Thông tư liên tịch 21/TTLB của Bộ văn hoá-Thông tin và Tổng cục Thể dục Thể thao

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 21/TTLB của Bộ văn hoá-Thông tin và Tổng cục Thể dục Thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 21/TTLB của Bộ văn hoá-Thông tin và Tổng cục Thể dục Thể thao về việc phối hợp hoạt động văn hóa-thông tin và thể dục thể thao ở cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 21/TTLB của Bộ văn hoá-Thông tin và Tổng cục Thể dục Thể thao

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn B é   é     B V¨n  o¸ ­ T h « n g  tin ­ T æ n g   ô c th Ó  d ô c  th Ó  thao s è  h c 21/TTL B   g µ y  2 th¸ng 4 n¨ m  1997 v Ò   Ö c p h è i h î p h o ¹t  é n g  V¨n h o¸  n vi ® ­ T h « n g  tin  µ  T h Ó  d ô c  th Ó  thao ë  c ¬  s ë v V¨n  ho¸    ­ th«ng    µ  Ó  ôc    Ó  tinv th d ­ th thao  ÷ vai trß quan  äng trong  gi       tr   viÖc  ùc  Ön  êng  èicña  th hi ® l  §¶ng, Nhµ   íc ta nh»m     n   ch¨m  ãc, båi dìng  µ  s   v ph¸thuy  ©n  è con  êicêng    nh t  ng   tr¸ngvÒ   Ó  Êt,phong  ó  Ò     Çn,   th ch   ph v tinhth   trong s¸ng vÒ   o  øc. Ho¹t®éng          ®¹ ®     v¨n ho¸ th«ng    µ  Ó  ôc  Ó  tinv th d th thao    ¬  ëc së lu«n  lu«n  ¾n   ã  íinhau  g b v  trong  Öc  ©y  ùng  i  èng  vi x d ®ê s v¨n ho¸,ph¸t     tr Ón kinh tÕ      éi.M Æc   ï c¸c ho¹t®éng      µ  Ó  ôc  Ó  i    ­ x∙ h   d      v¨n ho¸ v th d th thao  ∙  ® cã chuyÓn  Õn  Ých  ùc  ôc  ô  Ýnh  Þ ë  a   ¬ng, song  i  èng  bi t c ph v ch tr   ®Þ ph   ®ê s v¨n ho¸    Ó  ôc  Ó  ­ th d th thao    ¬  ë  ë c s cßn  Ìo nµn, cßn  Õu  ù  ngh     thi s quan  ©m   t qu¶n  Ý chÆt  Ïsù  èihîp cña    µnh      Êp,nhÊt lµë    a  µn   l  ch   ph     haing ë c¸cc       c¸c®Þ b n«ng  th«n,miÒn  ói, ïng cao.   n  v  Nh»m   ùc hiÖn  ñ  ¬ng  ©ng  th   ch tr n cao  Öu  hi qu¶  c«ng          t¸cv¨n ho¸ ­ th«ng  tin, Ó  ôc    Ó   th d ­ th thao,Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  tinv Tæng   ôc  Ó   ôc    Ó   c Th d ­ Th thao  èng  Êt  th nh ph¸t®éng  µ    v chØ   o  ®¹ phong  µo x©y  ùng  i  èng    tr   d ®ê s v¨n ho¸,thÓ  ôc    Ó    d ­ th thao    ¬  ë.D íi y  µnéidung  íng dÉn  ù  èihîp tæ   ëc s     ®© l     h  s ph     chøc  ¹t®éng. ho   I­ h ÷ n g  n é i d u n g  p h è i h î p h o ¹t ® é n g  N   1. T¨ng  êng    c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc  Ën       nh thøc trong  ©n  ©n  Ò   î nh d v l  i Ých  µ    ông  ña    ¹t®éng       v t¸cd c c¸cho   v¨n ho¸ ­th«ng    µ  Ó  ôc  Ó  tinv th d th thao ®èi    víi ù    iÓn thÓ  Êt lÉn    Çn  çi  êivµ  ©y  ùng    éiv¨n minh,   ph¸ttr   s ch   tinhth m ng   x d x∙h       gia ®×nh  ¹nh  óc.Hai ngµnh  y  ¹nh  Ò   Êt b¶n    n  È m     h ph     ®È m v xu   c¸c Ê ph nghiÖp  vô  ôc  ô    ¹t®éng       ph v c¸cho   v¨n ho¸ ­th«ng    Ó  ôc   Ó  tin,th d ­th thao ë  ¬  ë.  c s 2. Phèihîp chØ  o,tæ       ®¹   chøc  nh  ú    ®Þ k hain¨m  ét  Çn  éithi héidiÔn  m l h  ,     v¨n ho¸ thÓ     thao    ©n  éc tõ c¸c ®¬n  Þ  ¬  ë  n   µn  èc.§èit ng vµ  c¸c d t      v c s ®Õ to qu    î   néi dung    u,  éi diÔn  Ban      thi®Ê h   do  Tæ chøc  ªnngµnh    nh  li   x¸c ®Þ theo  õng  t chu  ú  chøc  k tæ  h»ng  n¨m. 3. Phèi hîp chØ  o  ©y  ùng  µ    iÓn v¨n ho¸ ­ thÓ       ®¹ x d v ph¸ttr         thao    ¬  ë, ëc s   híng  Én  ÷ng  d nh yªu  Çu  Ò   ho¸ ­ thÓ  c v v¨n      thao trong viÖc  ©y  ùng        x d c¸c gia ®×nh        Ó  v¨n ho¸ ­ th thao,c©u  ¹cbé        Ó    l   v¨n ho¸ ­ th thao    nh, cô m       gia ®×   v¨n ho¸ ­ thÓ    thao,lµng x∙v¨n ho¸ ­ thÓ             thao.C¸c  µ          nh v¨n ho¸ ­ th«ng        ¬  ë  tinë c¸c c s cÇn  chøc    ¹t®éng  Ó  ôc  Ó  tæ  c¸c ho   th d th thao  ï hîp.Khai th¸cvµ    iÓn ph         ph¸ttr   c¸ctrßch¬id©n       gian,c¸cm«n  Ó     th thao d©n  écc¸cbµica  iÖu  óa  ©n  éc   t      ® m d t  th«ng qua  Öc  chøc  µy  éiv¨n ho¸ ­thÓ  vi tæ  ng h        thao. 4.T¨ng  êng    c qu¶n  ývÒ   Æt   µ  ícc¸cho¹t®éng       Ó  l  m nh n       v¨n ho¸ ­th thao    ë c¬  ë.Nh÷ng  ¹t®éng    ¬igi¶i Ýmang  Ýnh      :bµn  ¸  ãng, s  ho   vuich      tr t v¨n ho¸ (nh   ®b  
  2. 2 chäigµ, ®¸nh  µi. .do  µnh     b .   ng ) V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinqu¶n  ý.Nh÷ng  ¹t®éng  l  ho   tËp  Ön  luy mang  Ýnh  Êt rÌnluyÖn  ©n  Ó  µ    u   :Pa  t ch     th th v thi®Ê (nh   tanh,bãng   l¨n, a,vâ  Ët, Ëtcæ    bi­   thu     truyÒn..   ngµnh  Ó  ôc  Ó  v .do  ) th d th thao qu¶n  ý.   l Nh÷ng  Þch  ô    Òn c¸cho¹t®éng  µy  d v thu ti       n ph¶itu©n    theo    c¸cquy  nh   ®Þ tµichÝnh  ña  µ   íc.   c Nh n II­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1. Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tingiao cho  ôc    C V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¬  ë,Tæng   tinc s   côc  Ó   ôc  Ó  Th d th thao  giao cho  ô   Ó   ôc  Ó     V Th d Th thao  Çn  óng  chøc, qu ch tæ    chØ   o  iÓn khaithùc hiÖn  ®¹ tr       Th«ng    ªnBé   µy  µ  êng  tinli   n v th xuyªn  èihîp ph     ®Ó   èng  Êt  ÷ng  éi dung  ×nh  th nh nh n  tr l∙nh ®¹o    µnh    hai ng xem   Ðt  x quyÕt   ®Þnh. 2. C¸c  ë     S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë   Ó   ôc  Ó   tin,S Th d Th thao    c¸c tØnh, thµnh    phè  ã  c tr¸ch nhiÖ m   chøc  iÓn    tæ  tr khai néi dung     Th«ng   li   é   µy, hai t ªnB n     ngµnh  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  Ó   ôc  Ó  tinv Th d th thao      Êp    êng  èihîp ë c¸c c t¨ngc ph     x©y  ùng  éi dung, kÕ   ¹ch  ùc  Ön  µng  d n    ho th hi h n¨m  ã  c b¸o    Ò   ®Ò v v¨n    ho¸ th«ng    µ  Ó  ôc  Ó  tinv th d th thao c¬  ë    ótkinhnghiÖn    s ®Ó r     chØ  o  ®¹ phong  µo. tr 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  Ý, nh÷ng  éidung  ∙    tn c hi l   t   k  n  ® ban  µnh  h tr c®©y    íi í  tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản