Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch cña bé néi vô - bé tµi chÝnh - bé t ph¸p sè 21/2002/ttlt-bnv-btc-btp ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ viÖc híng dÉn chÕ ®é båi dìng ®èi víi céng t¸c viªn thùc hiÖn trî gióp ph¸p lý ®èi víi ngêi nghÌo vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 734/TTg ngµy 6/9/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp tæ chøc trî gióp ph¸p lý cho ng êi nghÌo vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch vµ ChØ thÞ sè 05/2000/CT-TTg ngµy 1/3/2000 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c trî gióp ph¸p lý, Liªn tÞch Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh, Bé T ph¸p híng dÉn chÕ ®é båi dìng ®èi víi céng t¸c viªn thùc hiÖn trî gióp ph¸p lý ®èi víi ngêi nghÌo vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch (sau ®©y gäi chung lµ céng t¸c viªn) nh sau: I. quy ®Þnh chung Ho¹t ®éng trî gióp ph¸p lý ®èi víi ngêi nghÌo vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch lµ ho¹t ®éng dÞch vô c«ng miÔn phÝ cã tÝnh chuyªn m«n, nghiÖp vô nh»m phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ - x· héi cña Nhµ níc do tæ chøc trî gióp ph¸p lý cña Nhµ níc thùc hiÖn víi sù tham gia t×nh nguyÖn cña ®éi ngò céng t¸c viªn lµ c¸c chuyªn gia, luËt gia, luËt s. Céng t¸c viªn ®îc hëng chÕ ®é båi dìng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy nh»m bï ®¾p mét phÇn c«ng søc, cã tÝnh chÊt ®éng viªn vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®¶m nhËn; ®ång thêi khuyÕn khÝch céng t¸c viªn t×nh nguyÖn thùc hiÖn ho¹t ®éng trî gióp ph¸p lý kh«ng nhËn båi dìng. II. chÕ ®é båi dìng Céng t¸c viªn ®îc hëng møc båi dìng ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc kh¸c nhau nh sau: 1. Céng t¸c viªn thùc hiÖn t vÊn ph¸p luËt ®îc hëng: 1.1. Møc båi dìng theo giê lµm viÖc ®èi víi t vÊn ph¸p luËt b»ng miÖng: - Møc 8.000 ®ång/giê ®èi víi gi¶i ®¸p, híng dÉn ®¬n gi¶n; - Møc 13.000 ®ång/giê ®èi víi gi¶i ®¸p, híng dÉn phøc t¹p. 1.2. Møc båi dìng theo v¨n b¶n ®èi víi t vÊn ph¸p luËt b»ng v¨n b¶n: - Møc 13.000 ®ång/1 v¨n b¶n ®èi víi gi¶i ®¸p, híng dÉn ®¬n gi¶n; - Møc 20.000 ®ång/1 v¨n b¶n ®èi víi gi¶i ®¸p, híng dÉn phøc t¹p.
  2. 2 2. Céng t¸c viªn tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi bµo ch÷a, ngêi ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho ®èi tîng trî gióp ph¸p lý ®îc hëng båi dìng møc 70.000 ®ång/01 ngµy lµm viÖc. Trêng hîp lµm viÖc nöa ngµy (01 buæi s¸ng hoÆc 01 buæi chiÒu) th× ®îc hëng båi dìng b»ng 1/2 møc tÝnh cho c¶ ngµy lµm viÖc. Ngµy lµm viÖc ®îc x¸c ®Þnh ®Ó chi tr¶ båi dìng ®èi víi céng t¸c viªn tham gia tè tông gåm: ngµy nghiªn cøu hå s¬ t¹i Toµ ¸n vµ ngµy xÐt xö. C¨n cø ®Ó chi tr¶ båi dìng lµ x¸c nhËn ngµy lµm viÖc b»ng v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn cña Toµ ¸n. 3. Ngoµi chÕ ®é båi dìng nªu trªn, khi thùc hiÖn trî gióp ph¸p lý lu ®éng, céng t¸c viªn ®îc thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ nh ®èi víi c«ng chøc nhµ n íc ®i c«ng t¸c. III. tæ chøc thùc hiÖn 1. Hµng n¨m, Côc trî gióp ph¸p lý vµ c¸c Trung t©m trî gióp ph¸p lý cña Nhµ níc lËp dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng bao gåm c¶ kinh phÝ chi båi d ìng vµ tiÒn c«ng t¸c phÝ ®èi víi céng t¸c viªn ®Ó c¬ quan cã thÈm quuyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh. 2. ViÖc sö dông kinh phÝ chi båi dìng ®èi víi céng t¸c viªn ®îc quyÕt to¸n theo chÕ ®é thùc chi tµi chÝnh hµng n¨m. 3. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é båi dìng ®èi víi céng t¸c viªn ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¸c ®¬n vÞ. Riªng n¨m 2002 kinh phÝ chi båi dìng vµ c«ng t¸c phÝ cho céng t¸c viªn, c¸c ®¬n vÞ bè trÝ trong ph¹m vi dù to¸n ®· ®îc duyÖt. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh vµ thay thÕ cho Th«ng t sè 187/1998/TTLT-TCCP-TC-TP ngµy 30/3/1998 cña Liªn tÞch Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, Bé T ph¸p híng dÉn chÕ ®é båi dìng ®èi víi céng t¸c viªn thùc hiÖn trî gióp ph¸p lý. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c g×, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn bé ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản