Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t l iªn tÞch cña bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi - bé tµi chÝnh sè 30/2000/TTLT- BL§TBXH-BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 híng dÉn chÕ ®é båi dìng khi ®i biÓn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ngµnh Thuû s¶n, khÝ tîng - Thuû v¨n C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 611/TTg ngµy 04/9/1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 854/CP-VX ngµy 14/8/1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é båi dìng khi lµm viÖc trªn biÓn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é båi dìng khi ®i biÓn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc mét sè nghÒ, c«ng viÖc ®Æc biÖt trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ngµnh Thñy s¶n, KhÝ tîng - Thuû v¨n nh sau: I. §èi tîng ¸p dông 1. §èi tîng ¸p dông chÕ ®é båi d ìng khi ®i biÓn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c«ng nh©n, viªn chøc thuéc biªn chÕ trªn tµu nghiªn cøu biÓn thuéc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ngµnh Thuû s¶n, KhÝ tîng - Thuû v¨n. 2. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: - C¸n bé, c«ng chøc ®o ®¹c sè liÖu vµ nghiªn cøu biÓn cña ngµnh KhÝ tîng - Thñy v¨n (hëng chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 819/TTg ngµy 14/12/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ); - Thanh tra viªn, KiÓm so¸t viªn b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; C¸n bé, thuyÒn viªn thuéc biªn chÕ lµm viÖc trªn tµu thanh tra nguån lîi thuû s¶n (gäi t¾t lµ tµu kiÓm ng) cña ngµnh Thuû s¶n (hëng chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 913/1997/Q§-TTg ngµy 25/10/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ). II. C¸c chÕ ®é ®îc hëng 1. ChÕ ®é ¨n ®Þnh lîng: a. C¸c ®èi tîng ë môc I nªu trªn ®îc ¸p dông chÕ ®é ¨n ®Þnh lîng møc II trong phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 611/TTg ngµy 04/9/1996 cña Thñ t íng ChÝnh phñ. b. C¸ch tÝnh hëng ®Þnh lîng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc I, Th«ng t sè 06/LB-TT ngµy 28/02/1997 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh híng dÉn QuyÕt ®Þnh sè 611/TTg ngµy 04/9/1996 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ. c. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kh«ng ®îc chi tr¶ b»ng tiÒn mµ ph¶i tæ chøc ¨n, ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn ®Þnh lîng b»ng hiÖn vËt cho c¸c ®èi tîng theo quy ®Þnh. Trêng hîp ®Æc biÖt (®èi tîng lµm viÖc ph©n t¸n), kh«ng thÓ tæ
  2. 2 chøc ¨n th× ®îc cÊp tiªu chuÈn ®Þnh lîng b»ng tiÒn cho c«ng nh©n, viªn chøc tù tæ chøc ¨n. d. §èi tîng ®îc hëng chÕ ®é ¨n ®Þnh lîng ph¶i ®ãng 30% møc tiÒn ¨n ®Þnh lîng theo quy ®Þnh trªn, 70% chi phÝ chÕ ®é ¨n ®Þnh l îng cßn l¹i do ®¬n vÞ tr¶, nguån chi tr¶ tõ nhiÖm vô chi thêng xuyªn hµng n¨m cña ®¬n vÞ (®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch) hoÆc h¹ch to¸n vµo gi¸ trÞ c«ng tr×nh. e. §èi tîng ®îc hëng chÕ ®é ¨n ®Þnh lîng th× kh«ng hëng chÕ ®é båi d- ìng ®éc h¹i, nguy hiÓm b»ng hiÖn vËt; ¨n gi÷a ca; chÕ ®é c«ng t¸c phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; kh«ng ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. 2. ChÕ ®é thiÕu níc ngät: a. C¸c ®èi tîng nªu trªn ®îc ¸p dông chÕ ®é thiÕu níc ngät quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, §iÒu 1, QuyÕt ®Þnh sè 611/TTg ngµy 4/9/1996 cña Thñ t íng ChÝnh phñ. b. C¸ch x¸c ®Þnh vïng thiÕu níc ngät vµ c¸ch tÝnh chi phÝ mua, vËn chuyÓn níc ngät theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 06/LB-TT ngµy 28/02/1997 cña Liªn bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 611/TTg ngµy 04/9/1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. c. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m cung cÊp níc s¹ch sinh ho¹t cho c«ng nh©n, viªn chøc theo quy ®Þnh, kh«ng ®îc chi tr¶ b»ng tiÒn cho c«ng nh©n, viªn chøc tù lo. d. PhÇn chªnh lÖch gi÷a thùc tÕ mua vµ vËn chuyÓn n íc sinh ho¹t theo tiªu chuÈn vµ tiÒn níc sinh ho¹t ®· tÝnh trong tiÒn l¬ng ®îc chi tr¶ tõ nhiÖm vô chi thêng xuyªn hµng n¨m cña ®¬n vÞ (®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch) hoÆc h¹ch to¸n vµo gi¸ trÞ c«ng tr×nh. III. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2000. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản