intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

163
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch B é  V¨n h ã a T h « n g  tin  é  t µi   ­ B  ch Ý n h   S è  21/2003/TTLT­B V H T T­B T C  n g µ y  01 th¸ng  07 n¨ m  2003  H í ng d É n  vi Ö c c hi  tr¶  h Õ  ® é   h u Ë n  b ó t, Ý ch l Ë p v µ   c n  tr s ö  d ô n g  Q u ü  n h u Ë n   ó t ® è i víi m é t s è  lo¹ih × n h    p h È m  q u y  ® Þ n h   b     t¸c t¹i g h Þ   Þ n h  s è  61/2002/N§­C P    N ® n g µ y  11/6/2002  ñ a C h Ý n h  p h ñ c C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 61/2002/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 11    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  phñ  vÒ  chÕ  ®é  nhuËn  bót (sau ®©y  gäi lµ NghÞ  ®Þnh  sè  61/2002/N§­ CP);   Liªn tÞch  é     B V¨n  ãa    h ­ Th«ng      é   µi chÝnh  íng  Én      Õ   tin­ B T   h d chitr¶ch ®é   Ën  ót,trÝch lËp  µ  ö  ông  ü   Ën  ót ®èi víim ét  è  ¹  ×nh   nhu b     vsd Qu nhu b       s lo ih t¸cphÈ m     quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 61/2002/N§­   µy  CP ng 11/6/2002  ña  c ChÝnh  ñ    ph nh sau: A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1. C¸c  chøc, c¸ nh©n    ö  ông    È m   íih×nh    tæ     khis d t¸cph d  thøc  Êt b¶n  xu   phÈ m; s¶n  Êt b¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh,phim    h   h   vµ  ¬ng  ×nh ph¸tthanh,truyÒn  ×nh;nghÖ   ËtbiÓu  Ôn,t¸cphÈ m     ch tr       h   thu   di     b¸o chÝ  µ    È m   ¹oh×nh, m ü   Ët øng  ông, t¸cphÈ m   Õp  v t¸cph t    thu   d    nhi ¶nh  ph¶iký    hîp  ng  ö  ông    È m   íit¸c gi¶  ®å sd t¸c ph v    hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m,  ch s h t¸c ph hoÆc   th«ng qua  chøc  idiÖn  îp  tæ  ®¹   h ph¸p  îc t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ®    ch s h t¸cph ñy  Òn  quy (sau  y   äi lµ ®¹idiÖn) theo  É u   îp  ng  ®© g         m h ®å ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy. tn 2. T¸c  È m   ö  ông  îc Nhµ   íc ® Æt  µng, tµitrî   ph sd ®  n  h     hoÆc   îc tµitrî íi ®      d bÊt  ú  ×nh  kh thøc  µo, t¸c gi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   òng  îc hëng  n     ch s h t¸c ph c ®  nhuËn  ót,thïlao vµ  îÝch  Ët chÊt kh¸c phï hîp víi õng  ×nh  b       l  i v           t h thøc  ö  ông  sd t¸cphÈ m.   3. Tuú  iÒu  Ön  ô  Ó  µ  Æc   ïcña  õng  ¹  ×nh    È m,      ® ki c th v ® th   t lo ih t¸cph bªn sö  ông    È m   µ    d t¸c ph v t¸c gi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ch s h t¸c ph tho¶  Ën  thu møc   nhuËn  ót cô  Ó  b   th b»ng  îp ®ång  ö  ông    È m   h  sd t¸cph theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 4.  íng  Én,  Óm     µ    H d ki tra v gi¶iquyÕt tranh  Êp, khiÕu  ¹i  è  ch   n ,t c¸o  Ò   v chÕ     Ën  ótthùc hiÖn  ®é nhu b     theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n B. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó : I. h u Ë n  b ó t c h o  t¸c h È m  s © n   h Ê u   µ    N  p k v c¸c lo¹i × n h  n g h Ö  thu Ë t bi Ó u  di Ô n   h¸c:  h k
 2. 2 1. NhuËn  ót cho    È m   ©n  Êu  µ    ¹  ×nh  Ö   ËtbiÓu    b  t¸cph s kh v c¸c lo ih ngh thu   diÔn kh¸c thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  sè  ®Þ ti §i 15  §i 16  ®Þ 61/2002/N§­CP. Khi sö  ông   d b¶n  ¹c,bµi h¸t®∙  nh       c«ng  è  b phæ   Õn, nhuËn  ót tr¶cho  bi   b   t¸c gi¶    hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ùc  Ön  ch s h t¸c ph th hi theo  Òu  NghÞ   nh   è  §i 16  ®Þ s 61/2002/ N§­CP  hoÆc kho¶n  m ôc  Th«ng   µy. 3  A  tn 2.X Õ p   ¹ t¸cphÈ m:   lo i     C¨n  néidung,chÊt l ng t¸cphÈ m   éi ®ång  Ö   Ëtthuéc bªn  ö  cø       î     H  ngh thu     s dông    È m   Õn hµnh  ¸nh    ©n  ¹  t¸cph ti   ® gi¸,ph lo ib»ng    v¨n b¶n    µm    tr¶ ®Ó l c¨n cø    nhuËn  ótcho      b  t¸cgi¶hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ch s h t¸cph theo c¸cbËc     sau: B Ëc      È m   ã  Êtl ng xÕp  ¹ trungb×nh; I­T¸c ph c ch  î   lo i     BËc       Èm   ã  Êtl ngxÕp  ¹trungb×nh  II T¸cph ­ c ch  î   lo   i   kh¸; B Ëc  I    È m   ã  Êtl ng xÕp  ¹ kh¸; II ­T¸c ph   c ch  î   lo i   B Ëc  ­T¸c phÈ m   ã  Êtl ng xÕp  ¹ xuÊts ¾c. IV     c ch  î   lo i     3. C¸c ®èi t ng quy ®Þnh  t¹ kho¶n 4  §iÒu  13   Þ  ®Þnh   sè  î i Ngh 61/2002/N§­   ëng  ïlao  CP h th   theo  îp  ng  h ®å tho¶  Ën  íibªn  ö  ông    thu v   sd t¸c phÈ m.  Òn  ïlaotÝnh  Ti th    trongtæng    Ý  ©y  ùng  ¬ng  ×nh.   chiph x d ch tr 4. ViÖc  ö  ông    È m   ∙    sd t¸cph ® c«ng  è  b phæ   Õn    Óu  Ôn  ôc  ô  bi ®Ó bi di ph v nhiÖ m   ô  Ýnh  Þ;phôc  ô  ng  µo  ïng  ©u,  ïng    ïng  Æc   Öt v ch tr   v ®å bv s v xa, v ® bi   khã  kh¨n;biÓu  Ôn  ôc  ô  é  i,nh©n  ©n      í     ¶o; biÓu  Ôn    di ph v b ®é   d ë biªngi ih¶i® ,   di giao u  èc  Õ  l Qu t kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh, kh«ng      b¸n  Ð   tiÒn; v thu    kh«ng  Ën  îp  ng  Óu  Ôn  nh h ®å bi di hoÆc   µitrîdíibÊt  ú  ×nh  t     kh thøc  µo  × n th   kh«ng  ph¶itr¶nhuËn  ót.Nh÷ng  ¹t®éng  trªnph¶icã     b  ho   nªu      Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    i  íic¸c ®¬n  Þ  Ö   ËtTrung  ng  µ  û     tin®è v     v ngh thu   ¬ v U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  i  íic¸c ®¬n   Þ   ¬ ®è v     v nghÖ   thuËt®Þa  ¬ng.   ph II.N h u Ë n  b ó t ch o  t¸c h È m   i Ö n  ¶ n h, vi ®i« (video):    p ® 1. NhuËn  ót cho    È m   iÖn    b  t¸cph ® ¶nh, vi®i«theo      khung  Ën  ót quy  nhu b   ®Þnh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh   è  t i 20  §i 21  ®Þ s 61/2002/N§­ CP. TiÒn  ïlao    th   tr¶ cho    i  îng  c¸c ®è t quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   4  19  ®Þnh   61/2002/N§­   îctÝnh  ùctiÕp vµo  CP ®   tr     tæng    Ý  chiph s¶n  Êtphim. xu   2.  Õ p   ¹ kÞch   X lo i   b¶n  phim: 2.1. C¨n    cø   µo  éi dung, chÊt îng  ña  Þch  v n    lck b¶n, Héi  ng    ®å duyÖt  kÞch b¶n  theo  ©n  Êp  ña  é   ph c c B V¨n  ãa  Th«ng    Õn  µnh  ¸nh    h ­  tinti h ® gi¸, ph©n  ¹ b»ng    lo i   v¨n b¶n    µm    tr¶nhuËn  ótcho        ®Ó l c¨n cø    b  t¸cgi¶nh sau: B Ëc    Þch  I­K b¶n  ã  Êtl ng xÕp  ¹ trung b×nh; c ch  î   lo i     B Ëc     Þch  II K ­ b¶n  ã  Êtl ng xÕp  ¹ kh¸; c ch  î   lo i   B Ëc  I  Þch  II ­K   b¶n  ã  Êtl ng xÕp  ¹ xuÊts ¾c. c ch  î   lo i     ViÖc  Õp  ¹kÞch  thùchiÖn    ®Þnh  ña  é  hãa   x lo   i b¶n    theoquy  c B V¨n  ­Th«ng  tin.
 3. 3 2.2.§èivíi Þch       k b¶n phim  îcx©y  ùng  õ nguån  ©n  ®  d t  ng s¸ch nhµ  ícvµ    n  c¸c nguån  èn    v kh¸c:trªnc¬  ë  ¸nh        s® gi¸b»ng v¨n b¶n  ña  éi  ng  Öt  c H ®å duy kÞch b¶n,bªn  ö  ông    È m   Õt  nh    sd t¸cph quy ®Þ møc    Ën  ót,nhng  Çn  tr¶nhu b   ph nhuËn  ót  õ  ©n  b t ng s¸ch  µ  íc kh«ng  îtqu¸  ü   nh n   v  Qu nhuËn  ót  b cho  Ðp, ph   phÇn  Ën  óttõnguån  èn  nhu b     v kh¸cdo    tho¶ thuËn.   c¸cbªn    2.3.§èi víikÞch       b¶n  phim kh«ng  ö  ông  ån  ©n  sd ngu ng s¸ch  µ  íc: nh n   viÖc  Õt  nh  quy ®Þ møc    Ën  ót trªnc¬  ë  ¸nh    ña  éi ®ång  Ö   tr¶nhu b     s ® gi¸c H   ngh thuËtthuéc bªn  ö  ông    È m.     sd t¸cph 3.X Õ p   ¹ t¸cphÈ m   iÖn    lo i     ® ¶nh: 3.1.C¨n  vµo  éidung, chÊt l ng nghÖ   Ët,kü  Ëtcña    È m     cø  n     î   thu   thu   t¸cph ®iÖn ¶nh,Héi ®ång  Öt     duy phim  theo  ©n  Êp  ña  é   ph c c B V¨n  ãa   h ­ Th«ng   tin, sau    Öt  µ  khiduy v cho  Ðp  ph phæ   Õn,tiÕn hµnh  ¸nh    ©n  ¹ chÊt l ng bi     ® gi¸,ph lo i    î   b»ng v¨n b¶n    µm  ¬  ë    ®Ó l c s tr¶ nhuËn  ót cho  b  c¸c chøc  danh cßn  ¹    liquy ®Þnh  ¹ kho¶n        §iÒu  NghÞ   nh   è  t i 1,2,3,4  20  ®Þ s 61/2002/N§­ CP: B Ëc      È m   ã  Êtl ng xÕp  ¹ trungb×nh; I­T¸c ph c ch  î   lo i     B Ëc       È m   ã  Êtl ng xÕp  ¹ kh¸; II T¸c ph ­ c ch  î   lo i   B Ëc  I    È m   ã  Êtl ng xÕp  ¹ xuÊts ¾c. II ­T¸c ph   c ch  î   lo i     ViÖc  Õp  ¹ chÊt l ng t¸cphÈ m   iÖn  x lo i    î     ® ¶nh  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  ®Þ c Bé  hãa   V¨n  ­Th«ng  tin. 3.2.§èivíi   È m   iÖn        ph t¸c ® ¶nh  ö  ông  ©n  sd ng s¸ch nhµ  ícvµ    ån    n   c¸c ngu vèn  kh¸c:trªnc¬  ë  ¸nh        s® gi¸b»ng    v¨n b¶n  ña  éi ®ång  Öt  c H  duy phim, bªn  ö    s dông    È m   t¸c ph quyÕt  nh   ®Þ møc     tr¶ nhuËn  ót,nhng  Çn  b  ph nhuËn  ót  õ b t  nguån  ©n   ng s¸ch  µ   íc kh«ng  îtqu¸  ü   nh n   v  Qu nhuËn  ót  b cho  Ðp,  Çn  ph ph nhuËn  óttõnguån  èn  b    v kh¸cdo    tho¶ thuËn.   c¸cbªn    3.3.§èivíi   È m   iÖn        ph t¸c ® ¶nh  kh«ng  ö  ông  ©n  sd ng s¸ch nhµ  íc:bªn  ö    n  s dông    È m   dông  t¸cph ¸p  møc     Ën  ót theo  tr¶nhu b   quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h hoÆc   theo hîp ®ång     tho¶ thuËn.   4. Khi t¸cphÈ m   îc chuyÓn  Ó  õ t¸cphÈ m   häc,tõ kÞch       ®  th t     v¨n     b¶n  ©n  s khÊu  hoÆc   õlo¹ h×nh  Ö   ËtbiÓu  Ôn  t  i   ngh thu   di kh¸csang  Þch    k b¶n  iÖn  ® ¶nh,  th×      t¸cgi¶ chuyÓn  Ó  µ      ña    È m   èc  th v t¸cgi¶ c t¸cph g ph¶i cã  ù  áa  Ën    s th thu b»ng    v¨n b¶n.T¸c gi¶t¸cphÈ m   èc  ëng  Ën  ótb»ng  40%   Ën  ót       gh nhu b   30­ nhu b   biªn kÞch  ña    È m   ïng  Ó  ¹   Ëc; T¸c      c t¸cph c th lo i b   , gi¶ chuyÓn  Ó  ëng  Çn  th h ph cßn  ¹  ña  Ën  ót biªn kÞch  lic nhu b    theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   1  21  ®Þnh  è  s 61/2002/N§­ CP. 5. §èivíit¸cphÈ m   iÖn        ® ¶nh  µnh  d cho  Õu    ©n  éc thiÓu  è: c¸c thi nhi,d t  s    Héi ®ång    ph¶i®¸nh      gi¸b»ng    v¨n b¶n    µm    tr¶thªm  Çn  Ën  ót ®Ó l c¨n cø    ph nhu b   khuyÕn  Ých  kh cho    t¸cgi¶. Møc  Ën  ótkhuyÕn  Ých  i víi   È m   µnh  nhu b   kh ®è     ph t¸c d cho  Õu nhi, ©n  thi     d técthiÓu sè  îctÝnh     ®  thªm    Ën  ótcña    È m   iÖn  5% nhu b   t¸cph ® ¶nh  . ®ã T¸c  È m   õa  ã  éi dung  Ò   Õu    õa  ã  éi dung  Ò   ©n  éc ph v cn  v thi nhi v c n   vd t  thiÓu sè  òng   c chØ  îchëng  ûlÖ  ®  t   khuyÕn  Ých  èi a  kh t   b»ng  ® 5%. 6.  õ  b¶n  T phim nhùa thø 11, c¸c t¸c gi¶ ® îc  ëng  h thªm nhuËn bót  khuyÕn  Ých  kh b»ng    8% tæng doanh    phim.NhuËn  ótkhuyÕn  Ých  thu b¸n    b  kh ® îctÝnh  ô  Ó  ét    c th m trong2   c¸ch sau:   C¸ch    1:NhuËn  ótkhuyÕn  Ých  KK )® îctÝnh  b  kh (NB     theo c«ng    thøc    sau:
 4. 4 ∑  KK   Gi¸b¸n b×nh  ©n  b¶n  NB =      qu 1  phim  (n ­10) x  x       8%. Trong  : ®ã ­∑  KK   µtæng  è  Ën  ótkhuyÕn  Ých  õb¶n    NB l   s nhu b   kh t  phim  11; thø  phim  ùc tÕ    ô (n ≥  ­n  µsè    l   b¶n  th   tiªuth     11); ­ Gi¸b¸n  ×nh  ©n  ét     b qu m b¶n  phim  µgi¸b¸n  l     quy  nh  ¹ hîp ®ång  ®Þ ti     tho¶  thuËn  ÷a chñ  ë  ÷u    È m   µ  gi   s h t¸cph v bªn  ö  ông    È m   sd t¸cph hoÆc     gi¸b¸n  îc ®  c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  Öt ®èi víi õng thÓ  ¹ phim. nh n   th quy duy       t  lo i   C¸ch    2:NhuËn  ótkhuyÕn  Ých  KK )® îctÝnh  b  kh (NB     theo c«ng    thøc    sau: n                KK   ∑  i x             ∑ NB =  DT   8% i=11        Trong  :  ®ã ­∑  KK   µtæng  è  Ën  ótkhuyÕn  Ých  õb¶n    NB l   s nhu b   kh t  phim  11; thø  phim  ùc tÕ    ô (n ≥  ­n  µsè    l   b¶n  th   tiªuth     11); phim  i(i≥  ­DT i lµdoanh           thu b¸n b¶n  thø     11). 7. T¸c  È m   iÖn    ph ® ¶nh  ã    Ý  c chiph s¶n  Êt cao  víichiphÝ  xu   so      s¶n  Êt xu   b×nh  ©n/n¨m  îcc¬  qu ®   quan  ã  Èm  Òn  Öt  c¸cyªu cÇu  Æc   Öt c th quy duy do      ® bi   cña  ÕtbÞ, vËt liÖu m µ   thi         kh«ng  ph¶ido    s¸ng  ¹onghÖ   Ët,møc  Ën  ót t  thu   nhu b   ® îctÝnh    b»ng  c«ng  thøc  sau  ng  (nh møc  Ën  ót cao  Êt kh«ng  îtqu¸ 2  nhu b   nh   v    lÇn  Ën  ót cña  nhu b   phim  ã  c tæng    Ý   chiph s¶n  Êt b×nh  ©n/n¨m  ïng  Ó  xu   qu c th lo¹ ) i: C«ng  thøc tÝnh:           n =  x ∑ NB i) NB   T  (       (1+h/10) x  i=   1 Trong  : ®ã ­NB:  µnhuËn  ótcña    È m   iÖn    l  b  t¸cph ® ¶nh  ã    Ý  c chiph s¶n  Êtcao xu   ­ T: lµchiphÝ        s¶n  Êtt¸cphÈ m   iÖn  xu     ® ¶nh  ×nh  ©n/n¨m  îcc¬  b qu ®   quan  cã  Èm  Òn    Öt (ch cã  Ën  ót) th quy phª duy   a  nhu b   Chi phÝ    s¶n  Êtphim  ùc tÕ  xu   th   (cao) h = Chi phÝ    s¶n  Êtphim  ×nh  ©n/n¨m xu   b qu ­(1 +      h/10): Ën    Þ2   h  ính¬n            Nh gi¸tr   khi  l   10.         n    ­∑      µtæng  Ö   è  Ën  ót(tõ1  n     ña          NB i:   l h s nhu b     ®Õ n) c c¸ct¸cgi¶theo quy       1     i=       ®Þnh  trongkhung  Ën  ót.   nhu b
 5. 5 III.N h u Ë n   ó t ch o    p h È m  b¸o  h Ý  (b¸o in,   b t¸c c  b¸o ® i Ö n   ö): t 1.NhuËn  ótcho    È m     Ý  ùc hiÖn    b  t¸cph b¸o ch th   theo quy  nh  ¹ §iÒu      ®Þ t  i 24 NghÞ   nh   è  ®Þ s 61/2002/N§­CP.    2.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c: 2.1.Tin ng ¾n,    ¨ng  ¹ cña  chÝ, th«ng  Ên  ∙     tin® l i b¸o    t ® c«ng  è, ngêiviÕt b     tinng ¾n,  êi cung  Êp, tuyÓn  än    ¨ng  ¹ ® îc Tæng     ng   c  ch tin® li     biªn tËp  Õt    quy ®Þnh  møc    ïlao. tr¶th  2.2.T¸c phÈ m   chÝ  Êts ¾c, cã    Þcao     b¸o  xu     gi¸tr   hoÆc     È m   îcthùc t¸cph ®    hiÖn trongnh÷ng  iÒu  Ön  Æc   Ötnh  ªntaichiÕn    ® ki ® bi   thi     , tranh,thùchiÖn    ïng    ëv   s©u,  ïng    v xa, møc     tr¶ nhuËn  ót do  b   Tæng   biªn tËp    quyÕt  nh   ®Þ theo    quy ®Þnh  trong khung  Ën  ót cho  õng  Ó  ¹  µ  Ën  ót khuyÕn  Ých    nhu b   t th lo i nhu b   v kh quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i 5  25  ®Þ s 61/2002/N§­ CP. 2.3.T¸c phÈ m   chÝ  ¨ng  ¹ cña  chÝ     b¸o  ® l  i b¸o  kh¸choÆc   ∙  îcc«ng  è      ®®   bë c¸ccuéc  éith¶o,héinghÞ  îctr¶nhuËn  ótthÊp  ¬n    È m   ö  ông  Çn    h     ®   b  h t¸cph sd l ®Ç u. Møc  nhuËn  ót do  b   Tæng   biªn tËp    quyÕt  nh   ng  ®Þ nh kh«ng  íi50%   d  nhuËn  ótcña  Ó  ¹ t ng  b  th lo i¬ øng  µ   ¬    m c quan  chÝ  ang    ông. b¸o  ® ¸p d 2.4.§èivíi Ó  ¹  µipháng  Ên, n Õu  êitr¶lêi áng  Ên       th lo i   b v  ng       ph v kh«ng  a  ® ra yªu  Çu  Ò   û lÖ  Ën  ótgi÷a ngêitr¶lêi áng  Ên  µ  êipháng  Ên    c v t   nhu b         ph v v ng   v th× Tæng    Ëp  Õt ®Þnh  ûlÖ  Ën  ótcho  êitr¶lêi áng  Ên.   biªnt quy   t   nhu b   ng       ph v IV.  h u Ë n  b ó t ch o  t¸c h È m   h¸t thanh, truy Ò n  h × n h   N  p p (B¸o n ãi, b¸o  × n h): h 1.NhuËn  óttr¶cho        b   t¸cgi¶hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ùchiÖn  ch s h t¸cph th   theo quy    ®Þnh  ¹§iÒu    NghÞ   nh   è  t i 28,29  ®Þ s 61/2002/N§­ CP. 2. §èi víi ®¬n  vÞ  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  10/2002/N§­  ngµy    CP 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    Öc    Ën  ótthùc hiÖn  c thu,vi tr¶nhu b     theo hîp ®ång     tho¶ thuËn.   V. N h u Ë n  b ó t  h o  t¸c p h È m  t¹o  × n h   m ü  thu Ë t), c   h (   m ü  thu Ë t ø n g  d ô n g  v µ  n hi Õ p  ¶n h: 1. NhuËn  ót cho    È m   ¹oh×nh  ü  Ët), ü   Ëtøng  ông  µ    b  t¸cph t  (m thu   thu   m d v nhiÕp  ¶nh  ö  ông  ån  ©n  sd ngu ng s¸ch nhµ  íclµchiphÝ    n      s¸ng    É u       t¸cm tr¶cho t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m.  ïy theo  Êt l ng  Ö   Ët,gi¸trÞ vµ     ch s h t¸cph T  ch  î ngh thu       gi¸trÞ sö  ông  ña    È m,    d c t¸cph møc     Ý   chiph s¸ng    É u   bªn  ö  ông    t¸cm do  sd t¸c phÈ m   áa  Ën  í      th thu v it¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    Èm   ch s h t¸cph th«ng qua  îp ®ång  ö  h  s dông    È m   t¸cph theo tØ  Ö  Çn      l ph tr¨m (%) so  íi   Þt¸cphÈ m   îcquy  nh     v   tr     gi¸ ®  ®Þ t¹ c¸cbiÓu     i sau: BiÓu    1:NhuËn  ót®èi víi   È m   ã    Þ®Õ n   tr Öu®ång b       ph t¸c c gi¸tr   10  i                                   §¬n  vÞ  tÝnh: tr Öu i  ®ång
 6. 6 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gi¸ trÞ    D íi Trªn 1    t¸c   Trªn 2    Trªn 3    Trªn 4    Trªn5    Trªn 6    Trªn7    Trªn 8 Trª   phÈ m 1  ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   n    9 tr Öu 2 i 3 4 5 6 7 8 9 ®Õ n  10 NhuËn  50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% 35,5 33% 30 bót % % BiÓu    2: NhuËn  ót ®èi  íit¸cphÈ m   ã    Þ trªn10  iÖu ®Õ n     b  v    c gi¸tr     tr   100 tr Öu®ång i  §¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång vt  i   STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gi¸   trÞ Trªn Trªn20 Trªn 30 Trªn40 Trªn 50 Trªn 60 Trªn70 Trªn80 Trªn90                     t¸cphÈ m   10 ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   80 ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   30 40 50 60 70 90 100 20 NhuËn  29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% bót BiÓu    3: NhuËn  ót ®èi  íit¸cphÈ m   ã    Þ trªn100  iÖu ®Õ n   tû b  v    c gi¸tr     tr   1    ®ång §¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång vt  i   STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gi¸trÞ t¸cTrªn 100 Trªn200 Trªn 300 Trªn 400 Trªn 500 Trªn 600                 Trªn  Trªn800 Trªn     phÈ m ®Õ n   ®Õn  300 ®Õ n   400 ®Õ n   500 ®Õ n   600 ®Õ n   700 700 ®Õn  900 900 200 ®Õ n   ®Õn   800 1.000 NhuËn  ót 19% b 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 2.§èivíi îng ®µi,tranhhoµnh           t   tr¸ngnhuËn  óttr¶cho    b   s¸ng t¸cm É u      ph¸c  th¶o vµ    È m   îctÝnh    t¸cph ®  theo tûlÖ  Çn        ph tr¨m (%)  quy  nh  ¹ biÓu  ®Þ t i sau: §¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång vt  i   STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Gi¸trÞ    Tõ  Trªn Trªn     Trªn  Trªn  Trªn  Trªn  Trªn  Trªn T   t¸cphÈ m   1.000 1.000  2.000  3.000  4.000  5.000 6.000 7.000 8.000 r trë  ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ®Õ n   ª xuèng 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 n   9 . 0 0 0 ® Õ n  
 7. 7 1 0 . 0 0 0 NhuËn  10% 8,5% 7,3% 6,8% 6,2% 5,9% 5,6% 5,3% 5% 4 bót , 7 % §èi víit¸cphÈ m   ã    Þ trªn10.000  iÖu ®ång, nhuËn  ót ® îc tÝnh      c gi¸tr     tr     b    b»ng møc  Ën  ótcña    È m   ã    Þ10.000  iÖu®ång  µ  éng  nhu b   t¸cph c gi¸tr   tr   vc thªm  1%   cho  çi 1.000  iÖu®ång  Õp theo vµ  Ýnh  m  tr   ti    t theo c«ng    thøc sau:   NB   Nb  (n x  =  +    1%) Trong  : ®ã ­NB   µnhuËn  ótcña    È m   ã    Þtrªn10.000  iÖu®ång.   l  b  t¸cph c gi¸tr     tr   ­ Nb  µnhuËn  ótcña    È m   ã    Þ 10.000  iÖu ®ång  Ýnh    l  b  t¸cph c gi¸tr   tr   (t theo  cét10,®iÓ m     ôc     2,m V). ­  lµ sè  Òn  n    ti 1.000  iÖu ®ång  Õp  tr   ti theo sau  ña  c 10.000  iÖu ®ång  tr   ®Ç u   tiªn. 3. T¸c  È m   ¹oh×nh  ü  Ët), îng  i,tranh hoµnh    ph t  (m thu   t ®µ     tr¸ng® îc phiªn      b¶n,sao  Ðp, chuyÓn  Êt liÖu,nhuËn  óttr¶cho        ch   ch     b   t¸cgi¶hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h t¸cphÈ m   Ýnh    t b»ng 30%     Ý  chiph s¸ng    É u,  t¸cm ph¸c th¶o theo    Þ   ña        gi¸tr  c t¸c phÈ m  phiªnb¶n  íivµ    m   chØ  îctÝnh  n   ®  ®Õ b¶n  3. ViÖc  ¸nh  è  tù lµ thø    ® s thø      b ¾t  éc  i víit¸cphÈ m   bu ®è       phiªnb¶n,sao  Ðp, chuyÓn  Êt liÖu ®Ó   îch­     ch   ch     ®  ëng  Ën  ót. nhu b VI. h u Ë n  b ó t ® è i  íi  N v  t¸c h È m  thu é c  Ò  N h µ   íc   p v n v µ    p h È m  h Õ t th êi ¹ n h ë n g  q u y Ò n  t¸c t¸c  h  gi¶: 1.T¸c phÈ m   éc vÒ   µ   ícbao  å m:    thu   Nh n   g ­ T¸c  È m   ph kh«ng  ã  êi thõa  Õ,  êi thõa  Õ   õ chèi nhËn      c ng   k ng   k t    di s¶n hoÆc  kh«ng  îcquyÒn  ëng    ®  h dis¶n quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   b,kho¶n  §iÒu  1  764,  §iÒu 765 Bé  ËtD © n   ù  µ    lu   s v kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  13  ®Þ s 76/N§­   µy  CP ng 29 th¸ng 11  n¨m     1996  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    µnh  ét  è  c Ch ph h d thih m s quy  nh   ®Þ vÒ   Òn      quy t¸cgi¶trongBé  Ët d©n  ù;   Lu   s ­ T¸c  È m     ph kh«ng  â      r t¸cgi¶ hoÆc     È m   t¸cph khuyÕt danh quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  5  766  ña  é  ËtD © n   ù. c B lu   s Tæ  chøc,c¸ nh©n    ö  ông      È m   ãitrªnph¶ithùc hiÖn       khis d c¸c t¸cph n        c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®© ­ Xin  Ðp  µ  ý  îp  ng  íiCôc    ph v k h ®å v  B¶n  Òn      Ò   Öc  ö  ông  quy t¸cgi¶ v vi s d t¸cphÈ m;   ­  Ò     Ët hoÆc   ót danh  ña      Õu  ã) trªn t¸c phÈ m,    § tªn th   b  c t¸c gi¶ (n c     ®Ò ®óng      È m,  ¶m   tªnt¸cph ® b¶o  ù  µn  Ñn  éidung    È m. s to v n   t¸cph
 8. 8 ­ Tr¶ nhuËn  ót  b (hoÆc   ïlao) cho  ôc  th     C B¶n quyÒn    t¸c gi¶ theo  îp h  ®ång  ö  ông    È m,  ng  sd t¸cph nh kh«ng  îtqu¸ khung  Ën  ót cña  õng  Ó  v    nhu b  t th lo¹ . i Ph Çn  Ën  ót nµy  îcgiao cho  ôc  nhu b   ®    C B¶n  Òn      quy t¸cgi¶ qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  theo tûlÖ        nh sau: +  Ých  Tr 20%   è  Òn  Ën  ót thu ® îc bæ   s ti nhu b       sung  ©n  ng s¸ch hµng      n¨m ®Ó     Ý   chi ph cho  Öc  chøc    ôc  ô  vi tæ  thu,ph v c«ng    t¸ctuyªn truyÒn    ôc    gi¸o d ph¸p luËtvÒ   Òn      ña  ôc      quy t¸cgi¶c C B¶n  Òn    quy t¸cgi¶; +  ép  ©n  N ng s¸ch nhµ  íc80%   è  Ën  ótcßn  ¹ .   n  s nhu b   li 2.§èivíi   È m   Õt  êih¹n hëng  Òn        chøc,c¸nh©n         ph t¸c h th     quy t¸cgi¶:c¸ctæ     khisö  ông    È m    d t¸cph kh«ng ph¶itr¶nhuËn  ót.    b VII. Ý c h l Ë p, q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  Q u ü  n h u Ë n   ó t:  Tr b 1.LËp  ü   Ën  ót:   Qu nhu b 1.1.   èi víit¸cphÈ m   ©n  Êu  µ    ¹  ×nh   §       s kh v c¸c lo ih nghÖ   ËtbiÓu  Ôn  thu   di kh¸c:Bªn  ö  ông    Èm   ©n  Êu  µ    ¹h×nh  Ö   ËtbiÓu  Ôn    sd t¸cph s kh v c¸clo   i ngh thu   di kh¸c  trÝch  Ëp  ü  Ën  óttheomét   l  qu nhu b     tronghaic¸chsau:        C¸ch  :Quü   Ën  ót ® îc trÝch lËp  1  nhu b       theo khung  Ën  ótquy  nh  ¹   nhu b   ®Þ t i   §iÒu  NghÞ   nh  è  2002/ 15  ®Þ s 61/ N§­CP   10%   ûlÖ  Ën  ót®ã:  +  t   nhu b   Bªn  ö  ông    È m     thÓ  ¹   sd t¸cph c¨n cø  lo iquy      È m   ©n  Êu  µ    , m« t¸cph s kh v c¸c lo¹  ×nh  Ö   ËtbiÓu  Ôn  i h ngh thu   di kh¸c®Ó   Ëp  ü   Ën  ótcho  ïhîp theo    l Qu nhu b   ph     c«ng thøc sau:     n   n    = ∑ NB i)x  min  10%  ∑      TL  Q NB   (       TL  +  ( NB i)x  min  i=   1   i=      1         Trong  :  ®ã ­QNB   µQuü  Ën  ót.   l  nhu b   ­ NB    µnhuËn  ótë  Ëc    il   b   b cao  Êt theo  õng thÓ  ¹ (quy ®Þnh  ¹ §iÒu  nh   t   lo i     ti   15  Þ   nh  è  2002/N§­ Ngh ®Þ s 61/ CP).   n  ∑ NB i)   ­(       µtæng  Ën  ótë  Ëc  nhÊttr¶cho    l nhu b   b cao      c¸cchøc  danh  i=      ( õ1  n       1      t   ®Õ n) theo c¸cthÓ  ¹ quy  nh     lo i   ®Þ trongkhung  Ën    nhu bót. ­ TLmin  µ tiÒn ¬ng  èithiÓu  µ   íc quy  nh  i  íic«ng    l  l t  Nh n   ®Þ ®è v   chøc,   viªnchøc    khu  ùc  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp. n ­ 10%   ∑      TL    ( NB i)X  min lµchiphÝ       thªm      Òn thïlao vµ  î ®Ó tr¶ti       l   i Ých  i=   1     ËtchÊtkh¸c(nÕu  ã).   v       c 
 9. 9 VÝ   ô: d Quü   Ën  ót cho    È m   nhu b  t¸cph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  1  15  NghÞ   ®Þnh  è  s 61/2002/N§­   íi Ó  ¹ vë  µi105’­150’® îctÝnh    CP v  th lo i d           nh sau: Q NB   (NB®¹o diÔn max  NB biªn kÞch max   NB biªn ®¹o móa +    ¹c sü   NB   ¹ sü) x    =  +  +  NB nh +  ho   TL min  10%(NB ®¹o  Ôn  +  di max   NB biªnkÞch  +  max   NB biªn®¹o  óa  NB   ¹c sü  +  +  +  nh     NB   ¹ sü)x  min   TL      m ho      [81+     =    123,8+    (25%  81)+  x    (60%  81)+  x    (60%  81)]x  x    290.000 ®      +      10%     123,8+  [81+    (25%  81)+  x    (60%  81)+  x    (60%  81)]x290.000 ®   x         =  +      (81  123,8 +    20,25 +    48,6 +    48,6)x    290.000® +    10%(81  123,8  +  +20,25       48,6+     +    48,6)x    290.000 ®        =      322,25 x    290.000®  10%   +  (322,25x    290.000®)    =      93.452.500®  9.345.250® = 102.797.750 ® +       C¸ch  : Quü   Ën  ót ® îc lËp  õ   2  nhu b    t   tæng doanh    thu buæi  Óu  Ôn  bi di theo   c¸ctûlÖ  ®Þnh   ¹ c¸ckho¶n      §iÒu  NghÞ   nh  è      quy  t    i 1,2,3  16  ®Þ s 61/2002/N§­   CP vµ  Ýnh  t theo c«ng    thøc sau:   Q NB   TØ   Ö    ∑  i =  l % x  DT Trong  :  ®ã ­Q NB  lµ Quü   Ën  ót.     nhu b ­ DT i lµ tæng       doanh    thu buæi  Óu  Ôn  bi di (do b¸n  Ð   v hoÆc   õ hîp ®ång   t    dÞch  ô  Óu  Ôn  Ö   Ët). v bi di ngh thu ­Tû  Ö    µtûlÖ  îcx¸c®Þnh    l % l    ®     cho  õng thÓ  ¹ biÓu  Ôn  Ö   Ët. t  lo   i di ngh thu 1.2.§èi víit¸cphÈ m   iÖn        ® ¶nh: C¬     quan  ö  ông    È m   iÖn    sd t¸cph ® ¶nh trÝch lËp  ü   Ën  ót theo  û lÖ  Çn    Qu nhu b   t   ph tr¨m (%)  ña  Ëc  c b cao  Êt khung  nh   nhuËn  ót quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  b  ®Þ t i§i 20  ®Þ s 61/2002/N§­   CP theo  õng  t thÓ  ¹  éng  lo ic thªm 30%   ña  û lÖ  ,  ©n  íi   hoÆc   c t   ®ã nh v   b¸n  gi¸ tæng    Ý    chiph gi¸ thµnh  s¶n  Êt    È m   iÖn  xu t¸c ph ® ¶nh  ×nh  ©n/n¨m  îc c¬  b qu ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn    Öt.C«ng  phª duy   thøc tÝnh      nh sau: n    n     Q NB  =  ∑      30%  ∑       T   [( NB i)+  ( NB i)]x  i=   1    i=       1 Trong  :  ®ã ­Q NB   lµQuü   Ën  ót.     nhu b ­ NBi    û  Ö  Çn  : t l ph tr¨m (%)  ña  Ëc  cb cao  Êt  nh khung nhuËn  ót quy  b  ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  t i 20  ®Þ 61/2002/N§­CP.       n ­∑     lµtæng  ûlÖ  Çn      NB i:    t   ph tr¨m (%)  ña  Ëc  c b cao  Êt   õ1  n     nh  (t   ®Õ n)       1     cña     i=        c¸cchøc danh theo quy  nh      ®Þ trongkhung  Ën  ót.   nhu b   ­ T: lµgi¸b¸n          hoÆc   tæng    Ý    µnh  chiph gi¸th s¶n  Êtt¸cphÈ m   iÖn    xu     ® ¶nh b×nh  ©n/n¨m  îc c¬  qu ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  phª duyÖt  a  Ýnh  (ch t nhuËn  bót).
 10. 10 V Ý   ô:Quü   Ën  ót®èi víi d  nhu b       phim truyÖn  ùa  Óm  §iÒu  NghÞ   nh (§i 1  20  ®Þnh  è  s 61/2002/N§­ CP)  trong n¨m  îctÝnh    ®  theo c¸cyÕu  èsau:    t  +  û   Ö  Çn  T l ph tr¨m (%)  ña  Ëc  c b cao  Êt  khung  Ën  ót (NBi)cña: nh   nhu b      §¹o diÔn    2,75%, BiªnkÞch    2,75%, Quay  phim  1,50%,  êidùng  Ng   phim  0,50%,  Nh¹c  Ü  s 0,90%,  ¹  Ü  Ho s 1,00%. + Tæng  ûlÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ña  Ëc  c b cao  Êt (bËc  Icña  chøc  nh   II   ) 6  danh  theo quy  nh  ®Þ trong khung  Ën  ót lµ 9,4%  nhu b    (2,75%  2,75%   1,50%     +  +  + 0,50%  0,90%  1,00%). +  +  +    Ý    µnh  Chi ph gi¸th s¶n  Êt phim  xu   truyÖn  ùa  ×nh  ©n/n¨m    îc nh b qu (T)®   c¬ quan  ã  Èm   c th quyÒn phª duyÖt  a  ã  (ch c nhuËn  ót) b»ng  b  250.000.000  ®ång.           Theo  :  ü   Ën  ót ®ã Qu nhu b   Q NB =  (9,4%  (30%  9,4%))x  +  x    250.000.000 ®ång   =  (9,4%  2,82%) x 250.000.000 ®ång   +          =  12,22%       250.000.000 ®ång     x     =  30.550.000 ®ång.   Trêng  îp    h gi¸ b¸n  phim cao  ¬n    Ý   h chi ph s¶n  Êt  xu phim  îc ®  duyÖt  ×  th bªn  ö  ông    È m   îc c¨n  vµo    sd t¸cph ®   cø  gi¸b¸n    Ých lËp  ®Ó tr   Quü   Ën  óttr¶cho      nhu b     c¸ct¸cgi¶. 1.3.Quü   Ën  ót®èi víi   Ý        iÖn  ö):   nhu b       ch (b¸oin,b¸o ® b¸o t §èivíic¬      quan  b¸o  Ý  ù c©n  i  îc kinh phÝ   µ  ã    ho¹t®éng  ch t   ®è ®     v c l∙ do    i b¸o chÝ,n Õu      møc  Ých tûlÖ  Çn    tr     ph tr¨m (%)  õdoanh    t  thu cho  ü   Ën  ót Qu nhu b   theo quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti® b  1  26  ®Þ s 61/2002/N§­   CP kh«ng        Ën  ót theo  ®ñ ®Ó tr¶nhu b   quy  nh  × ®¬n  Þ  îcbæ   ®Þ th   v ®   sung  thªm  õ t  c¸cnguån      thu kh¸ccña  n  Þ  µ    ®¬ v v theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬      c c quan  ñ ch qu¶n. 1.4. Quü     nhuËn  ót ®èi  íiph¸t thanh, truyÒn  ×nh: Thùc  Ön  b  v      h   hi theo  §iÒu  NghÞ   nh  è  30  ®Þ s 61/2002/N§­ CP. 2.Sö  ông  µ   d v qu¶n  ýQuü   Ën  ót: l  nhu b 2.1.Sö  ông  ü   Ën  ót:  d Qu nhu b Quü   Ën  ót ® îc trÝch lËp  nhu b       theo møc   èi®a,  ng  ùc tÕ    Ën  t  nh th   tr¶nhu bót cho        t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ch s h t¸cph ph¶ic¨n  vµo  Öc  ¸nh    µ    cø  vi ® gi¸v xÕp  ¹t¸cphÈ m   lo     i theo nh÷ng  ªu Ý  ∙  ®Þnh.PhÇn    ti   ch ® quy    cßn  ¹cña  ü  Ën  l   Qu nhu i bót®Ó     ïlao,lîÝch  Ët chÊt,tæ    tr¶th      i v    chøc  cho    ¹t®éng  c¸c ho   khuyÕn  Ých  kh s¸ng  ¹onh:®Ç u    t    ts¸ng    t¸c,khen  ëng  ÷ng    È m   îcgi¶icao  th nh t¸cph ®    trong c¸c    cuéc    thi(trongníchoÆc  èc  Õ)vµ     qu t   kh«ng    µo  ÷ng  ôc  ch  chiv nh m ®Ý kh¸c. 2.2.Qu¶n  ýQuü   Ën  ót:   l  nhu b ViÖc  Ëp  ù  l d to¸n,qu¶n  ývµ  Õt    ü   Ën  ót thùc hiÖn    l   quy to¸nQu nhu b     theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h Quü   Ën  ót cuèin¨m  n  Þ    nhu b    ®¬ v chikh«ng  Õt  îc chuyÓn  h ®  sang    n¨m sau.
 11. 11 c . T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n Th«ng   ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng  tc hi l   15  k t  ® c«ng  b¸o. Ph Çn  kinh  Ý   ph ph¸tsinh thªm      n¨m 2003  Õu  ã) khi vËn  ông  nh   (n c   d ®Þ møc  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy    ¬  t n c¸c c quan, ®¬n  Þ  µ  chøc  ù s ¾p  Õp     v v tæ  t  x trongdù    îcc¬    to¸n®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao ®Ç u     n¨m. Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×  íng  ¾ c,    Þ     é   tr th hi c g v m ®Ò ngh c¸c B qu¶n  ýl  ngµnh, lÜnh  ùc, Uû     v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶n    Ò     é  ¸nh v LiªnB V¨n  ãa  h Th«ng     µichÝnh  tin­T   xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
 12. 12 Phô   ôc  è  l s1 M É u  h î p ® å n g  s ö  d ô n g  t¸c h È m  p (Trong lÜnh  ùc  Óu  Ôn)   v Bi di Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph H î p ® å n g  s ö   d ô n g  t¸c h È m  p H«m   nay,   ngµy.. . . ..   th¸ng.. . . . ..   n¨m... . ............................. . . ............................ T¹i: . ...................................................... . . ..................................................... .. ¤ng  (bµ): . .................................................. . . .................................................. Lµ:.. . ..................................................... . ..................................................... ... (T¸c gi¶ ®ång  êilµ chñ  ë  ÷u    È m;  ñ  ë  ÷u    È m;  êi    th     s h t¸cph ch s h t¸cph ng   thõa kÕ   Òn        quy t¸cgi¶hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p) ng     quy h  (Sau  y  îcgäilµBªn  ®© ®       A) §Þa  chØ:.. . ................................................... . . .................................................. §iÖn   tho¹i . .................. : . ................  . Fax:.. . .......................... . .......................... Vµ   m ét   bªn   lµ   ¤ng  (bµ). . ....................................... . . ...................................... Chøc  vô:. . ................................................... . . .................................................. (Gi¸m  c;Phã  ®è   Gi¸m  c... ®è ) §¹i   diÖn   cho   bªn   sö   dông   t¸c   phÈ m... . ............................. . . ...........................  . (Sau  y  îcgäilµBªn  ®© ®       B) §Þa  chØ:.. . .................................................... . . ................................................... §iÖn   tho¹i  :. . ........................ Fax . ..................... . . ........................ : . .................... Hai bªn  ïng tho¶ thuËn  µ  ý  îp ®ång  íi   iÒu   c    vkh  v  ® c¸c kho¶n    nh sau:
 13. 13 §i Ò u 1: Bªn    ng    A ®å ý chuyÓn    È m   éc  Òn  ë  ÷u  ña  t¸cph thu quy sh c m × nh   cho   Bªn  B   ®Ó   biÓu   diÔn  t¹ . .............................................. i . ............................................. Tªn   t¸c   phÈ m:  . . ............................................. .. . ............................................. (NÕu  µ t¸cphÈ m   Þch, biªnso¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  ×  l    d         th th ph¶inªu  â   r  tªn t¸cgi¶ vµ      È m   èc; n Õu  õ 2    È m   ë lªncã  Ó  Ëp  µnh        tªn t¸cph g  t   t¸cph tr     th l th danh  ôc  Ìm  m k theo Hîp  ng)   ®å Hä   vµ   tªn   t¸c   gi¶:. . ...........................................   . . ........................................... Chñ   së   h÷u   quyÒn   t¸c   gi¶:. . ..................................... . . ..................................... Sè  GiÊy Chøng  nhËn  §¨ng ký  quyÒn  t¸c  gi¶ (nÕu  cã).. . .. Êp  . . . c . ngµy.. . .... . . ... §i Ò u 2: Bªn    ã  A c tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  giao    È m   t¸cph cho  Bªn    íc B tr   ngµy.. .th¸ng.. .n¨m... . . ¹ ®Þa  iÓ m... . ............ . . . . . ..    i t ® . . ........... N Õ u   ã  ù  c s tranh chÊp  Òn      ña    È m,    quy t¸cgi¶c t¸cph Bªn  chuyÓn  A  giao  t¸cphÈ m     kh«ng  ng  êih¹n  ×  ®ó th   th Bªn    A ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   åi th ng    b  ê toµn  é  Öt®∙  ©y    b thi   g ra cho  Bªn  Bªn  cã  Ó  Ê m     îp ®ång. B,  B  th ch døt h   §i Ò u  3: Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, Bªn A  kh«ng ® îc   chuyÓn  giao    È m   t¸cph cho bªn thø  ®Ó   Óu  Ôn  ®èi víic¸c tr ng  îp ba  bi di (       ê h   biÓu  Ôn  ång,chÌo,c¶il ng,kÞch,m óa  èi. .trõtr ng  îp haiBªn  ã  di tu      ¬     r .    ê h     ) c tho¶  thuËn kh¸c. §i Ò u  :Bªn  ph¶it«n  äng h×nh  4  B    tr   thøc  ö  ông  sd theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn      äi  êng  îp söa  ÷a    È m   lu   quy t¸cgi¶.M tr h  ch t¸cph hoÆc   èn  ö  mu s dông    È m   t¸cph kh¸cvíi    tho¶ thuËn  Ò   ×nh    vh thøc sö  ông    È m    d t¸cph quy  nh   ®Þ t¹  Òu    i§i 1, ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  c Bªn  Hai bªn  ã  Üa  ô  A.    c ngh v phèihîp víi      nhau  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång.        h  §i Ò u   Bªn  ph¶ithanh    Òn sö  ông    È m   Bªn  theo  5:   B    to¸nti   d t¸cph cho  A  ph¬ng  thøc sau:   .. . ...................................................... . . ..................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... (Møc    tr¶,thanh  to¸n 1  Çn    l hay  Òu  Çn; thêigian  nhi l     thanh  to¸n;®Þa     ®iÓ m   thanh  to¸n. . ) .. Bªn  ph¶im êi  B    Bªn  xem   íc khibiÓu  Ôn  íc c«ng  óng, trõtr ng  A  tr     di tr   ch    ê hîp haiBªn  ã     c tho¶ thuËn    kh¸c.
 14. 14 §i Ò u 6:  Êt  nh÷ng  T c¶  tranh chÊp  Èy  trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    x ra    tr th hi hîp  ng  ®å hoÆc   ªnquan  n   éi dung  îp  ng  îc gi¶iquyÕt  li   ®Õ n   h ®å ®    th«ng    qua tho¶  Ën  ùc tiÕp  ÷a    thu tr   gi hai bªn. N Õ u     tho¶  Ën  thu kh«ng  t kÕt  ®¹   qu¶, m ét    trong   hai   bªn   cã   thÓ   ® a   ra   Toµ   ¸n   Nh ©n   d©n... . ......................................... . . ........................................ §i Ò u 7: Nh÷ng  öa  ÷a    s ch hoÆc     bæ sung  ªnquan  n   îp  ng  li   ®Õ h ®å ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  haibªn  íicã    Þ. c c¶    m   gi¸tr §i Ò u 8:Hîp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  ã    Þ ®Õ n     ®å n c hi l   t   k v c gi¸tr   h Õt  µy.. . ng . §i Ò u  :Hîp  ng  µy  îclËp  µnh  b¶n  ã    Þ nh  9   ®å n ®   th 02  c gi¸tr   nhau, m çi    bªn  ÷01  gi   b¶n. (Ghi chó: Tuú      theo  õng  êng  îp,hai bªn  Ën  ông  µ  ã  Ó  t tr h   v d v c th tho¶   thuËn    ®Ó thªm  hoÆc   ítnéi dung  ña  îp  ng  ng  b    c H ®å nh kh«ng  îc tr¸ víic¸c ®     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt)   Bªn  A Bªn B Ký tªn Ký tªn (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k Phô   ôc  è  l s2 M É u  h î p ® å n g  s ö  d ô n g  t¸c h È m  p (Trong lÜnh  ùc  Êt    v Xu b¶n) Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph H î p ® å n g  s ö   d ô n g  t¸c h È m  p H«m   nay,ngµy.. .th¸ng.. .    . . ... n¨m... . ............................ . . ............................ T¹i: . ..................................................... . . ..................................................... ¤ng  µ  . . ............................................... (b ):. . ................................................ Lµ:.. . ....................................................   . . .................................................... (T¸c gi¶ ®ång  êilµ chñ  ë  ÷u    È m;  ñ  ë  ÷u    È m;  êi    th     s h t¸cph ch s h t¸cph ng   thõa kÕ   Òn        quy t¸cgi¶hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p) ng     quy h  (Sau  y  îcgäilµBªn  ®© ®       A) §Þa  chØ:.. . ................................................. . . .................................................
 15. 15 §iÖn  ¹i . ....................Fax:. . ...................... tho : . ...................  .. . . ..................... Vµ   ét  lµ¤ng  µ). . ..................................... m bªn    (b . . ..................................... Chøc  vô:. . ................................................. . . ................................................. (Gi¸m  c;Phã  ®è   Gi¸m  c... ®è ) §¹i   diÖn   cho   Nhµ   XuÊt  b¶n.. . .................................. . . .................................. (Sau  y  îcgäilµBªn  ®© ®       B) §Þa  chØ:.. . .................................................. . . ................................................. §iÖn   tho¹i   :. . ..................  . . ................... . Fax:.. . ...................... . ...................... Hai bªn  ïng tho¶ thuËn  µ  ý  îp ®ång  íi   iÒu   c    vkh  v  ®c¸c kho¶n    nh sau: §i Ò u 1: Bªn    ng      A ®å ý chuyÓn    È m   éc  t¸c ph thu quyÒn  ë  ÷u  ña  sh c m × nh   cho   Bªn   B   ®Ó   xuÊt   b¶n   vµ   ph¸t   hµnh  t¹ . ................................... i . .................................. B»ng  tiÕng.. . ............................................... . . ............................................... Tªn   t¸c   phÈ m:  . . ............................................ .. . ............................................ (NÕu  µ t¸cphÈ m   Þch, biªnso¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  ×  l    d         th th ph¶inªu  â   r  tªnt¸cgi¶vµ      È m   èc)       tªnt¸cph g Sè   trang   b¶n   th¶o:. . ............   . . ............ khæ   giÊy.. . .................... . . .................... Hä   vµ   tªn   t¸c   gi¶:. . ........................................... . . .......................................... Chñ   së   h÷u   quyÒn   t¸c   gi¶:. . .................................... . . .................................... Sè  GiÊy Chøng  nhËn  §¨ng ký  quyÒn  t¸c gi¶ (nÕu  cã).. .  cÊp  .. . ngµy.. . .. . . .. Sè îng in. . ..............b¶n. l   . . .............  . .
 16. 16 §i Ò u    2: Bªn  cã  A  tr¸chnhiÖm     chuyÓn  giao    È m   t¸cph cho Bªn  tr c B  í   ngµy.. .  . .th¸ng.. .n¨m... . . ¹ ®Þa  iÓ m... . ................... . . . . ..    i t ® . . .................. N Õ u   ã  ù  c s tranh chÊp  Òn      ña    È m,    quy t¸cgi¶ c t¸cph Bªn  chuyÓn  A  giao  t¸cphÈ m     kh«ng  ng  êih¹n  ×  ®ó th   th Bªn   A ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   åi th ng    b  ê toµn  é  Öt®∙  ©y    b thi   g ra cho  Bªn  Bªn  cã  Ó  Ê m     îp ®ång. B,  B  th ch døt h   §i Ò u  3: Trong thêi  gian thùc hiÖn hîp ®ång, Bªn A  kh«ng ® îc   chuyÓn giao    È m   t¸cph cho bªn thø    õ tr ng  îp    ba, tr   ê h hai Bªn  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c. §i Ò u  :  4 Bªn  ph¶it«n  äng h×nh  B    tr   thøc  ö  ông  sd theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn      äi  êng  îp söa  ÷a    È m   lu   quy t¸cgi¶.M tr h  ch t¸cph hoÆc   èn  ö  mu s dông    È m   t¸cph kh¸cvíi    tho¶ thuËn  Ò  h×nh    v  thøc sö  ông    È m    d t¸cph quy  nh   ®Þ t¹  Òu    i§i 1, ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  c Bªn  Hai bªn  ã  Üa  ô  A.    c ngh v phèihîp víi      nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång.        h  §i Ò u    B    5: Bªn  ph¶ithanh    Òn sö  ông    È m   Bªn  theo  to¸nti   d t¸cph cho  A  ph¬ng  thøc sau:   .. . ...................................................... . . ..................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... (Møc    tr¶,thanh  to¸n 1  Çn    l hay  Òu  Çn; thêigian  nhi l     thanh to¸n;®Þa     ®iÓ m   thanh  to¸n. . ) .. Bªn    B tÆng  Bªn A... . ... . . ..b¶n    s¸ch  µo  êi®iÓ m   v th   thanh to¸n tiÒn  ö    s dông    È m,  õtr ng  îp haiBªn  ã  t¸cph tr   ê h     c tho¶ thuËn    kh¸c.
 17. 17 §i Ò u 6: Nh÷ng  öa  ÷a  s ch hoÆc     bæ sung  ªnquan  n   îp  ng  li   ®Õ h ®å ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  haibªn  íicã    Þ. c c¶    m   gi¸tr §i Ò u  :  7 Trong    ×nh thùc hiÖn  îp ®ång, nÕu  A  cÇu  ×  qu¸ tr     h    Bªn  yªu  th Bªn  ph¶icung  Êp    B    c c¸c chøng  õ cã  ªnquan  n   è îng s¸ch in®Ó   t   li   ®Õ s l      Bªn   A kiÓm    Õ u   tra. N Bªn  inthªm  µihîp ®ång  × ngoµiviÖc  B    ngo     th     ph¶itr¶thªm  Òn     ti sö  ông    È m   ¬ng  d t¸c ph t øng  íisè îng    v  l in thªm, cßn  ph¶i båi th ng.. . ..    ê . . ..   (%).. . ........ Çn  . . ......  .ph tr¨m tæng    Þ thµnh  Òn  ña  è îng  gi¸tr   ti c s l s¸ch    in thªm  céng  íi è  Òn chiphÝ  îp lýcho    ×nh kiÓm    Õ u   v   ti     s h    qu¸ tr   tra.N sau    Óm    khiki tra, kh«ng    Ön  Bªn  cã    ph¸thi ra  B  in thªm  è îng,chiphÝ   sl    cho    ×nh kiÓm     qu¸ tr   tra do Bªn  chÞu. A  §i Ò u 8:  Êt  nh÷ng  T c¶  tranh chÊp  Èy  trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    x ra    tr th hi hîp  ng  ®å hoÆc   ªnquan  n   éi dung  îp  ng  îc gi¶iquyÕt  li   ®Õ n   h ®å ®    th«ng    qua tho¶  Ën  ùc tiÕp  ÷a    thu tr   gi hai bªn. N Õ u     tho¶  Ën  thu kh«ng  t kÕt  ®¹   qu¶, m ét    trong   hai   bªn   cã   thÓ   ® a   ra   Toµ   ¸n   Nh ©n   d©n... . ............................................. . . ............................................. §i Ò u  :  îp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  ã    Þ ®Õ n   9 H ®å n c hi l   t   k v c gi¸tr   h Õt  µy.. . .... ng . . ... §i Ò u  :  îp  ng  µy  îclËp  µnh  b¶n  ã    Þnh  10 H ®å n ®   th 02  c gi¸tr   nhau,m çi    bªn  ÷01  gi   b¶n. (Ghi chó: Tuú      theo  õng  êng  îp,hai bªn  Ën  ông  µ  ã  Ó  t tr h   v d v c th tho¶   thuËn    ®Ó thªm  hoÆc   ítnéi dung  ña  îp  ng  ng  b    c H ®å nh kh«ng  îc tr¸ víic¸c ®     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt)   Bªn  A Bªn B Ký tªn Ký tªn (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k
 18. 18 Phô   ôc  è  l s3 M É u  h î p ® å n g  s ö  d ô n g  t¸c h È m  p (Trong lÜnh  ùc    v s¶n  Êtb¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a   m     © thanh, b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh,phim  µ  ¬ng  ×nh ph¸tthanh,truyÒn  ×nh) h   h   v ch tr       h Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph H î p ® å n g  s ö   d ô n g  t¸c h È m  p H«m   nay,   ngµy.. . .   th¸ng.. . . . n¨m... . .............................. . . .............................. T¹i: . ...................................................... . . ..................................................... . ¤ng  (bµ): . .................................................. . . ................................................. Lµ:.. . ..................................................... . ..................................................... .. (T¸c gi¶ ®ång  êilµ chñ  ë  ÷u    È m;  ñ  ë  ÷u    È m;  êi    th     s h t¸cph ch s h t¸cph ng   thõa kÕ   Òn        quy t¸cgi¶hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p) ng     quy h  (Sau  y  îcgäilµBªn  ®© ®       A) §Þa  chØ:.. . .................................................. . . ................................................. §iÖn   tho¹i . ................  : . ................. . Fax:.. . ......................... . .......................... Vµ   ét  lµ¤ng  µ). . ...................................... m bªn    (b . . ..................................... Chøc  vô:. . .................................................. . . ................................................. (Gi¸m  c;Phã  ®è   Gi¸m  c... ®è ) §¹i   diÖn   cho   bªn   sö   dông   t¸c   phÈ m... . ............................ . . ........................... (Sau  y  îcgäilµBªn  ) ®© ®       B  §Þa  chØ:.. . .................................................. . . ................................................. §iÖn   tho¹i . .................. : . ................  . Fax:.. . ......................... . ......................... Hai bªn  ïng tho¶ thuËn  µ  ý  îp ®ång  íi   iÒu   c    vkh  v  ®c¸c kho¶n    nh sau:
 19. 19 §i Ò u 1: Bªn    ng    A ®å ý chuyÓn    È m   éc  Òn  ë  ÷u  ña  t¸cph thu quy sh c m × nh cho  Bªn  ®Ó   B  s¶n  Êt (Ch¬ng  ×nh b¨ng  m   xu   tr   © thanh,®Ü a   m     © thanh,   b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh, phim, ch¬ng  ×nh ph¸tthanh  h   h     tr     truyÒn  ×nh) Ph¸thµnh  h     t¹ . ................... i . ................... Tªn   t¸c   phÈ m:.. . ............................................... . . ............................................... (NÕu  µ t¸cphÈ m   Þch, biªnso¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  ×  l    d         th th ph¶inªu  â   r  tªn t¸cgi¶ vµ      È m   èc; n Õu  õ 2    È m   ë lªncã  Ó  Ëp  µnh        tªn t¸cph g  t   t¸cph tr     th l th danh  ôc  Ìm  m k theo Hîp  ng)   ®å Hä   vµ   tªn   t¸c   gi¶:. . ............................................. . . ............................................. Chñ   së   h÷u   quyÒn   t¸c   gi¶:. . ....................................... . . ...................................... Sè  GiÊy Chøng  nhËn  §¨ng ký  quyÒn  t¸c gi¶ (nÕu  cã).. . . cÊp  . ... ngµy.. . .... . . .... Sè îng s¶n  Êt.. . .............. ¶n l  xu . . .............b . §i Ò u    2: Bªn  cã  A  tr¸chnhiÖm     chuyÓn  giao    È m   t¸cph cho Bªn  tr c B  í   ngµy.. th¸ng..n¨m...t¹ ®Þa  iÓ m... . ...........................   .   .    .i ® . . .......................... N Õ u   ã  ù  c s tranh chÊp  Òn      ña    È m,    quy t¸cgi¶ c t¸cph Bªn  chuyÓn  A  giao  t¸cphÈ m     kh«ng  ng  êih¹n  ×  ®ó th   th Bªn   A ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   åi th ng    b  ê toµn  é  Öt®∙  ©y    b thi   g ra cho  Bªn  Bªn  cã  Ó  Ê m     îp ®ång. B,  B  th ch døt h   §i Ò u  3: Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, Bªn A  kh«ng ® îc   chuyÓn giao    È m   t¸cph cho bªn thø    õ tr ng  îp    ba, tr   ê h hai Bªn  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c. §i Ò u  :  B    ùc hiÖn    ®Þnh  ña  4 Bªn  ph¶ith   c¸c quy  c ph¸p  ËtvÒ   Òn  lu   quy t¸cgi¶.M äi  êng  îp söa  ÷a    È m      tr h  ch t¸cph hoÆc   èn  ö  ông    È m   mu sd t¸cph kh¸c  víi  tho¶  Ën  Ò   ×nh  thu v h thøc  ö  ông    È m   sd t¸cph quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 1, ph¶i® îc    sù  ng    ®å ý b»ng  v¨n b¶n  ña  c Bªn  Hai  A.  bªn  ã  Üa  ô  èi hîp  íinhau  c ngh v ph   v  trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång.        h  §i Ò u   Bªn  ph¶ithanh    Òn sö  ông    È m   Bªn  theo  5:   B    to¸nti   d t¸cph cho  A  ph¬ng  thøc sau:   .. . ...................................................... . . ..................................................... .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... (Møc    tr¶,thanh  to¸n 1  Çn    l hay  Òu  Çn; thêigian  nhi l     thanh to¸n;®Þa     ®iÓ m   thanh  to¸n. . ) ..
 20. 20 Trong vßng... . ....... µy, sau      È m   îc s¶n  Êt,Bªn    . ........  ng   khi t¸c ph ®  xu   B ph¶i thanh    to¸n tiÒn    cho Bªn    µ  A v tÆng cho  Bªn  A... . ................ . . ................ (hoÆc  êi  m Bªn  xem),trõtr ng  îp haiBªn  ã  A     ê h     c tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u 6: Nh÷ng  öa  ÷a  s ch hoÆc     bæ sung  ªnquan  n   îp  ng  li   ®Õ h ®å ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  haibªn  íicã    Þ. c c¶    m   gi¸tr §i Ò u  :  7 Trong    ×nh thùc hiÖn  îp ®ång, nÕu  A  cÇu  ×  qu¸ tr     h    Bªn  yªu  th Bªn  ph¶icung  Êp    B    c c¸cchøng  õcã  ªnquan  n   è îng in®Ó   t   li   ®Õ s l     Bªn  kiÓm   A  tra.N Õ u     Bªn    B s¶n  Êt thªm  µi hîp  ng  ×  µi viÖc  xu   ngo   ®å th ngo   ph¶i tr¶thªm     tiÒn  ö  ông    È m   ¬ng  sd t¸cph t øng  íisè îng  v   l s¶n  Êt thªm, cßn  xu     ph¶i båi th    ­ êng.. . ..... . . ..... phÇn  . . ....(%) . ...... . . tr¨m  tæng    Þ thµnh  Òn cña  è îng s¶n  gi¸tr   ti   sl   xuÊt thªm    thªm  éng  íisè  Òn    Ý   îp  ýcho  c v   ti chiph h l   qu¸  ×nh  Óm     Õ u   tr ki tra.N sau    Óm    khiki tra,kh«ng    Ön    ph¸thi ra Bªn  cã  B  s¶n  Êt thªm  è îng,chiphÝ  xu   sl    cho    ×nh kiÓm    Bªn  chÞu. qu¸ tr   trado  A  §i Ò u 8:  Êt  nh÷ng  T c¶  tranh chÊp  Èy  trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    x ra    tr th hi hîp  ng  ®å hoÆc   ªnquan  n   éi dung  îp  ng  îc gi¶iquyÕt  li   ®Õ n   h ®å ®    th«ng    qua tho¶  Ën  ùc tiÕp  ÷a    thu tr   gi hai bªn. N Õ u     tho¶  Ën  thu kh«ng  t kÕt  ®¹   qu¶, m ét    trong   hai   bªn   cã   thÓ   ® a   ra   Toµ   ¸n   Nh ©n   d©n... . .................................................. . . ................................................. §i Ò u  :  îp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  ã    Þ ®Õ n   9 H ®å n c hi l   t   k v c gi¸tr   h Õt  µy.. . ........ ng . . ........ §i Ò u  :  îp  ng  µy  îclËp  µnh  b¶n  ã    Þnh  10 H ®å n ®   th 02  c gi¸tr   nhau,m çi    bªn  ÷01  gi   b¶n. (Ghi chó: Tuú      theo  õng  êng  îp,hai bªn  Ën  ông  µ  ã  Ó  t tr h   v d v c th tho¶   thuËn    ®Ó thªm  hoÆc   ítnéi dung  ña  îp  ng  ng  b    c H ®å nh kh«ng  îc tr¸ víic¸c ®     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt)   Bªn  A Bªn  B (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2