Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Liªn t Þ ch B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  x∙ h éi ­ B é  T µi ch Ý n h  S è  26/2000/TTLT­B L § T B X H ­B T C  n g µ y 20  th¸ng 10  n¨ m  2000  H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi ® è i  íi th c b v  lao ® é n g  lµ m  vi Ö c  trong  c¸c c ¬  s ë   g o µ i c«n g  l Ë p   n thu é c c¸c n g µ n h  gi¸o d ô c, y t Õ, v¨n h o¸ v µ   Ó   th thao Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 73/1999/N§­   µy  CP ng 19/8/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Ýnh  v ch s¸ch khuyÕn  Ých    éiho¸ ®èi víic¸c lÜnh  ùc    ôc,y     kh x∙h           v gi¸od   tÕ,v¨n ho¸ vµ  Ó        th thao. C¨n cø   NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph ban  hµnh  Òu  Ö  §i l b¶o  Ó m     éi;Sau    ã    Õn  hi x∙h   khic ý ki tham    ña    é   ã  ªn gia c c¸c B c li   quan;LiªnBé       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ùc    x∙h   T   h  th hiÖn  Õ     ch ®é b¶o  Ó m     éi®èi víi êilao ®éng  µm  Öc  hi x∙h       ng     l vi trong c¸c c¬  ë    s ngoµic«ng  Ëp thuéc c¸cngµnh    ôc,y  Õ,v¨n ho¸ vµ  Ó    l     gi¸od   t       th thao nh    sau: I. h ¹ m  vi, è i tî ng ¸p d ô n g  P  § 1)  Ph¹m    dông  µ c¸c c¬  ë    vi ¸p  l     s b¸n  c«ng; d©n  Ëp;t nh©n  éc      l    thu c¸c ngµnh      tÕ;gi¸odôc  o  ¹ovµ  Ó  ôc,thÓ  v¨n ho¸;y      ®µ t   th d   thao  îcthµnh  Ëp  µ  ®  lv ho¹t®éng    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/1999/N§­   µy  CP ng 19/8/1999  cña  Ýnh  ñ  Ch ph (sau ®©y  äichung  µc¸cc¬  ë  µic«ng  Ëp).   g  l     s ngo   l 2)  èit ng ¸p dông  µ ngêilao ®éng  µm  Öc  ¹    ¬  ë  §  î     l     l vi t i c s quy  nh  ¹  c¸c ®Þ ti ®iÓ m   nãitrªn, 1     bao  å m: g C¸n  é,c«ng  b  chøc    viªnchøc  µm  Öc  l vi trong c¸cc¬      quan  µ   íc(kÓ    Nh n   c¶ c¬ quan §¶ng, ®oµn  Ó),lùc l ng vò    th    î   trang ®∙    tham    gia b¶o  Ó m     éib ¾t  hi x∙h   buéc theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  ngµy 15/7/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph chuyÓn  sang  µm  Öc  ¹    ¬  ë  µi l vi t ic¸c c s ngo   c«ng  Ëp. l Lao  ng  µm  Öc  ®é l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp,tæ    chøc  kinhtÕ,tæ      chøc    x∙ héi ®∙    tham    gia b¶o  Ó m     éi b ¾t  éc  hi x∙ h   bu theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph chuyÓn  sang  µm  Öc  ¹    ¬  ë  µi c«ng  l vi t ic¸c c s ngo   lËp. Lao  ng  îctuyÓn vµo  µm  Öc  ¹ c¸cc¬  ë  µic«ng  Ëp  ®é ®     l vi t i   s ngo     l theo  îp h  ®ång    ng  lao®é quy  nh  ¹ Bé  Ëtlao®éng. ®Þ t   lu     i   d) C¸n  é    êng  éc  i îng  ëng  b x∙ ph thu ®è t h sinh ho¹tphÝ   µ      v tham      gia b¶o hiÓ m     éitheo NghÞ   nh  è  x∙h     ®Þ s 09/1998/N§­   µy  CP ng 23/01/1998  ña  Ýnh  c Ch phñ chuyÓn  sang  µm  Öc  l vi cho    ¬  ë  µic«ng  Ëp. c¸cc s ngo   l II. h Õ  ® é  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i  c
  2. 2 C¸c  i îng  éc  iÓ m   M ôc    ãi trªnlµm  Öc  ¹    ¬  ë  µi ®è t thu ® 2  In     vi t ic¸c c s ngo   c«ng  Ëp  îc ¸p  ông    Õ     l® d c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éiquy  nh  ¹  Òu  Ö    hi x∙ h   ®Þ ti §i l b¶o hiÓ m     éi ban  µnh  Ìm  x∙ h   h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   híng  Én  è  t d s 06/L§TBXH­TT  µy  ng 4/4/1995  ña  é   cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙    Khi ¸p dông    Õ    b¶o  Ó m     éicho    i t ng nµy   Çn u       c¸c ch ®é   hi x∙h   c¸c ®è  î   ,c l ý m ét  è  êng  îp sau: s tr h    C¸ch  Ýnh  êigian ®Ó   µm  ¬  ë  Ýnh  ëng  t th     l cst h b¶o  Ó m     éi. hi x∙h a) Ng êilao ®éng  íckhivµo  µm  Öc  ¹ c¸cc¬  ë  µic«ng  Ëp ®∙  ã       tr     l vi t i   s ngo     l c thêigian tham        gia b¶o  Ó m     éië    n  Þ  éc ®èi t ng tham      hi x∙h   c¸c ®¬ v thu    î   gia b¶o hiÓ m    héi theo  x∙   NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995, NghÞ   nh   è    ®Þ s 45/CP  µy  ng 15/7/1995  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 09/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998  cña  Ýnh  ñ, n Õu  a  Ën ¬ng  u  Ch ph   ch nh l h hoÆc   î Êp  tr  c b¶o  Ó m     éi1  Çn, hi x∙h   l   th×  êigian nµy  îccéng  íithêigian  µm  Öc  ¹    ¬  ë  µic«ng  Ëp th     ®  v    l vi t i c s ngo   c¸c l  ®Ó   ëng  h b¶o  Ó m     éi. hi x∙h Nh÷ng  êng  îp sau  y,  êigian  µm  Öc  tr h  ®© th   l vi kh«ng  îc tÝnh    ëng  ®  ®Ó h b¶o  Ó m     éi: hi x∙h +  êilao ®éng  íckhichuyÓn  Ng     tr     sang  µm  Öc  ¹ c¸c c¬  ë  µic«ng  l vi t i   s ngo     lËp ®∙  Ën  î Êp  lÇn  ña  êigian lµm  Öc  µ  ng    nh tr  c 1  c th     vi v ®ã b¶o  Ó m     éitr c hi x∙h   í   ®ã  theo quy  nh   ¹  Òu  Ö  ®Þ t i§i l B¶o  Ó m     éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 595/TTg  ngµy 15/12/1993 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph +  êi lao ®éng  ∙  ã  êigian  µm  Öc  ¹    ¬  ë  µi c«ng  Ëp  Ng     ® c th   l vi t i c s ngo   c¸c l nhng  a  ng  ch ®ã b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 2)  Møc   ×nh  ©n  ña  Òn ¬ng  µm  cø  Ýnh ¬ng  u  µng    b qu c ti l l c¨n  t l hh th¸ng  hoÆc   î Êp  lÇn  îcquy  nh    tr c 1  ®   ®Þ nh sau: a) Ng êilao®éng  ∙  ã  êigian lµm  Öc  µ  ng       ® c th     vi v ®ã b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   thang ¬ng, b¶ng ¬ng  ña  µ   ícban  µnh  Ìm  l   l c Nh n   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  vµ 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ     Ch ph ,sau    ®ã chuyÓn      ¬  ë  µi ra c¸cc s ngo   c«ng  Ëp  Én  ng  l v ®ã b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   thang ¬ng, b¶ng ¬ng  ña  µ   íc l   l c Nh n   th× møc   Òn ¬ng  µm  cø  Ýnh  ëng ¬ng  u  ti l l c¨n  t h l h hoÆc   îcÊp  tr  b¶o  Ó m     hi x∙ héi® îctÝnh  ×nh  ©n    Òn       b qu gia quy c¸c møc  Òn l ng  ti  ¬ th¸ng lµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m     éi cña  n¨m  èicïng  íc khinghØ   theo  hi x∙ h   5  cu   tr       quy  nh  ¹  Õta  ®Þ ti   ti ®iÓ m   m ôc  phÇn  Th«ng   è  6  IV  B  ts 06/L§TBXH­TT  µy  ng 4/4/1995 cña  é      B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi.   X∙  Ng êi lao ®éng  ∙  ã  êigian  µm  Öc  µ  ng     ® c th   l vi v ®ã B¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   thang ¬ng, b¶ng ¬ng  ña  µ   íc,sau    l   l c Nh n   ®ã chuyÓn    ¬ së  µic«ng  Ëp ra c   ngo   l  ®ãng  b¶o  Ó m     éikh«ng  hi x∙h   theo thang ¬ng,b¶ng ¬ng  ña  µ   ícth× møc     l   l c Nh n     tiÒn ¬ng  µm  l l c¨n  tÝnh  ëng ¬ng  u  cø  h l h hoÆc   îcÊp  tr  b¶o  Ó m     éi ® îc hi x∙ h     tÝnh  ×nh  ©n  b qu gia quyÒn    c¸c møc   Òn ¬ng  ti l th¸ng lµm    c¨n  ®ãng    cø  b¶o hiÓ m     éichung  ña      o¹n  x∙h   c c¸c giai® theo quy  nh  ¹  Õtb  iÓ m   M ôc    ®Þ ti   ® ti 6  IV phÇn  Th«ng   è  B  ts 06/L§TBXH­TT  µy  ng 4/4/1995  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi.   X∙ h b) C¸n  é    êng  ∙  ã  êigian tham      b x∙ph ® c th     gia b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙h   NghÞ   ®Þnh  09/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998 cña  Ýnh  ñ,sau      ch ph   ®ã chuyÓn    µm  ra l viÖc  ¹    ¬  ë  µic«ng  Ëp  µ  ng  t i c s ngo   c¸c l v ®ã b¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   thang ¬ng, l   b¶ng ¬ng  µ  íc hoÆc   l nh n   kh«ng theo thang ¬ng, b¶ng ¬ng  ña  µ   íc th× l   l c Nh n    
  3. 3 tÝnh  ×nh  ©n  b qu gia quyÒn    c¸c møc   Òn ¬ng  ti l th¸ng lµm    c¨n  ®ãng    cø  b¶o hiÓ m     éi theo  x∙ h   quy  nh   ¹  Õtb  iÓ m   M ôc   phÇn    ®Þ t iti   ® 6  IV  B Th«ng   sè  t 06/L§TBXH­TT  µy  ng 4/4/1995 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h c) Ng êi lao ®éng  Ón  íi vµo  µm  Öc       tuy m   l vi trong  ¬  ë  µi c«ng  Ëp  c s ngo   l b ¾t  u   ®Ç tham    gia b¶o  Ó m     éitõ ngµy  hi x∙ h     th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     trë ®i  ×    th møc   Òn ¬ng  µm  ti l l c¨n  tÝnh  ëng ¬ng  u  cø  h l h hoÆc   îcÊp    tr  b¶o hiÓ m     éi lµ møc   ×nh  ©n    Òn  ña    x∙ h     b qu gia quy c c¸c møc   Òn ¬ng  ti l th¸ng lµm    c¨n cø  ng    ®ã b¶o  Ó m     éi. hi x∙h III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1)  êi lao ®éng  µm  Öc  Ng     l vi trong c¸c c¬  ë  µic«ng  Ëp  îc cÊp        s ngo   l®  sæ b¶o  Ó m     éi®Ó   µm  ¬  ë  Ýnh  ëng  hi x∙h   l c s t h b¶o  Ó m     éi. hi x∙h   2)  èi víingêi lao  ng  a  îc cÊp    §     ®é ch ®   sæ b¶o  Ó m     éi,c¸c  ¬  ë  hi x∙ h   cs ngoµi c«ng  Ëp  ã    l c tr¸ch nhiÖ m   Ëp  å  ¬, lµm  ñ  ôc  Êp  µ          l hs  th t c v ghi sæ b¶o hiÓ m     éi   x∙ h   cho  êi lao ®éng  µ  ùc  Ön  y       ng     v th hi ®Ç ®ñ c¸c tr¸chnhiÖ m     theo  quy  nh   ¹  Òu  Ö  ®Þ t i§i l B¶o  Îm    éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 26/1/1995  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   sè  t 09/L§TBXH­TT  µy  ng 26/4/1996 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h 3) §èivíi êilao ®éng  íckhichuyÓn       ng     tr     sang  ¬  ë  µic«ng  Ëp ®∙  ­ c s ngo   l ® îc cÊp      sæ b¶o  Ó m     éith×  n  Þ  ö  ông    ng  ò  ã  hi x∙ h   ®¬ v s d lao ®é c c tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  giao    sæ b¶o  Ó m     éicho  êilao ®éng    ép  hi x∙ h   ng     ®Ó n cho  n  Þ  ö  ®¬ v s dông    ng  íi. lao®é m 4)  B¶o  Ó m     éi ViÖt  hi x∙ h   nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  Õ         th hi ch ®é b¶o hiÓ m     éi®èi  íingêi lao ®éng  µm  Öc  ¹    ¬  ë  µic«ng  Ëp  x∙ h   v     l vi t i c s ngo   c¸c l theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 5)  Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi,Së   µi chÝnh    v x∙ h   T   c¸c tØnh  µnh  th phè  ùcthuéc  tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   èihîp  íiSë     ph   v   Gi¸o dôc    §µo  ¹o,   ­  t  Së   V¨n    ho¸ th«ng    ë   tÕ  µ  ë  Ó  ôc  Ó  tin, Y  v S th d th thao    S c¸c tØnh,thµnh  è  ­   ph h íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  Õ     d v ki tra vi th hi ch ®é b¶o  Ó m     éi cho  êi lao hi x∙ h   ng     ®éng      ¬  ë  µic«ng  Ëp theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ë c¸cc s ngo   l    ®Þ t i tn IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1) Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k  2) Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   ¸nh  LiªnBé      ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản