Thông tư liên tịch 106/TT-LB của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 106/TT-LB của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 106/TT-LB của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 106/TT-LB của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Liªn bé tµi chÝnh- khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng Sè 106/TT- LB ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 1993 Qui ®Þnh chÕ ®é thu phÝ thÈm ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ - Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 35-H§BT ngµy 28 /1/1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ c«ng t¸c qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ; - Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 276-CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ vµ Th«ng t híng dÉn sè 48/CT-TCT ngµy 28/9/1992 cña Bé Tµi chÝnh; - Liªn bé Tµi chÝnh - Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng híng dÉn chÕ ®é thu nép phÝ thÈm ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ nh sau: I. §èi tîng nép TÊt c¶ c¸c tæ chøc khoa häc c«ng nghÖ ®¨ng ký ho¹t ®éng theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 35-H§BT ngµy 28/1/1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) ®Òu ph¶i nép phÝ thÈm ®Þnh khi lµm thñ tôc ®¨ng ký vµ nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khi ®îc c¬ quan qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. II. Møc thu 1. Møc thu phÝ thÈm ®Þnh ¸p dông cho mét ®¬n vÞ ®¨ng ký ho¹t ®éng lµ: 500.000 ®. 2. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ: - CÊp giÊy phÐp lÇn ®Çu lµ 200.000 ®/giÊy phÐp. - Thay ®æi néi dung ghi trong giÊy phÐp ®· cÊp lµ: 50.000 ® cho mçi lÇn thay ®æi. III. Thñ tôc thu nép vµ ph©n phèi sö dông nguån thu C¬ quan cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ ë c¸c cÊp trùc tiÕp thu phÝ thÈm ®Þnh vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ. Khi thu phÝ vµ lÖ phÝ, c¬ quan thu ph¶i sö dông biªn lai phÝ, lÖ phÝ do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ph¸t hµnh vµ nhËn t¹i côc thuÕ tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc TW; ®ång thêi më sæ s¸ch kÕ to¸n riªng theo dâi kÕt
  2. 2 qu¶ thu phÝ, lÖ phÝ, theo dâi c¸c c¸c kho¶n chi cho viÖc thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy phÐp, tiÒn thëng cho ngêi trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ. Tríc khi sö dông c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n nµy ph¶i ®îc ®¨ng ký víi c¬ quan thu thuÕ. C¬ quan thu phÝ vµ lÖ phÝ c¸c cÊp ®îc trÝch ®Ó l¹i 60% (s¸u m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn thu ®îc ®Ó sö dông cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh hå s¬ xin ®¨ng ký ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ (lËp hå s¬ thÈm ®Þnh, lÊy ý kiÕn chuyªn gia, ph¶n biÖn, lËp héi ®ång thÈm ®Þnh, tæ chøc thÈm ®Þnh) vµ chi cho viÖc in tµi liÖu, giÊy phÐp ho¹t ®éng vµ thëng cho nh÷ng c¸n bé trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ, nhng møc thëng mét n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng c¬ b¶n. Sè cßn l¹i (nÕu cã) sau khi chi c¸c kho¶n trªn ®îc bæ sung kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¬ quan coi nh kho¶n cÊp ph¸t cña ng©n s¸ch vµ ph¶i qu¶n lý, sö dông theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh. Sè cßn l¹i (sau khi trÝch theo tØ lÖ trªn) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n- íc t¹i kho b¹c ®Þa ph¬ng vµo môc 35 theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng t¬ng øng môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. Thêi h¹n nép theo qui ®Þnh cña Côc thuÕ ®Þa ph¬ng. Hµng quÝ, n¨m, c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i b¸o c¸o quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ viÖc sö dông, chøng tõ thu, chi vµ t×nh h×nh thu nép ng©n s¸ch Nhµ níc. Sè thu lÖ phÝ vµ chi tõ nguån thu lÖ phÝ ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong quyÕt to¸n quÝ, n¨m cña ®¬n vÞ víi NSNN. Kinh phÝ chi cho ho¹t ®éng bé m¸y cña V¨n phßng ®¨ng ký ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ c¸c cÊp (c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc) ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp theo kÕ ho¹ch ®îc duyÖt hµng n¨m. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký, mäi qui ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan cÊp ®¨ng ký ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng ®Ó gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản