Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 13/2005/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 07 tháng 2 năm 2005 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 13/2005/TTLT-BTC-BL TBXH NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 HƯ NG D N TIÊU CHU N, I U KI N, TH T C B NHI M, BÃI MI N VÀ X P LƯƠNG K TOÁN TRƯ NG, PH TRÁCH K TOÁN TRONG CÁC T CH C HO T NG KINH DOANH Thi hành i u 37, i u 38 c a Ngh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong ho t ng kinh doanh, sau khi trao i ý ki n v i các B , cơ quan có liên quan, Liên B B Tài chính- B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n tiêu chuNn, i u ki n, th t c b nhi m, bãi mi n và x p lương k toán trư ng, ph trách k toán trong các t ch c ho t ng kinh doanh, như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG i tư ng áp d ng Thông tư này g m các t ch c ho t ng kinh doanh th c hi n công vi c k toán theo quy nh t i i u 2 c a Ngh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph (g i t t là ơn v k toán) ư c quy nh c th , như sau: 1. Các công ty nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, g m: a) T ng công ty nhà nư c (T ng công ty nhà nư c ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 1995 và T ng công ty do nhà nư c quy t nh u tư và thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p; T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c); b) Công ty nhà nư c c l p; c) Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p. 2. Các công ty nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, g m: a) Công ty c ph n nhà nư c; b) Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên;
  2. c) Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c có hai thành viên tr lên; d) Doanh nghi p có c ph n, v n góp chi ph i c a Nhà nư c; ) Doanh nghi p có m t ph n v n c a Nhà nư c; e) Công ty nhà nư c gi quy n chi ph i doanh nghi p khác; 3. Các t ch c ho t ng kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, g m: a) Công ty trách nhi m h u h n; b) Công ty c ph n; c) Công ty h p danh; d) Doanh nghi p tư nhân. 4. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 5. Chi nhánh c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. 6. Văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. 7. H p tác xã ho t ng theo Lu t H p tác xã. 8. H kinh doanh cá th và t h p tác. II. B TRÍ NGƯ I LÀM K TOÁN TRƯ NG, NGƯ I PH TRÁCH K TOÁN, THUÊ NGƯ I LÀM K TOÁN TRƯ NG 1. ơn v k toán ơn v k toán là các i tư ng quy nh t i ph n I c a Thông tư này có th c hi n công vi c k toán, l p báo cáo tài chính theo quy nh c a Lu t K toán. 2. B trí ngư i làm k toán trư ng Các ơn v k toán ph i b trí ngư i làm k toán trư ng, g m: a) Các ơn v k toán quy nh t i i m 1, 2, 3, 4, 5 và i m 7 ph n I c a Thông tư này; b) Các công ty h ch toán ph thu c c a T ng công ty nhà nư c ư c xác nh là ơn v k toán; c) Công ty m và công ty con c a T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p ư c chuy n i theo mô hình công ty m - công ty con;
  3. d) Các t ch c kinh doanh có t ch c k toán nhi u c p, n u c p cơ s là m t ơn v k toán có kh i lư ng công vi c k toán l n ph i có t hai ngư i làm k toán tr lên. Riêng i v i công ty nhà nư c c bi t tr c ti p ph c v qu c phòng, an ninh th c hi n theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh c a Chính ph thì vi c b trí ngư i làm k toán trư ng do B Qu c phòng, B Công an, Ban cơ y u Chính ph quy nh cho lĩnh v c qu n lý sau khi có th a thu n v i B Tài chính. 3. B trí ngư i làm ph trách k toán Các ơn v , t ch c ư c b trí ngư i làm ph trách k toán, g m: a) Các ơn v k toán quy nh t i i m 2 nêu trên, n u khuy t ngư i làm k toán trư ng thì Th trư ng ơn v k toán ph i b trí ngay ngư i làm k toán trư ng. Trư ng h p chưa có ngư i tiêu chuNn và i u ki n b nhi m làm k toán trư ng thì ư c phép b trí ngư i làm ph trách k toán trong th i h n t i a là m t năm tài chính, sau ó ph i b nhi m ngay ngư i làm k toán trư ng. b) Các t ch c ho t ng kinh doanh quy nh t i i m 6 và i m 8, ph n I c a Thông tư này không b t bu c ph i b trí ngư i làm k toán trư ng nhưng ph i c ngư i làm ph trách k toán. Ngư i ư c b trí làm ph trách k toán trong trư ng h p này không b h n ch v th i gian làm ph trách k toán. 4. Thuê ngư i làm k toán trư ng Các ơn v k toán ph i b trí ngư i làm k toán trư ng quy nh t i i m 2 nêu trên nhưng không b nhi m ư c ngư i làm k toán trư ng ho c ngư i làm ph trách k toán thì ph i thuê ngư i làm k toán trư ng theo quy nh t i kho n 2, i u 37, Ngh nh 129/2004/N -CP. 5. Quan h gi a k toán trư ng, ngư i ph trách k toán v i trư ng phòng, phó phòng k toán a) Nh ng ơn v k toán ã b nhi m k toán trư ng ho c c ngư i ph trách k toán thì không b nhi m trư ng phòng ho c trư ng ban k toán. K toán trư ng ho c ngư i ph trách k toán s ng th i th c hi n các nhi m v quy nh cho trư ng phòng, trư ng ban k toán. b) nh ng ơn v k toán mà công tác tài chính và th ng kê chưa tách thành m t b ph n riêng bi t thì k toán trư ng ho c ph trách k toán m nhi m c vi c t ch c, ch o công tác tài chính và th ng kê. c) i v i các ơn v có kh i lư ng công vi c k toán l n có th b nhi m k toán trư ng ng th i b nhi m phó phòng (ho c phó ban) k toán. Phó phòng (ho c phó ban) k toán là ngư i giúp vi c cho k toán trư ng. III. TIÊU CHU N VÀ I U KI N Ư C B NHI M LÀM K TOÁN TRƯ NG, PH TRÁCH K TOÁN HO C Ư C THUÊ LÀM K TOÁN TRƯ NG
  4. 1. Tiêu chuNn và i u ki n ư c b nhi m làm k toán trư ng a) Tiêu chuNn ư c b nhi m làm k toán trư ng -V o c: Có phNm ch t o c ngh nghi p, trung th c, liêm khi t, có ý th c ch p hành và u tranh b o v nguyên t c, chính sách, ch kinh t , tài chính và pháp lu t c a Nhà nư c. - V trình chuyên môn, nghi p v : + i v i k toán trư ng c a các ơn v k toán quy nh t i i m 1, i m 2, ti t a, b c a i m 3 và i m 4, ph n I c a Thông tư này và k toán trư ng c a công ty con ph i có chuyên môn, nghi p v v k toán trình cao ng ho c i h c tr lên; + i v i k toán trư ng c a các ơn v k toán quy nh t i ti t c, d c a i m 3, i m 5 và i m 7 ph n I c a Thông tư này và k toán trư ng các công ty h ch toán ph thu c c a T ng công ty ph i có chuyên môn, nghi p v v k toán t b c trung c p tr lên; + i v i k toán trư ng c a ơn v k toán c p trên có các ơn v k toán tr c thu c, k toán trư ng c a T ng công ty nhà nư c và k toán trư ng công ty m ph i có chuyên môn, nghi p v v k toán t trình i h c tr lên. Riêng i v i k toán trư ng là ngư i Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam ph i có trình ngo i ng theo yêu c u c a doanh nghi p ph c v cho công tác giao d ch và làm vi c. - V th i gian công tác th c t v k toán: + i v i k toán trư ng c a các ơn v k toán quy nh t i i m 1, i m 2, ti t a, b c a i m 3 và i m 4, ph n I c a Thông tư này và k toán trư ng c a công ty con ph i có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là hai năm n u có trình i h c; trư ng h p có chuyên môn, nghi p v v k toán trình cao ng thì ph i có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là ba năm; + i v i k toán trư ng c a các ơn v k toán quy nh t i ti t c, d c a i m 3, i m 5 và i m 7 ph n I c a Thông tư này và, k toán trư ng c a các công ty h ch toán ph thu c c a T ng công ty ph i có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là ba năm n u có chuyên môn, nghi p v v k toán b c trung c p; i v i ngư i có chuyên môn, nghi p v v k toán t trình i h c tr lên thì th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là hai năm; + i v i k toán trư ng c a ơn v k toán c p trên có các ơn v k toán tr c thu c, k toán trư ng c a T ng công ty nhà nư c và k toán trư ng c a công ty m ph i có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là năm năm tr lên. b) i u ki n ư c b nhi m k toán trư ng - Ph i có các tiêu chuNn quy nh t i ti t a, i m 1, ph n III c a Thông tư này;
  5. - Có Ch ng ch b i dư ng k toán trư ng theo quy nh t i Quy t nh s 43/2004/Q -BTC ngày 26/4/2004 c a B trư ng B Tài chính ho c có Ch ng ch b i dư ng k toán trư ng ư c c p trư c ngày Quy t nh s 43/2004/Q -BTC có hi u l c thi hành theo quy nh t i Quy ch v t ch c b i dư ng và c p ch ng ch k toán trư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 159 TC/C KT ngày 15/9/1989 và Quy t nh s 769 TC/Q /TCCB ngày 23/10/1997 c a B trư ng B Tài chính; - Không thu c i tư ng nh ng ngư i không ư c làm k toán quy nh t i i u 51 c a Lu t K toán. c) Tiêu chuNn, i u ki n b nhi m k toán trư ng là ngư i nư c ngoài i v i ngư i nư c ngoài ư c b nhi m làm k toán trư ng trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c doanh nghi p Vi t Nam ph i có Ch ng ch chuyên gia k toán ho c ch ng ch k toán, ki m toán do t ch c nư c ngoài c p ư c B Tài chính Vi t Nam th a nh n; ho c có Ch ng ch hành ngh k toán ho c Ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính Vi t Nam c p; ho c có Ch ng ch b i dư ng k toán trư ng theo quy nh c a B Tài chính; có th i gian công tác th c t v k toán ít nh t là hai năm trong ó có 1 năm làm công tác k toán t i Vi t Nam; không thu c i tư ng nh ng ngư i không ư c làm k toán quy nh t i i u 51 c a Lu t K toán và ư c phép cư trú t i Vi t Nam t 1 năm tr lên. 2. Tiêu chuNn và i u ki n b nhi m ngư i làm ph trách k toán Ngư i ư c b nhi m làm ph trách k toán ph i có các tiêu chuNn v o c và trình chuyên môn, nghi p v quy nh cho ngư i làm k toán trư ng nhưng chưa th i gian công tác th c t v k toán ho c chưa có Ch ng ch b i dư ng k toán trư ng quy nh t i ti t b, i m 1 nêu trên. 3. Tiêu chuNn và i u ki n c a ngư i ư c thuê làm k toán trư ng Ngư i ư c thuê làm k toán trư ng ph i t các tiêu chuNn và i u ki n quy nh như sau: a) Có Ch ng ch hành ngh k toán theo quy nh t i i u 57 c a Lu t K toán ho c Ch ng ch ki m toán viên theo quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 105/2004/N - CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p; b) Có Ch ng ch b i dư ng k toán trư ng theo quy nh c a B Tài chính; c) Có ăng ký kinh doanh d ch v k toán ho c có ăng ký hành ngh k toán, ki m toán trong doanh nghi p d ch v k toán, ki m toán theo quy nh c a pháp lu t; d) Không thu c i tư ng nh ng ngư i không ư c làm k toán theo quy nh t i i u 51 c a Lu t K toán. IV. TH T C B NHI M, BÃI MI N, THAY TH K TOÁN TRƯ NG, PH TRÁCH K TOÁN; THUÊ VÀ CH M D T H P NG V I NGƯ I Ư C THUÊ LÀM K TOÁN TRƯ NG
  6. 1. Th t c b nhi m, bãi mi n, thay th k toán trư ng, ph trách k toán a) i v i các công ty nhà nư c quy nh t i i m 1, ph n I c a Thông tư này, khi ngh b nhi m, bãi mi n, thay th ngư i làm k toán trư ng ho c ph trách k toán ph i l p h sơ như h sơ b nhi m Phó Giám c ho c Phó T ng Giám c i v i k toán trư ng; h sơ b nhi m Trư ng phòng ho c Trư ng ban i v i ph trách k toán g i cho c p có thNm quy n theo quy nh t i kho n 1, i u 25 và kho n 2, i u 40 c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. b) i v i các t ch c quy nh t i i m 2, i m 3, ph n I c a Thông tư này thì vi c b nhi m, bãi mi n, thay th k toán trư ng ho c ph trách k toán ư c quy nh như sau : - i v i công ty trách nhi m h u h n quy nh t i ti t b, c c a i m 2 và ti t a c a i m 3, ph n I c a Thông tư này th c hi n theo i u l công ty và do H i ng thành viên quy t nh theo quy nh t i i m , kho n 1, i u 35 c a Lu t doanh nghi p; - i v i công ty c ph n quy nh t i ti t a, d, , e c a i m 2 và ti t b c a i m 3, ph n I c a Thông tư này th c hi n theo quy nh t i i m e, kho n 2, i u 80 c a Lu t Doanh nghi p, theo i u l công ty và do H i ng qu n tr quy t nh; - i v i công ty h p danh quy nh t i ti t c c a i m 3, ph n I c a Thông tư này th c hi n theo i u l công ty và do H i ng thành viên công ty h p danh quy t nh; - i v i doanh nghi p tư nhân quy nh t i ti t d c a i m 3, ph n I c a Thông tư này do ch doanh nghi p quy t nh; c) i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và chi nhánh c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam quy nh t i i m 4, i m 5 ph n I c a Thông tư này thì vi c b nhi m, bãi mi n, thay th ngư i làm k toán trư ng ho c ph trách k toán quy nh như sau: - Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và chi nhánh c a doanh nghi p nư c ngoài do Ch u tư quy t nh; - Doanh nghi p liên doanh gi a Vi t Nam v i nư c ngoài do H i ng qu n tr liên doanh quy t nh. d) i v i các h p tác xã quy nh t i i m 7, ph n I c a Thông tư này khi ngh b nhi m, bãi mi n, thay th k toán trư ng ho c ph trách k toán thì th c hi n theo quy nh t i i m b, kho n 1, i u 27 c a Lu t H p tác xã và do Ban qu n tr H p tác xã quy t nh. ) i v i văn phòng i di n c a doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam; h kinh doanh cá th và t h p tác quy nh t i i m 6, i m 8 ph n I c a Thông tư này và ơn v k toán c p cơ s c a t ch c kinh doanh có t ch c k toán nhi u c p vi c b nhi m, mi n nhi m, thay th ngư i làm ph trách k toán ho c k toán trư ng (n u có), do ngư i i di n theo pháp lu t c a ơn v k toán ó quy t nh.
  7. 2. Th t c ký h p ng thuê và ch m d t h p ng thuê ngư i làm k toán trư ng a) i v i các doanh nghi p, h p tác xã là ơn v k toán ph i b trí ngư i làm k toán trư ng nhưng không b nhi m mà thuê ngư i làm k toán trư ng thì vi c thuê ngư i làm k toán trư ng ph i do c p có thNm quy n b nhi m k toán trư ng quy nh t i i m 1 nêu trên quy t nh; b) Chi phí thuê ngư i làm k toán trư ng theo tho thu n trong h p ng d ch v v i doanh nghi p d ch v k toán, ki m toán ho c tr c ti p ký h p ng d ch v v i ngư i ư c thuê có ăng ký kinh doanh d ch v k toán. c) i v i các doanh nghi p, h p tác xã là ơn v k toán có thuê ngư i làm k toán trư ng, n u ngư i ư c thuê vi ph m các quy nh trong h p ng thì b ch m d t h p ng. Th t c ch m d t h p ng thuê ngư i làm k toán trư ng th c hi n như th t c ký h p ng thuê ngư i làm k toán trư ng v i doanh nghi p d ch v k toán, ki m toán ho c v i ngư i tr c ti p ư c thuê. V. X P LƯƠNG K TOÁN TRƯ NG, PH TRÁCH K TOÁN 1. i v i các công ty nhà nư c quy nh t i i m 1, ph n I c a Thông tư này thì k toán trư ng ư c x p lương ch c v theo h ng công ty quy nh t i b ng lương c a T ng Giám c, Giám c, Phó T ng Giám c và k toán trư ng ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph . Trư ng h p các công ty nhà nư c nêu trên b nhi m ngư i làm ph trách k toán thì ngư i ph trách k toán ư c x p lương chuyên môn, nghi p v và hư ng ph c p gi ch c v như Trư ng phòng doanh nghi p cùng h ng quy nh t i m c 6 i u 3 Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph . 2. i v i các t ch c ho t ng kinh doanh quy nh t i i m 2, 3, 4, 5 và i m 7 ph n I c a Thông tư này thì ti n lương c a k toán trư ng, ph trách k toán ư c hai bên th a thu n ghi trong h p ng lao ng theo h th ng thang lương, b ng lương do doanh nghi p, h p tác xã quy t nh. 3. i v i các t ch c ho t ng kinh doanh quy nh t i i m 6 và i m 8, ph n I c a Thông tư này ph i c ngư i làm ph trách k toán ho c k toán trư ng (n u có) thì ti n lương c a ngư i ph trách k toán ho c k toán trư ng ư c hai bên th a thu n ghi trong h p ng lao ng. VI. T CH C TH C HI N 1. Các ơn v k toán có trách nhi m: a) Ph i b nhi m ho c c ngư i có tiêu chuNn, i u ki n làm k toán trư ng ho c ph trách k toán c a ơn v theo quy nh t i Ngh nh 129/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này; b) Th c hi n các quy nh v th t c b nhi m, bãi mi n, thay th k toán trư ng ho c ph trách k toán theo quy nh c a Thông tư này;
  8. c) Quy t nh thuê làm k toán trư ng ph i theo quy nh c a Thông tư này. 2. B qu n lý ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m a) Ch o, hư ng d n các t ch c kinh doanh tri n khai th c hi n rà soát l i i ngũ k toán trư ng; th c hi n vi c b trí, th t c b nhi m, bãi mi n, thay th và x p lương K toán trư ng, ph trách k toán, thuê ngư i làm k toán trư ng theo úng quy nh c a Nhà nư c; b) Ph i h p v i các H c vi n, trư ng i h c và cao ng Tài chính k toán, H i k toán và ki m toán Vi t Nam t ch c các l p b i dư ng k toán trư ng b nhi m k toán trư ng. c) i v i các ơn v k toán hi n ang có Trư ng phòng ho c Trư ng ban k toán thì xem xét n u tiêu chuNn, i u ki n thì b nhi m K toán trư ng, n u thi u i u ki n thì chuy n thành ngư i ph trách k toán. 3. B Tài chính có trách nhi m a) Ch trì nghiên c u, hư ng d n b sung tiêu chuNn, i u ki n, th t c b nhi m, mi n nhi m, thay th k toán trư ng, ph trách k toán, thuê ngư i làm k toán trư ng theo quy nh c a Lu t K toán; b) Ph i h p v i B Lao ng Thương binh và Xã h i ki m tra vi c th c hi n vi c b nhi m, mi n nhi m, thay th và x p lương k toán trư ng, ph trách k toán, thuê ngư i làm k toán trư ng trong các t ch c ho t ng kinh doanh theo quy nh c a Thông tư này. VII. I U KHO N THI HÀNH 1. Căn c n i dung quy nh t i Thông tư này, các B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các t ch c ho t ng kinh doanh th c hi n vi c b nhi m, mi n nhi m, thay th và x p lương k toán trư ng, ph trách k toán, thuê ngư i làm k toán trư ng theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 64-TT/LB ngày 12/12/1990 c a Liên B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n b nhi m và x p lương k toán trư ng, phó k toán trư ng các xí nghi p qu c doanh. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh các B , ngành, a phương, ơn v ph n ánh v B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t. Lê Duy ng Lê Th Băng Tâm ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản