Thông tư liên tịch 21/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
108
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 21/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 21/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 26/CP về chuyển giao nhiệm vụ quản lý chế độ chính sách tiền lương công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội từ Bộ LĐTBXH sang Ban TCCB Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 21/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T LIªN B é  L§ T B   µ  X H  ­  A N  T C C B   H Ý N H   H ñ  S è  21/TT­L B V B C P  N G µ Y  19 T H¸ N G  8 N¨ M  1995 H í N G  D É N  T RI Ó N  K H AI  H ù C  HI Ö N  N G H Þ   T ® Þ N H  26/CP  ñ A  C H Ý N H  P H ñ  V Ò  C H U Y Ó N   A O   HI Ö M  V ô C GI N  Q U ¶ N  L ý  C H Õ  ® é ,  H Ý N H   C H  TI Ò N  L ¬ N G  C « N G  C H ø C,  C S¸ VIªN  H ø C  T H U é C  C ¬  Q U A N  Q U ¶ N  L ý   H µ  N í C C N V µ  C¸ C  T æ  C H ø C   ù  N G H I Ö P, T æ  C H ø C  X∙ H é I T õ S Bé  LAO   NG    ¬NG   ®é ­TH BINH  µ      V XH ­BAN     Tæ CHøC   C¸N  é  Ý NH   ñ B CH PH ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  3­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô  Òn  ¹n  µ  quy h v tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 26/CP  µy  4­ ng 17­ 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ®iÒu  chuyÓn  ét  è  Öm   ô  õ Bé   m s nhi v t   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héisang    X∙    c¸cBé  ã  ªnquan;   c li   Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Ban      X∙    Tæ chøc   ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph híng dÉn  ùc hiÖn    th   chuyÓn giao nhiÖ m   ô    v qu¶n  ýchÕ   ,  Ýnh  l  ®é ch s¸ch tiÒn    l ng  ¬ c«ng  chøc,viªnchøc  éc c¬     thu   quan  qu¶n  ýNhµ   íc(kÓ  c¬  l  n  c¶  quan  Ëp  l ph¸p,hµnh    ph¸p,tph¸p)vµ    chøc  ù       c¸c tæ  s nghiÖp,tæ    chøc    éitõ Bé     x∙h     Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héisang    X∙    Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph qu¶n  ýl  nh sau: I­Nguyªn  ¾c  µn    t b giao: ­ Bµn    giao    éi dung  c¸c n   c«ng  Öc  ãi trªntõ Trung  ng  n   a   ­ vi n       ¬ ®Õ ®Þ ph ¬ng. Qu¸  ×nh    tr chuyÓn  giao ph¶i ®¶m     b¶o  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc.Kh«ng    n  ®Ó ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  Õ   ,  Ýnh  h ®Õ vi th   ch ®é ch s¸ch tiÒn    l ng  i víi ¬ ®è     c«ng chøc,viªnchøc  µ   íc.    Nh n ­ C«ng    chøc, viªn chøc  ang  µm       ® l c¸c c«ng  Öc    îc chuyÓn  vi trªn®   giao  sang Ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, Ban    ­  b Ch ph   Tæ chøc  Ýnh  ch quyÒn    c¸c tØnh,thµnh  è.   ph II­ éi   N dung  c«ng  Öc  µn  vi b giao: A.  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi bµn  v X∙    giao sang Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  Ö m   ô  b Ch ph nhi v qu¶n  ýchÕ     Ýnh  l  ®é ch s¸ch tiÒn l ng  ña     ¬ c c«ng  chøc, viªn chøc    ¬     c¸c c quan qu¶n  ý Nhµ   íc vµ    chøc  ù  l  n   c¸c tæ  s nghiÖp    tæ chøc    éitheo biªnb¶n  Ìm  x∙h      k theo. B.  ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi bµn  v X∙    giao sang Ban    Tæ chøc  chÝnh  Òn    quy c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ theo    éi dung  c¸c n   sau: 1­ B¶ng ¬ng    l chøc  ô  ©n  ö  õtØnh  n   Êp  Ön: h Ö   èng  vd c t  ®Õ c huy   th b¶ng ­ l ¬ng  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp: (Hµnh  Ýnh;  u  ÷;T ph¸p; Thanh    µi   ch L tr     tra;T   chÝnh;N«ng    nghiÖp;KiÓ m   ©m; Thuû  î  ©y  ùng;Khoa  äc  ü  Ët; Ý     l  l iX ; d   h k thu   Kh
  2. 2 t ng  û    î thu v¨n;Gi¸o dôc  µ  o  ¹o;Y   Õ; V¨n    v ®µ t   t   ho¸    ­ Th«ng    Ó   ôc  Ó  tin;Th d th thao), å m:  g ­ Tæ     chøc, híng  Én, theo  âi viÖc  ùc  Ön  µ    Þ     Õt    d   d  th hi v ®Ò ngh gi¶iquy c¸cvÊn        ®Ò ph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.          ­ Tr¶  êi®¬n   khiÕu  è cña  l  th t  c«ng chøc, viªn chøc; chÊt vÊn  ña  i        c ®¹   biÓu  éi ®ång  ©n  ©n  µ  ibiÓu  èc  éit¹ ®Þa  ¬ng. H  nh d v ®¹   Qu h     i ph 2­ Nghiªn cøu  ×nh    tr UBND  tØnh, thµnh  è    Þ     ph ®Ò ngh Ban    Tæ chøc   ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ    é, ngµnh  ã  ªnquan  b Ch ph v c¸cB   c li   tho¶ thuËn  ©n  ¹        ph lo i tæ c¸c chøc,sù    nghiÖp  ã  ån  c ngu kinh phÝ  ¹t®éng  ng©n    ho   do  s¸ch Nhµ   íccÊp  µ    n  v c¸c  chøc  ù  tæ  s nghiÖp  c«ng kh«ng  éc  thu c¸c  i  îng  dông  ña  Ët ®è t ¸p  c Lu   doanh nghiÖp  µ   íc,híng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn. Nh n     v tæ  th   3­ Ch Õ     ô  Êp ¬ng.   ®é ph c l ­ Ch Õ     ô  Êp    ®é ph c chøc  ô    o  i víi   v l∙nh®¹ ®è     chøc  ô    Ö m  éc c¸c v bæ nhi thu   c¬ quan  qu¶n  ýNhµ   ícvµ    chøc  ù  l  n   c¸c tæ  s nghiÖp,tæ    chøc    éihëng ¬ng  x∙h   l tõng©n    s¸ch Nhµ   íc.   n ­Ch Õ     ô  Êp  © m       ö    ®é ph c th niªnt¸ c theo nhiÖm  ú,phô  Êp  µm  ªm. i   k  cl® Phèihîp víi ë        Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héi®Ó   ë     X∙    S Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héitr×nh UBND     X∙      tØnh,thµnh  è      Þ  ¬    ph ®Ó ®Ò ngh c quan  qu¶n  lý Nhµ   íc cÊp      Õt  Õ     ô  Êp    n  trªngi¶iquy ch ®é ph c khu  ùc, phô  Êp  t  ,  v  c ®¾ ®á phô  Êp  c  ¹i  ô  Êp  c ®é h , ph c tr¸chnhiÖ m,  ô  Êp    ót,phô  Êp u  ng. H ­   ph c thu h   c l ®é   íng  Én  ùc hiÖn    Õ     ô  Êp  ãitrªn®èi  íic«ng  d th   c¸c ch ®é ph c n     v  chøc,viªnchøc     thuéc  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc vµ    chøc  ù  l  n   c¸c tæ  s nghiÖp,tæ    chøc    éih­ x∙ h   ëng ¬ng  õng©n  l t  s¸ch Nhµ   íc.   n 4­ H íng dÉn, theo dâi, chøc  ùc hiÖn    Õ   .          tæ  th   c¸cch ®é ­ TiÒn    c«ng thuªm ín lao ®éng  îp ®ång       h  trong c¬    quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp. ­ Ch Õ     i  íic«ng    ®é ®è v   chøc, viªnchøc  i  äc, bÞ   nh     ® h   ®× chØ  c«ng    t¸c, t¹m  giam,t¹m  ÷,chÕ       Öc,m Êt  Öc  µm.   gi   ®é th«ivi   vi l ­ Ch Õ     Ëp  ù  ña    ®é t s c c«ng chøc,viªnchøc  µ   íc hëng ¬ng  õ ng©n     Nh n   l t  s¸ch. ­ Ch Õ     i víic«ng    ®é ®è     chøc,viªnchøc  ëng ¬ng  õ ng©n     h l t  s¸ch c«ng      t¸c ë  Òn  ói,   ¶o, biªngiívµ  ïng cã  Òu  ã  mi n ® h¶i       v   nhi kh kh¨n. i ­ Ch Õ     Æc   ï®èi víi   ®é ® th       c«ng  chøc,viªnchøc  µm  Öc  ét  è  µnh,    l vi m s ng   nghÒ   trongkhu  ùc  µnh  Ýnh,sù    vh ch   nghiÖp. ­  Õ     îcÊp  ã  Ch ®é tr  kh kh¨n  t  Êt hoÆc   êng  ®é xu   th xuyªn cho    nh  gia ®× c«ng  chøc,viªnchøc  µ   íc.    Nh n 5­  Þnh  ú  § k b¸o    c¸o UBND,  éi ®ång  ©n   ©n  µ  H  Nh d v Ban    Tæ chøc      ­ C¸n bé  Ýnh  ñ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ýnh  Ch ph t h th   ch s¸ch tiÒn ¬ng  i  íic«ng    l ®è v   chøc,  viªnchøc    theo c¸cn«idung  ãitrªn.     n  6­ Tham     µo  Öc  ùc hiÖn,chÝnh    gia v vi th     s¸ch tiÒn l ng  ña    ¬     ¬ c c¸c c quan  §¶ng,®oµn  Ó    th trongph¹m      vitØnh,thµnh  è.   ph 7­ Toµn  é    å  ¬,tµiliÖu v¨n b¶n  íng dÉn  ªnquan  n   Ö m   ô    b c¸ch s         h  li   ®Õ nhi v qu¶n  ýchÕ     Ýnh  l  ®é ch s¸ch tiÒn l ng     ¬ c«ng  chøc,viªnchøc.   
  3. 3 8­ V Ò   ©n  ù:Sè  îng c«ng    nh s  l   chøc,viªnchøc  ña  ë     c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh    éi ®ang  µm  x∙ h   l c«ng  Öc  ãi trªn(kÓ  sè  îp  ng  vi n     c¶  h ®å trong chØ     tiªu biªnchÕ)  Ìm    k theo danh    s¸ch vµ  å  ¬  ña  õng c«ng    hsc t   chøc,viªnchøc.    II   Ò   chøc  ùc  Ön: IV tæ  ­ th hi 1­ ë    Trung  ng. ¬ Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  v X∙    Ban   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh   b Ch phñ  ùc hiÖn  Öc  µn  th   vi b giao c¸cnéidung  ∙        ® ghitrong biªnb¶n.    2­ ë  a  ¬ng.   ®Þ ph C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 26/CP  µ  v Th«ng    íng  Én  µy, Chñ   Þch  th d n  t UBND   c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ chØ  o  ë  ®¹ S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  vµ  héi, X∙    Ban    Tæ chøc  Ýnh  Òn  Õn hµnh  µn  ch quy ti   b giao néidung     c«ng  Öc  vi vµ  ©n  ù  õSë  nh s t   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héisang    X∙    Ban    Tæ chøc  Ýnh  ch quyÒn  qu¶n  ý. l ViÖc  µn  b giao ph¶ihoµn  µnh  ícngµy  9­     th tr   15­ 1995  µ  v b¸o    Õt    c¸o k qu¶ (kÌm theo biªn b¶n  µn    b giao)vÒ   é     B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Ban  v X∙    Tæ  chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ    b Ch ph ®Ó theo dâiqu¶n  ý.    l Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c,    a  ¬ng  qu¸ tr     cgv   c¸c®Þ ph ph¶n  vÒ   ¸nh  LiªnBé      ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản