Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung và mức chi tổ chức Hội nghị thi tay nghề ASEAN lần thứ V tại Việt Nam năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ L I £ N   T Þ C H   B é   T µ I   C H Ý N H   ­   B é   L A O   § é N G   T H ¦ ¥ N G   B I N H   V µ   X ∙   H é I  Sè 27/2004/TTLT/BTC­BL§TBXH ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004  Híng dÉn néi dung vµ møc chi tæ chøc Héi thi  tay nghÒ ASEAN  lÇn thø V  t¹i ViÖt Nam n¨m 2004 ­ C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc sè  01/2002/QH11 ngµy   16/12/2002   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   hiÖn   hµnh   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc; ­ C¨n cø  NghÞ   ®Þnh 86/2002/N§­CP ngµy 5/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang bé; ­ C¨n cø C«ng v¨n sè 5564/VPCP­VX ngµy 12/11/2003 cña   V¨n phßng ChÝnh phñ  th«ng b¸o  ý  kiÕn cña Thñ  t íng ChÝnh   phñ vÒ  §Ò ¸n ®¨ng cai tæ chøc Héi thi tay nghÒ ASEAN lÇn   thø V;  Liªn Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi   híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I­ QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng thùc hiÖn Th«ng t  nµy lµ  c¸c Bé, ngµnh,  c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc vµ c¸ nh©n sö dông kinh phÝ phôc   vô Héi thi tay nghÒ ASEAN lÇn thø V tæ chøc t¹i ViÖt Nam.  2. Kinh phÝ  tæ chøc Héi thi tay nghÒ  ASEAN lÇn thø V  bao gåm ng©n s¸ch Nhµ  níc cÊp, huy  ®éng tõ  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n trong,  ngoµi  níc vµ  c¸c nguån  thu kh¸c. 3. ViÖc sö  dông vµ  qu¶n lý  kinh phÝ, tµi s¶n phôc vô  Héi thi tay nghÒ  ASEAN lÇn thø V  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh   cña   LuËt   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc,   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn  qu¶n lý  tµi chÝnh, tµi s¶n hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vµ  c¸c  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II­ NéI DUNG Vµ MøC CHI Chi tæ chøc Héi thi tay nghÒ  ASEAN t¹i ViÖt Nam bao  gåm c¸c néi dung vµ møc chi cô thÓ nh  sau: 1. Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, cæ  ®éng, qu¶ng c¸o  héi thi gåm: In, vÏ Pan«, ¸p phÝch, tuyªn truyÒn trªn c¸c  
  2. 2 ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; møc chi theo thùc tÕ ph¸t   sinh, hoÆc hîp ®ång kinh tÕ. 2. Chi phôc vô lÔ khai m¹c, bÕ m¹c, tæng kÕt; møc chi  theo thùc tÕ ph¸t sinh. 3.   Chi   lµm   thÎ   cho   c¸c   thÝ   sinh,   c¸n     bé   coi   thi,  chÊm thi, ban tæ chøc c¸c níc tham gia héi thi; møc chi  theo ph¸t sinh thùc tÕ. 4. Chi khen thëng cho thÝ  sinh  ®o¹t gi¶i, gi¸o viªn  trùc tiÕp båi dìng cho thÝ  sinh  ®o¹t gi¶i, møc chi thùc  hiÖn   theo   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   109/2003/TTLT­BTC­L§TBXH  ngµy   10/11/2003   cña   liªn   Bé   Tµi   chÝnh­   Lao   ®éng­Th¬ng  binh vµ  X∙ héi híng dÉn qu¶n lý  tµi chÝnh ho¹t  ®éng Héi  thi tay nghÒ.  §èi víi c¸n bé, gi¸o viªn, thÝ  sinh  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn khen thëng díi c¸c h×nh thøc kh¸c (ngoµi 2 ®èi tîng  nªu trªn), tuú theo h×nh thøc, cÊp quyÕt ®Þnh khen thëng,  møc   chi   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  25/2001/TT­BTC ngµy 16/04/2001 cña Bé Tµi chÝnh  híng dÉn  c«ng t¸c qu¶n  lý  tµi chÝnh  thùc hiÖn chÕ   ®é  khen thëng  thµnh tÝch xuÊt s¾c thùc hiÖn nhiÖm vô  kinh tÕ  ­ x∙ héi  vµ b¶o vÖ tæ quèc.   5.  Chi cho  c«ng t¸c  x©y dùng  kÕ  ho¹ch  tæng  thÓ   Héi  thi, quy chÕ  dù  thi, vËn dông theo møc chi quy  ®Þnh t¹i  Th«ng   t  sè   45/2001/TTLT­BTC­BKHCNMT   ngµy   18/6/2001   híng  dÉn mét sè  chÕ   ®é  chi tiªu  ®èi víi c¸c nhiÖm vô  khoa häc   vµ c«ng nghÖ (§Ò tµi, Dù ¸n cÊp Bé, tØnh, thµnh phè).  6. Chi tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o (trong níc vµ  quèc  tÕ).  6.1.   Tæ   chøc   héi   nghÞ,   héi   th¶o,   häp   trong   níc   cña  Ban chØ  ®¹o, Ban tæ chøc ViÖt Nam: Ngoµi chi phÝ  tæ chøc  chung,   ®îc   chi   båi   dìng   cho   c¸c   ®¹i   biÓu   tham   dù     møc  50.000 ®ång/ngêi/buæi.   6.2. Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o, häp Quèc tÕ gi÷a c¸c   níc tham gia Héi thi, c¨n cø vµo §iÒu lÖ quy ®Þnh cña Héi   thi, ®èi tîng tham gia cô thÓ, thùc hiÖn theo møc chi quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  100/2000/TT/BTC ngµy 16/10/2000 cña Bé  Tµi chÝnh  quy  ®Þnh chÕ   ®é  chi tiªu tiÕp kh¸ch níc ngoµi  vµo lµm viÖc t¹i ViÖt Nam vµ  chi tiªu tæ chøc héi nghÞ,  héi th¶o Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam; ngoµi ra thùc hiÖn c¸c néi  dung chi sau: ­ Chi ¨n tra trong thêi gian häp; møc chi kh«ng qu¸  100.000®ång/ngêi.  ­ Chi chiªu ®∙i, mêi c¬m th©n mËt kh«ng qu¸ 2 lÇn cho  mçi kú häp, møc chi tèi ®a 150.000®ång/ ngêi/lÇn (¸p dông  c¶ ®¹i biÓu lµ ngêi ViÖt Nam).
  3. 3 7.   Chi   thï   lao   lµm   nhiÖm   vô   cña   c¸n   bé,   nh©n   viªn  phôc vô, b¶o vÖ, y tÕ, l¸i xe,... trong thêi gian tæ chøc  Héi thi (c¶ ngµy lÔ vµ chñ nhËt)  nh sau: ­ Trëng,  phã  Ban  chØ  ®¹o,  Ban tæ  chøc vµ   c¸c thµnh  viªn cña Ban chØ ®¹o, uû viªn thêng trùc Ban tæ chøc, chñ  tÞch,   phã   chñ   tÞch,   th  ký   Héi   ®ång   thi,   chuyªn   gia   kü  thuËt: 150.000®ång/ ngµy/ngêi. ­   Thµnh   viªn   Ban   tæ   chøc,   trëng,   phã   c¸c   TiÓu   ban,  thµnh viªn Héi  ®ång thi, gi¸m thÞ  : 120.000®ång/ngµy/ng­ êi.  ­   Thµnh   viªn   c¸c   TiÓu   ban   (kÓ   c¶   thanh   tra,   kiÓm   tra): 100.000®ång/ngµy/ ngêi.  ­ Nh©n viªn phôc vô  (kÓ  c¶ b¶o vÖ, y tÕ, l¸i xe...):  50.000®ång/ngµy/ ngêi. Trêng hîp mét ngêi lµm nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau trong  mét ngµy chØ ®îc hëng møc thï lao cao nhÊt. 8. Chi ¨n,  ë,  ®i l¹i cho Ban chØ  ®¹o, Ban tæ chøc,  TiÓu ban chuyªn m«n, thµnh viªn tham gia héi thi: ­ Chi tæ chøc ¨n tra t¹i n¬i tæ chøc Héi thi cho tÊt  c¶ thÝ sinh, Ban tæ chøc, c¸n bé, nh©n viªn phôc vô nh÷ng  ngµy Héi thi, møc chi 70.000®ång/ngêi. ­ Hç  trî  tiÒn ¨n,  ë  cho c¸n bé  qu¶n lý  vµ  thÝ  sinh  ViÖt Nam trong suèt thêi gian diÔn ra Héi thi, ®îc Ban tæ  chøc   Héi   thi   thanh   to¸n   theo   møc   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  Liªn tÞch sè  109/2003/TTLT/BTC­Bé  L§TBXH ngµy 23/10/2003  cña liªn Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X∙ héi  híng dÉn qu¶n lý tµi chÝnh ho¹t ®éng Héi thi tay nghÒ. ­ Chi phÝ   ®i, vÒ  mét lÇn cho c¸n bé, chuyªn gia vµ  thÝ  sinh thuéc  c¸c  ®Þa ph¬ng  ngoµi  Hµ  Néi tham gia héi  thi  ®îc Ban Tæ chøc héi thi tay nghÒ  thanh to¸n theo chÕ  ®é c«ng t¸c phÝ hiÖn hµnh.  ­   Chi   phÝ   thuª   xe   ®a   ®ãn   c¸n   bé,   thÝ   sinh   c¸c   níc  tham gia héi thi tõ  n¬i  ë   ®Õn  ®Þa  ®iÓm thi; xe « t« con  cho  ®oµn trëng c¸c níc dù  thi, do Ban tæ chøc chi theo  hîp ®ång thanh to¸n thùc tÕ.  Nh÷ng ngêi ®∙ ®îc ban tæ chøc Héi thi thanh to¸n c¸c  kho¶n  hç  trî  trªn,  sÏ  kh«ng   ®îc thanh to¸n  chÕ   ®é  c«ng  t¸c phÝ  ë c¬ quan, ®¬n vÞ cö ®i. 9.   Chi   båi   dìng   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   ra   ®Ò   thi,   chi  chÊm thi, tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ thi: 9.1. Ra ®Ò thi: ­ Biªn so¹n  ®Ò  thi theo c¸c m«  ®un, bao gåm c¶ híng  dÉn chÊm vµ  biÓu  ®iÓm, møc chi kh«ng qu¸ 500.000®ång/m«  ®un.
  4. 4 ­ LÊy ý kiÕn  03 chuyªn gia (kÓ c¶ ngoµi Héi ®ång thi   nÕu cÇn) b»ng v¨n b¶n cho mét  ®Ò  thi, møc chi kh«ng qu¸  300.000®ång/ngêi/®Ò thi. ­ Chi  cho Héi   ®ång  duyÖt  ®Ò  thi (kh«ng   qu¸ 3 lÇn),  møc chi 50.000®ång/ngêi/buæi. ­  Chi phÝ in Ên, göi ®Ò thi theo cíc phÝ thùc tÕ. 9.2. Chi cho c¸n bé  ViÖt Nam coi thi, chÊm thi, xÐt  c«ng bè kÕt qu¶ thi vµ tæng hîp b¸o c¸o: ­   ChÊm   thi,     møc   chi   tèi   ®a   kh«ng   qu¸  20.000®ång/m«®un/thÝ sinh/ngêi chÊm thi . ­   Chi   xÐt   kÕt   qu¶   thi   vµ   xÐt   thëng,   møc   chi  50.000®ång/ngêi/buæi. ­ Chi c«ng t¸c tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ kú  thi, møc  chi kh«ng qu¸ 300.000®ång/nghÒ. 10. Chi thuª  ®Þa  ®iÓm vµ  trang thiÕt bÞ  phôc vô  Héi  thi, theo hîp  ®ång thùc tÕ  phï  hîp víi yªu cÇu cña Héi  thi. 11. Chi mua nguyªn, nhiªn, vËt liÖu phôc vô Héi  thi,   theo tiªu chuÈn quy  ®Þnh cña tõng nghÒ, do Trëng Ban tæ  chøc Héi thi quyÕt ®Þnh. 12. Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ  cÇn thiÕt phôc vô  Héi  thi, thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  121/2000/TT­BTC  ngµy 29/12/2000 cña Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn thùc hiÖn  ®Êu  thÇu mua s¾m  ®å  dïng,vËt t, trang thiÕt bÞ  tõ  nguån ng©n  s¸ch Nhµ  níc vµ  Th«ng t   94/2001/TT­BTC ngµy 22/11/2001  cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  121/2000/TT­BTC ngµy 29/12/2000. 13.   Chi   lµm   huy   ch¬ng,   chøng   nhËn   cho   c¸c   thÝ   sinh  ®o¹t gi¶i, theo thùc tÕ ph¸t sinh. 14.   Phiªn   dÞch,   dÞch   tµi   liÖu   thanh   to¸n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   112/2001/Q§­BTC   ngµy   09/11/2001   cña  Bé trëng Bé Tµi chÝnh.  15. C¸c kho¶n chi kh¸c ph¸t sinh (nÕu cã) trong qu¸   tr×nh diÔn ra Héi thi cha  cã  quy  ®Þnh t¹i c¸c môc  trªn   th× thùc hiÖn  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; NÕu quy ®Þnh hiÖn  hµnh   cha  cã   th×    do   Trëng   ban   tæ   chøc   Héi   thi   xem   xÐt  quyÕt ®Þnh.       III­ Tæ CHøC THùC  HIÖN
  5. 5 1. C¨n cø   néi dung c«ng viÖc triÓn khai vµ  c¸c møc  chi  ®îc quy  ®Þnh t¹i phÇn II Th«ng t  nµy, Trëng Ban tæ  chøc Héi thi tay nghÒ  ASEAN lÇn thø V duyÖt dù  to¸n chi  tiÕt, thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n kinh phÝ theo ®óng quy ®Þnh   cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc, LuËt kÕ  to¸n vµ  c¸c v¨n b¶n  quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v íng  m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, c¬  quan,  ®¬n vÞ  ph¶n ¸nh vÒ  liªn Bé   ®Ó híng dÉn bæ sung, söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản