cm c a tr em ó. - Các gi y t nêu t i i m này, n u là b n ch p thì c n xu t trình b n chính ki m tra, i chi u. b. Vi c gi i quy t c a cơ quan i di n Vi t Nam: - Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam quy t nh c p h chi u và tr k t qu cho ngư i ngh .
  3. - Trư ng h p th y h sơ không căn c c p h chi u thì cơ quan i di n Vi t Nam yêu c u ngư i ó khai báo rõ ràng các y u t nhân s và ngh C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an xác minh. Y u t nhân s c a m t ngư i bao g m: y u t nhân thân và thông tin liên quan h tr cho vi c xác nh m t ngư i như a ch thư ng trú ho c t m trú trong nư c trư c khi xu t c nh, chi ti t gi y t xu t nh p c nh (lo i gi y, s , ngày và cơ quan c p), thân nhân t i Vi t Nam. Trong th i h n không quá 45 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u xác minh v y u t nhân s c a ngư i ngh , C c Qu n lý xu t nh p c nh có trách nhi m xác minh và tr l i b ng văn b n cho cơ quan i di n Vi t Nam. Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo c a C c Qu n lý xu t nh p c nh, ngư i ng u cơ quan i di n Vi t Nam xem xét, quy t nh vi c c p h chi u và tr l i k t qu cho ngư i ngh . 2. i v i trư ng h p ngh c p l i h chi u (do b m t, b hư h ng, h t th i h n s d ng, tách tr em trong h chi u c a cha ho c m ), ho c h chi u còn th i h n nhưng có nhu c u c p i: a. V h sơ: - T khai, nh và gi y t nêu t i i m a kho n 1 i u này. - N p l i h chi u ã ư c c p. N u h chi u b m t thì n p ơn trình báo m t h chi u. - Trư ng h p ngh tách tr em trong h chi u c a cha ho c m thì n p 02 nh c 4 x 6 cm c a tr em ó. - N u h chi u trên do chính cơ quan i di n Vi t Nam c p thì không yêu c u n p gi y t làm căn c c p h chi u. b. Vi c gi i quy t c a cơ quan i di n Vi t Nam: - Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam quy t nh c p l i, c p i h chi u và tr k t qu cho ngư i ngh . - Trư ng h p tách tr em trong h chi u Vi t Nam c a cha ho c m (c p riêng h chi u) thì sau khi c p h chi u cho tr em, cơ quan i di n Vi t Nam b chú b ng hai th ti ng (ti ng Vi t và ti ng Anh) vào m t trong các trang 6, 7 ho c 8 c a h chi u c a cha ho c m v i n i dung sau: “Xóa tên tr em … t i trang 4 h chi u này”. - Trư ng h p h chi u b hư h ng, ã h t h n s d ng ngh c p l i ho c h chi u còn h n s d ng nhưng có nhu c u c p i thì sau khi c p h chi u m i, cơ quan i di n Vi t Nam ch p trang nhân thân h chi u cũ lưu h sơ và th c hi n vi c c l vào h chi u cũ (v bên ph i, phía dư i, t trang 1 n trang 24 c a h chi u, tr trang có th th c ho c gi y phép cư trú còn giá tr c a nư c ngoài c p) và tr l i cho ngư i ngh .
  4. - Trư ng h p th y h sơ không căn c c p l i, c p i h chi u thì cơ quan i di n Vi t Nam yêu c u ngư i ó khai báo rõ ràng các y u t nhân s và ngh C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an ho c cơ quan i di n Vi t Nam ã c p h chi u ó xác minh. Vi c yêu c u xác minh c a cơ quan i di n Vi t Nam, th i h n tr l i c a cơ quan c p h chi u ó và th i h n cơ quan i di n Vi t Nam tr l i k t qu cho ngư i ngh th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 3. i v i trư ng h p ngh s a i h chi u ( i u ch nh h tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, gi i tính, s gi y ch ng minh nhân dân trong h chi u), ho c b sung tr em dư i 14 tu i vào h chi u Vi t Nam c a cha ho c m : a. V h sơ: - Trư ng h p ngh i u ch nh h tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, gi i tính, s gi y ch ng minh nhân dân thì n p 01 t khai, 01 nh c 4 x 6 cm và b n sao ho c b n ch p gi y t có giá tr pháp lý ch ng minh s i u ch nh ó (n u là b n ch p thì c n xu t trình b n chính ki m tra, i chi u). - Trư ng h p ngh b sung tr em dư i 14 tu i vào h chi u Vi t Nam c a cha ho c m thì h sơ như quy nh t i i m a kho n 1 i u này (ph n quy nh cho tr em dư i 14 tu i). N u tr em là con c a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài thì cơ quan i di n Vi t Nam ch b sung vào h chi u Vi t Nam c a cha ho c m nh ng tr em có qu c t ch Vi t Nam. b. Vi c gi i quy t c a cơ quan i di n Vi t Nam: - Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam quy t nh vi c s a i, b sung h chi u và tr k t qu cho ngư i ngh . - Trư ng h p b sung tr em dư i 14 tu i vào h chi u Vi t Nam c a cha ho c m thì cơ quan i di n Vi t Nam b chú b ng hai th ti ng (ti ng Vi t và ti ng Anh) vào m t trong các trang 6, 7 ho c 8 h chi u ó các n i dung sau: “B sung tr em … t i trang 4 và i u ch nh giá tr c a h chi u này n ngày … tháng … năm …” theo th i h n i u ch nh h chi u quy nh t i kho n 3 i u 3 Thông tư này. - Trư ng h p i u ch nh h tên, ngày sinh, nơi sinh, gi i tính, s gi y ch ng minh nhân dân thì b chú: “S a i … t i trang 4 h chi u này thành …”. - Trư ng h p th y h sơ không căn c s a i, b sung h chi u thì cơ quan i di n Vi t Nam yêu c u ngư i ó khai báo rõ ràng các y u t nhân s và ngh C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an xác minh. Vi c yêu c u xác minh c a cơ quan i di n Vi t Nam, th i h n tr l i c a C c Qu n lý xu t nh p c nh và th i h n cơ quan i di n Vi t Nam tr l i k t qu cho ngư i ngh th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 4. Trư ng h p ngư i ngh c p, s a i, b sung h chi u xu t trình gi y xác nh n nhân s do C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an c p (theo m u) thì trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, cơ quan i di n Vi t Nam gi i quy t vi c c p, s a i, b sung h chi u và tr k t qu cho ngư i ngh .
  5. i u 3. V th i h n c a h chi u 1. H chi u c p cho công dân t 14 tu i tr lên có th i h n không quá 10 năm tính t ngày c p và không ư c gia h n. i v i h chi u ã c p có th i h n 5 năm trư c khi h t h n ít nh t 30 ngày ư c gia h n m t l n không quá 3 năm n u ngư i có h chi u ó ngh . 2. H chi u c p cho tr em dư i 14 tu i (c p riêng ho c c p chung h chi u v i cha ho c m ) có th i h n t 2 n 5 năm tính t ngày c p, phù h p v i pháp lu t v cư trú c a ngư i nư c ngoài c a nư c ti p nh n và không ư c gia h n. 3. Trư ng h p b sung tr em dư i 14 tu i vào h chi u Vi t Nam c a cha ho c m thì th i h n h chi u c a cha ho c m ư c i u ch nh có th i h n t 2 n 5 năm tính t ngày b sung tr em ó, phù h p v i pháp lu t v cư trú c a ngư i nư c ngoài c a nư c ti p nh n. i u 4. V vi c khai báo m t h chi u và vi c x lý c a cơ quan i di n Vi t Nam 1. Trong th i h n 48 gi , k t khi phát hi n m t h chi u Vi t Nam, ngư i có h chi u b m t ph i có ơn trình báo v i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài nơi g n nh t và cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i. 2. Sau khi nh n ư c ơn trình báo, cơ quan i di n Vi t Nam thông báo k p th i các y u t nhân s c a ngư i ư c c p h chi u, s , ngày c p, nơi c p h chi u cho C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an h y giá tr s d ng c a h chi u ó, ng th i thông báo cho cơ quan có thNm quy n và Ngo i giao oàn s t i bi t. 3. H chi u báo b m t ã h y giá tr s d ng, khi tìm th y không ư c khôi ph c giá tr s d ng. i u 5. V vi c c p gi y thông hành 1. Gi y thông hành c p cho công dân Vi t Nam trong nh ng trư ng h p sau ây: a. Ra nư c ngoài có th i h n công tác, h c t p, du l ch ho c gi i quy t vi c riêng khác mà h chi u b m t ho c h t h n s d ng, có nguy n v ng v nư c. b. Không ư c nư c ngoài cho cư trú, b bu c xu t c nh ho c t nguy n xin v nư c mà không có h chi u còn giá tr . c. Có quy t nh tr c xu t b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài mà không có h chi u còn giá tr . d. Ph i v nư c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam mà không có h chi u còn giá tr . 2. H sơ, th t c và vi c gi i quy t c a cơ quan i di n Vi t Nam:
  6. a. i v i các trư ng h p ra nư c ngoài có th i h n công tác, h c t p, du l ch ho c gi i quy t vi c riêng khác mà h chi u b m t ho c h t h n s d ng (nêu t i i m a kho n 1 i u này) và trư ng h p không ư c nư c ngoài cho cư trú, b bu c xu t c nh ho c t nguy n xin v nư c mà không có h chi u còn giá tr (nêu t i i m b kho n 1 i u này): - V h sơ: + 01 t khai theo m u quy nh; + 02 nh m i ch p, c 4 x 6 cm, m t nhìn th ng, u tr n, phông n n màu tr ng. + B n sao ho c b n ch p gi y t dùng làm căn c c p gi y thông hành quy nh t i kho n 3 i u 1 Thông tư này (n u là b n ch p thì xu t trình b n chính i chi u). + H chi u ã h t h n s d ng ho c ơn trình báo m t h chi u; + N u t nguy n xin v nư c thì ghi rõ nguy n v ng này trong t khai. - Vi c gi i quy t c a cơ quan i di n Vi t Nam: + Trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan i di n Vi t Nam quy t nh c p gi y thông hành và tr k t qu cho ngư i ngh ; + Trư ng h p th y h sơ không căn c c p gi y thông hành thì yêu c u ngư i ó khai báo rõ ràng các y u t nhân s và ngh C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an xác minh. Vi c yêu c u xác minh c a cơ quan i di n Vi t Nam, th i h n tr l i c a C c Qu n lý xu t nh p c nh và th i h n cơ quan i di n Vi t Nam tr l i k t qu cho ngư i ngh th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 2 Thông tư này. b. i v i trư ng h p có quy t nh tr c xu t b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài mà không có h chi u còn giá tr s d ng (nêu t i i m c kho n 1 i u này): - V h sơ: g m t khai, nh và gi y t nêu t i i m a kho n 2 i u này và b n ch p quy t nh tr c xu t có hi u l c c a cơ quan có thNm quy n nư c s t i. - Vi c gi i quy t c a cơ quan i di n Vi t Nam: + Cơ quan i di n Vi t Nam g i yêu c u xác minh v y u t nhân s và thông tin v quy t nh tr c xu t c a nư c s t i (s và ngày ra quy t nh, lý do b tr c xu t, th i hi u áp d ng …) c a ngư i b tr c xu t v C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an xác minh. Trong th i h n không quá 45 ngày k t khi nh n ư c yêu c u xác minh, C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an tr l i b ng văn b n cho cơ quan i di n Vi t Nam. + Cơ quan i di n Vi t Nam ch c p gi y thông hành khi có ý ki n ch p thu n c a C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an.
  7. c. i v i trư ng h p ph i v nư c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam trong nư c mà không có h chi u còn giá tr (nêu t i i m d kho n 1 i u này), cơ quan i di n Vi t Nam c p gi y thông hành theo thông báo c a C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an. 3. Sau khi c p gi y thông hành cho các trư ng h p có quy t nh tr c xu t b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài ho c trư ng h p ph i v nư c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam mà không có h chi u còn giá tr , cơ quan i di n Vi t Nam thông báo cho C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an v s , ngày c p gi y thông hành, th i gian, phương ti n và c a khNu nh p c nh c a ngư i ư c c p gi y thông hành. 4. Trư ng h p công dân Vi t Nam b nư c ngoài bu c xu t c nh ho c có quy t nh tr c xu t b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i thu c di n quy nh trong các i u ư c qu c t gi a Vi t Nam v i nư c s t i v vi c nh n tr l i công dân Vi t Nam thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 6. T ch c th c hi n 1. C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an có trách nhi m: a. xu t B trư ng B Công an ban hành m u h chi u, m u gi y thông hành sau khi trao i th ng nh t ý ki n v i C c Lãnh s , B Ngo i giao. b. Ban hành m u t khai ngh c p, s a i h chi u; m u t khai ngh c p gi y thông hành; m u gi y xác nh n y u t nhân s ; m u ơn trình báo m t h chi u nư c ngoài và các bi u m u khác liên quan sau khi trao i th ng nh t ý ki n v i C c Lãnh s , B Ngo i giao. c. T ch c qu n lý n phNm tr ng h chi u, gi y thông hành; in và cung ng n phNm tr ng h chi u, gi y thông hành theo d trù và ngh c a C c Lãnh s , B Ngo i giao. d. Ch trì, ph i h p v i C c Lãnh s , B Ngo i giao th c hi n vi c n i m ng máy tính truy n d li u c p h chi u, c p gi y thông hành cho công dân t các cơ quan i di n Vi t Nam và C c Lãnh s , B Ngo i giao v C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an b o m th ng nh t, ng b v chương trình. . Ph i h p v i C c Lãnh s , B Ngo i giao hư ng d n, gi i áp cho các cơ quan i di n Vi t Nam v nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n Thông tư này; t ch c ki m tra, n m tình hình vi c th c hi n Thông tư t i các cơ quan i di n Vi t Nam khi có yêu c u. 2. C c Lãnh s , B Ngo i giao có trách nhi m: a. Hư ng d n, gi i áp cho các cơ quan i di n Vi t Nam v nh ng vư ng m c n y sinh trong quá trình th c hi n Thông tư này sau khi trao i th ng nh t ý ki n v i C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an.
  8. b. Ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an t ch c ki m tra, n m tình hình vi c th c hi n Thông tư t i các cơ quan i di n Vi t Nam. c. T ch c, hư ng d n các cơ quan i di n Vi t Nam th c hi n vi c n i m ng máy tính truy n d li u c p, s a i h chi u, c p gi y thông hành v C c Lãnh s , B Ngo i giao và C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an. d. D trù và ngh C c Qu n lý xu t nh p c nh, B Công an in n phNm tr ng h chi u, gi y thông hành; ti p nh n n phNm tr ng và thanh toán chi phí in n phNm tr ng h chi u, gi y thông hành v i C c Qu n lý xu t nh p c nh; cung ng n phNm tr ng h chi u và gi y thông hành cho các cơ quan i di n Vi t Nam. 3. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký và thay th Thông tư liên t ch s 03/2002/TTLT/CA-NG ngày 29/1/2002 c a B Công an và B Ngo i giao hư ng d n vi c c p h chi u ph thông và gi y thông hành nư c ngoài theo Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. B TRƯ NG B CÔNG AN TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Thanh Sơn Nguy n Văn Hư ng Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo; C ng thông tin i n t c a Chính ph ; - Lưu: BCA (VT, V19, A18); BNG (VT, C c Lãnh s ).
Đồng bộ tài khoản