Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS về việc hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản do Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN- NAM B TÀI CHÍNH-B THU c l p - T do - H nh phúc S N ******** ******** S : 17/2003/TTLT-BTC-BNN- Hà N i , ngày 14 tháng 3 năm 2003 BTS THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN - B THU S N S 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C KI M TRA, GIÁM SÁT HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U THU C DI N KI M DNCH NG V T, KI M DNCH TH C V T, KI M DNCH THU S N Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Căn c Pháp l nh B o v và Phát tri n ngu n l i thu s n ngày 25/4/1989; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 15/2/1993; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t s 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001; B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n th ng nh t hư ng d n th c hi n vi c ki m tra, giám sát hàng hoá xu t kh u, nh p kh u (trong Thông tư này ư c hi u là các lo i hàng hoá ưa t Vi t nam ra nư c ngoài và t nư c ngoài ưa vào lãnh th Vi t nam) thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ch nh ng hàng hoá thu c danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn công b ; thu c di n ki m d ch thu s n do B trư ng B Thu s n công b m i ph i làm th t c ki m d ch. 2. Các ơn v có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ki m d ch, xác nh n gi y ăng ký ki m d ch cho hàng hoá qui nh t i i m 1 nêu trên (dư i ây g i chung là Cơ quan Ki m d ch) là nh ng ơn v ư c giao nhi m v theo Quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Thu s n (theo Ph l c 1 kèm Thông tư này là các Cơ quan Ki m d ch ang làm nhi m v ). 3. i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch (không nh m m c ích kinh doanh) ph c v cho nhu c u tiêu dùng, sinh ho t c a hành khách xu t c nh, nh p c nh, c a các cơ quan i di n ngo i giao, các t ch c qu c t thì Cơ quan H i quan gi i quy t thông quan không yêu c u ph i n p Gi y ăng ký ki m d ch ho c Gi y ch ng nh n ki m d ch, tr trư ng h p Cơ quan Ki m d ch thông báo ph i ki m d ch i v i t ng m t hàng c th , t ng th i i m c th .
 2. 4. Các quy nh c a Thông tư này không áp d ng i v i hàng hoá quá c nh b ng ư ng hàng không, ư ng bi n trong trư ng h p hàng hoá không b c d xu ng các c ng. 5. Vi c ki m d ch i v i hàng hoá nh p khNu th c hi n theo phương th c ăng ký trư c, ki m tra sau, c th là: - Trư c khi làm th t c h i quan, Ch hàng ph i ăng ký ki m d ch v i Cơ quan Ki m d ch. - Cơ quan Ki m d ch có th ki m d ch cùng lúc Cơ quan H i quan ki m tra hàng hoá ho c ki m d ch sau khi hàng hoá ã hoàn thành th t c h i quan theo th i gian và a i m ư c xác nh trong gi y ăng ký ki m d ch (theo m u t i Ph l c 2 kèm Thông tư này). II. QUY NNH C TH 1. Trách nhi m c a Ch hàng: 1.1. i v i hàng hoá xu t khNu: Trư c khi xu t khNu hàng hoá, Ch hàng ph i ăng ký và khai báo v i Cơ quan Ki m d ch làm th t c ki m tra, c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i hàng hoá ph i ki m d ch theo quy nh c a pháp lu t ho c theo yêu c u c a ngư i mua. 1.2. i v i hàng hoá nh p khNu: Trư c khi làm th t c h i quan, Ch hàng ph i ăng ký ki m d ch (kê khai 3 b n theo m u t i Ph l c 2) v i Cơ quan Ki m d ch. 1.2.1. Khi làm th t c h i quan, ngoài b h sơ theo quy nh c a Cơ quan H i quan, ph i n p gi y ăng ký ki m d ch ã ư c Cơ quan Ki m d ch xác nh n. 1.2.2. Sau khi ăng ký ki m d ch nhưng không nh p khNu hàng hoá n a thì ph i n p l i Cơ quan Ki m d ch (nơi xác nh n) 2 b n Gi y ăng ký ki m d ch. Trư ng h p khi làm th t c nh p khNu, Cơ quan H i quan xác nh là hàng hoá không ư c nh p khNu vào Vi t nam, Ch hàng ph i n p l i cho Cơ quan Ki m d ch (nơi xác nh n) Gi y ăng ký ki m d ch (b n c a Ch hàng) có xác nh n lý do không ư c nh p khNu c a Cơ quan H i quan. 1.2.3. i v i hàng hoá làm th t c ki m d ch sau khi hoàn thành th t c h i quan: - Ph i ưa nguyên tr ng hàng hoá ã ư c làm th t c h i quan v úng a i m, úng th i gian ã ăng ký trong Gi y ăng ký ki m d ch. - Trong trư ng h p b t kh kháng không th ưa hàng hoá v úng a i m, úng th i gian ã ăng ký ki m d ch thì ph i gi i trình v i Cơ quan Ki m d ch. 1.2.4. Ph i th c hi n nghiêm ch nh các nghĩa v :
 3. - Ch ư c ưa hàng hoá ra lưu thông sau khi Cơ quan Ki m d ch c p Gi y ch ng nh n ki m d ch. - Ch p hành quy t nh x lý c a Cơ quan Ki m d ch (n u có) i v i lô hàng. - i v i lô hàng sau khi ki m d ch không i u ki n nh p khNu, b bu c tái xu t, khi làm th t c xu t khNu ph i xu t trình h sơ h i quan nh p khNu, quy t nh bu c tái xu t c a Cơ quan Ki m d ch và hàng hoá cho Cơ quan H i quan nơi ã làm th t c nh p khNu lô hàng. 2. Trách nhi m c a Cơ quan Ki m d ch: 2.1.Th c hi n vi c ăng ký, xác nh n vào 3 b n Gi y ăng ký ki m d ch, tr l i Ch hàng 2 b n, lưu 1 b n. 2.2. Sau khi xác nh n Gi y ăng ký ki m d ch, theo dõi, ki m d ch, c p Gi y ch ng nh n ki m d ch ho c x lý theo quy nh. 2.3. i v i lô hàng ã hoàn thành th t c h i quan, trư c khi ti n hành ki m d ch, ph i i chi u hàng hoá v i khai báo c a ch hàng, v i b h sơ h i quan. N u có s sai khác thì l p biên b n, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2.4. Sau khi ki m d ch, n u hàng hoá ph i tiêu hu thì t ch c tiêu hu theo úng quy nh c a pháp lu t; n u hàng hoá bu c ph i tái xu t thì ra Quy t nh bu c tái xu t, ghi rõ th i gian ph i th c hi n tái xu t, giao ch hàng 01 b n th c hi n, 01 b n g i cho Cơ quan H i quan (nơi làm th t c nh p khNu lô hàng) ph i h p th c hi n; theo dõi lô hàng n khi th c tái xu t; x lý vi ph m i v i Ch hàng không th c hi n nghiêm Quy t nh bu c tái xu t. 2.5. Thông báo k p th i cho C c H i quan các t nh, thành ph nh ng t ch c, cá nhân không th c hi n úng cam k t v ki m d ch ã ăng ký, ngh cư ng ch th t c h i quan các lô hàng ti p theo. 2.6. Khi t ch c, cá nhân ã th c hi n quy t nh x lý thì Cơ quan Ki m d ch (nơi ngh cư ng ch th t c h i quan), c p văn b n xác nh n trình v i Cơ quan H i quan xoá cư ng ch làm th t c, trong ó nêu rõ doanh nghi p b cư ng ch theo Thông báo nào (s , ngày tháng, hành vi vi ph m, hình th c x lý). 3. Trách nhi m c a Cơ quan H i quan: 3.1. i v i hàng hoá xu t khNu: Cơ quan H i quan ch yêu c u n p Gi y ch ng nh n ki m d ch i v i hàng hoá ph i ki m d ch theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. i v i hàng hoá nh p khNu: 3.2.1. Khi ti p nh n ăng ký h sơ h i quan, yêu c u ch hàng n p 01 Gi y ăng ký ki m d ch (b n chính) ã ư c Cơ quan Ki m d ch xác nh n; làm th t c theo quy nh.
 4. 3.2.2. i v i hàng hoá nh p khNu ã hoàn thành th t c h i quan b bu c tái xu t theo quy t nh c a Cơ quan Ki m d ch, H i quan c a khNu (nơi ã làm th t c nh p khNu lô hàng) i chi u h sơ nh p khNu c a lô hàng v i th c t hàng hoá, n u phù h p thì làm th t c tái xu t, n u không phù h p thì l p biên b n, thông báo cho Cơ quan Ki m d ch (nơi ra quy t nh bu c tái xu t) x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3.2.3. i v i nh ng lô hàng nh p khNu ã ăng ký ki m d ch nhưng không ư c nh p khNu do có vi ph m v chính sách qu n lý xu t nh p khNu thì H i quan nơi làm th t c xác nh n, ghi rõ lý do vào Gi y ăng ký ki m d ch (b n c a Ch hàng). 3.2.4. Cư ng ch th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a t ch c, cá nhân theo ngh c a Cơ quan Ki m d ch do vi ph m pháp lu t v ki m d ch i v i hàng hoá nh p khNu ã ăng ký ki m d ch. 3.2.5. Xoá b cư ng ch khi t ch c, cá nhân n p b n sao và xu t trình b n chính văn b n c a Cơ quan Ki m d ch (nơi ngh cư ng ch ) xác nh n ã th c hi n quy t nh x lý. B n sao c a t ch c thì ph i xác nh n, ký tên, óng d u, b n sao c a cá nhân là b n photocopy. 4. Quan h ph i h p: 4.1. Trong trư ng h p Cơ quan Ki m d ch có yêu c u ki m d ch xong lô hàng trư c khi hoàn thành th t c h i quan thì 2 Cơ quan liên quan ph i ph i h p ch t ch v i nhau và Cơ quan H i quan ch quy t nh thông quan sau khi có k t lu n c a Cơ quan Ki m d ch. 4.2. Hàng năm, các Chi c c H i quan ch trì h p v i các Cơ quan Ki m d ch có liên quan rút kinh nghi m v vi c ph i h p ki m tra, giám sát hàng hoá thu c di n ph i ki m d ch. Trong trưòng h p c n thi t có th t ch c h p t xu t theo ngh c a Cơ quan H i quan ho c Cơ quan Ki m d ch. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 4 năm 2003. Bãi b Thông tư liên ngành s 07/TTLN ngày 31/8/1995 c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm - H i quan và Thông tư liên t ch s 03/LT-TT ngày 25/3/1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - T ng c c H i quan. 2. T ng c c H i quan, C c Thú y, C c B o v th c v t, C c B o v ngu n l i thu s n ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Thông tư này. 3. Các Cơ quan Ki m d ch, Chi c c H i quan c a khNu trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, k p th i xu t bi n pháp gi i quy t và báo cáo v cơ quan c p trên tr c ti p c a mình có ch o gi i quy t k p th i. Bùi Bá B ng Nguy n Th H ng Minh Trương Chí Trung ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
 5. PH L C I DANH SÁCH CÁC ƠN VN CÓ TH M QUY N XÁC NH N GI Y ĂNG KÝ KI M DNCH VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M DNCH I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U THU C DI N KI M DNCH NG V T I. TRUNG TÂM THÚ Y VÙNG HÀ N I - a ch : 63 B Phương Mai - ng a Hà N i - i n tho i : 04.8692627 - FAX : 04.8685390 - E.mail : Error! Bookmark not defined. - a bàn qu n lý : Hà N i, Hà Tây, Hoà Bình, Hà Nam, Nam nh, Ninh Bình, Phú Th , Vĩnh Phúc, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái. II. TRUNG TÂM THÚ Y VÙNG H I PHÒNG - a Ch : S 23 ph à N ng - Qu n Ngô Quy n - Thành ph H i Phòng - i n tho i: 031.836511 - FAX: 031.551698 - E.mail: Error! Bookmark not defined. - a bàn qu n lý : H i Phòng, Thái Bình, Qu ng Ninh, L ng Sơn, Cao B ng, Hà Giang, Tuyên Quang, B c C n, Thái Nguyên, B c Giang, B c Ninh, H i Dương, Hưng yên. - Các Tr m c a khNu: Sân bay Cát Bi, C ng H i Phòng III. TRUNG TÂM THÚ Y VÙNG VINH - a Ch : 51 Nguy n Sinh S c - Thành ph Vinh - Ngh An - i n tho i: 038.842786 - FAX: 038.841571 - E.mail: Error! Bookmark not defined. - a bàn qu n lý : Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu .
 6. - Các Tr m c a khNu: Lao B o, C u Treo IV. TRUNG TÂM THÚ Y VÙNG À N NG - a Ch : S 12 Tr n Quý Cáp - Qu n H i Châu - Thành Ph à N ng - i n tho i: 0511.822515 - FAX: 0511.826926 - E.mail: Error! Bookmark not defined. - a bàn qu n lý : à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Gia Lai, Kontum, ăk Lăk, Phú Yên, Khánh Hoà. - Các Tr m c a khNu: Sân bay à N ng, C ng Tiên Sa. V. TRUNG TÂM THÚ Y VÙNG THÀNH PH H CHÍ MINH - a Ch : S 124 - 126 Ph m Th Hi n - Qu n 8 Thành ph H Chí Minh - i n tho i: 08.8568886; 08.8568887 - FAX: 08.8569050 - E.mail: Error! Bookmark not defined. - a bàn qu n lý : Thành ph H Chí Minh, Lâm ng, Ninh Thu n, Bình Thu n, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang, B n Tre. - Các Tr m c a khNu: Sân bay Tân Sơn Nh t, C ng Sài Gòn, Tr m M c Bài. VI. TRUNG TÂM THÚ Y VÙNG C N THƠ - a Ch : ư ng Cách M ng Tháng Tám - Thành ph C n Thơ - C n Thơ - i n tho i: 071.820203 - FAX: 071.823386 - E.mail: - a bàn qu n lý: C n Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, ng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, B c Liêu, Cà Mau. - Các Tr m c a khNu: C ng C n Thơ VII. CÁC TR M KI M DNCH NG V T C A KH U TR C THU C C C THÚ Y
 7. 1. Tr m ki m d ch ng v t Sân bay N i Bài - a ch : Sân bay Qu c t N i Bài - i n tho i: 04.8840120 2. Tr m ki m d ch ng v t ng ăng - a ch : 39 Khu Ga ng ăng - th tr n ng ăng - L ng Sơn - i n tho i: 025.851275 - FAX: 025.8852306 - Các Tr m c a khNu: Ga ng ăng, H u Ngh , C c Nam, Tân Thanh, Chi Ma 3. Tr m ki m d ch ng v t Lào Cai - a ch : Th xã Lào Cai - Lào Cai - i n tho i: 020.830260 4. Tr m ki m d ch ng v t Móng Cái - a ch : Th xã Móng Cái - Qu ng Ninh - i n Tho i: 033.881502 - FAX: 033.881502 - Các Tr m c a khNu: Móng Cái, B c Phong Sinh Ghi chú: * Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t ư c th c hi n theo Quy t nh s 607 NN-TY/Q ngày 09 tháng 6 năm 1994 c a B Nông nghi p và CNTP (nay là B Nông nghi p và PTNT) * Chi c c Thú y t nh, thành ph khi ư c C c Thú y u quy n ư c phép th c hi n công tác ki m d ch t i c a khNu theo ph m vi ư c u quy n. PH L C 1 DANH SÁCH CÁC ƠN VN CÓ TH M QUY N XÁC NH N GI Y ĂNG KÝ KI M DNCH, C P GI Y CH NG NH N KI M DNCH I V I HÀNG HOÁ (V T TH ) XU T KH U, NH P KH U THU C DI N KI M DNCH TH C V T 1. Chi c c ki m d ch th c v t vùng I: a ch : S 2 Tr n Quang Kh i - Thành Ph H i Phòng i n tho i: 031.842104 - 031.823366
 8. Fax: 031.821839 E-mail: kdtv1hp@hn.vnn.vn a bàn ph trách: Thái Bình, H i Dương, Hưng Yên, H i Phòng, Qu ng Ninh Các tr m c a khN u: C ng H i Phòng; Móng Cái; Bình Liêu. Chi c c ki m d ch th c v t vùng II: a ch : 28 M c ĩnh Chi, Qu n I - Thành ph H Chí Minh i n tho i: 08.8251401 - 0808.8238948 Fax: 08.8293266 E-mail: kdtv2@hcmc.netnam.vn a bàn ph trách: Ninh Thu n, Bình Thu n, Lâm ng, Bình Dương, Bình Phư c, Tây Ninh, ng Nai, Thành Ph H Chí Minh, Long An, Ti n Giang, ng Tháp, Bà R a-Vũng Tàu. Các tr m c a khN u: C ng Sài Gòn; M c Bài; Vũng Tàu; Sân Bay Tân Sơn Nh t; Bình Hi p; Tho Mo; Hưng i n A; Xa Mát; Ka Tum; Phư c Tân; Hoa Lư; Hoàng Di u; Thư ng Phư c; Bưu i n ng Tháp; Bưu i n Bà R a Vũng Tàu; Bưu i n ng Nai. Chi c c ki m d ch th c v t vùng III: a ch : 146 Hoàng Di u - Thành Ph à N ng i n tho i: 0511.821622 Fax: 0511.826863 E-mail: lethinghanh@dng.vnn.vn a bàn ph trách: Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, à N ng, Qu ng Ngãi. Các tr m c a khN u: C ng à N ng;TP. Hu ; Lao B o. Chi c c ki m d ch th c v t vùng IV: a ch : 66 Lê H ng Phong - Qui Nhơn - Bình nh i n tho i: 056.822964 - 056.823538 Fax: 056.822964(823538) E-mail: cckdtv4@dng.vnn.vn
 9. a bàn ph trách: Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, c L c. Các tr m c a khN u: Nha Trang; B Y; c Cơ; Buprăng; c Bơ. Chi c c ki m d ch th c v t vùng V: a ch : 149 H c Di - ng a - Hà N i i n tho i: 04.8513500 Fax: 04.5330043 E-mail: kdtv5-hn@fpt.vn a bàn ph trách: B c Giang, B c Ninh, Phú Th , Vĩnh Phúc, Hà Tây, Ninh Bình, Nam nh, Hà Nam, Hà N i, Hoà Bình. Các tr m c a khN u: TP. Hà N i; Sân bay N i Bài Chi c c ki m d ch th c v t vùng VI: a ch : 28 Tr n Phú - Thành Ph vinh - Ngh An i n tho i: 038.842992 Fax: E-mail: cckdtvv6@hn.vnn.vn a bàn ph trách: Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình Các tr m c a khN u: C u Treo; Chalo. Chi c c ki m d ch th c v t vùng VII: a ch : 98B Ngô Quy n, phư ng ông Kinh - Th xã L ng Sơn i n tho i: 025.875797 - 025.875798 Fax: 025.872941 E-mail: a bàn ph trách: L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên. Các tr m c a khN u: H u Ngh ; ng ăng; Tân Thanh; Chi Ma; C ng Tr ng; Tà Lùng; Trà Lĩnh; Hà Qu ng; Sóc Giang. Chi c c ki m d ch th c v t vùng VIII:
 10. a ch : Th xã Lào Cai i n tho i: 020.830503 - 020.830097 Fax: 020.830503 E-mail: tuankd8lc@hn.vnn.vn a bàn ph trách: Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. Các tr m c a khN u: Lào Cai; Ga Lào Cai; Bát Sát; Mư ng Khương; Quang Kim; L c CN u; Km 6; Thanh Thu ; Ma lư Thàng; Pay Chang; Chi ng Khơi; Si Ma Cai; Tây Trang. Chi c c ki m d ch th c v t vùng IX: a ch : 386B ư ng Cách m ng tháng tám - Thành ph C n Thơ i n tho i: 071.826709 - 071.883551 Fax: 071.828408 E-mail: kdtvv9@hcm.vnn.vn a bàn ph trách: C n Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà mau, B c Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, B n Tre. Các tr m c a khN u: C ng M Th i; T nh Biên; Vĩnh H i ông; Vĩnh Xương; Khánh Bình. Ghi chú: 1. Danh m c hàng hoá(v t th ) xu t khN u, nh p khN u thu c di n ki m d ch th c v t hi n hành theo Quy t nh s 56/2001/Q /BNN-BVTV ngày 23 tháng 05 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Khi tri n khai các tr m ki m d ch m i, cơ quan Ki m d ch th c v t s thông báo cho Chi c c H i quan c a khN u bi t ph i h p. 3. Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph khi ư c C c B o v th c v t u quy n ư c phép th c hi n công tác ki m d ch t i c a khN u theo ph m vi ư c u quy n. PH L C I CƠ QUAN CÓ TH M QUY N XÁC NH N GI Y ĂNG KÝ KI M DNCH VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M DNCH I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U THU C DI N KI M DNCH THU S N C c B o v ngu n l i Thu s n - B Thu s n
 11. a ch : s 10 Nguy n Công Hoan - Ba ình - Hà N i i n tho i: 04.8345953 - 04.7718298 - 04.351759 FAX: 04.8353363 a bàn ph trách: C nư c Ghi chú: 1. C c B o v ngu n l i Thu s n có th u quy n vi c xác nh n gi y ăng ký ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i hàng hoá xu t khN u, nh p khN u thu c di n ki m d ch thu s n cho Chi c c B o v ngu n l i thu s n các t nh có c a khN u. 2. i v i các c a khN u không có tr m ki m d ch thu s n ngh liên h v i C c B o v ngu n l i Thu s n ư c hư ng d n. 3. Danh m c i tư ng ki m d ch i v i ng v t và s n phN m ng v t thu s n (Theo Thông tư s 02/TS-TT ngày 25/6/1994 c a B Thu s n): - Các loài cá, giáp xác, thân m m, da gai, h i miên, xoang tràng, lư ng cư, tr ng c a chúng và ng v t có vú - S n phN m tươi, s ng, s n phN m ư c x lý, sơ ch (ư p ông, phơi tái, ư p mu i...) còn có th mang tác nhân gây b nh cho ng v t thu s n. PH L C 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày tháng năm GI Y ĂNG KÝ KI M DNCH (*) Kính g i: .......................................(**).............................................. Tên t ch c, cá nhân ăng ký:........................................................................ a ch ............................................................................................................. i n tho i............................................................ Fax/E-Mail........................ ngh quý Cơ quan ki m d ch lô hàng(***):... (xu t khNu, nh p khNu...)...... 1. Tên hàng 2. Nơi s n xu t
 12. 3. S lư ng 4. Kích c cá th ( i v i hàng hoá là thu s n) 5. Tr ng lư ng t nh 6. Tr ng lư ng c bì 7. Lo i bao bì 8. S H p ng ho c s ch ng t thanh toán ( L/C, TTr..... ) 9. T ch c, cá nhân xu t khNu 10. Nư c xu t khNu 11. C a khNu xu t 12. T ch c, cá nhân nh p khNu 13. Nư c nh p khNu 14. Phương ti n v n chuy n 15. C a khNu nh p 16. M c ích s d ng 17. Gi y cho phép ki m d ch nh p khNu (n u có) 18. a i m ki m d ch 19. a i m nuôi tr ng (n u có) 20. Th i gian ki m d ch 21. a i m giám sát (n u có) 22. Th i gian giám sát 23. S b n gi y ch ng nh n ki m d ch c n c p Chúng tôi xin cam k t: B o qu n nguyên tr ng hàng hoá nh p khNu, ưa v úng a i m, úng th i gian ư c ăng ký và ch ưa hàng hoá ra lưu thông sau khi ư c quý Cơ quan c p Gi ych ng nh n ki m d ch (****). T CH C/CÁ NHÂN ĂNG KÝ (ký, óng d u, ghi rõ h tên)
 13. XÁC NH N C A CƠ QUAN KI M DNCH: ng ý ưa hàng hoá v a i m................................................................ làm th t c ki m d ch vào h i... gi ngày.... tháng.... năm.... Vào s s ..............., ngày... tháng... năm.... ..........................(*)............................. (ký, óng d u, ghi rõ h tên) Xác nh n c a Cơ quan H i quan (trong trư ng h p lô hàng không ư c nh p khNu) Lô hàng không ư c nh p khNu vào Vi t nam vì lý do:.......................... ................................................................................................................. ..., ngày... tháng... năm.... Chi c c H i quan c a khNu............. (ký, óng d u, ghi rõ h tên) (*) ăng ký theo M u này ư c th hi n trên 2 m t c a t gi y kh A4 (**) Tên Cơ quan Ki m d ch (***) Ph i có y các tiêu chí theo úng th t và khai các tiêu chí thích h p i v i lô hàng. (****) Cam k t này ch ghi khi ăng ký ki m d ch i v i hàng hoá nh p khNu Lưu ý: Cá nhân ăng ký không có con d u ph i ghi rõ s Gi y Ch ng minh nhân dân, ngày tháng và nơi c p.
Đồng bộ tài khoản