Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
74
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch cña Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 16/2000/TT-LT- BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2000 híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm trong Th«ng t sè 08/1999/TT- LT- BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 15/03/1999 vÒ híng dÉn gi¶i quyÕt c¸c dù ¸n vay vèn tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm (Quü Quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm) bÞ rñi ro Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 126/1998/Q§-TTg ngµy 11/07/1998 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ viÖc lµm ®Õn n¨m 2000, liªn Bé, Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè 08/1999/TT-LT- BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 15/03/1999 vÒ híng dÉn gi¶i quyÕt c¸c dù ¸n vay vèn tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm (Quü Quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm) bÞ rñi ro; §Ó viÖc xö lý c¸c dù ¸n bÞ rñi ro ®îc thuËn lîi vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc; liªn Bé, Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm trong Th«ng t liªn tÞch sè 08/1999/TT-LT-BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 15/03/1999 vÒ híng dÉn gi¶i quyÕt c¸c dù ¸n vay vèn tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm (Quü Quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm) bÞ rñi ro nh sau: I. Söa ®æi, bæ sung: 1. Söa ®iÓm 3, môc I nh sau: “3- ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c dù ¸n rñi ro: Liªn Bé uû quyÒn cho Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ tØnh); Bé trëng c¸c Bé; Thñ trëng c¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng quyÕt ®Þnh gi¶m, miÔn l·i hoÆc khoanh nî. Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt quyÕt ®Þnh xo¸ nî ®èi víi c¸c dù ¸n rñi ro theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND tØnh, Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng sau khi cã ý kiÕn cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t." 2. Söa ®iÓm 1, môc II nh sau: “1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông: - C¸c dù ¸n sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· ® îc duyÖt, bÞ thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo ý muèn cña ngêi vay vèn (gäi lµ nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng) bao gåm: thiªn tai (®éng ®Êt, b·o, lò lôt, h¹n h¸n); ho¶ ho¹n; dÞch bÖnh; - Ngêi vay vèn èm ®au thêng xuyªn; m¾c t©m thÇn; cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Æc biÖt kh«ng n¬i n¬ng tùa; bÞ chÕt, mÊt tÝch kh«ng cã ng êi thõa kÕ, hoÆc ngêi thõa kÕ thùc sù kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî thay cho ngêi vay vèn;
  2. 2 - Ngêi vay vèn cã tµi s¶n thÕ chÊp trong thêi gian xö lý ph¸t m¹i mµ bÞ h háng do nguyªn h©n bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc gi¶m gi¸ do gi¸ c¶ thÞ tr êng biÕn ®éng nªn tµi s¶n kh«ng cßn ®ñ gi¸ trÞ tr¶ nî.” 3. Söa tiÕt c, ®iÓm 2, môc II nh sau: “c. Xo¸ nî: §èi víi c¸c dù ¸n mµ ngêi vay vèn bÞ thiÖt h¹i toµn bé tµi s¶n; thiÖt h¹i phÇn lín tµi s¶n vµ thùc sù kh«ng cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî; ngêi vay vèn bÞ chÕt hoÆc bÞ mÊt tÝch nhng kh«ng cã ngêi thõa kÕ hoÆc ngêi thõa kÕ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî thay cho ngêi vay vèn th× cã thÓ ®îc xem xÐt xo¸ nî mét phÇn hoÆc toµn bé vèn vay.” 4. Söa g¹ch ®Çu dßng thø 2, tiÕt c, ®iÓm 4, môc II nh sau: “ - Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt thÈm ®Þnh vµ cã quyÕt ®Þnh khoanh nî trong thêi gian chê quyÕt ®Þnh xo¸ nî, ®ång thêi cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ xo¸ nî (kÌm theo biÓu tæng hîp mÉu 3c vµ hå s¬ ph¸p lý cña ®èi tîng xin xo¸ nî theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 08/1999/TT-LT) göi vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.” 5. Söa tiÕt e, ®iÓm 4, môc II nh sau: “ e. §èi víi liªn Bé, Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp: - V¨n phßng Ch¬ng tr×nh Quèc gia vÒ viÖc lµm chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan thÈm ®Þnh hå s¬, tæng hîp c¸c dù ¸n ®Ò nghÞ xo¸ nî. Sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ra quyÕt ®Þnh xo¸ nî theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I cña Th«ng t nµy. - Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng c¨n cø quyÕt ®Þnh xo¸ nî cña cÊp cã thÈm quyÒn lµm thñ tôc chuyÓn vèn tõ quü dù phßng rñi ro cho kho b¹c Nhµ n íc tØnh ®Ó bï ®¾p sè vèn xo¸ nî, híng dÉn Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp lµm thñ tôc xo¸ nî. - Kho b¹c Nhµ níc tØnh, Kho b¹c Nhµ níc huyÖn c¨n cø vµo c¸c quyÕt ®Þnh gi¶m, miÔn l·i; khoanh nî hoÆc xo¸ nî cña cÊp cã thÈm quyÒn lµm thñ tôc gi¶m, miÔn l·i, khoanh nî, xo¸ nî cho tõng ngêi vay vµ tæng hîp kÕt qu¶ göi Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng.” 6. Bæ sung ®iÓm 5 vµo môc II nh sau: “ 5. Cho vay míi ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ rñi ro: C¸c ®èi tîng ®· ®îc khoanh nî hoÆc xo¸ nî nÕu cã nhu cÇu vay vèn ®Ó kh«i phôc, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ t¹o viÖc lµm th× tuú theo tõng ®èi t îng cã thÓ ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt ®Ó cho vay míi trong ph¹m vi nguån vèn hiÖn cã t¹i ®Þa ph¬ng. Tr×nh tù, thñ tôc vay, møc vay, thêi h¹n vµ l·i suÊt tiÒn vay ®èi víi ®èi tîng nµy thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cho vay tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm.” II. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c Bé, C¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng thuéc quyÒn t¨ng
  3. 3 cêng kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n, tæ chøc rµ so¸t, xö lý c¸c dù ¸n bÞ rñi ro theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; §èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn ®îc khoanh nî, xo¸ nî mµ cè t×nh ch©y ú, d©y d a kh«ng tr¶ nî th× cÇn xö lý theo ph¸p luËt nh ®èi víi hµnh vi chiÕm dông tr¸i phÐp tµi s¶n cña nhµ níc; 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; C¸c ®èi t îng bÞ rñi ro tríc ngµy 01/4/1999, viÖc xö lý gÆp khã kh¨n do kh«ng thÓ lËp biªn b¶n x¸c minh rñi ro, nÕu ngêi vay cã ®¬n ®Ò nghÞ, ®îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x¸c nhËn, th× Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc tæng hîp, b¸o c¸o râ nguyªn nh©n ®Ó Chñ tÞch UBND tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh hoÆc cã v¨n b¶n x¸c nhËn c¸c ®èi tîng bÞ rñi ro göi Bé tr- ëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng ®Ó lµm c¬ së xem xÐt quyÕt ®Þnh. C¸c tr êng hîp ®Æc biÖt, Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c Bé, C¬ quan Trung ¬ng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng cã c«ng v¨n göi vÒ Liªn Bé ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt tõng trêng hîp cô thÓ; Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ liªn Bé, Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản