Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch cña Bé Tµi chÝnh - Bé Y tÕ sè 105/2002/TTLT/BTC-BYT ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2002 vÒ viÖc bæ sung Th«ng t liªn tÞch sè 51/2002/TTLT- BTC-BYT ngµy 3/6/2002 híng dÉn néi dung vµ møc chi Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Phßng chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS Ngµy 3/6/2002, Bé Tµi chÝnh vµ Bé Y tÕ ®· ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè 51/2002/TTLT/BTC-BYT híng dÉn néi dung vµ møc chi cña c¸c Dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS, nay liªn Bé híng dÉn bæ sung thªm ®iÓm 1 môc II phÇn B - néi dung chi cô thÓ cña Dù ¸n Phßng chèng sèt rÐt nh sau: 1.12. Chi vËn chuyÓn thuèc, ho¸ chÊt, dông cô y tÕ ®Õn x·, th«n, b¶n phôc vô c«ng t¸c phßng chèng sèt rÐt. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn néi dung chi nµy ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Dù ¸n ®îc giao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản