Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ về hướng dẫn việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá do Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành, để điều chỉnh bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 về hướng dẫn việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I-T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C H I QUAN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ Hà N i , ngày 02 tháng 10 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - T NG C C H I QUAN S 22/2001/TTLT-BTM- TCHQ NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 ĐI U CH NH B SUNG THÔNG TƯ LIÊN T CH S 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ NGÀY 17/4/2000 V HƯ NG D N VI C XÁC Đ NH VÀ KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/02/1990; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t o Công văn s 6275/BKH/QLDA ngày 11/10/2000; Đ t o thu n l i cho các doanh nghi p trong nh p kh u theo tho thu n gi a Vi t Nam và nư c ngoài v ch đ t i hu qu c; B Thương m i và T ng c c H i quan th ng nh t đi u ch nh m t s quy đ nh v ki m tra xu t x hàng hoá nh p kh u đư c quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 như sau: 1. Đi u ch nh Kho n 1 M c II v cơ quan có th m quy n c p C/O c a Vi t Nam: a) Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) do cơ quan ho c t ch c đư c Chính ph ch đ nh c p. b) Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) đ i v i hàng hoá s n xu t t i các khu công nghi p, khu ch xu t do Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t c p theo u quy n c a cơ quan đư c Chính ph ch đ nh. 2. Hu b Kho n 2; Kho n 4 M c II; Kho n 3 M c II đư c s a đ i như sau: 2. Ki m tra gi y ch ng nh n xu t x Mi n ki m tra gi y ch ng nh n xu t x đ i v i hàng xu t kh u. Doanh nghi p t ch u trách nhi m v i đ i tác v xu t x hàng hoá theo h p đ ng mua bán gi a hai bên. 3. B sung Đi m f Kho n 2 M c III v nh ng trư ng h p không ph i xu t trình C/O nh p kh u: f) Các doanh nghi p nh p kh u hàng hoá (không bao g m máy móc, thi t b ho c phương ti n v n chuy n) có xu t x t các nư c mà Vi t Nam giành ch đ đãi ng t i hu qu c (MFN), có h p đ ng mua bán dài h n t 6 tháng tr lên thì ch ph i xu t trình v i cơ quan h i quan gi y ch ng nh n xu t x cho l n nh p kh u đ u tiên. Các lô hàng ti p theo cùng ch ng lo i thu c h p đ ng nêu trên, doanh nghi p không c n
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. xu t trình gi y ch ng nh n xu t x , nhưng ph i cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v gian l n xu t x . Trư ng h p H i quan phát hi n th y có gian l n v gi y ch ng nh n xu t x thì toàn b lô hàng b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. S a đ i Đi m a Kho n 4 M c III v th th c và m u C/O: a) C/O n p cho cơ quan H i quan ph i là b n chính và có các n i dung cơ b n như sau: - Tên, đ a ch ngư i xu t kh u; nư c xu t kh u. - Tên, đ a ch ngư i nh p kh u; nư c nh p kh u. - Ch ng lo i hàng hoá, s lư ng ho c tr ng lư ng. - Xu t x c a hàng hoá. - T ch c c p C/O (tên, ngày, tháng, năm c p, d u) Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đ ng Văn T o Mai Văn Dâu (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản