intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 161/1998/TTLT/TC-GTVT của Bộ tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
80
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 161/1998/TTLT/TC-GTVT của Bộ tài chính và Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 161/1998/TTLT/TC-GTVT của Bộ tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chế độ cấp phát thanh toán đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 161/1998/TTLT/TC-GTVT của Bộ tài chính và Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  ­ B é  Giao th«ng  Ë n  t¶i  t c v   s è  161/1998/TTLT/TC­G T V T   g µ y  16­12­1998  í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý n H c q   t µi h Ý n h   µ  c h Õ  ® é  c Ê p  p h¸t   c v thanh to¸n ® è i víi o a n h   g hi Ö p  n h µ  n ­  d n íc h o ¹t ® é n g  c«n g  Ý c h  trong  l Ü nh v ù c q u ¶ n   ý, ö a ch ÷ a  ¬   ë  h ¹  Ç ng  ® ê n g  s ¾ t l  s cs t ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 56/CP  µy  ng 02/10/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch; Ý ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 06/TC/TCDN   µy  ng 24/02/1997  ña  é  µichÝnh  ­ c BT  h íng  Én  Õ     d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íidoanh  l    ®è v   nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng   Nh n     c«ng  ch; Ý ­C¨n  quyÕt ®Þnh  ña  é  ëng  é    cø    c B tr B Giao th«ng  Ën    Ò   Öc  µnh  v t¶i vi th v lËp c¸cdoanh     nghiÖp c«ng  ch  Ý trongngµnh  êng  ¾t;   ® s ­ C¨n  ® Æc   ïvÒ   ¹t ®éng  ña  cø  th   ho   c c¸c  doanh  nghiÖp  µ   íc ho¹t nh n     ®éng c«ng  ch  Ý trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý, öa  ÷a  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t; l  s ch c s h   ® s Liªn bé  µi chÝnh  Giao    T  ­  th«ng  Ën    íng  Én  Õ     v t¶ih d ch ®é qu¶n  ý tµi l    chÝnh  µ  Õ     v ch ®é qu¶n  ý,cÊp    l  ph¸tthanh    i víi to¸n®è    doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   ho¹t®éng    c«ng  ch  Ý trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý,söa  ÷a  ¬  ë  ¹  Çng  êng  l  ch c s h t ® s ¾t    nh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.§èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µc¸cdoanh  tn l     nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý,söa  ÷a  ¬  ë  ¹  Çng  êng  ¾t  äit¾t lµ doanh  l  ch c s h t ® s (g       nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t)thuéc LiªnhiÖp  êng  ¾t  ÖtNam   Bé  ëng  Ý® s     ® s Vi   do  tr Bé  Giao  th«ng  Ën    Õt  nh  µnh  Ëp  v t¶i quy ®Þ th l theo      c¸ctiªuthøc ® îcquy  nh      ®Þ t¹  Òu  vµ  Òu  ­ NghÞ   nh  è  i§i 1  §i 2    ®Þ s 56/CP  µy  ng 2/10/1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph   Bé  Giao  th«ng  Ën    v t¶igiao nhiÖ m   ô,® Æt  µng  µ  û  Òn    v  h v u quy cho    Öp  Liªnhi ® êng  ¾t  Öt Nam   ùc hiÖn  Ö m   ô  ý  Õt    îp ®ång, kiÓm    s Vi   th   nhi v k k c¸c h     tra,gi¸m  s¸t, nghiÖm   khèil ng  thu   î qu¶n  ý,söa  ÷a  ¬  ë  ¹  Çng  êng  ¾t  l  ch c s h t ® s cho    c¸c doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t. Ý® s 2. Doanh    nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  îc nhµ  íc giao  èn, tµis¶n  µ  Ý® s ®  n  v    v nh©n  ùc cÇn  Õt®Ó   ùc hiÖn  Ö m   ô  l  thi   th   nhi v qu¶n  ý,duy    öa  ÷a  ¬  ë  l  tu,s ch c s h¹  Çng  êng  ¾t  ¶m   t ® s® b¶o  toµn  an  giao th«ng  Ën    êng  ¾t  v t¶i® s theo   c¸c ®Þnh  møc kinhtÕ  ü  Ëtdo  é    k thu   B Giao  th«ng  Ën    v t¶i ban  µnh. h 3. §èivíic¸c tµis¶n  µ®èi t ng thuéc h Ö   èng  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t          l    î     th c s h  ® s do  doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s qu¶n  ýnh:H Ö   èng  Çu, ® êng,hÇ m   l     th c    (cÇu,hÇ m,  êng  Ýnh  Õn, ® êng    ® ch tuy   trong ga, ghi,cÇu  ¹n,kÌ,t ng  µo  ­     c    ê r ® êng  ¾t, cèng    ¹   ÕtbÞ   è  nh  äc  Õn   biÓn  s  c¸c lo i thi   c ®Þ , d tuy nh b¸o,cäc  èc     m chØ  í   gi ichßighi,chßig¸c ch ¾n  µ    ÕtbÞ     ¾n  êng  ,       v c¸c thi   g¸c ch ® ngang);C¸c    thiÕtbÞ  éc h Ö   èng    thu   th th«ng    Ýn  Öu  Ýn hiÖu    µo    Ö   èng    tint hi (t   ra v ga,h th c¸p tÝn  Öu,thiÕtbÞ   èng  Õ   ¹y tµu,h Ö   èng  iÒu  Ón  µ  èng  Õ   hi     kh ch ch     th ® khi v kh ch tËp  trung,h Ö   èng    êng    th c¸c® truyÒn    Ö   èng  ån,c¸ctr¹m tæng  i); t¶i h th , ngu       ®µ   H Ö   èng  Õn  ócnhµ  (nhµ  µm  Öc,nhµ  th ki tr   ga  l vi   kh¸ch ®îitµu,nhµ  vÐ, nhµ       b¸n   
  2. 2 kho  µnh  ý,hµng    ga, c¸nh  ¬i,b∙ihµng, chßighi,chßig¸c ch ¾n  µ  h l  ho¸,ke    d            v c¸c thiÕtbÞ       g¸c  ¾n   êng  ch ® ngang)  doanh nghiÖp kh«ng ph¶i trÝch  Êu    kh hao  ¬  c b¶n,chØ    nh  µ    x¸c®Þ v theo dâimøc     hao mßn   theo quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t i 1,2  Òu  ­ Ch Õ     §i 19    ®é qu¶n  ý,sö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  ®Þ 1062/TC/Q§/CSTC  µy  ng 14/11/1996  ña  é  cB tr ng  é  µichÝnh. ë BT  4. Doanh  Öp    ngi c«ng  ch  êng  ¾t  chøc  ¹ch    Ý® s tæ  h to¸ntheo  Õ     Õ   ch ®é k to¸ndoanh    nghiÖp  µ  ùc hiÖn  ép  Õ  µ    v th   n thu v c¸ckho¶n    ©n  thu Ng s¸ch nhµ  ­   n íctheo    quy  nh  ña  µ   íc®èi víidoanh  ®Þ c Nh n       nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  Ých. 5. Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s kh«ng  ph¶inép  Òn    ö  ông    ti thu s d vèn  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc,kh«ng    n  ph¶inép  Òn    ti thuªsö  ông  t  i  íiphÇn   d ®Ê ®è v   diÖn  Ých  t  ¾n   Òn  íic¸c tµis¶n  µ ®èi  îng  éc  Ö   èng  ¬  ë  ¹ t ®Ê g li v       l  t thu h th c s h  tÇng  êng  ¾t  t¹ ®iÓ m   trªn®©y,  êng  îp doanh  ® s nªu    i 3    tr h  nghiÖp  c«ng  ch  ­ Ý® êng  ¾t  ö  ông  Ön  Ých  t    µo  s sd di t ®Ê ®ã v kinh doanh  Þch  ô  × ph¶itr¶tiÒn   d v th        thuª®Êt    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6. Ngoµi viÖc  ùc  Ön  Ö m   ô      th hi nhi v c«ng  ch  µ   íc giao,c¸c doanh  Ý Nh n      nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  ã  Òn  Ën  ông  t  ai,c¶nh  Ý® s c quy td ®Ê ®   quan, vèn  µ    v tµis¶n  µ   ícdo    Nh n   doanh  nghiÖp  qu¶n  ý®Ó   chøc  ¹t®éng  l  tæ  ho   kinh doanh    thªm  ï hîp víi ph       kh¶ n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  v nhu  Çu  ña  Þ  êng  íi   c c th tr v  c¸c ®iÒu  Ön: ki ­§îcBé      Giao  th«ng  Ën    v t¶i cho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n; ­ Kh«ng  µm    l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  h ®Õ vi th   nhi v qu¶n  ý,duy    l  tu, b¶o  ìng,söa  ÷a  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t  îcnhµ  ícgiao; d   ch c s h   ® s ®  n  ­§¨ng  ý      k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh    theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h ­H¹ch      to¸nriªngphÇn  ¹t®éng    ho   kinhdoanh  µinhiÖm  ô    ngo   v c«ng  ch; Ý ­  c  Ön  Th hi nghÜa  ô  ép  Õ   íiphÇn  ¹t®éng  vn thu v   ho   kinh doanh  µi ngo   nhiÖ m  ô  v c«ng  ch  Ý theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   II­ u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  v è n,tµi ¶ n t¹i  Q  s  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c « n g  Ý c h   ® ê n g  s ¾ t: 1. ViÖc  u  , huy  ng  èn, ®Ç u    ngoµidoanh    ®Ç t  ®é v  t ra    nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo  íng  Én  ¹  iÓ m         ôc      h d ti ® 1, 2, 3, M II­ Th«ng   TC/TCDN   µy  th¸ng t 06  ng 24    02 n¨m  1997  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Õ     c BT  h d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íi l    ®è v   doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch. Ý 2.ChuyÓn  îng cho    nh   thuª, Õ  Êp,cÇ m   è  µi  th ch   c t  s¶n: ­ ViÖc    chuyÓn  îng,cho  nh   thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  éc quyÒn     ch   c t  thu   qu¶n  ý cña  l  doanh nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ý ® s ph¶i ® îc Bé   ëng  é       tr B Giao  th«ng  Ën    Õt  nh  v t¶iquy ®Þ sau    ã    Õn  khic ý ki tho¶  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  cc quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n     i nghiÖp. ­ Doanh    nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s kh«ng  îccÇ m   è,thÕ  Êp, cho  ®  c  ch   thuª, îng b¸n    µis¶n  è  nh  éc h Ö   èng  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t.  nh   c¸ct   c ®Þ thu   th c s h  ® s
  3. 3 ­ Doanh    nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  îcnhîng b¸n  ÷ng  µis¶n  Ý® s ®    nh t  kh«ng  cÇn  ïng,l¹chËu  ü  Ët ®Ó   d    k thu   thu  åi vèn  i u   . Khi nhîng  h  t¸ ®Ç t     b¸n,doanh    nghiÖp ph¶i thµnh  Ëp  éi ®ång  nh    ¹  µ  chøc  u       l h  ®Þ gi¸l i tæ  v ®Ê gi¸theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt. µnh  Çn  éi®ång  å m   ã:Gi¸m  c, K Õ     ëng,    Th ph h  g c  ®è   to¸ntr   Trëng phßng  ü  Ët vµ  ét  è  k thu   m s chøc  danh  kh¸c theo    yªu  Çu  ô  Ó  ña  c c th c ®¬n  Þ. v ­ Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a tiÒn thu ® îcdo  îng b¸n  µis¶n  íi   Þcßn  l gi         nh   t   v   tr   gi¸ l¹ cña  µis¶n  µ    Ý  îng b¸n  îch¹ch to¸nvµo  Õt    i t  v chiph nh   ®      k qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. ­ §èi víitµis¶n        cho thuª,doanh    nghiÖp  Én  v ph¶itrÝch  Êu    kh hao theo  quy  nh  µ  ®Þ v theo dâiriªng®Ó     åikhih Õt  ¹n.      thu h     h ­ Kh«ng  îc cÇ m   è, thÕ  Êp, cho    ®  c  ch   thuª ®èi  íic¸c tµis¶n  i  în,®i    v      ®m   thuª, Ën  ÷hé,nhËn  Ç m   è,nhËn  Õ  Êp... ña   nh gi     c c  th ch   c doanh  nghiÖp kh¸c. 3. Thanh  ý tµis¶n: Doanh  l      nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  îc thanh  ý Ý ® s ®  l  nh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   Êt,l¹chËu  ü  Ët,kh«ng  t  k m ph ch     k thu   cßn nhu  Çu  ö  cs dông, tµis¶n   háng     h kh«ng  Ó  ôc  åi ® îc,tµis¶n  ∙  Õt  êigian  ö  th ph h      ® h th   s dông. 3.1 §èivíi   µis¶n  è  nh  éc h Ö   èng  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t:       t  c¸c c ®Þ thu   th c s h  ® s  Khithanh  ýph¶i® îcBé    l      Giao  th«ng  Ën    µ  ¬  v t¶i c quan  v qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   íct¹ doanh  n    i nghiÖp  cho  Ðp  ph b»ng   v¨n b¶n. Sau    khi thanh  ý,c¨n  gi¸trÞ cßn  ¹   ¹ch  l  cø      l ih , to¸n gi¶m  èn    v kinh doanh    trªnsæ   Õ     k to¸n.Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn    îcdo  îng b¸n  µis¶n  l gi   ti thu ®   nh   t  cè  nh  ®Þ thanh  ývµ    Ý  l   chiph thanh  ýph¶inép  ©n  l    ng s¸ch Nhµ   íc(hoÆc  îc   n  ®  bæ  sung  kinh  Ý   ph cho  öa  ÷a  ¬  ë  ¹  Çng  êng  ¾t  Õu   îc Bé   µi s ch c s h t ® sn ®  T  chÝnh cho  Ðp). ph 3.2 §èivíitµis¶n  è  nh        c ®Þ kh¸c,viÖc    thanh  ý® îc thùc hiÖn    i  íi l      nh ®è v   doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinh doanh.   3.3  ×nh  ù thñ  ôc thanh  ý:Doanh  Tr t  t  l  nghiÖp  ph¶i thµnh  Ëp  éi ®ång    l h  thanh  ýtµis¶n,thµnh  Çn  éi®ång  å m   ã:Gi¸m  c, K Õ     ëng, Tr­ l      ph h  g c  ®è   to¸ntr   ëng phßng  ü  Ët,vµ  ét  è  k thu   m s chøc  danh kh¸c theo  cÇu  ô  Ó  ña  n     yªu  c th c ®¬ vÞ. Trêng  îp sö  ông  ô  ïng,phÕ   Öu thu håitõ tµis¶n    h  d ph t   li           thanh  ýcho    l  s¶n xuÊt kinh doanh,doanh        nghiÖp ph¶itæ    chøc  nh    Õu  vËt t  µis¶n  ®Þ gi¸;n b¸n   ,t   thanh  ý ph¶i th«ng  l    b¸o c«ng khai vµ  chøc  u       tæ  ®Ê gi¸theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt.   4. Toµn  é  Ët tphÕ   Öu thay ra trong qu¸ tr×nh duy      b v    li           tu,b¶o  ìng,söa  d   ch÷a  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t  c s h  ® s (ray,ghic¸c lo¹   µ vÑt,phô  Ön..   u         it   ,   ki . ®Ò ph¶i )   thu håi, µm    ñ tôcnhËp     l c¸cth     kho  y    ¹ c¸c®¬n  Þ  ®Ç ®ñ t    i v theo quy  nh  µ  ­   ®Þ v® îcnhîng b¸n.ViÖc  îng b¸n       nh   ph¶ithùc hiÖn      theo    c¸c quy  nh    i víi ­ ®Þ nh ®è    nh îng b¸n tµis¶n.Kho¶n         chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  îng b¸n  ËttphÕ   l gi   ti       nh   v    liÖu nµy  µ    Ý   îng    v chiph nh b¸n ph¶i nép  µo  ©n     v Ng s¸ch  µ   íc (hoÆc  îc Nh n   ®  bæ   sung  kinh  Ý   ph cho  öa  ÷a  ¬  ë  ¹  Çng  êng  ¾t  Õu   îc Bé   µi s ch c s h t ® sn ®  T  chÝnh  cho  Ðp). ph 5. ViÖc    giao  èn, tr¸chnhiÖm   v    b¶o  µn  èn, ®¸nh    ¹ tµis¶n, ph¬ng  to v   gi¸l     i   ¸n  ö  ýc¸c tr ng  îp  x l     ê h tæn  Êttµis¶n, qu¶n  ýc¸c kho¶n  th       l    c«ng  î thùc hiÖn  n    nh quy  nh  i víi ®Þ ®è     doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinhdoanh.  
  4. 4 6. Doanh    nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  ã  Ý ® s c tr¸ch nhiÖm   ë     Õ       m sæ k to¸n theo  âi chÝnh    µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã  ña  d  x¸c to b t   v v hi c c doanh  nghiÖp theo  ®óng  Õ     Õ     Ön  µnh. ch ®é k to¸nhi h III  ­ K Õ t q u ¶  t µi h Ý n h  v µ  x ö  l ý k Õ t q u ¶  c ñ a   c d o a n h  n g hi Ö p  c « n g  Ý c h   ® ê n g  s ¾ t A  ­ K Õ t  q u ¶   µi h Ý n h t  c 1. Doanh    thu  ña  c doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s bao  å m:  g Doanh  thu  õ ho¹t®éng  t    c«ng  ch, doanh  tõ ho¹t®éng  Ý  thu      s¶n  Êt kinh doanh  µ  xu     v doanh    õho¹t®éng  thu t     kh¸c. a/Doanh    õho¹t®éng    thu t     c«ng  ch  Ý bao  å m: g ­ Kho¶n thu  Nhµ   íc thanh  do  n  to¸n c¸c s¶n  È m,  Þch  ô     ph d v c«ng  ch  Ý thùc hiÖn    theo kÕ   ¹ch vµ  ù    îcduyÖt.   ho   d to¸n®   ­ Thu  õ ho¹t®éng    t    kh«iphôc    giao th«ng  Èn  Êp  kh c x¶y  do  ra  thiªntai   , ho¶  ¹n,b∙o lòhoÆc     ¹n  µ   ho       tain m doanh  nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  á  Ý® s b thªm  chiphÝ    ¾c  ôc  µikÕ   ¹ch ® îcgiao.   ®Ó kh ph ngo   ho     b/ Doanh    thu  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh  µ  xu     v doanh thu  õ c¸c ho¹t t      ®éng kh¸c ¸p dông    i víi    nh ®è    doanh nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     s¶n  Êt kinh xu     doanh. c/Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  ã  Ý® s c tr¸chnhiÖm   ë     Õ         m sæ k to¸nghi chÐp, theo  âivµ    d   ph¶n  ¸nh  y   ,  Þp  êic¸c nguån      ®Ç ®ñ k th     thu ph¸tsinh vµ  Ëp   l ho¸ ®¬n    chøng  õ®Çy    t  ®ñ theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  2. Chi  Ý   ña  ph c doanh  nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ý ® s bao  å m:    Ý  g chi ph ho¹t®éng    c«ng  ch,ho¹t®éng  Ý   kinh doanh  µ    ¹t®éng    v c¸cho   kh¸c. a/Néi dông    ña  ¹t®éng     chic ho   c«ng  ch  Ý bao  å m: g ­ Chi  Ý   Ët  Öu,nhiªn liÖu,n¨ng îng  ö  ông  ph v li       l sd trong qua  ×nh  ¹t tr ho   ®éng; ­ Chi phÝ  Òn ¬ng, tiÒn     ti l   c«ng  µ    v c¸c kho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êt l ng  ph c c t ch  ¬ theo chÕ       ®é quy  nh  ña  µ   íc; ®Þ c Nh n ­ TrÝch    b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi x∙h   hi y      c«ng  oµn  ® theo  Õ   ch ®é   quy  nh; ®Þ ­ Chi  Ý   Êu    ph kh hao  µis¶n  è  nh,  i  îng  µ  t  c ®Þ ®è t v møc   Ých  tr theo    quy ®Þnh  ña  é   µi chÝnh  õc¸c tµis¶n  è  nh  éc  Ö   èng  ¬  ë  ¹  c BT  (tr       c ®Þ thu h th csh tÇng  êng  ¾t  ® s kh«ng  ph¶itrÝch khÊu      hao theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   ­ m ôc   ®Þ ti   3    I ­Th«ng   µy);   tn ­Chi phÝ  öa  ÷a  êng     s ch th xuyªn,söa  ÷a  íntµi   ch l     s¶n  è  nh; c ®Þ ­ Kho¶n  Ých nép  ×nh  µnh  ån    tr   h th ngu kinh phÝ    cho  ¬  c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn trùc tiÕp  Õu  ã).Møc   Ých  µng      (n c  tr h n¨m  theo    ®Ò nghÞ   ña  é   c B Giao  th«ng  Ën    v t¶i sau    ã    Õn  èng  Êt cña  é  µichÝnh; khic ý ki th nh   BT  ­C¸c    Ý    chiph kh¸ctheo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ  íc;     ®Þ hi h c nh n C¸c  kho¶n    Ý    chiph nh nguyªn vËt liÖu,dÞch  ô       v mua  µi.   ngo .ph¶icã    .   ho¸ ®¬n chøng  õ hîp  Ö  t  l theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh. C¸c  ®Þ c BT    kho¶n    Õp chiti  
  5. 5 kh¸ch,tiÕp  ©n, kh¸nh  Õt,héi nghÞ, giao  Þch, ®èi  ¹i .møc       t  ti       d   ngo .  . chikh«ng  ® îcvîtqu¸ quy  nh  ña  µ   íc.      ®Þ c Nh n b/ Néi    dung    ña  ¹t®éng  chi c ho   s¶n  Êt  xu kinh  doanh  µ    ¹t®éng  v c¸c ho   kh¸c,thùc hiÖn    i víi     nh ®è     doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     kinh doanh.   3. Doanh nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  îc sö  ông  Ý ® s ® d doanh thu    ï ®Ó b   ®¾ p     c¸ckho¶n    Ý, trong®ã: chiph     ­ Doanh  thu  õ ho¹t®éng  t    c«ng  ch    ï ®¾ p     Ý   Ý ®Ó b   chi ph cho    ¹t c¸c ho   ®éng  c«ng  ch, thuÕ  µ    Ý  v c¸c kho¶n    thu kh¸c cña  µ   íctheo    Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt(trõthuÕ    Ëp      thu nh doanh  nghiÖp); ­ Doanh  thu  õ c¸c ho¹t®éng  t      s¶n  Êt  xu kinh  doanh  µ  ¹t®éng  v ho   kh¸c  dïng    ï ®¾ p     Ý   ña  ¹t®éng  ®Ó b   chiph c ho   kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kh¸c,thuÕ    vµ    c¸ckho¶n    thu kh¸ccña  µ  íctheo    nh n   quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët(trõthuÕ    lu     thu nhËp  doanh nghiÖp); ­ Doanh    nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  chøc  ¹t®éng  Ý® s tæ  ho   kinh doanh  Ò     v nguyªn t¾c    ph¶i®¶m     b¶o  ã  ikh«ng  îclÊy l∙tõ ho¹t®éng  c l∙  , ®        i c«ng  ch  ï lç Ý b    ho¹t®éng    kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   kh¸c. B  ­  ö  lý k Õ t  u ¶  t µi h Ý n h X q  c 1. §èivíi      doanh  nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  ã    Ëp  Ý® s c thu nh trong n¨m, bao      gå m   thu nhËp  õ ho¹t®éng  c¶    t    kinh doanh  µ  õ c¸c ho¹t®éng    v t      kh¸c ® îcxö  ý     l  theo thø  ùnh    t   sau: a) Nép  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  theo luËt®Þnh;    b)  õ    Tr c¸c kho¶n  Òn  ¹tviph¹m  îp  ng, ph¹tnî qu¸ h¹n,c¸c kho¶n  ti ph     h ®å            chiphÝ  îp lÖ  a  îctrõkhix¸c®Þnh    Ëp  Þu  Õ;   h   ch ®         thu nh ch thu c)Trõ      c¸ckho¶n  çcha  îctrõvµo    Ëp  ícthuÕ; l  ®   thu nh tr   d) Ph Çn    Ëp    thu nh cßn  ¹ sau    õc¸ckho¶n      doanh  l i khitr     a,b,c  nghiÖp  îc ®  trÝch lËp c¸cquü      theo tûlÖ  µ      v møc  èng  Õ   kh ch sau: ­Quü   u      iÓn:trÝch tèi Óu b»ng    ®Ç tph¸ttr      thi   5%. ­ Quü   ù    d phßng  µichÝnh: TrÝch  t    10%,  è    ña  ü  µy  èi®a   s d c qu n t   kh«ng  vîtqu¸ 25%   èn  iÒu  Ö.    v® l ­ TrÝch  quü    2  khen  ëng,phóc  îtèi®a  th   l     kh«ng    th¸ngl ng  ùc tÕ  i qu¸ 3   ¬ th   n Õu  è  ép  ©n  s n ng s¸ch n¨m    b¸o    c¸o cao  ¬n  h n¨m  íc;b»ng  th¸ng l ng  ùc tr   2   ¬ th   tÕ  Õu  è  ép  ©n  n s n ng s¸ch n¨m        b¸o c¸o b»ng  hoÆc   Êp  ¬n  th h n¨m  íc.tr Sau    õquü  u      iÓn,quü  ù  khitr   ®Ç tph¸ttr   d phßng  µichÝnh  Õu  înhuËn  t  n l i trÝch  µo  quü  v 2  khen  ëng, phóc  î cßn    ×  Çn  th   l i d th ph chªnh  Öch  l cßn  ¹ ® îc li     bæ  sung  µn  é  µo  ü  u    to b v qu ®Ç t ph¸ttr Ón,n Õu   i   kh«ng    ån    Ých ®ñ ngu ®Ó tr   lËp  quü  2  khen  ëng, phóc  îb»ng    th   l  i haith¸ng l ng  ùc tÕ  ×   ¬ th   th doanh  nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  îcNhµ   íccÊp    Çn  Ý® s ®  n  ®ñ ph cßn  Õu.thi 2. Thñ  ôc,thêi®iÓ m   Ých lËp,m ôc  ch  ö  ông    ü  ña    t    tr     ®Ý sd c¸c qu c doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  ùc hiÖn    i  íidoanh  Ý® s th   nh ®è v   nghiÖp  µ  íc ho¹t nh n     ®éng kinhdoanh.  
  6. 6 Trong  ¹m  Þ   ph v tæng  møc   Ých  µo  quü  tr v 2  khen  ëng, phóc  î   th   l iGi¸m  ; ®èc doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  îc quyÒn  Õt  nh  û lÖ  Ých Ý® s ®  quy ®Þ t   tr   vµo  çi quü  m  sau    khitham kh¶o    Õn  ña  ý ki c c«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp. Doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  Ý ® s kh«ng  µnh  Ëp  ü  ù  th l qu d phßng  î tr  cÊp  Êt  Öc  µm. Trêng  îp  Æc   Öt cÇn  hÑp  m vi l   h® bi   thu  quy    ¹t®éng    m« ho   b¶o dìng,söa  ÷a  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t  ×  é     ch c s h   ® s th B Giao  th«ng  Ën    µ  é   µi v t¶iv B T   chÝnh  xem   Ðt  îcÊp  x tr  cho  è  s lao  ng  Êt  Öc  µm  ®é m vi l theo  Õ       ch ®é quy ®Þnh. VI­ Ë p  k Õ  h o ¹ ch v µ  c h Õ  ® é  q u ¶ n  l ý, Ê p  p h¸t,  L  c  thanh to¸n ® è i  v íi ¶ n p h È m  c « n g  Ý c h  ® ê n g  s ¾ t  s A. L Ë p  v µ  giao k Õ  h o ¹ ch 1.  µng  H n¨m, c¨n  vµo  ×nh  cø  t trang  ü  Ët cña  Çu,  êng,  Ç m,  k thu   c ® h th«ng    Ýn  Öu  ÕtbÞ;  tin,t hi thi   c«ng  ×nh kiÕn  ócthuéc  ë  ë  ¹  Çng  êng  tr   tr   csht ® s ¾t  µ  v nhu  Çu  Ën      õng  Õn  c v t¶itrªnt tuy khaith¸c,c¸c ®Þnh       møc  kinh tÕ  ü   k thuËt,c¸c quy  nh  µ  íng  Én  ña  é      ®Þ vh d c B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i  Doanh  nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ëp kÕ   ¹ch qu¶n  ý, öa  ÷a  ¬  ë  ¹ tÇng  êng  ¾t, Ý® s l   ho   l  s ch c s h   ® s  dù    Ò       µichÝnh  öivÒ     Öp  êng  ¾t  Öt Nam   to¸nv thu,chit   g   Liªnhi ® s Vi   xem   Ðt x  c©n  i  ®è tæng  îp  ×nh  é   h tr B Giao  th«ng  Ën    µ  Bé   µi chÝnh. Bé   v t¶iv   T     Giao  th«ng  Ën    ã  Ö m   ô    Öt,tæng  îp b¸o c¸o göic¬  v t¶i nhi c v phª duy   h         quan  µichÝnh  t  vµ    ¬  c¸cc quan  ã  ªnquan. c li   2. Trong  ¹m    ù        ©n    ph vid to¸nthu ching s¸ch hµng    n¨m  îc duyÖt,Bé   ­ ®    tr ëng  é   B Giao  th«ng  Ën    v t¶igiao kÕ   ¹ch    ho qu¶n  ývµ  öa  ÷a  ¬  ë  ¹ tÇng  l   s ch c s h   ® êng  ¾t  Ó  kÕ   ¹ch lËp  ü  ù  s (k c¶  ho   qu d phßng  kh«iphôc    giao th«ng  Èn  Êp    kh c x¶y    thiªntaiho¶  ¹n,b∙o lòhoÆc     ¹n  nguyªn nh©n  ra do     ho       tain do    kh¸ch quan),     ph©n    ù    ©n  bæ d to¸nng s¸ch cho      c¸cdoanh  nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  µ  öi Ý® s vg  Bé   µi chÝnh    T  ®Ó tæng  îp. Ng ©n   h  s¸ch  µ   íc chØ   Êp  Nh n   c ph¸t,thanh    to¸n   trongph¹m  Þ  ù    ∙  îcduyÖt.   v d to¸n® ®   Trêng  îp  ùc hiÖn  îtdù  h th   v   to¸n ® îc duyÖt  Ï xö  ýtheo     s   l  quy  nh  ña  ®Þ c LuËt Ng ©n    s¸ch vµ      c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h Trêng  îp    h ®Ó kh«i phôc    giao th«ng  Èn  Êp  kh c x¶y  do  ra  thiªntaiho¶     ho¹n,b∙o lòhoÆc     ¹n  nguyªn nh©n       tain do    kh¸ch quan  µ     m doanh  nghiÖp c«ng  Ých  êng  ¾t  á   ® s b thªm    Ý     ¾c  ôc  µi kÕ   ¹ch  îc giao, chi ph ®Ó kh ph ngo   ho ®    doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s ph¶ilËp      biªnb¶n    nh  x¸c ®Þ møc    Öt ®é thi   h¹i(cã x¸c nhËn  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng      c ch quy ®Þ ph hoÆc   ña  c Ban  thanh    tragiao  th«ng  êng  ¾t),sau    ïng  ü  ù  § s   khid qu d phßng  ï ®¾ p   Õu  b  n cßn  Õu  thi b¸o   c¸o Bé Giao th«ng  Ën    µ  é  µichÝnh  v t¶i B T   v xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy B  ­  Ê p  p h¸t v µ  thanh to¸n kinh  h Ý C p 1. Nguån    kinh  Ý   Êp  ph c ph¸t,thanh    to¸n s¶n  È m     ph c«ng  ch  ¬  ë  ¹ Ý c s h  tÇng  êng  ¾t  ® s bao  å m: g ­Nguån    kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch Nhµ   íccÊp    n  ph¸t;
  7. 7 ­ Nguån    kinh  Ý   ph thu  õ phÝ   ö  ông  ¬  ë  ¹  Çng  êng  ¾t  c¸c t  sd csht ® s do    doanh nghiÖp  Ën    êng  ¾t  ép  v t¶i ® s n theo tûlÖ  Nhµ   ícquy  nh;     do  n  ®Þ ­Nguån    kinh phÝ    kh¸c(nÕu  ã);   c 2. C¸c  ån    ngu kinh phÝ    chØ  îcsö  ông    ® d chicho  ôc  ch  m ®Ý qu¶n  ý,   l  duy tu,b¶o  ìng,sña  ÷a  ¬  ë  ¹  Çng  êng  ¾t, kh«ng  îc dïng    d   ch c s h t ® s  ®  cho  ôc   m ®Ých kh¸c. 3. ViÖc  Êp    c ph¸t,   thanh    to¸ns¶n  È m   ph c«ng  ch  Ý cho    c¸c doanh nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  îc thùc  Ön  Ý ® s ®  hi th«ng  qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c  µ   íc; b Nh n   Hµng  th¸ng  é   µi chÝnh  BT  chuyÓn  ¹m  t øng  kinh  Ý   ph b»ng  Önh    Òn" "l chi ti   sang Kho  ¹c  µ   íc ®Ó   Êp  b Nh n   c ph¸tthanh    to¸n cho      c¸c doanh  nghiÖp c«ng  Ých  êng  ¾t,®ång  êith«ng  ® s  th   b¸o cho    Öp  êng  ¾t  Öt Nam   µm  Liªn Hi ® s Vi   l c¬  ë  s theo dâitæng  îp b¸o c¸o.    h    VÒ   Õ    ch ®é qu¶n  ý, Êp  l  c ph¸t,   thanh    to¸ns¶n  È m   ph c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s cña  Ö   èng  h th Kho  ¹c  µ   íc ® îc thùc  Ön  b Nh n     hi theo  Th«ng   è  t s 40/1998/TT­ BTC   µy  ng 31/03/1998  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  Õ     c BT  "h   ch ®é qu¶n  ý, Êp    l  c ph¸t thanh      to¸n c¸c kho¶n    ©n  ching s¸ch nhµ  íc qua    n  Kho  ¹c Nhµ   íc".Ngoµi ra b  n     ®èi víi       doanh  c¸c nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t,Kho  ¹c Nhµ   íctiÕn hµnh  Êp  Ý® s  b  n    c ph¸t,  thanh      ã  : to¸nkhic ®ñ + Th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho s¶n  Êt,kÕ   ¹ch  xu   ho kinh  Ý   ∙  îc Bé   ph ® ®   Giao  th«ng  Ën      Öt vµ  ©n  v t¶i phª duy   ph bæ; +  Þnh  § møc  kinh tÕ  ü  Ët ®èi  íitõng    k thu   v  s¶n  È m   Bé   ph do  Giao th«ng  vËn    t¶iban  µnh; h + Biªn b¶n    nghiÖm  thu  èi l ng, chÊt îng  kh  î   l s¶n  È m,  Þch  ô  µn  ph d v ho thµnh  Bé   do  Giao  th«ng  Ën    û  Òn  v t¶iu quy cho    Öp  êng  ¾t  Öt Nam   Liªnhi ® s Vi   x¸cnhËn;   +  B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch. c¸o t h th   k ho VII. Ó m  tra k Õ  to¸n,  Ki  b¸o c¸o t µi h Ý n h  v µ    c c « n g  k h ai t µi h Ý n h  c 1.LËp  µ      µichÝnh   v b¸o c¸o t   ­ Hµng  ý,n¨m    qu   doanh  nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  ã  Ý® s c tr¸chnhiÖm   Ëp   l  b¸o c¸o  µichÝnh  t  theo quy  nh  Ön  µnh. Gi¸m  c  ®Þ hi h   ®è doanh  nghiÖp  ph¶i  chÞu  tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvµ    tr   n   ph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh      t ch x¸c,trung thùc cña      b¸o c¸o tµi Ýnh.      ch ­ B¸o    µichÝnh  ý,n¨m  öiLiªnhiÖp  êng  ¾t  Öt Nam;  é    c¸o t   qu   g    ® s Vi   B Giao  th«ng  Ën    ¬  v t¶i c quan  Õ,c¬  , thu   quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n     i nghiÖp,c¬    quan  èng  th kª. ­Thêigian göiquyÕt to¸ntheo quy  nh  ña  é  µichÝnh.             ®Þ c BT  2.KiÓ m     Õ     trak to¸n,     µi Ýnh:   c¸o t   b¸o ch ­ Hµng  ý,n¨m    qu   doanh  nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s ph¶itù kiÓm    Õ      trak to¸n,     µi Ýnh.   c¸o t   b¸o ch
  8. 8 ­ Bé     Giao  th«ng  Ën  µichñ  × cïng  v t  tr   Tæng   ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   íct¹ doanh  n  i   nghiÖp  µ    Öp  êng  ¾t  Öt Nam   chøc  Óm    v Liªnhi ® s Vi   tæ  ki tra phª duyÖt  Õt    µ  c¸o tµichÝnh  µng    quy to¸nv b¸o      h n¨m  ña  c doanh nghiÖp c«ng  Ých  êng  ¾t. ® s ­ C¬     quan  µichÝnh  ã  Öm   ô  Óm    Öc  Êp  µnh    Õ     t  c nhi v ki travi ch h c¸c ch ®é tµichÝnh, kÕ       to¸n,kû  Ëtthu nép  ©n    lu     ng s¸ch vµ  Ýnh  Ýnh     t ch x¸c,trung thùc     cña      µi Ýnh. b¸o c¸o t   ch ­ Nh÷ng    ¹m  Õ     Õ     viph ch ®é k to¸n,chÕ         µichÝnh,chÕ     ép    ®é thu chit     ®é n ng©n  s¸ch,chÕ     Ých lËp  µ  ö  ông    ü  ña    ®é tr   v s d c¸c qu c doanh  nghiÖp  ÏbÞ  ö  s  x ph¹thµnh  Ýnh,xö  ¹tkinh tÕ    ch   ph     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.C«ng    khaib¸o c¸o tµi Ýnh         ch n¨m: ­C¨n  vµo      µichÝnh  µng    cø  b¸o c¸o t   h n¨m  ∙  îcc¬  ® ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª duyÖt,doanh      nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s c«ng  è  b c«ng  khaim ét  è    s chØ   tiªutµi Ýnh  íchéinghÞ     ch tr     c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  c doanh nghiÖp. ­ Néi dung       c¸c chØ    tiªuc«ng  è  b c«ng khaitheo  É u   nh  Ìm    m ®Ý k th«ng   t sè  06/TC/TCDN   µy  ng 24/02/1997 cña  é  µichÝnh.   BT  VIII.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. Ngoµi nh÷ng      quy  nh  ®Þ riªngcho    doanh nghiÖp c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s t¹ th«ng   µy,doanh    i tn   nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s cßn  ph¶ithùc hiÖn          c¸cquy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt®èi víi        doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  t c hi l     k t  01/01/1999. M äi      quy ®Þnh  íc®©y  Ò   tr   v qu¶n  ýtµichÝnh  i víi   l    ®è     doanh  c¸c nghiÖp c«ng  ch  êng  Ý® s ¾t    íi tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 3. Trong    ×nh thùc hiÖn,cã  íng m ¾ c,    Þ      qu¸ tr      v  ®Ò ngh c¸c doanh nghiÖp  c«ng  ch  êng  ¾t  Ý® s ph¶n  vÒ   ªnhiÖp  êng  ¾t  Öt Nam     ¸nh  li   ® s Vi   ®Ó tæng  îp h  b¸o    é  c¸o B Giao  th«ng  Ën    µ  é   µichÝnh  v t¶iv B T   nghiªncøu  öa  æi      s® bæ sung  cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2