intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội và Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
94
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội và Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao động trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanhnghiệp chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp trong quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội và Bộ Quốc phòng

 1. T h«ng    t liªn t Þ ch B é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g     ® binh v µ  X∙ h éi­ B é  Q u è c  p h ß n g  S è  29/1999/TTLT­B L § T B X H­B Q P   n g µ y 06  th¸ng 12 n¨ m   1999 H í ng d É n  v Ò  k hai tr× nh  vi Ö c  ö  d ô n g  lao  é n g  kinh d o a n h  b ¾ t ® Ç u  h o ¹t ® é n g,  s ® b¸o c¸o s ö   ô n g  lao ® é n g  trong q u¸  × nh d o a n h  n g hi Ö p  h o ¹t ® é n g  v µ  d tr b¸o  c¸o  Ö c ch Ê m  d øt s ö  d ô n g  lao ® é n g   vi k hi  kinh d o a n h  ch Ê m  d øt h o ¹t ® é n g  ® è i  íi v  d o a n h  n g hi Ö p  trong q u © n  ® é i C¨n  §iÒu  cø  182  ña  é   Ët lao ®éng  µ  c B Lu     v NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31­ 1995  ña  Ýnh  ñ  10­ c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  ®Þ chiti   h d thih ms ®iÒu  ña  é   Ët lao ®éng  Ò   Öc  µm, sau      æi  íic¸c Bé   ã  ªn c B Lu     v vi l   khitrao ® v     c li   quan  µ  v Tæng   ªn®oµn    ng  Öt Nam;    Þch  é   Lao  ng    ­ li   lao ®é Vi   Liªn t B  ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héi­Bé  èc    X∙     Qu phßng  íng dÉn  Ò   h  v khaitr×nh viÖc  ö  ông        sd lao ®éng   khi kinh doanh  ¾t  u   ¹t®éng,  b ®Ç ho   b¸o c¸o  Öc  ö  ông  vi s d lao  ng   ®é trong qu¸ tr×nh doanh       nghiÖp  ¹t®éng  µ  ho   v b¸o  viÖc  Ê m     ö  ông   c¸o  ch døt s d lao ®éng      khidoanh  nghiÖp  Ê m     ¹t®éng  i víidoanh  ch døt ho   ®è     nghiÖp trong  qu©n  i nh  ®é   sau:   I­ è i tî ng p h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  § C¸c  doanh  nghiÖp  trong qu©n  i,bao  å m:   ®é   g ­Doanh    nghiÖp  kinhtÕ;   ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,doanh  c v ®Ç tn     nghiÖp  ã  nícngoµi c bªn      tham    îp ®ång, hîp t¸ckinh doanh.(sau ®©y  äichung  µdoanh  giah              g  l  nghiÖp). II­ h ai tr× nh vi Ö c s ö  d ô n g  lao ® é n g  k hi  K d o a n h  n g hi Ö p  b ¾ t ® Ç u  h o ¹t ® é n g:   1­ Doanh nghiÖp  ¾t  u   ¹t®éng  b ®Ç ho   quy  nh  ®Þ trong Th«ng   nµy  µ t l  doanh  nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     b ¾t  u   ö  ông    ng. ®Ç s d lao®é 2­ Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ  µy  th   30    t ng doanh  nghiÖp  ¾t  u   ¹t b ®Ç ho   ®éng, ngêi sö  ông    ng     d lao ®é ph¶ikhaitr×nh  Öc  ö  ông    ng  íiSë      vi s d lao ®é v  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Þa   ¬ng  ë  ¹  µ  é   èc    X∙    ph s t i B Qu phßng  Ò   è  v vs l ng vµ  Êt l ng lao ®éng  ña  î   ch  î     c doanh  nghiÖp  (theo m É u   è  kÌm    s 1  theo  Th«ng  tnµy).  
 2. III­B¸o c¸o s ö  d ô n g  lao ® é n g  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  trong q u¸    tr × nh d o a n h  n g hi Ö p  h o ¹t ® é n g:   Hµng n¨m, tr cngµy  th¸ng1  µ  ícngµy  th¸ng7, ngêisö  ông      í  15    v tr   15      d lao ®éng  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  ph¶ib¸o    íi ë     c¸o v   Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi®Þa  ¬ng  ë  ¹ vµ  é   èc    ph s t i B Qu phßng  Ò   ×nh  ×nh  ö  ông    ng, vÒ     vt h sd lao ®é   nhu  Çu  Ón    ng  µ  ùc hiÖn  Ýnh  c tuy lao ®é v th   ch s¸ch chÕ     Ò     ng      ®é v lao ®é n¨m tr cvµ  th¸ng®Ç u   í   6    n¨m (theo m É u   è  kÌm    s 2  theo Th«ng   µy).   tn IV­ B¸o c¸o vi Ö c c h Ê m  d øt s ö  d ô n g  lao ® é n g k hi d o a n h  n g hi Ö p  c h Ê m  d øt h o ¹t ® é n g:   1­ Doanh  nghiÖp  Ê m   ch døt  ¹t®éng  ho   quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   nµy    t bao gå m     êng  îp  c¸c tr h sau: Doanh    nghiÖp  îc cÊp  ã  Èm   Òn  Õt  nh   ®  c th quy quy ®Þ gi¶ithÓ, tuyªn bè        ph¸  s¶n, giÊy  Ðp  ¹t ®éng  ∙  Õt  ¹n    ph ho   ® h h hoÆc   doanh  nghiÖp    ¹m  vi ph ph¸p  Ët bÞ   ¬  lu   c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ót giÊy  Ðp  ¹t r  ph ho   ®éng. 2­ Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ  µy  th   30    t ng doanh  nghiÖp  Ê m   ch døt  ¹t ho   ®éng, ngêisö  ông    ng     d lao®é ph¶ib¸o c¸o víi ë          Lao  ng   ¬ng  S ®é ­Th binh vµ      X∙ héi®Þa  ¬ng  ë  ¹ vµ  é  èc    ph s t   B Qu phßng  Ò   Öc  Ê m     ö  ông    ng  i v vi ch døt s d lao ®é cña  doanh  nghiÖp (theom É u   è  kÌm    s 3  theo Th«ng   µy)   tn V­ T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n: 1­  µng  H n¨m  µo  v th¸ng 1  µ    v th¸ng 7, Bé   èc      Qu phßng  b¸o c¸o  é     B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivÒ   Öc    X∙    vi khaitr×nh sö  ông    ng       d lao ®é khidoanh  nghiÖp  ¾t  u   ¹t®éng, b¸o    ö  ông    ng  ña    b ®Ç ho     c¸o s d lao ®é c c¸c doanh  nghiÖp  vµ  Öc  Ê m     ö  ông    ng    vi ch døt s d lao ®é khidoanh  nghiÖp  Ê m     ¹t®éng  ch døt ho   cña n¨m  ícvµ  th¸ng®Ç u   tr   6    n¨m  Éu  è    vµ  kÌm  (m s 4,5  6  theo Th«ng   µy).   tn 2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k C¸c  doanh nghiÖp trong  ©n   i  qu ®é kh«ng  ùc  Ön  th hi b¸o c¸o  Öc  ö  vi s dông    ng  lao ®é theo  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   è  ts 16/L§TBXH­TT  µy  9­ ng 5­ 1996  cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivÒ   Öc  Ón    ng    X∙    vi tuy lao®é Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  ã  ×  íng  ¾ c     Þ   tr th   cgv m ®Ò ngh ph¶n ¶nh  Ò   é   vB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi, é  èc    X∙    Qu phßng    B ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 3. M É u   è    s 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è:29/1999/TTLB­ ts   L§TBXH­BQP   µy  ng 06/12/1999  ña    é  c Liªnb Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ    v X∙ héivµ  é  èc    B Qu phßng. Tªn  doanh  nghiÖp Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .......... . . ......... .. . .......ngµy.. . .... h ng. . .. n . . .. . . ......  ., . . ...t ¸ . ... ¨m. . .. K h ai tr × nh vi Ö c s ö  d ô n g  lao ® é n g  k hi d o a n h  n g hi Ö p  b ¾ t ® Ç u  h o ¹t ® é n g   K Ýnh  öi: . ................................................ g . . ................................................ Doanh  nghiÖp  ® îc thµnh  lËp  theo  Quy Õt  ®Þnh  sè:. . .......... cña.. . ..................... cã  trô së  . . .......... . . . ...................... t¹ . .................... ¾t  u   ¹t®éng  Ó   õ  µy.. . ......../....... ha tr×nh  Öc  ö  ông  i . ................... b ®Ç ho   k t ng . . ../............k i   vi s d lao  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp    nh sau: Sè  Hä   µ  N¨m   Giíi Ýnh v  t Quèc  Tr×nh    ®é chuyªn m«n   Hîp  ng    ng ®å lao®é Sè    lao Sè    Ghi lao   TT tªn sinh tÞch ®éng  µm  ®éng  µm  chó l l viÖc viÖc Nam   N÷ Trªn §¹ihäc, Trung  S¬   BËc  Kh«ng Tõ  3  D íi   trong DN   trongDN         1­  1     ®¹ihäc cao    cÊp  cÊp c«ng  x¸c   n¨m n¨m nhng  a  ch kh«ng  ®¼ ng chuyªn  nh©n ®Þnh   giao kÕt  thuéc diÖn      nghiÖp thêi   H§L§ giao kÕt    h¹n H§L§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 ... Céng:   x   x x x x x x x x x x x Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 4. G hi  ó: Ng êi lµm  Öc  ch     vi trong DN   ng  a    nh ch giao  Õt  îp  ng    ng  µ ngêi lµm  Öc  k h ®å lao ®é l    vi trong DN   éc  Ön    thu di ph¶igiao  Õt    k H§L§  ng  a  ùc hiÖn  nh ch th   giao kÕt    H§L§
 5. M É u   è    s 2: Ban  hµnh  Ìm    k theo Th«ng     Þch  è  t Liªnt s 29/1999/TTLT­BL§TBXH­BQP   µy  ng 06/12/1999 cña    é    LiªnB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivµ  é  èc    X∙    B Qu phßng. Tªn  doanh  nghiÖp Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .......... . . ......... .. . .......ngµy.. . .... h . . .. n . . .. . . ......  ., . . ...t ¸ng . . .. ¨m. . .. B¸o c¸o t × nh h × n h  s ö  d ô n g  lao ® é n g   6 th¸ng ® Ç u  n¨ m  ............ (ho Æ c   m  ..........) µ  d ù  ki Õ n  6 th¸ng c u èi n¨ m........ n¨  v  (ho Æ c  n¨ m...........) KÝnh  öi: . .......................................... g . . .......................................... Sè  Sè îng  l Ghi chó   TT    êi)  (Ng I Tæng   è  ®éng  ã  Æt   u   ú: s lao  cm ®Ç k Trong    ÷: ®ã n 1 Sè     ng  µm  Öc  lao ®é l vi trong doanh    nghiÖp  ng  a  nh ch giao  kÕt  îp ®ång    ng: h  lao®é 2 Sè    ng  µm  Öc  ∙  lao®é l vi ® giao kÕt  îp ®ång    ng:   h  lao®é 3 Sè    ng  µm  Öc  lao ®é l vi trong DN     kh«ng  éc diÖn  thu   giao kÕt    H§L§. II Sè  ®éng  lao  t¨ng,gi¶m    trong  ú: k 1 Sè    ng  lao®é t¨ng: Trong    ÷: ®ã n 2 Sè    ng  lao®é gi¶m: Tr.®ã:   ­NghØ   ëng  Õ     u  Ý:   h ch ®é h tr    ®ã  ÷:  Tr. n ­Th«iviÖc,m Êt        søc  µm: l        ÷:  Tr.®ã n ­Sa    kû  Ëtlao®éng:   th¶ido  lu     Tr.®ã   ÷:  n ­Lý  kh¸c:   do   Tr.®ã  ÷:   n II  Tæng   è  ®éng  ã  Æt   èi  ú: I s lao  cm cu  k  Tr.®ã   ÷:    n  1 Sè    ng  ∙  lao®é ® giao kÕt    H§L§: ­Sè    ng    lao®é giao kÕt    H§L§  kh«ng    nh  êih¹n. x¸c®Þ th    Tr.®ã   ÷:    n ­Sè    ng    lao®é giao kÕt    H§L§    nh  êih¹n  õ1­ n¨m. x¸c®Þ th   t   3 
 6. Tr.®ã   ÷:  n ­Sè    ng    lao®é giao kÕt    H§L§  íi n¨m d  1  Tr.®ã  ÷: n 2 Sè    ng  µm  Öc  lao®é l vi trongdoanh    nghiÖp  a  ch giao kÕt  îp   h  ®ång    ng  lao®é Tr.®ã   ÷:  n 3 Sè  lao  ng  µm  Öc  ®é l vi trong doanh nghiÖp kh«ng  éc thu   diÖn giao kÕt    H§L§. IV D ù   Õn  ki nhu  Çu  Ón  c tuy thªm  ®éng  ña  ú  lao  c k sau: 1 Tæng  è. s Tr.®ã   ÷:  n 2 H×nh  thøc tuyÓn:       ù  Ón.  ­T tuy      ­Th«ng  qua  Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm. t d v vi l Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
 7. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u   è    s 3: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     Þch  è  t Liªnt s 29/1999/TTLT­BL§TBXH­BQP   µy  ng 06/12/1999  ña    é   c LiªnB Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ    éi  µ  é  èc    X∙ h  v B Qu phßng. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  doanh  nghiÖp  ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ......... . . ........ .. . ., µy.. . .. h . . . ¨m. . . . ..  ng . . .t ¸ng. . . n . . B¸o c¸o vi Ö c ch Ê m  d øt  ö  d ô n g  lao  é n g  khi d o a n h   g hi Ö p  ch Ê m  d øt  o ¹t ® é n g   s ® n h K Ýnh  öi: . . .................................. g   . .................................. .. Doanh nghiÖp  ã  ôsë  ¹ : ................  Ê m     ¹t®éng  Ó   õ   µy.. . ../.......  ×  . . ..........b¸o  c tr   t i . ................ch .. døt ho   k t  ng . . ....../.. v .. . ..........  .. . , c¸o viÖc  Ê m     ö  ông    ng  ña    ch døt s d lao®é c doanh  nghiÖp    nh sau:  Sè   Hä   µ  v tªn N¨m   Giíi Quèc  Ph ©n  ¹ lao®éng    lo     i khidoanh  Sè     Sè   TiÒn ­ C«ng  Tr×nh  Gi¶iquyÕt  Õ     i víi êi Ghi lao l   ch ®é ®è     ng   TT sinh tÞch nghiÖp  Ê m     ¹t®éng ch døt ho   ®éng  th¸ng ¬ng  viÖc  ña  ®é     c lao®éng      khidoanh  nghiÖp  chó lµm ®∙  µm th¸ng l ngêi chuyªn chÊ m     ö  ông    ng døt s d lao®é Nam N÷ H§L§  H§L§  H§L§  Lao  viÖc  viÖc  theo  lao®éng  m«n   Chuy Ó H u  Th«i Sa      th¶i kh«ng  tõ1­   díi   ®éng  trong trong chøc   3  1     khi   bËc  n  c«ng  trÝ viÖc x¸c  n¨m n¨m lµm  Öc  DN   vi DN vô,cÊp  doanh  c«ng  t¸ckh¸c     ®Þnh   trong DN   kh«ng    bËc  nghiÖp  nh©n thêih¹n   nhng  a  thuéc ch   (1000  chÊ m   giao kÕt  diÖn    ®) døt ho¹t    H§L§ giao kÕt    ®éng H§L§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 ... Céng:   x   x x x x x x x x x x                         Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp                                                                                                       ý    ng  Êu)                                                                           (K tªn,®ã d
 8. 8 M É u   è    s 4: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     Þch  è:29/1999/TTLT­ t Liªnt s  BL§TBXH­BQP   µy  ng 06/12/1999  ña    é   c LiªnB Lao  ng  Th­ ®é ­ ¬ng  binh vµ    éivµ  é  èc    X∙ h   B Qu phßng. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Bé   èc  Qu phßng   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ......... . . ........ .. . ., µy.. . .. h . . . ¨m. . . . ..  ng . . .t ¸ng. . . n . . B¸o c¸o vi Ö c ch Ê m  d øt  ö  d ô n g  lao  é n g  khi d o a n h   g hi Ö p  b ¾ t ® Ç u  h o ¹t ® é n g s ® n 6 th¸ng ® Ç u  n¨ m  .........  (ho Æ c   m............) n¨ K Ýnh  öi: é  g   Lao  ng  ¬ng  B ®é Th binh vµ    éi(Vô  Ýnh    X∙ h   Ch s¸ch Lao  ng  µ  Öc  µm)   ®é v Vi l Sè  Doanh    Þa    µy    § Ng Tæng  è    s lao Tr×nh    ®é chuyªn m«n   Hîp  ng    ng ®å lao®é Sè    lao Sè    Ghi lao   TT nghiÖp ®iÓ m b ¾t  ®éng  êi) (ng ®éng  µm  ®éng  µm  chó l l ®Ç u   viÖc viÖc ho¹t Tæn Trong  Trªn §¹ihäc, Trung  äc  ¬   Êp  C«ng  Kh«ng  Tõ  3  D íi   trongDN   trong DN         h Sc 1­   1     ®éng g  è ®ã:    ®¹ihäc s L§   cao  chuyªn   nh©n  x¸c  n¨m  n¨m  nhng  a  kh«ng  ch n÷ ®¼ ng nghiÖp  ®Þnh   giao kÕt  thuéc diÖn      (ng i) ê (ng i) (ng i) (ng i) thêih¹n (ng i) (ng i) H§L§ ê ê ê    ê ê giao kÕt    (ng i) ê (ng i) ê H§L§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Céng: x x x x x x x x x x x x   ñ   ëng  n  Þ  Th tr ®¬ v
 9. 9 (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É u   è    s 5: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     Þch  è:29/1999/TTLT­ t Liªnt s  BL§TBXH­BQP   µy  ng 06/12/1999  ña    é   c LiªnB Lao  ng  Th­ ®é ­ ¬ng  binh vµ    éi  µ  é  èc    X∙ h  v B Qu phßng. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Bé   èc  Qu phßng   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ......... . . ........ .. . ., µy.. . .. h . . . ¨m. . . . ..  ng . . .t ¸ng. . . n . . B¸o c¸o t × nh h × n h  s ö  d ô n g  lao ® é n g  6 th¸ng ® Ç u  n¨ m  .........  (ho Æ c  n¨ m  ............) v µ   ù  ki Õ n   th¸ng cu èi n¨ m  ...................... d 6   (ho Æ c  n¨ m  .........................) K Ýnh  öi: é  g   Lao  ng  ¬ng  B ®é Th binh vµ    éi(Vô  Ýnh    X∙ h   Ch s¸ch Lao  ng  µ  Öc  µm)   ®é v Vi l Sè Doan T×nh  ×nh  ö  ông    ng  th¸ng®Çu   h sd lao®é 6    n¨m... . ......(hoÆc  . . .....  . . n¨m... . .............. . . .............) Sè  lao Dù   Õn  ki nhu  Çu c h TT nghiÖ Tæng  è    ng s lao®é Sè    ng  lao®é t¨ng,gi¶m    trong kú   Táng  è    ng  ã  Æt   èikú s lao®é c m cu   ®éng  Tæng   H×nh  thøc p cã  Æt   u   ú m ®Ç k kh«ng sè Tæng   Tr. Sè  Sè      è      L§ S lao   è    ng  S lao®é gi¶m Tæng   Tr.   Hîp  ng    ng ®å lao®é Sè  êi thuéc ng     Tù  Th«ng  sè  ®ã   ÷  ®∙  cha  ®éng  n L§   t¨ng sè  ®ã   cha diÖn tuyÓn  qua     n÷  giao giao Tæng   ®ã      Tr. Tæng   Trong ®ã Kh«ng    Tõ  3  X§ 1­ n¨m D íi n¨m giao kÕt  ký   1    TTDV   kÕt  kÕt  sè n÷ sè thêih¹n   hîp ®ång H§L§   VL H§L§ H§L§  lao®éng   NghØ   Th«i Sa  Lý    Tæng       Tr.®ã Tæn Tr. Tæng  Tr.     hu viÖc, th¶i do      sè n÷ g  è ®ã   ÷ sè ®ã   s n m Êt  do  û kh¸c k n÷ viÖc  luËt  lµm L§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Céng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 10. 10 : Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É u   è    s 6: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng     Þch  è:29/1999/TTLT­ t Liªnt s  BL§TBXH­BQP   µy  ng 06/12/1999  ña    é   c LiªnB Lao  ng  Th­ ®é ­ ¬ng  binh vµ    éivµ  é  èc    X∙ h   B Qu phßng. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Bé   èc  Qu phßng   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ......... . . ........ .. . ., µy.. . .. h . . . ¨m. . . . ..  ng . . .t ¸ng. . . n . . B¸o c¸o vi Ö c c h Ê m  d øt s ö  d ô n g  lao ® é n g  k hi d o a n h  n g hi Ö p  c h Ê m  d øt h o ¹t ® é n g  6 th¸ng ® Ç u  n¨ m.......     (ho Æ c  n¨ m.......) K Ýnh  öi: é  g   Lao  ng  ¬ng  B ®é Th binh vµ    éi(Vô  Ýnh    X∙ h   Ch s¸ch Lao  ng  µ  Öc  µm)   ®é v Vi l   è   Tªn  §Þa  Ngµy  Tæng  è    Ph ©n  ¹ lao®éng    S s lao lo     i khidoanh nghiÖp    è     ng  Gi¶iquyÕt  Õ     i víi êi Ghi  S lao®é   ch ®é ®è     ng   TT doanh  ®iÓ chÊ m   ®éng chÊ m     ¹t®éng døt ho   kh«ng  éc thu   lao®éng      khidoanh nghiÖp  chó nghiÖp m døt ho¹t    diÖn giao kÕt    chÊ m     ¹t®éng døt ho   ®éng H§L§ Tæng   Tr.®ã  H§L§  H§L§  õ H§L§    è   lµm  Öc  t  S L§  vi ChuyÓn   H u  Ý Th«i     tr   Sa sè n÷: kh«ng  1­ n¨m díi   trong doanh  3   1   c«ng  t¸c viÖc th¶i x¸c®Þnh     n¨m nghiÖp  ng  ­ nh ch thêih¹n   a giao kÕt    H§L§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 11. 11 Céng:   x x x x x x x x x x Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2