intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
98
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Liªn B é  K h o a  h ä c, C « n g  n g h Ö  v µ  M «i tr n g  ­ B é  T µ i ê c h Ý n h  s è  2341/2000/TTLT/B K H C N M T ­ B T C  n g µ y   28 th¸ng 11 n¨ m  2000 H í ng d É n   th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  119/1999/N§­C P n g µ y 18/9/1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  m é t  è  ch Ý n h  s¸ch s v µ  c ¬  ch Õ   µi h Ý n h  kh uy Õ n  k h Ý c h   t  c c¸c d o a n h  n g hi Ö p ® Ç u    v µ o  h o ¹t  é n g  kh oa  h ä c v µ  c«n g  n g h Ö t ® C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 119/1999/N§­   µy  CP ng 18/9/1999 cña  Ýnh  ñ     Ch ph vÒ   ét  è  Ýnh  m s ch s¸ch vµ  ¬  Õ   µichÝnh    c ch t   khuyÕn  Ých    kh c¸cdoanh  nghiÖp  ®Ç u    vµo  ¹t ®éng  t ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ  (sau  y   äi t¾t lµ NghÞ   ®© g       ®Þnh  è  s 119/N§­CP); C¨n  ph¸p  Ët vÒ   Õ,  µichÝnh, khoa  äc  µ  cø  lu   thu t      h v c«ng nghÖ   Ön  hi hµnh; LiªnBé     Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  é   µi chÝnh  íng dÉn   tr vBT  h  thùc  Ön  hi c¸c  Ýnh  ch s¸ch  µ  ¬  Õ   µichÝnh  v c ch t   khuyÕn  Ých  kh c¸c doanh  nghiÖp  u    vµo  ¹t®éng  ®Ç t ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ  theo quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 119/1999/N§­CP,    nh sau: I. h ¹ m  vi ® i Ò u  c h Ø n h  v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g    P 1.­Ph¹m    iÒu    vi® chØnh: C¸c  ¹t®éng  ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   îc khuyÕn  Ých  ®  kh theo Quy Õt  ®Þnh  µy  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  n ti   1  ®Þ s 119/1999/N§­   µ  íng dÉn  ¹  CP v h   tiTh«ng  t nµy,bao  å m:   g 1.1  ¹t ®éng  Ho   nghiªn cøu    Ón    ­ Tri khai do    doanh  nghiÖp  ù thùc  Ön  t  hi hoÆc   ý  Õt  îp ®ång  íi   chøc,c¸nh©n  kk h  v   tæ  c¸c    trongvµ  µiníc.   ngo   Ho¹t®éng    nghiªncøu    iÓn khaibao  å m       o¹n:Nghiªncøu  ¬    ­ tr     g c¸c giai®     c b¶n,nghiªncøu      øng  ông,tr Ónkhaithùc nghiÖm. d  i       Ranh  ígi÷a nghiªncøu   iÓnkhaivµ  gi   i     ­tr     s¶n  Êt® îcx¸c®Þnh    xu       nh sau: Giai®o¹n  èicña  ¹t®éng    cu   ho   nghiªncøu   iÓnkhailµt¹ora c«ng  Ö     ­tr         ngh míi,  s¶n  È m   íivµ  ph m   s¶n  Êtthö ë      á  xu     quim« nh nh»m   µn  Ön c«ng  Ö   ho thi   ngh míi,s¶n  È m   íi tr c khi ® a  µo    ph m   í     v s¶n  Êt vµ  i  èng. Khi qu¸  ×nh    xu   ®ê s    tr s¶n xuÊtthö ho¹t®éng  ×nh  êng  × giai o¹n       b th th     ® nghiªncøu   iÓnkhaikÕt  óc.   ­tr     th 1.2.øng  ông    Õt    d c¸ck qu¶  khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,  æi  íic«ng  Ö,  ngh ® m  ngh s¶n  Êts¶n  È m   íi: xu   ph m ­  ng  ông    Õt  ød c¸c k qu¶  ña  ¹t®éng  c ho   nghiªncøu    iÓn khaivµo  ùc   ­ tr     th   tÕ; ­ øng  ông    µnh  ùu khoa  äc  µ    d c¸c th t  h v c«ng  Ö   ∙  ã  chuyÓn  ngh ® c do  giao  c«ng  Ö; ngh ­C¶i tiÕn ®¸ng  Ó        k c«ng  Ö   ∙  ã; ngh ® c
 2. 2 ­ S¶n  Êt c¸c s¶n  È m   íihoÆc       xu     ph m  c¸c s¶n  È m   Ön  ã  ng  ∙  îc ph hi c nh ® ®   c¶itiÕn ®¸ng  Ó   Ýnh      kt n¨ng  Êtl ng s¶n  È m. ch  î   ph 1.3.D Þch  ô    v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö:  µ  ÷ng  ¹t®éng  ¾n  Òn víi ngh L nh ho   g li     ho¹t®éng    nghiªncøu    iÓnkhai,   ­ tr    hoÆc   ng  ãp  µo  Öc  ¹ora,truyÒn    ®ã g v vi t     b¸, ¸p  ông, kiÕn  d   thøc khoa  äc  h c«ng  Ö.  Þch  ô  ngh D v khoa  äc  h c«ng  Ö     ngh bao gå m: a) C¸c  Þch  ô  ßi  ái kü  Ët cao  : Phôc  åi,söa  ÷a, hiÖu  d v ® h   thu   nh   h  ch   chØnh  m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ông  ô  ö  m thi   d c th nghiÖm,  ¬ng  Ön  o   Óm,  Õt ph ti ® ki thi   bÞ  khoa  äc  ü  Ët cã  é   Ën  iÒu  Ón  ù  ng,  Óm   nh,  ö h k thu   b ph ® khi t ®é ki ®Þ th   nghiÖ m,  Óm    Êtl ng,kiÓm  Èn    ËtliÖu,s¶n  È m; ki trach  î   chu c¸cv     ph b)  ö   ý sè  Öu,tÝnh  X l   li   to¸n,ph©n  Ých  ôc  ô  ùc tiÕp    t ph v tr   nghiªn cøu      ­ tr Ónkhai; i  c) LËp    b¸o c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    µ  thiv kh¶  , thi b¸o c¸o  ¸nh      ® gi¸t¸c ®éng m«i  êng; tr d) C¸c  ¹t ®éng  ªnquan  í  ho   li   t ib¶o  é  h quyÒn  ë  ÷u  sh c«ng nghiÖp  µ  v chuyÓn giao c«ng  Ö,    ông  ü  Ëtmíivµo    ngh ¸p d k thu     s¶n  Êtgå m: xu   ­C¸c  ¹t®éng    ho   b¶o  é  h s¸ng chÕ,      gi¶iph¸p h÷u  ch;   Ý ­ D Þch  ô  ç  î   v h tr  chuyÓn  giao c«ng  Ö,    ông  ü  Ëtmíivµo      ngh ¸p d k thu     s¶n xuÊt  ùa  än  (L ch c«ng  nghÖ,  íng  Én  ¾p  Æt   ÕtbÞ,  Ën  µnh  ö    h d l® thi   v h th c¸c d©y  chuyÒn  ÕtbÞ   thi   nh»m   dông    ¸p  c¸c c«ng nghÖ   îc chuyÓn  ®  giao,kiÓm     travµ    b¶o  ×m¸y  ãc, híng dÉn      ×nh c«ng  Ö   tr   m     c¸c quitr   ngh chuyÓn  giao,®µo     t¹o,huÊn  Ön  ©ng    luy n cao  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n   µ    v qu¶n  ýn ¾ m   ÷ng  l  v c«ng  nghÖ   îcchuyÓn  ®  giao); ®) C¸c  Þch  ô  Ò   d v v th«ng     Ên  tin, v khoa  äc  µ  t h v c«ng  Ö,   Ên  ngh tv qu¶n  lý c«ng    nghÖ,   vÊn  t qu¶n  ý kinh  l  doanh, båi dìng, huÊn  Ön       luy nghiÖp  ô  v nh»m   ©ng  n cao  Õn  ki thøc khoa  äc,c«ng  Ö   µ    h  ngh v qu¶n  ý. l 2.§èit ng ¸p dông     î     bao  å m: g 2.1.C¸c    doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong  níc(söa ® æi) gå m:       a) C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n;   hh b) C«ng      Çn;   tycæ ph c)C«ng    îp doanh;   tyh   d) Doanh    nghiÖp   ©n; tnh ®)  îp      ªnhiÖp  îp t¸cx∙(gäit¾tlµhîp t¸cx∙); H t¸cx∙,li   h               e) Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n g) Doanh    nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ  c c¸ctæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, ch tr        c¸chéinghÒ      nghiÖp  ã  ¨ng  ý  c® k kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   h) Doanh    nghiÖp  ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    ùctiÕp do      ®Þ cën     ttr     t¹ ViÖtNam;   i   i)Doanh    nghiÖp  ngêi níc ngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   u    ùc do       tr   d   Vi   ®Ç t tr   tiÕp t¹ ViÖtNam;    i  
 3. 3 k) Doanh    nghiÖp  c«ng  ©n  Öt Nam   ïng  µnh  Ëp  íingêi ViÖt do  d Vi   c th l v      Nam   nh      ícngoµi, íi êinícngoµic  ól©u  µit¹ ViÖtNam.  ®Þ cë n      v ng       tr   d     i   2.2.C¸c    doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  nícngoµitham    c v ®Ç tn     bªn      gia hîp    t¸c kinh doanh    ¬  ë  îp  ng  trªn c s h ®å theo  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt Lu ®Ç t     iVi   Nam,  bao  å m: g a) Doanh    nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi; v ®Ç tn   b) Doanh    nghiÖp  ªndoanh; li   c) Bªn  ícngoµitham    îp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång  îp t¸c   n    gia h       trªnc s h   h   kinhdoanh    theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn      i   3.§iÒu  Ön  îchëng  ®∙i:   ki ®   u  C¸c  i îng  ®è t nªu  ¹  iÓ m     ôc    ¹  ti® 2, M It i Th«ng    µy  îc hëng  ®∙itheo  tn ®   u    quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 119/1999/N§­     ã      iÒu  Ön    CP khic ®ñ c¸c ® ki sau ®©y: a) Doanh nghiÖp  ã  ¹t ®éng  c ho   khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ   îc khuyÕn  ®  khÝch  t¹ §iÓ m     ôc   ¹ Th«ng   µy; nªu    i 1,M It   i tn b) §∙®¨ng  ý  ép  Õ;    k n thu c)Ho¹t®éng  ng  µnh  Ò   ∙  ¨ng  ý      ®ó ng ngh ® ® k kinh doanh;   d) Thùc  Ön  Õ     ¹ch to¸nkÕ       hi ch ®é h     to¸ntheo quy  nh.   ®Þ II. í ng d É n  u  ® ∙i Ò  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  H  v 1.V Ò   Õ  Êtu  ∙ithuÕ    Ëp    thu su   ®   thu nh doanh  nghiÖp: 1.1 Doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç t trong níc    (söa  æi) cã    ¹t®éng  ®   c¸c ho   øng  ông  d c«ng  Ö   ngh cao,dÞch  ô    v khoa  äc  µ  hv c«ng  Ö   îc¸p dông  Õ  Êt u  ∙ithuÕ    Ëp  ngh ®     thu su   ®   thu nh doanh nghiÖp nªu  ¹ ti  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  3  ®Þ s 119/1999/N§­CP. Hå   ¬    Þ  ëng  Õ  Êtu  ∙igå m   ã: s ®Ò ngh h thu su   ®   c a)  ¬n    Þ   îc hëng  ®∙i vÒ   Õ   § ®Ò ngh ®   u    thu thu  Ëp nh doanh nghiÖp  ã  c ®Çy    ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  îp ph¸p vµ  ®ñ ch k c ng     h    con  Êu  ña  d c doanh  nghiÖp; b) Quy Õt  nh  µnh  Ëp  Õu  ã) vµ  Êy  ®Þ th l (n c   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh (b¶n sao  ã  c c«ng chøng hoÆc  b¶n sao  ã  ý    ng  Êu  ña  c k tªn,®ã d c doanh  nghiÖp); c)Tê    khai®¨ng  ý  Õ;   k thu d) ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö; ngh TµiliÖu göixiný  Õn  ¬          ki c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö   å m   ã: ngh g c ­ §èi víitõng  ¹       lo idoanh nghiÖp  ã    ¹t®éng  c c¸c ho   øng  ông  d c«ng  Ö   ngh cao    ông  (¸pd c«ng  Ö   ngh s¶n  ÊtlinhkiÖn,bé  Ën  ü  Ëtcao,hoÆc   ©y  xu       ph k thu     d chuyÒn  c«ng  nghÖ     Õn  tiªnti theo  quy  nh   ¹  iÓ m     ôc    ®Þ t i® 3, m I,Th«ng   sè  t 2345/TT­ BKHCN MT   µy  ng 04/12/1998  íng  Én  "H d x¸c  nh   µ   ®Þ v c«ng  Ën  nh doanh nghiÖp  c«ng  nghiÖp  ü  Ët cao  ¹t ®éng  k thu   ho   theo  Ët  u    níc Lu ®Ç t   ngoµi"):
 4. 4 + Doanh nghiÖp  µ  íc:B¸o    nh n   c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc   c¸o ®Ç u   b¸o    t  ÕtkÕ   Ü   Ët® îcc¬  ,thi   k thu     quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt,quyÕt    duy   to¸nc«ng  tr×nh hoÆc  biªn b¶n  µn    b giao  a  ® c«ng  ×nh  µo  ¹t®éng  Õu  a  ã  tr v ho   (n ch c quyÕt to¸n);   + C«ng    ty TNHH,  C«ng      Çn,  ty cæ ph c«ng    îp  ty h doanh: b¸o  nghiªn   c¸o    cøu  kh¶    thihoÆc  b¸o    u  ,   ÕtkÕ   ü  Ët® îc héi®ång  µnh    c¸o ®Ç t  thi   k thu       th viªn hay  ñ  ë  ÷u  ch s h phª  Öt  µ  Õt    duy v quy to¸nc«ng  ×nh hoÆc     tr   biªnb¶n  µn  b giao   ® a  c«ng  ×nh vµo  ¹t®éng  Õu  a  ã  Õt to¸n); tr   ho   (n ch c quy   +  Doanh  nghiÖp   ©n: ThiÕtkÕ   Ü  Ët, îp ®ång  µ  tnh     k thu     h v b¶n  Õt to¸n quy     hîp ®ång  u    ©y  ùng,l¾p  Æt    ®Ç tx d   ® trang thiÕtbÞ. Trêng  îp doanh       h  nghiÖp  tù x©y  ùng    d ph¶ixuÊt tr×nh ho¸ ®¬n,         chøng  õ mua   Ët t m¸y  ãc  ÕtbÞ  t  v    m thi   vµ  ùc tÕ  th   m¸y  ãc  ÕtbÞ  ∙  îcl¾p  Æt  ö  ông  m thi   ® ®   ® sd theo thiÕtkÕ   ü  Ët.     k thu +  îp      H t¸cx∙:B¸o   c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc   c¸o ®Ç u  ,thiÕtkÕ   Ü  b¸o    t   k thuËt ® îc Ban     qu¶n  Þ phª  Öt  µ  Õt  tr   duy v quy to¸n c«ng  ×nh    tr hoÆc       biªn b¶n bµn giao ® a    c«ng  ×nh vµo  ¹t®éng  Õu  a  ã  Õt to¸n); tr   ho   (n ch c quy   ­ §èi víidoanh       nghiÖp  ùc hiÖn  Þch  ô  th   d v khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ,  µi t  liÖu bao  å m:   g +  îp  ng  Þch  ô  H ®å d v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö; ngh +  B¶n  Õt to¸nhîp ®ång. quy       1.2 Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  nícngoµitham    îp c v ®Ç tn     bªn      gia h   t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång      trªnc s h   theo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   ã  Lu   tn    i     c dù    u    µo    Ünh  ùc  ¸n ®Ç tv c¸cl v øng  ông  µ    iÓnc«ng  Ö   d v ph¸ttr   ngh cao,dÞch  ô    v khoa  äc  h c«ng nghÖ   îc  ëng  ®h c¸c møc   ®∙i vÒ   Õ   u    thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti   2  3  ®Þ s 119/1999/N§­ CP. Møc     u ®∙i® îcghicô  Ó        th trong GiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t §èi víic¸c     doanh nghiÖp  îc cÊp  Êy  Ðp   u    tr c ngµy  ®  Gi ph ®Ç t í   NghÞ   ®Þnh  è  s 119/1999/N§­   ã  Öu  ùcthi µnh  µ   a  îcc¬  CP c hi l     h m ch ®   quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u    iÒu  ®Ç t® chØnh  Êy  Ðp  u    × vÉn  ùc hiÖn  Gi ph ®Ç tth   th   theo quy  nh   ®Þ t¹ GiÊy  Ðp  u  .   i ph ®Ç t Trêng  îp  Êy  Ðp   u    kh«ng  h Gi ph ®Ç t quy  nh   ®Þ møc   ®∙i m µ   u    doanh  nghiÖp  èn  îchëng  ®∙ivÒ   Õ    Ëp  mu ®  u    thu thu nh doanh  nghiÖp  theo quy  nh     ®Þ t¹ NghÞ   nh  è    i ®Þ s 119/1999/N§­   × ph¶igöihå  ¬  n   ¬  CP th       s ®Õ c quan  Õ  ùc thu tr   tiÕp qu¶n  ý.   l Hå   ¬    Þ  ëng  Õ  Êtu  ∙igå m   ã: s ®Ò ngh h thu su   ®   c a)  ¬n    Þ   îc hëng  ®∙i vÒ   Õ   § ®Ò ngh ®   u    thu thu  Ëp nh doanh nghiÖp  ã  c ®Çy    ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  îp ph¸p vµ  ®ñ ch k c ng     h    con  Êu  ña  d c doanh  nghiÖp; b)  Êy  Ðp  u    Gi ph ®Ç t (b¶n sao  ã  c c«ng chøng hoÆc  b¶n sao  ã  ý    c k tªn, ®ãng  Êu  ña  d c doanh  nghiÖp); c)Tê    khai®¨ng  ý  Õ;   k thu d) ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö; ngh TµiliÖu göixiný  Õn  ¬          ki c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö   å m   ã: ngh g c ­ §èivíidoanh       nghiÖp  ã  ù  øng  ông  µ    iÓn c«ng  Ö     c d ¸n  d v ph¸ttr   ngh cao (¸p dông    c«ng nghÖ  s¶n  Êt linh kiÖn, bé  Ën  Ü   Ët cao, hoÆc   ©y  xu       ph k thu     d chuyÒn  c«ng nghÖ     Õn  tiªnti theo  quy  nh   ¹  iÓ m     ôc    ®Þ t i® 3, M I,Th«ng   sè  t
 5. 5 2345/TT­ BKHCN MT   µy  ng 04/12/1998  íng  Én  "H d x¸c  nh   µ   ®Þ v c«ng  Ën  nh doanh  nghiÖp c«ng nghiÖp  Ü   Ët cao  ¹t ®éng  k thu   ho   theo  Ët  u    níc Lu ®Ç t   ngoµi") B¸o      : c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc       u  ,thiÕtkÕ   Ü  Ët® îc b¸o c¸o ®Ç t    k thu     c¬ quan  ã  Èm   c th quyÒn phª duyÖt, quyÕt    to¸n c«ng  ×nh    tr hoÆc  biªn b¶n    bµn giao ® a    c«ng  ×nh vµo  ¹t®éng  Õu  a  ã  Õt to¸n); tr   ho   (n ch c quy   ­ §èivíidoanh       nghiÖp  ùc hiÖn  Þch  ô  th   d v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö:  îp  ngh H ®ång  Þch  ô  d v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,  ngh b¶n  Õt to¸nhîp ®ång. quy       2. MiÔn,    gi¶m  Õ  thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 4 NghÞ   nh  è  ®Þ s 119/1999/N§­ CP: 2.1 C¸c  ¹t®éng  îcmiÕn  Õ    Ëp    ho   ®  thu thu nh doanh  nghiÖp quy  nh  ¹ ®Þ t i kho¶n  §iÒu  1  4: ­Thu  Ëp  õviÖc  ùc hiÖn    îp ®ång    nh t   th   c¸ch   nghiªncøu   iÓnkhai.   ­tr   ­ Thu  Ëp  õ viÖc  ùc hiÖn    îp  ng  Þch  ô  Ü   ËttrùctiÕp   nh t  th   c¸c h ®å d v k thu       phôc  ô  v n«ng  nghiÖp,ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp bao  å m: g + Cung  Êp  èng  ©y  ång míi (trc giai®o¹n  îc cho  Ðp  c gi c tr     í     ®  ph s¶n  Êt xu   ®¹itrµ), Ët nu«i® îc t¹ora       v       trong níc hoÆc   nhËp  Èu  íc khi® îc c«ng     do  kh (tr       nhËn  µ  èng  Õn  é   ü  Ët),cung  Êp  èng  l gi ti b k thu   c gi nh»m   ôc   ch   m ®Ý kh¶o  nhiÖ m hoÆc  khu  ùc  v ho¸; +  Þch  ô  D v b¶o  Ö   ùc vËt(c©y  v th     n«ng  nghiÖp,c©y  ©m    l nghiÖp,c©y  îc   d  liÖu.. ) .; +  Þch  ô  D v phßng  èng  Önh  Ët nu«i (dÞch  ô  ó    ch b v    v th y, phßng  èng  ch b Önh cho    óc,giacÇ m,  û s¶n  gias     thu   nu«itrång);   +  íng dÉn  H   phæ   Õn  ü  ËtvÒ:  bi k thu   Canh    © m   t¸c,th canh  ©y  ång,qui c tr    tr×nh ch¨n nu«igia sóc,giacÇ m,            nu«itrång thuû      s¶n,b¶o    qu¶n  Õ   Õn    ch bi c¸c s¶n  È m   ph n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,thuû s¶n;     +  ¹t®éng   Ên  Ò   Ho   t v v kh¶o    s¸t,quy  ¹ch,kiÓm     Êt l ng    ho   trach  î c¸c c«ng  tr×nh thuû n«ng  ùctiÕp phôc  ô      tr     v n«ng  nghiÖp; +  ¹t ®éng  o   c  Ho   ® ®¹ b¶n    ôc  ô  ®å ph v quy  ¹ch  ho n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp,nu«itrång thuû s¶n;         +  ¹t®éng  ©n  Ých  Ho   ph t n«ng    ho¸,thæ  ìng,chÊt l ng s¶n  È m   ôc  nh    î   ph ph vô  ùctiÕp ngêis¶n  Êtn«ng  tr       xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrångthuû s¶n;         +  C¸c  ¹t®éng  ho   khuyÕn  n«ng,khuyÕn  ©m, khuyÕn      l  ng kh¸c. ­ Thu  Ëp  õ viÖc  ng  ãp    nh t   ®ã g b»ng  Òn  ë  ÷u  Ý tuÖ, bÝ   Õt  ü  quy s h tr     quy k thuËt,   ×nh c«ng  Ö.   tr   qui ngh Hå   ¬    Þ  Ôn  Õ    Ëp  s ®Ò ngh mi thu thu nh doanh  nghiÖp  å m   ã: g c a) §¬n    Þ  Ôn  Õ    Ëp    ®Ò ngh mi thu thu nh doanh nghiÖp  ã  y    ÷  ý  c ®Ç ®ñ ch k cña  êi®¹idiÖn  îp ph¸p vµ  ng     h    con  Êu  ña  d c doanh  nghiÖp; b) Quy Õt  nh  µnh  Ëp  Õu  ã) vµ  Êy  ®Þ th l (n c   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh (b¶n sao  ã  c c«ng chøng hoÆc  b¶n sao  ã  ý    ng  Êu  ña  c k tªn,®ã d c doanh  nghiÖp)hoÆc   Êy phÐp  u  ;   gi   ®Ç t c)Tê    khai®¨ng  ý  Õ;   k thu d) ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö; ngh
 6. 6 Tµi liÖu  öi xin ý  Õn  ña  ¬    g     ki c c quan  qu¶n  ý khoa  äc  µ  l  h v c«ng nghÖ   gå m: Hîp  ng, b¶n  Õt    îp  ng  ®å   quy to¸n h ®å nghiªncøu    Ón    ­ Tri khai,hîp  ng    ®å dÞch  ô  ü  Ët phôc  ô  ùc tiÕp  v k thu   v tr   n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp, ng nghiÖp,     hoÆc     biªnb¶n  ãp  èn  g v b»ng  Òn  ë  ÷u  Ý tuÖ, bÝ   Õt  ü  Ët,quy  quy s h tr     quy k thu   tr×nh c«ng  Ö   ïng tµiliÖu chøng    ngh c       minh  Òn  ë  ÷u. quy s h 2.2 MiÔn  Õ    Ëp      thu thu nh bæ sung  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t  i 2  4 C¸c doanh nghiÖp  éc  Ön  ®∙itheo  thu di u    quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 119/N§­   CP kh«ng  ph¶inép  Õ  nhËp      thu thu  bæ sung  nhËp  thu  cao  lî thÕ  do    i kh¸ch quan    mang  ¹ tõ c¸c ho¹t®éng  li         khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,  dông  ngh ¸p  theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët thuÕ    Ëp  ®Þ t  i 1  10  Lu   thu nh doanh  nghiÖp. 2.3 MiÔn, gi¶m  Õ    Ëp      thu thu nh doanh  nghiÖp  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t  i 3  4 Hå   ¬    Þ  Ôn, gi¶m  Õ    Ëp  s ®Ò ngh mi   thu thu nh doanh  nghiÖp  bao  å m: g a)  ¬n    Þ   îc hëng  ®∙i vÒ   Õ   § ®Ò ngh ®   u    thu thu  Ëp nh doanh nghiÖp  ã  c ®Çy    ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  îp ph¸p vµ  ®ñ ch k c ng     h    con  Êu  ña  d c doanh  nghiÖp; b) Quy Õt  nh  µnh  Ëp  Õu  ã) vµ  Êy  ®Þ th l (n c   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh (b¶n sao  ã  c c«ng chøng hoÆc  b¶n sao  ã  ý    ng  Êu  ña  c k tªn,®ã d c doanh  nghiÖp); c)Tê    khai®¨ng  ý  Õ;   k thu d) ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  l  h c«ng  Ö; ngh TµiliÖu göixiný  Õn  ña  ¬          ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö   ña  ngh c tõng lo¹ doanh     i nghiÖp theo quy  nh  ¹ §iÓ m   d,M ôc    ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i 1.1­   II   ti tn e) B¸o c¸o quyÕt  to¸n tµichÝnh  µ     v quyÕt  to¸n thuÕ     thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  ña  ¬  ë  c c s kinh doanh  ña    c n¨m  íc n¨m  u    µ  tr   ®Ç t v n¨m  sau  u      ®Ç t xin miÔn  gi¶m  Õ. Doanh  thu   nghiÖp    vµo  c¨n cø  møc    Ôn  ®é mi gi¶m  Õ ph¶itù thu      tÝnh    µ  ¹ch    to¸n v h to¸nriªngphÇn  nhËp      thu  t¨ng thªm  ®Ç u    íi mang  ¹  do  tm   li, sè  Õ  îc miÔn  thu ®   gi¶m  µ  è  Õ  v s thu ph¶i nép  õng  ú  òng    n¨m,  ùc   t kc nh c¶  th   hiÖn  quyÕt  to¸n thuÕ   íic¬    v   quan  Õ  thu theo  quy  nh.  êng  îp  ®Þ Tr h doanh  nghiÖp  kh«ng  ¹ch to¸nriªng® îcthu nhËp  Þu  Õ    h       ch thu t¨ngthªm  ®Ç u    µo  do  tv ho¹t®éng  Þch  ô    d v khoa  äc  h c«ng  Ö,  ©y  ùng  ©y  ngh x d d chuyÒn  s¶n  Êtmíi, xu     m ë   éng    r quim«,  æi  íic«ng  Ö   th×    Ëp  Þu  Õ    ® m  ngh   thu nh ch thu t¨ng thªm  îc ®  x¸c ®Þnh  cø    c¨n  theo  û lÖ  ÷a    Þ ®Ç u     t   gi gi¸tr   t t¨ng thªm      trªntæng    Þ tµi gi¸tr     s¶n  è  nh  Ön  ã  ña  c ®Þ hi c c doanh  nghiÖp. Hµng n¨m    Õt  khiquy to¸n thuÕ    thu  Ëp  nh doanh nghiÖp, c¬    quan  Õ  thu x¸c®Þnh  Ýnh    ch thøc sè  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp  îcmiÔn  ®  gi¶m. 2.4  MiÔn    gi¶m  Õ  nhËp  thu thu  doanh  nghiÖp  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµi vµ  ®Ç t n     bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸ckinh doanh    theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam       tn      i   theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu    ®Þ t  i 4  4: Hå   ¬    Þ  Ôn  s ®Ò ngh mi gi¶m  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp  å m   ã: g c a) §¬n      Þ  îchëng  ®∙ivÒ   Õ    Ëp    xin®Ò ngh ®   u    thu thu nh doanh nghiÖp  ã  c ®Çy    ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  îp ph¸p vµ  ®ñ ch k c ng     h    con  Êu  ña  d c doanh nghiÖp;
 7. 7 b)  Êy  Ðp  u    µ  Êy  Gi ph ®Ç t v Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Õu  ã    n c (b¶n sao  ã  c c«ng chøng hoÆc  b¶n sao  ã  ý    ng   Êu  ña  c k tªn ®ã d c doanh  nghiÖp); c)Tê    khai®¨ng  ý  Õ;   k thu d) ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö; ngh Tµi liÖu  öi xin ý  Õn  ña  ¬    g     ki c c quan  qu¶n  ý khoa  äc  µ  l  h v c«ng nghÖ   gå m: B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc       u  ,thiÕtkÕ   Ü  Ët® îcc¬  b¸o c¸o ®Ç t    k thu     quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt,quyÕt  duy   to¸n c«ng  ×nh    tr hoÆc     biªn b¶n  µn  b giao ® a    c«ng  ×nh vµo  ¹t®éng  Õu  a  ã  Õt to¸n); tr   ho   (n ch c quy   Trêng  îp  h doanh  nghiÖp  ö  ông  sd thu  Ëp  îc chia ®Ó   i u     × nh ®    t¸ ®Ç t th   ®iÒu  Ön,tû lÖ  µ  ki     v c«ng  thøc  Ýnh  µn  Õ  i víithuÕ    Ëp  ∙  ép  t ho thu ®è     thu nh ® n ® îc thùc  Ön    hi theo  íng  Én  ¹  Çn   h d t iPh thø    ôc     iÓ m   Th«ng   sè  hai m I® 6  t 89/1999/TT­ BTC   µy  ng 16/7/1999  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  Ò   c BT  h d th hi v thuÕ  i víi   ×nh  ®è     h c¸c thøc ®Ç u      ttheo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn      i   2.5  ×nh  ù  µ  êi h¹n  Tr t v th   xem   Ðt  Ôn   x mi gi¶m  Õ   thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp: a) Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  y    µ  îp lÖ    th   10  k t  nh ®   s ®Ç ®ñ v h   xin ý  Õn  ¬    ki c quan  qu¶n  ý khoa  äc  µ  l  h v c«ng  nghÖ,  ¬  c quan qu¶n  ý khoa  l  häc  µ  v c«ng  Ö   ngh ph¶icã    Õn    êi   ý ki tr¶l   doanh  nghiÖp. b) Trong  êih¹n 30  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬    Þ  îchëng    th     ng k t   nh ®ñ h s ®Ò ngh ®   u  ∙ivÒ   Õ    Ëp  ®   thu thu nh doanh  nghiÖp  ña  c doanh  nghiÖp  öi®Õ n,  ¬  g  c quan  thuÕ  ùctiÕp  tr   qu¶n  ýph¶ith«ng  l    b¸o cho doanh nghiÖp møc   ®∙ivÒ   Õ  u    thu theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 119/1999/N§­ CP.  êng  îp kiÓm    å  ¬  Tr h  trah s cña doanh  nghiÖp  kh«ng  îp  Ö  h l hoÆc   kh«ng  ng  i  îng  ®ó ®è t quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   è  ®Þ s 119/1999/N§­   íng  Én  ¹  ôc     CP h d t iM I Th«ng   nµy, th×  t   trong  thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬, c¬    15  k t  nh ®   s   quan  Õ  thu ph¶i th«ng      b¸o cho doanh  nghiÖp  Õt. bi III.H í ng d É n  th ù c hi Ö n  m i Ô n, gi¶ m  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t, ti Ò n    thu Õ  ® Ê t, thu Õ  s ö  d ô n g  ® Ê t 1. C¸c    doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong n­   íc(söa  æi) cã  u    µo  ¹t®éng    ®   ®Ç tv ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh nªu  ¹ §iÓ m     ti  1, M ôc    ¹  It i Th«ng   µy  îc hëng  ®∙ivÒ   ö  ông  t  i  íi®Êt  îc giao, tn ®   u    s d ®Ê ®è v   ®    hoÆc   t  ®Ê thuª ®Ó   ©y  ùng  ¬  ë    x d c s nghiªn cøu    khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ,  phßng  Ý  th nghiÖm,  ¹m  ¹   ëng  ùc  tr tr ix , th nghiÖm   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n    1 §iÒu    5 NghÞ   nh  è  ®Þ s 119/1999/N§­ CP. Thu Õ  sö  dông  ®Êt  nªu t¹  Kho¶n  1­  §iÒu  5  NghÞ  ®Þnh  sè  i c 119/1999/N§­   CP bao  å m:  g Thu Õ   ö  ông  t  sd ®Ê n«ng nghiÖp  quy  nh   ¹  ®Þ ti LuËt thuÕ  ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp  îcQuèc  éith«ng  ®  h  qua  µy  ng 10/7/1993  vµ  Õ  µ, ®Êt  thu nh   quy  nh  ¹  ®Þ ti Ph¸p  Önh  Ò   Õ  µ, ®Êt  îc Héi  ng  l v thu nh   ®  ®å Nhµ   íc(nay lµUû   n      ban  êng  ô  èc  éi)ban  µnh  µy  Th v Qu h   h ng 31/7/1992 vµ      c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    µnh.   h  thih
 8. 8 Hå   ¬    Þ   Ôn  s ®Ò ngh mi gi¶m  Òn  ö  ông  t, tiÒn  ti s d ®Ê   thuª®Êt    Õ  ö    , thu s dông  t  å m   ã: ®Ê g c a) C«ng      Þ  ña    v¨n ®Ò ngh c doanh  nghiÖp; b) Quy Õt  nh   µnh  Ëp  Õu  ã) vµ  Êy  ¨ng  ý  ®Þ th l (n c   gi ® k kinh doanh (b¶n  sao  ã  c c«ng  chøng hoÆc   b¶n  sao  ã  ý    ng  Êu  ña  c k tªn,®ã d c doanh  nghiÖp); c)Tê    khai®¨ng  ý  Õ;   k thu d) Quy Õt  nh  ®Þ giao  t  ña  ¬  ®Ê c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy hoÆc   hîp ®ång    t;   thuª®Ê e) ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö; ngh TµiliÖu göixiný  Õn  ña  ¬          ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö   ña  ngh c tõng lo¹ doanh     i nghiÖp theo quy  nh  ¹ ®iÓ m        ôc    ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i 1.1 ­d,M II   ti tn 2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     bªn  ícngoµitham    îp n    gia h   t¸ckinh    doanh    ¬  ë  îp  ng  îp    trªnc s h ®å h t¸ckinh  doanh theo  Ët  u     íc Lu ®Ç t n   ngoµi t¹  Öt Nam   îc hëng  ®∙ivÒ   Òn   i Vi   ®  u    ti thuª ®Êt  i  íiphÇn  Ön  Ých    ®è v   di t ®Êt      ©y  ùng  thuª®Ó x d phßng  Ý  th nghiÖm,  ëng  Õ   ö hoÆc     ùc hiÖn  x ch th   ®Ó th   nghiªncøu   iÓnkhai, ùc nghiÖ m    ­tr    th   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h Hå   ¬    Þ  îchëng  ®∙ivÒ   Òn thuª®Êt  å m   ã: s ®Ò ngh ®   u    ti     g c a) §¬n    Þ  îchëng  ®∙ivÒ   Òn thuª®Êt    ®Ò ngh ®   u    ti     theo quy  nh  ¹    ®Þ tiv¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   Òn thuª®Êt    ông  i víi u    íc lu   h v ti     ¸p d ®è    ®Ç tn   ngoµit¹  Öt Nam   ã  y    ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  îp ph¸p  µ   i Vi   c ®Ç ®ñ ch k c ng     h  v con  Êu  d cña  doanh  nghiÖp; b)  Êy  Ðp  u    Gi ph ®Ç t (b¶n sao  ã  c c«ng chøng hoÆc  b¶n sao  ã  ý    c k tªn, ®ãng  Êu  ña  d c doanh  nghiÖp); c)Tê    khai®¨ng  ý  Õ;   k thu d)  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê thuª(b¶n    sao  ã  c c«ng chøng  hoÆc   b¶n sao  ã  ý    ng  Êu  ña  c k tªn, ®ã d c doanh  nghiÖp); e) ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö; ngh Tµi liÖu  öi xin ý  Õn  ña  ¬    g     ki c c quan  qu¶n  ý khoa  äc  µ  l  h v c«ng nghÖ   gå m: B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc       u  ,thiÕtkÕ   ü  Ët® îcc¬  b¸o c¸o ®Ç t    k thu     quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt,quyÕt  duy   to¸n c«ng  ×nh    tr hoÆc     biªn b¶n  µn  b giao ® a    c«ng  ×nh vµo  ¹t®éng  Õu  a  ã  Õt to¸n); tr   ho   (n ch c quy   3. Tr×nh  ù vµ  êih¹n    t   th   xem   Ðt miÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t,tiÒn thuª x    ti   d ®Ê       ®Êt,thuÕ  ö  ông  t:   sd ®Ê C¬  quan qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö   ã  ngh c tr¸chnhiÖ m     êiý  Õn    tr¶l   ki trongthêih¹n      theo ®Þnh  ¹ ®iÓ m   a,M ôc    ¹ Th«ng   µy.   t  i 2.5­   II   ti tn C¬  quan  Õ   ùc tiÕp  thu tr   qu¶n  ý sö  ông  t, tiÒn  l  d ®Ê   thuª ®Êt, thuÕ   ö      s dông  t,sau    Ën  îchå  ¬  îp lÖ    Þ  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  ®Ê   khinh ®   s h   ®Ò ngh mi   ti   d ®Êt, tiÒn    thuª®Êt, thuÕ  ö  ông  t, trong thêih¹n  ngµy      sd ®Ê      30  ph¶ira  Õt    quy ®Þnh  Ôn, gi¶m, thêih¹n  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t,tiÒn thuª®Êt,thuÕ  mi       mi   ti   d ®Ê        sö  ông  t. d ®Ê §èivíi êng  îp miÔn, gi¶m  Õ  ö  ông  t     tr h    thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp,trong vßng      10  µy  Õu  Ðt    iÒu  Ön  ¬  ng n x ®ñ ® ki c quan  Õ  ùc tiÕp  thu tr   ph¶igöi hå  ¬  ïng     sc
 9. 9 c«ng      Þ  ôc  Õ  v¨n ®Ò ngh C thu xem   Ðt.Trong  êih¹n 20  µy,Côc  Õ  x  th     ng   thu ph¶i   tr×nh UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  quyÕt  nh   Ôn, ¬ ra  ®Þ mi   gi¶m  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th Trêng  îp hå  ¬    Þ  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t,tiÒn thuª®Êt, h   s ®Ò ngh mi   ti   d ®Ê         thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê kh«ng  îp  Ö  h l hoÆc   kh«ng    iÒu  Ön, trong  êih¹n  ®ñ ® ki   th   chË m   Êt 15  µy  Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬  ¬  nh   ng k t   nh h s c quan  Õ  thu ph¶ith«ng  cho    b¸o  doanh  nghiÖp  Õt. bi IV. í ng d É n  th ù c hi Ö n  m i Ô n  thu Õ  n h Ë p  k h È u:  H C¸c  i  îng  ®è t nªu  ¹  Ó m   M ôc     ¹  t i§i 2,  I t iTh«ng   nµy  ã  µng  t ch ho¸  Ëp  nh khÈu  µ m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ô m     Õt, l  m thi   c chiti   nguyªn  Ët liÖu,thiÕtbÞ   v      khoa  äc  h kü  Ëtcã  é  Ën  iÒu  Ón  ù®éng, m É u   Ý  thu   b ph ® khi t     th nghiÖ m,  ông  ô  o êng  d c® l vµ  Ý  th nghiÖ m   ôc  ô  ùctiÕp  ph v tr   cho    ù    îp ®ång  c¸c d ¸n,h   nghiªncøu    iÓn   ­ tr   khaim µ     trong níccha     s¶n  Êt ® îchoÆc   xu     s¶n  Êt cha  ¸p  xu   ® øng  îcyªu  Çu  ®  c vÒ   Êt l ng  µ  è îng ® îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  ch  î v s l     thu nh kh theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 6 NghÞ   nh  è  ®Þ s 119/1999/N§­ CP. Hå   ¬    Þ  Ôn  Õ  Ëp  Èu  å m   ã: s ®Ò ngh mi thu nh kh g c a) C«ng    ña    v¨n c doanh  nghiÖp    Þ  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i víi ®Ò ngh mi thu nh kh ®è     m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  m thi   nguyªn  Ët liÖu,thiÕtbÞ   v      khoa  äc  ü  Ëtcã  é  Ën  h k thu   b ph ®iÒu  Ón  ù®éng, m É u   Ý  khi t     th nghiÖ m,  ông  ô  o êng  µ  Ý  d c® l v th nghiÖ m  ôc  ph vô  ùctiÕp  tr   cho    ù    îp  ng  c¸c d ¸n,h ®å nghiªncøu    iÓn khaitrong ®ã     ­ tr       nªu  â r sè îng,trÞgi¸vµ  l       cam  Õt  ö  ông  ng  ôc  ch; k sd ®ó m ®Ý b)  Êy  Ðp  u    hoÆc   ¨ng  ý  Gi ph ®Ç t ® k kinh doanh  c¬  do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp; c c)    Õn  ña  ¬  ý ki c c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  nghÖ   Ò     µi  îp v ®Ò t ,  h ®ång, dù  nghiªncøu    iÓn khai,trong ®ã     â  i îng ® îc miÔn  Õ    ¸n    ­ tr       ghir ®è t     thu nhËp  Èu  µm¸y  ãc, thiÕtbÞ, nguyªn vËt liÖu,thiÕtbÞ  kh l   m             khoa  äc  ü  Ët h k thu   cã  é  Ën  iÒu  Ón  ù ®éng, m É u   Ý  b ph ® khi t     th nghiÖ m,  ông  ô  o  êng  µ  Ý  d c®l v th nghiÖ m... ôc  ô  ùctiÕp cho      µi  ù    îp ®ång    ph v tr     c¸c®Ò t , ¸n,h   d nghiªncøu   iÓn   ­tr   khaivµ  å  ¬    µi  ù    îp ®ång    h s ®Ò t , ¸n,h   d nghiªncøu  iÓnkhaikÌm    tr     theo. d)  Õ   ¹ch  Ëp  Èu  K ho nh kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  m thi   nguyªn  Ët liÖu.. phôc  ô  v    . v trùc tiÕp    cho    µi  îp  ng,  ù   nghiªn cøu  tr Ón  ®Ò t ,h ®å d ¸n    ­  i khai cña    doanh  nghiÖp. e) Hîp  ng  û    Ëp  Èu  Õu  µhµng  Ëp  Èu  û    ®å u th¸cnh kh (n l   nh kh u th¸c). C¨n  vµo  å  ¬  cø  h s trªn,®èi  Õu  íidanh  ôc     chi v   m nguyªn  Ët  Öu,m¸y  v li   m ãc,  ÕtbÞ   thi   trong níc ®∙      s¶n  Êt ® îc theo  xu     quy  nh  Ön  µnh, Côc    ®Þ hi h   H¶i quan  ¬idoanh  n  nghiÖp  ¨ng  ý  µm  ñ tôc nhËp  Èu  µng    Ïtheo  âi, ® k l th     kh h ho¸ s   d  lµm  ñ  ôc miÔn  Õ  Ëp  Èu  th t   thu nh kh cho  õng  t chuyÕn  µng  ô  Ó. §Þnh  ú  h c th   k hµng  Ý,    ôc  qu c¸c C H¶i quan ph¶i tËp  îp    h b¸o c¸o tæng kim  ¹ch  µng    ng h ho¸ nhËp  Èu  µ  è îng c¸c m Æt   µng  Ëp  Èu  ñ  Õu  îcmiÔn  Õ  öi kh v s l     h nh kh ch y ®  thu g   vÒ  Tæng  ôc    c H¶i qu¶n,Bé  µichÝnh  µ  é    T  v B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ­tr êng.
 10. 10 V . H í ng d É n  th ù c hi Ö n  u  ® ∙i Ò  t Ý n d ô n g  v Doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níc(söa      ® æi) cã    ¹t®éng    c¸c ho   quy  nh  ¹  Ó m     ôc    ®Þ ti §i 1, M I Th«ng    µy  îc vay  èn  tn ®   v trung h¹n  µ  µih¹n  íil∙suÊt u  ∙i.Møc  èn    v d   v   i  ®   v vay  îc®¸p  ®  øng  n   ®Õ 70%   è  s vèn  u   t¹  ü   ç  îph¸ttr Ón,Quü   ç  îph¸ttr Ón khoa  äc  µ  ®Ç t i Qu h tr   i   h tr   i   h v c«ng  nghÖ. Trong  êng  îp doanh  tr h  nghiÖp  îcQuü   ç  î   iÓnb¶o    ®  h tr  ph¸ttr   l∙nhvay  èn  v trung h¹n  µ  µih¹n  ¹  ©n   µng  u    µ    iÓn,doanh    v d   ti Ng h ®Ç tv ph¸ttr   nghiÖp  Ï® îc s    Quü   ç  î   iÓnhç  î   Êtsau  u  . h tr  ph¸ttr   tr  i l∙su   ®Ç t §èivíidoanh     nghiÖp vay  èn  ©n  µng    v ng h ®Ó s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph khoa  häc nh»m   Êt khÈu  Çn  Ò m   xu   (ph m m¸y  Ýnh,c«ng  Ö...  îc hç  î   Êt t   ngh )   tr  i ® l∙ su   vay  èn  ©n  µng  õQuü   ç  î ÊtkhÈu. v ng h t  h tr xu   Thñ  ôc,tr×nh tù ®Ó   îcb¶o    t     ®  l∙nhvay  èn,® îcvay  èn  íi   Êt u  ∙i, v   v v i l∙su   ®   hç  î   Êt sau  u  ,hç  î   Êt vay  èn  ©n  µng,® îcthùc hiÖn  tr  i l∙su   ®Ç t  tr  i l∙su   v ng h      theo  quy  nh  ña  Òu  Ö  ña  ü   ç  î ®Þ c §i l c Qu h tr    iÓn,Quü   ç  î Êt khÈu, Quü   ph¸ttr   h tr xu     hç  î   iÓnkhoa  äc  µ  tr ph¸ttr   h v c«ng  Ö   µ  ngh v ph¸p luËtvÒ   ¹t®éng  ña          ho   c c¸ctæ chøc  Ýn  ông  Ön  µnh. td hi h VI. í ng d É n  th ù c hi Ö n  c¸c c h Ý n h  s¸ch  H k h u y Õ n  k h Ý c h  k h¸c: 1. H íng dÉn  ®∙isö  ông      u    d c«ng  Ö   µkÕt  ngh l   qu¶  ña    µinghiªncøu  c ®Ò t     khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ng©n  ngh do  s¸ch Nhµ   íc ®Ç u      n  t kinh phÝ     quy  nh  ¹ ®Þ ti   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  1  8  ®Þ 119/N§­CP: Doanh  nghiÖp  ö  ông  sd c«ng nghÖ   µ kÕt  l  qu¶  ña    µinghiªn cøu  c ®Ò t     khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ng©n  ngh do  s¸ch Nhµ   íc ®Ç u      n  t kinh phÝ   õc¸c c«ng    (tr     nghÖ   éc  Ý   Ët  Ò   ninh  èc  thu b m v an  qu phßng  µ  v c¸c  i  îng  ë  ÷u  ®è t sh c«ng  nghiÖp  kh¸c ®ang  îc b¶o  é) chØ    ®  h  ph¶itr¶thïlao cho      ∙       t¸cgi¶ ® nghiªncøu    ra c«ng  Ö   .    ngh ®ã Møc  Òn tr¶thïlao cho      ti         t¸cgi¶ b»ng  30%     gi¸chuyÓn  giao  c«ng  Ö   ngh theo quy  nh  ¹ kho¶n    §iÒu  NghÞ   nh    ®Þ t i 3,4  23  ®Þ 45/1998/N§­   CP ngµy  1/7/1998  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph "Quy  nh     Õt vÒ   ®Þ chi ti   chuyÓn  giao c«ng  nghÖ"  µ  v Th«ng   1245/1999/TT­ t BKHCN MT   µy  ng 12/7/1999  ña  é   c B Khoa  häc, C«ng  nghÖ  vµ  M«i tr ng "VÒ  híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  ê 45/1998/N§­   µy  CP ng 1/7/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtvÒ   ®Þ chiti   chuyÓn  giao c«ng  Ö".   ngh T¸c    gi¶ c«ng nghÖ,  µ   m c«ng  nghÖ   µ kÕt  l  qu¶  ña    µinghiªn cøu  c ®Ò t     khoa  äc  ng©n  h do  s¸ch ®Ç u      t kinh phÝ   îc hiÓu  ¹    ®  ti Th«ng   µy  µ c¸ nh©n  tn l     chñ  Ö m     µivµ  Ëp  Ó  nhi ®Ò t   t th tham    ùctiÕp  gia tr   nghiªncøu    khoa  äc  ã    h c tªn trong danh    s¸ch nh÷ng  êiphèihîp thùc hiÖn  Ýnh      ng        ch ghitrong giÊy    "Chøng  nhËn  ¨ng  ý  Õt  ® k k qu¶    µinghiªn cøu  ®Ò t     khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ"  Bé   do  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  µ  h  ngh v v M«i  êng  Êp. tr c 2. H íng  Én  Öc  ç  îkinh  Ý     d vi h tr  ph cho doanh nghiÖp  ùc  Ön    µi th hi ®Ò t   nghiªncøu  ¹ora    t   c«ng  Ö   íithuéc  µnh  Ò,  Ünh  ùc  µ   íc u    ngh m   ng ngh l v Nh n   tiªn theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    ®Þ t  i 2  8  ®Þ 119/N§­CP:
 11. 11 2.1.§èit ng hç  î    î   tr : Ngoµic¸c®Ò   µi     t  nghiªncøu    khoa  äc  µ   h m doanh  nghiÖp tham    Ón  giatuy chän  theo quy  Õ   ch chung, c¸c nhiÖ m   ô  Nhµ   íc ® Æt  µng, n Õu     v do  n  h   doanh  nghiÖp  ã    µinghiªn cøu  c ®Ò t     khoa  äc  ¹o ra  h t   c«ng  nghÖ   íi thuéc  ÷ng  m  nh ngµnh  Ò   µ   ícu    ngh Nh n   tiªnkhuyÕn  Ých  ô  ôc5) do  kh (Ph l     doanh  nghiÖp  ùc th   hiÖn,hoÆc   èihîp víi   ¬    ph       c quan  c¸c khoa  äc  ùc hiÖn  × sÏ® îcNhµ   íchç  h th   th       n  trî  kinh phÝ  èi a    t   kh«ng    ® qu¸ 30%  tæng  kinh phÝ  ùc hiÖn    µi   th   ®Ò t . 2.2.Tæ     chøc  Ðt chän: x  Hµng  n¨m  é   B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr th«ng b¸o    ¬ng  trªnph tiÖn truyÒn th«ng  i chóng  ®¹   danh  ôc   m c¸c  Ünh  ùc  l v nghiªn cøu    khoa  äc  h c«ng  nghÖ   éc  ÷ng  µnh  thu nh ng nghÒ   µ   íc  tiªnkhuyÕn  Ých  Nh n u    kh doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   hoÆc   èihîp  íic¸c c¬  ph   v     quan  khoa  äc  ùc hiÖn  µ  êi h th   v th   h¹n nép  n    Þ  µ   íchç  î   ®¬ ®Ò ngh Nh n   tr  kinhphÝ    nghiªncøu    khoa  äc. h C¸c doanh nghiÖp c¨n  vµo  Öm   ô  cø  nhi v nghiªn cøu    khoa  äc  ôc  ô  h ph v s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  × nh   µ  cm v doanh nghiÖp    Ünh  ùc  c¸c l v nghiªn cøu    khoa  äc  h c«ng  Ö   µ   µ   íckhuyÕn  Ých    µm  å  ¬    Þ  µ   ngh m Nh n   kh ®Ó l h s ®Ò ngh Nh níchç  î   tr kinh phÝ.   Hå   ¬    Þ  ç  î s ®Ò ngh h tr kinh phÝ  å m   ã:   g c a)  ¬n    Þ  é   § ®Ò ngh B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr xem   Ðt hç  î x   tr  kinhphÝ    nghiªncøu    khoa  äc  h theo m É u   ô  ôc1).   (Ph l   b) § Ò   ¬ng   c nghiªncøu    khoa  äc  h theo  É u   èng  Êt do  é  m th nh   B Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh  ô  ôc2). h (Ph l   Bé   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  èihîp víi é, Ngµnh  µnh  Ëp  tr ph         B th l c¸cHéi ®ång  Èm  nh     th ®Þ chuyªn ngµnh    xem   Ðt vÒ   Ýnh  x  t khoa  äc,tÝnh    h  kh¶ thivµ  Èm   nh  ù    th ®Þ d to¸n tæng    kinh  Ý   ùc  Ön    µilµm  ph th hi ®Ò t   c¨n  cho  cø  viÖc xem   Ðt  ç  î møc   ç  îcho  x h tr ,   h tr  doanh  nghiÖp  ùc  Ön    µinghiªn th hi ®Ò t     cøu khoa  äc,nhng  è  h  s kinh phÝ  ç  î   h tr  kh«ng    qu¸ 30%   tæng kinh phÝ        chicho viÖc  ùc hiÖn    µinghiªncøu  ña  th   ®Ò t     c doanh  nghiÖp. C¨n  nguån  cø  kinh phÝ  ù    s nghiÖp  khoa  äc  µng  hh n¨m  µnh  d cho  Öc  ç  vi h trî     µinghiªncøu    ®Ò t   c¸c   khoa  äc  ña    h c c¸c doanh  nghiÖp  µ  Õt  v k qu¶  ña    c c¸c Héi ®ång  Èm  nh    th ®Þ chuyªn ngµnh, Bé       Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr quyÕt ®Þnh    danh  ôc      µinghiªncøu  m c¸c®Ò t     khoa  äc  ña    h c c¸cdoanh  nghiÖp  ® îchç  îmøc  ç  î ña  õng ®Ò   µinghiªncøu    tr  , h tr  c t   t    khoa  äc. h Nh÷ng    µinghiªncøu  ®Ò t     khoa  äc  ña  h c doanh  nghiÖp    Þ  µ   íc ®Ò ngh Nh n   hç  î tr kinh phÝ   Õu  ïnglÆp  íi®Ò   µinghiªncøu    n tr   v  t    khoa  äc    Êp  ã  ö  h c¸c c c s dông  kinh phÝ   ©n    ng s¸ch Nhµ   íc®ang  ùc hiÖn    n  th   hoÆc   ∙  µnh  ® th c«ng,th×    Bé  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr kh«ng xem   Ðt  ç  îkinh  Ý.  é  x h tr  ph B Khoa  äc, C«ng   h  nghÖ   µ   v M«i  êng  ã  tr c tr¸ch nhiÖ m     th«ng b¸o  íidoanh  v  nghiÖp  ÕtvÒ   Öc  ïnglÆp  µy. bi   vi tr   n 2.3.NhiÖ m   ô  µ    v v tr¸chnhiÖ m  ña    ¬    c c¸cc quan  qu¶n  ývµ  l   doanh  nghiÖp  ® îchç  î   tr kinh phÝ    nghiªncøu    khoa  äc: h Sau    ã  khic th«ng  vÒ     µinghiªncøu  b¸o  ®Ò t     khoa  äc  îcNhµ   ícquyÕt h ®  n    ®Þnh  ç  îkinh phÝ,  h tr    doanh nghiÖp ph¶i m ë   µikho¶n  Òn  öi t¹    t  ti g   i Kho  ¹c b  Nhµ   ícn¬i®ãng  ôsë  Ýnh  n    tr   ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c nhµ  íc b  n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ph tr     ¬ v th«ng  sè  µikho¶n  b¸o  t   Kho  ¹c cho  b  Bé  µichÝnh  Õt®Ó   Êp  T  bi   c kinhphÝ  ç  î   h tr .
 12. 12 Bé   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  tr v doanh  nghiÖp  îchç  î ®   tr  kinh  phÝ  ph¶i kÝ   îp  ng  ùc  Ön    h ®å th hi theo  É u   m quy  nh     iÓn  ®Þ ®Ó tr khai thùc     hiÖn. Doanh nghiÖp ph¶i ùc hiÖn chÕ  ®é  chi  th  tiªu ®èi víi    kinh phÝ  sù  nghiÖp  khoa  äc  h theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh  Ò   µichÝnh  ®Þ hi h v t  cho  khoa  äc  h vµ  c«ng  Ö.  ngh Kinh  Ý  ç  î µy  ph h tr  n kh«ng ph¶ichÞu  Õ.   thu Bé  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  èi hîp  íic¸c c¬  tr ph   v     quan  chøc  n¨ng  ã  ªnquan  Óm     Öc  ö  ông  c li   ki travi s d kinh phÝ   ç  î ng  ôc  ch  µ    h tr ®ó m ®Ý v hiÖu qu¶.Trong  êng  îp ph¸thiÖn    tr h    doanh nghiÖp  ö  ông  sd kinh phÝ    ôc     saim ®Ých, c¬    quan  Êp  c kinh phÝ   ã  Òn  õng  Êp    c quy d c hoÆc     åikinh phÝ   ∙  thu h     ® cÊp. Hµng  n¨m doanh  nghiÖp  îc hç  î ®   tr  kinh phÝ     ph¶ilµm    b¸o  ®Þnh  ×  c¸o  k theo  É u   m quy  nh  ô  ôc 3)  öi Bé   ®Þ (Ph l   g   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr vµ  é  µichÝnh.Trªn c¬  ë  c¸o,c¬  BT      s b¸o    quan  ç  îh tr  kinh phÝ  íiquyÕt  nh     m  ®Þ cÊp  Õp kinh phÝ  ti     theo kÕ   ¹ch ® îcduyÖt.   ho     Khi kÕt  óc ®Ò   µinghiªncøu    th   t    khoa  äc,doanh  h  nghiÖp  ñ  ×®Ò   µi ch tr   t  nghiªncøu    khoa  äc  h ph¶icã  chøc    tæ  nghiÖ m     ¸nh    Õt  thu ® gi¸k qu¶  khoa  äc  h vµ  c«ng  Ö   t® îcvµ  ×nh  ×nh  ö  ông  ngh ®¹     t h sd kinh phÝ  îchç  î õng©n    ®   tr   t s¸ch.   Sau  êih¹n  ngµy  Ó   õkhiHéi ®ång  th   15  k t      nghiÖ m    Õt  óc,doanh  thu k th   nghiÖp  ph¶igöi b¸o  kÕt     c¸o  qu¶  t ® îc cña    µinghiªncøu  ®¹     ®Ò t     khoa  äc  h theo  É u   m quy  nh  ô  ôc 4),kÌm  ®Þ (Ph l     theo  biªn b¶n  ña  éi  ng    c H ®å nghiÖm  thu  öi Bé   g  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng. Bé   tr   Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr vµ  doanh  nghiÖp  Ïtæ  s   chøc  nghiÖm    µ  thu v thanh  ýhîp ®ång. l    Doanh nghiÖp  ã  Òn  cÇu    ¬  c quy yªu  c¸c c quan  ªnquan  n   Öc  ç  î li   ®Õ vi h tr  kinhphÝ  õng©n    t  s¸ch b¶o  Ö     v th«ng    éc ®Ò   µinghiªncøu  tinthu   t     khoa  äc  µ   hm doanh nghiÖp  ùc hiÖn  ×  îÝch  ña  th   v l  i c doanh  nghiÖp. 3.  íng  Én  ö  ông  H d sd thu  Ëp  nh t¨ng thªm    sau  Õ   ¸p  ông  thu do  d c«ng  nghÖ   íitheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  m    ®Þ t  i 3  8: Doanh  nghiÖp  ¹t ®éng  ho   theo  Ët  Lu doanh  nghiÖp  µ  íc ® îc trÝch nh n       50%     Ëp    thu nh t¨ngthªm  sau  Õ  ¸p dông  thu do    c«ng  Ö   íi®Ó   u    ¹cho  ngh m   ®Ç tl   i ho¹t®éng    khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   µ  ëng  v th cho    ©n,  Ëp  Ó  c¸ nh t th trong vµ    ngoµi doanh    nghiÖp  ã  c c«ng trong  Öc  vi nghiªn cøu, t¹o ra  µ  chøc          v tæ  ¸p dông c«ng  Ö   íi®ã. ngh m   §Çu   ¹ cho  ¹t®éng  tl i   ho   khoa  äc  h c«ng  Ö   å m   ÷ng  ¹t®éng    ngh g nh ho   nh sau: x©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt phôc  ô  ¹t®éng    d csv    v ho   nghiªncøu    iÓn khaivµ    ­ tr     c¬  ë  Þch  ô  sd v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,  ngh mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ       khoa  äc, h  tµiliÖu khoa  äc  µ     h v c«ng  Ö,  Õn hµnh  ngh ti   nghiªncøu    khoa  äc,®µo  ¹o,båi h  t   dìng c¸n bé      nh»m   ¾ m   ÷ng  Õn  n v ki thøc khoa  äc  µ    h v c«ng  Ö... ngh ViÖc  Ých  ëng  îc thùc  Ön  µng  tr th ®  hi h n¨m  Ó   õ khi cã  k t     thu  Ëp  nh t¨ng   thªm  ¸p  ông  do  d c«ng  Ö   íi mang  ¹   êi h¹n  Ých tèi®a   ngh m   l iTh   . tr     kh«ng  qu¸    3 n¨m  Ó   õ khicã    Ëp    k t     thu nh t¨ngthªm.Trêng  îp cã  ét    h   m n¨m  µo    n ®ã kh«ng  ã  c lînhuËn      i t¨ngthªm  × kh«ng  îctrÝch th ng. th   ®   ë VII. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T
 13. 13 1. X¸c  nh  a   µn  ã  iÒu  Ön    ®Þ ®Þ b c ® ki kinh tÕ      éikhã    ­ x∙h   kh¨n,®Þa   µn    b cã  iÒu  Ön  ® ki kinhtÕ     éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n: ViÖc    nh  a   µn  ã  iÒu  Ön  x¸c ®Þ ®Þ b c ® ki kinh  Õ      éi khã  t ­ x∙ h   kh¨n,®Þa     bµn  ã  iÒu  Ön  c® ki kinh tÕ      éi® Æc   Öt khã    ­ x∙h   bi   kh¨n ® îcquy  nh  ¹     ®Þ ti danh  m ôc  C   B,  NghÞ   nh  ®Þ 51/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  µy  CP c Ch ph ng 8/7/1999.   2.§èivíi i t ng ® îchëng  ®∙itheo NghÞ   nh  è         î     ®è u      ®Þ s 119/1999/N§­ CP: ­ Sau    îchëng      khi®   c¸cmøc  ®∙i, Õu  u    n thay ® æi  ñ  u    ña    ù      ch ®Ç tc c¸cd ¸n ®Ç u    µo  ¹t®éng  tv ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   × chñ  u    íivÉn  Õp tôc ngh th   ®Ç tm   ti     ® îc hëng      c¸c møc   ®∙icho  u    kho¶ng  êigian  th   cßn  ¹ vµ  ã  l i c tr¸chnhiÖm   ùc     th   hiÖn  y      Üa  ô  ña  ñ  u    ò    îchëng    ®Ç ®ñ c¸cngh v c ch ®Ç tc ®Ó ®   c¸cmøc  ®∙i. u  ­ Trêng  îp ®∙  îchëng      h ®  c¸cmøc  ®∙itheo nh÷ng  iÒu  Ön  ∙  ¨ng  ý  u      ® ki ® ® k vÒ   ¹t®éng  ho   khoa  äc  h c«ng  Ö   ña  ngh c doanh  nghiÖp,nhng    trong qu¸ tr×nh      thùc  Ön, doanh  hi   nghiÖp  ã  ù  c s thay  æi  Ò   ÷ng  iÒu  Ön  ∙  ¨ng  ý  ® v nh ® ki ® ® k dÉn  n   ®Õ thay ® æi      c¸c møc   ®∙itheo  u    NghÞ   nh  è  ®Þ s 119/1999/N§­   × CP th   chË m   Êt trong thêih¹n  ngµy,doanh  nh       05    nghiÖp  ph¶ikhaib¸o  íi ¬      v   quan  ã  c c thÈm  Òn    iÒu  quy ®Ò ® chØnh    c¸cmøc  ®∙icho  ïhîp. u    ph   ­ Doanh  nghiÖp  ã  µnh    ch vi gian  èi ®Ó   îc hëng    d  ®  c¸c møc   ®∙itheo  u    NghÞ   nh  ®Þ 119/N§­   µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy,hoÆc     CP v h   t i tn   khithay ® æi  iÒu    ® kiÖn  u    µo  ¹t®éng  ®Ç tv ho   khoa  äc  h c«ng  Ö   è    ngh c ý kh«ng  khaib¸o    Én    ®Ó v ® îchëng      c¸c møc   ®∙i,th×  µiviÖc  µn      kho¶n  ∙  îcu  ∙i,tuú u    ngo   ho tr¶c¸c   ® ®  ®     theo  møc       ¹m  µ   ®é viph m doanh  nghiÖp  ph¶ibÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch hoÆc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  îc hëng  Õ     ®∙ikh¸c nhau  ®  ch ®é u      quy  nh   ®Þ t¹    b¶n  i v¨n  c¸c ph¸p  Ëtkh¸c nhau  ã  Òn  ùa chän  lu     c quy l  cho  × nh  ét  m m møc     u ®∙iphïhîp.    3. §èivíi ¬        quan  Õ, c¬  c thu   quan  µich×nh  µ  ¬  t  v c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  l  h vµ  c«ng  Ö: ngh ­ C¸c  ¬    c quan  Õ, c¬  thu   quan  µichÝnh  µ  ¬  t  v c quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  hv c«ng  Ö   ã  ngh c tr¸chnhiÖ m  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho      t  ki thu l  i c¸cdoanh  nghiÖp  u   ®Ç tvµo  ¹t®éng    ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   µ  Þp  êiph¸thiÖn,ng¨n chÆn     ngh v k th         c¸c hµnh    îdông    îchëng    vil   i ®Ó ®   c¸cmøc  ®∙iquy  nh  ¹ NghÞ   nh  u    ®Þ t  i ®Þ 119/N§­ CP   µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. vh   t i tn ­ Bé     Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã    Õn  tr c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ò     v c¸c hîp ®ång, dù      µinghiªncøu    iÓn khaitõ 100  iÖu ®ång  ëlªn,c¸c     ¸n,®Ò t     ­ tr      tr   tr       hîp  ng  Þch  ô  ®å d v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,  îp  ng  Þch  ô  Ü   Ëttrùc ngh h ®å d v k thu     tiÕp  ôc  ô  ph v n«ng  nghiÖp  õ 200  iÖu ®ång  ë lªn,c¸c tr ng  îp  ãp  èn  t  tr   tr       ê h g v b»ng  Òn  ë  ÷u  ÝtuÖ,bÝ  Õt  Ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,    ù  quy s h tr     quy k thu   tr   ngh c¸cd ¸n ®Ç u    µo  ¹t®éng    tv ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   éc nhã m   ngh thu   A. ­ Së     Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ña    tr c c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã    Õn  i víi   ¹t®éng    ¬ c ý ki ®è     ho   c¸c khoa  äc  h c«ng  Ö   ngh cßn  ¹  li, n¬idoanh    nghiÖp  u    µo  ¹t®éng  ®Ç tv ho   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö. ngh ­ C¸n  é, c«ng    b  chøc  î dông  l  i chøc  ô, quyÒn  ¹n  è    µm    éi dung  v  h c ý l tr¸ n   i quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 119/1999/N§­   µ  íng dÉn  ña  CP v h   c Th«ng   µy  ©y  tn g thiÖth¹icho  ©n     Ng s¸ch Nhµ   ícth× tuú theo    n      møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  ®é viph m b x l   luËt, ö  ¹thµnh  Ýnh,hoÆc       ph   x ch   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.  
 14. 14 4. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc tõ  µy  t c hi l   ng NghÞ   nh   è  ®Þ s 119/1999/N§­   CP ngµy  18/9/1999 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùcthi µnh.   Ch ph c hi l     h Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u   Þ    á. tn ®Ò b b∙i b Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  Ên    ×  íng  ¾ c,    Þ     tr th hi n c v ®Ì g v m ®Ò ngh c¸c doanh nghiÖp, c¸c  µnh,    ng c¸c  a  ph¬ng  ®Þ ph¶n ¸nh  Þp  êi vÒ   é   µi k th   B T  chÝnh, Bé     Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    tr ®Ó nghiªncøu  íng  Én      h d bæ sung.
 15. 15 P h ô  l ô c 1 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ho x∙h   ngh Vi      éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  h ç  trî  kinh p h Ý  n g hiªn c ø u  k h o a  h ä c KÝnh  öi: é  g   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  B h  ngh v M«i  êng  tr 1.Tªn    doanh  nghiÖp: 2.§Þa    chØ  ôsë  Ýnh: tr   ch 3.§iÖn  ¹i . . .............    tho   . ..............Fax.. . ............ .. .. . . ........... 4.C¬     quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp (nÕu  ã): quy   th l  c 5.Thuéc  ¹ h×nh    lo i   doanh  nghiÖp: ­Doanh    nghiÖp  µ  íc: nh n   ­Doanh    nghiÖp  ã  Õu  ènícngoµi: cy t    ­Doanh    nghiÖp  kh¸c: 6.Hä     ñ  Ö m    µinghiªncøu:   tªnch nhi ®Ò t     Chøc  danh  khoa  äc: h C¬   quan  c«ng  t¸c: 7.Tªn    µinghiªncøu    ®Ò t     khoa  äc: h 8.Tæng    kinhphÝ  ùc hiÖn    µinghiªncøu    th   ®Ò t     khoa  äc: h 9.Kinh  Ý    Þ  µ   íchç  î   ph ®Ò ngh Nh n   tr : 10.KiÕn  Þ  ña    ngh c doanh  nghiÖp  Ò   v b¶o  Ët  m th«ng  tin: ­Thuéc  ¹ b×nh  êng:   lo i   th ­Thuéc  ¹ kh«ng    lo i   phæ   Õn: bi 11.Ph Çn    cam   oan: Chóng    ®   t«icam   oan    å  ¬  öi®Õ n   Ý   é  µ ® c¸ch s g   Qu B l   ®óng  ù  Ët.N Õ u   îc Nhµ   íc hç  î s th   ®  n   tr  kinh phÝ   ùc hiÖn    µinghiªncøu    th   ®Ò t     cña doanh  nghiÖp, chóng      ¶m     t«ixin ® b¶o  ùc  Ön  y       éi dông  th hi ®Ç ®ñ c¸c n   theo ®Ò   ¬ng   c nghiªncøu  îcduyÖt.   ®    .. . ., µy    . ..  ng   th¸ng  n¨m      Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  (§ãng  Êu  µ  Ý  d v k tªn)
 16. 16 P h ô  l ô c 2 T h u y Õ t m i n h  ® Ò  t µi g hiªn c ø u  k h o a h ä c  n 1 Tªn    µi ®Ò t 2 Thêigian thùc hiÖn  õth¸ng.. .n¨m  n         t  .  . ®Õ th¸ng.. . n . . ¨m 3 Tªn doanh  nghiÖp  ñ  ×®Ò   µi ch tr   t : §Þa  chØ  ôsë  Ýnh: tr   ch §iÖn  ¹i tho : Fax: 4 Sè  ¨ng  ý  ® k kinh doanh:                   ngµy  Êp:                        c 5 C¬   quan  Êp  ¨ng  ý  c® k kinh doanh:   §Þa  chØ: §iÖn  ¹i tho : Fax: 6 Néi dung    kinh doanh    7 Lo¹ih×nh    doanh  nghiÖp: ­Doanh    nghiÖp  µ   íc: Nh n   ­Doanh    nghiÖp  ã  Õu  ènícngoµi: cy t    ­Doanh    nghiÖp  kh¸c: 5 Hä     ñ  Ö m    µi tªnch nhi ®Ò t : Chøc  danh khoa  äc: h C¬   quan  c«ng  t¸c: §iÖn  ¹i tho : Fax: 6 C¬   quan  ñ  ch qu¶n  doanh nghiÖp  Õu  ã) (n c §Þa  chØ: §iÖn  ¹i tho : Fax: 7 H×nh  thøc nghiªncøu:     ­Tù    nghiªncøu:   ­Phèihîp nghiªncøu:          ­§Æt  µng    h cho  ¬  c quan  kh¸cnghiªncøu:     8 C¬  quan  èi hîp  ph   nghiªn cøu    hoÆc   ¬  c quan  ùc  Ön  th hi nghiªn cøu    trªnc¬  ë  Æt  µng:   s® h §Þa  chØ: §iÖn  ¹i tho : Fax: * C¸c    trang sau  èng  É u     gi m thuyÕt minh    ¬ng  Bé     ®Ò c do  KHCN& MT     ban hµnh.         
 17. 17 P h ô  l ô c 3 B¸o c¸o ® Þ n h  k ×  t × nh h × n h  th ù c hi Ö n ® Ò  t µi g hiªn c ø u  k h o a  h ä c  n N¬i nhËn  c¸o:Bé     b¸o    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, 39    Çn  ­ tr   ­ Tr H ng  ¹o,Hµ   éi;Bé  µichÝnh,8  §   N   T    Phan  Huy  ó, Hµ   éi. Ch   N 1.Tªn    µi   ®Ò t : 2.Tªn    doanh  nghiÖp  ñ  ×®Ò   µi ch tr   t : 3:§Þa    chØ: 4.§iÖn  ¹i                       tho                     Fax: : 5.Néi dung  Ýnh  ∙  ùc hiÖn  õngµy  th¸ng      ch ® th   t       n¨m  ®Õ n      nay 6.K Õt    qu¶  khoa  äc  h c«ng  Ö: ngh 7.Tæng    kinhphÝ:   Trong  : ®ã ­Kinh  Ý  ña    ph c doanh  nghiÖp: ­Kinh  Ý  ç  î õng©n    ph h tr    t s¸ch: 8.Kinh  Ý  Ën  îctõng©n    ph nh ®     s¸ch tÝnh  n   êi®iÓ m       ®Õ th   b¸o c¸o: 9.Tæng    kinhphÝ  ∙  ö  ông:   ®sd Trong  : ®ã ­Kinh  Ý  ña    ph c doanh  nghiÖp: ­Kinh  Ý  ç  î õng©n    ph h tr    t s¸ch: 10.B¸o      ÕtviÖc  ö  ông    c¸o chiti   sd kinhphÝ  õng©n    t  s¸ch: STT Néi dung    chi Kinh  Ý  ö  ông    ) ph s d (tr® Ghi chó   11.Tù  ¸nh   ® gi¸: ­V Ò   Õt    k qu¶  t® îc: ®¹   ­ThuËn  î :   li ­Khã    kh¨n: 12.Dù   Õn    ki c«ng  Öc  Çn  iÓnkhaitrong thêigian tí : vi c tr         i 13.KiÕn  Þ:   ngh Chñ   Ö m     µi nhi ®Ò t   .. .  µy    . .ng   th¸ng   ,   n¨m  Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp (Ký  tªn) (KÝ    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 18. 18 P h ô  l ô c 4 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ho x∙h   ngh Vi        éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc    § l    do   ph B¸o c¸o k Õ t q u ¶  th ù c hi Ö n  ® Ò  t µi   n g hiªn c ø u  k h o a h ä c s a u n g hi Ö m  thu 1.Tªn    doanh  nghiÖp  ñ  ×®Ò   µi ch tr   t : 2.§Þa    chØ  ôsë  Ýnh: tr   ch 3.§iÖn  ¹i                    tho                  Fax: : 4.K Õt    qu¶  ùc hiÖn    µi th   ®Ò t : ­§¹tm ôc       tiªutheo thuyÕtminh    µi     ®Ò t : ­V îtm ôc       tiªutheo thuyÕtminh    µi     ®Ò t : ­Kh«ng  tm ôc      ®¹   tiªutheo thuyÕtminh    µi     ®Ò t : 5.TriÓn  äng  a  µo    ông:   v ® v ¸p d ­Cã   iÓnväng:   tr   ­Cã   iÓnväng  ng    tr   nh ph¶ihoµn  Ön thªm:   thi    V Ên      ®Ò ph¶ihoµn  Ön:   thi ­Kh«ng  ã  iÓnväng:   c tr   LÝ   do: 6.K Õt    qu¶  ô  Ó: c th STT Tªn  s¶n  È m   ph ChØ     Çn  tiªuc ChØ     t® ­ tiªu®¹   Ghi chó   KHCN ®¹t îc  7.T×nh  ×nh  ö  ông    h sd kinhphÝ:   Tæng  kinh phÝ  ∙  ö  ông:   ®sd Trong    ®ã kinh phÝ  Nhµ   íccÊp:   do  n 
 19. 19 8.B¸o      ÕtviÖc  ö  ông    c¸o chiti   sd kinhphÝ  õng©n    t  s¸ch Nhµ   íc:   n STT Néi dung    chi Kinh  Ý  ö  ông  ®) ph s d (tr Ghi chó   Chñ   Ö m     µi nhi ®Ò t   .. .  µy    . .ng   th¸ng   ,   n¨m  Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp (Ký  tªn) (KÝ    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 20. 20 P h ô  l ô c 5 D a n h  m ô c  l Ü nh v ù c k h o a  h ä c c « n g  n g h Ö  n h µ  n í c u  tiªn h u y Õ n  k h Ý c h  d o a n h  n g hi Ö p  th ù c hi Ö n  k ­ Nghiªncøu  ¹ora s¶n  È m   íinh»m   ÊtkhÈu,hoÆc       t   ph m  xu     thay thÕ  Ëp    nh khÈu  ËtliÖu míi, ËtliÖu quÝ  Õ m,  ËtliÖu cã  Ýnh  v          v hi v   t n¨ng  Æc   Öt. ® bi ­ Nghiªn cøu  ¹ora      t   c«ng  nghÖ   íi vÒ   m   sinh häc    nh»m   s¶n  Êt c¸c lo¹  xu     i gièng  ©y  ång vËt nu«i,thuèc  ÷a  Önh  c tr       ch b cho  êi,vËt nu«i,c©y  ång cã  ng       tr   chÊtl ng cao,®¹ttiªuchuÈn  èc  Õ  µ  ã  Öu   î       qu t v c hi qu¶  kinh tÕ    cao. ­ Nghiªncøu  ¹ora d©y      t   chuyÒn c«ng  Ö   ttr×nh ®é     Õn,c«ng  ngh ®¹     tiªnti   nghÖ   s¶n  ÊtlinhkiÖn  é  Ën  ã  Ü  Ëtcao. xu     b ph c k thu   ­ Nghiªn cøu  ¹ora      t   c«ng nghÖ  s¶n  Êt sö  ông  t  xu   d Ý nhiªn liÖu,nguyªn      liÖu vËtliÖu so  íi       v  c«ng  Ö   Ön  ã. ngh hi c ­ Nghiªncøu      c«ng  Ö   ö  ý«  Ôm   µ  ngh x l   nhi v b¶o  Ö   v m«i  êng,c«ng  Ö   tr   ngh xö  Ý chÕ   Õn  Êtth¶ir¾n,chÊtláng,khÝ. l  bi ch          
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2