Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 214/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 về chế độ, chính sách đối với lực lượng quân đội trực tiếp tham gia các đội công tác tăng cường cơ sở địa bàn Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các tỉnh biên giới Việt - Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch cña bé quèc phßng ­ bé tµi chÝnh  sè 30/2004/TTLT­BQP­BTC ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2004  Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 214/2003/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  c h Õ   ® é   c h Ý n h   s ¸ c h   ® è i   v í i   l ù c   l î n g   q u © n   ® é i   t r ù c   t i Õ p   t h a m  gia c¸c ®éi c«ng t¸c t¨ng cêng c¬ së ®Þa bµn  T©y Nguyªn, T©y Nam Bé, T©y B¾c vµ c¸c tØnh  biªn giíi ViÖt Lµo Thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   214/2003/Q§­TTg   ngµy   24/10/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é, chÝnh s¸ch   ®èi víi lùc lîng qu©n  ®éi vµ  c«ng an trùc tiÕp tham gia   c¸c  ®éi c«ng t¸c t¨ng cêng c¬  së   ®Þa bµn T©y Nguyªn, T©y   Nam Bé, T©y B¾c vµ  c¸c tØnh biªn giíi ViÖt Lµo; sau khi   cã   ý  kiÕn cña Bé  Néi vô  t¹i C«ng v¨n sè  379/BNV­TL ngµy   24/02/2004, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi t¹i C«ng   v¨n sè 172/L§TBXH­BHXH ngµy 14/01/2004, Liªn tÞch Bé  Quèc   phßng ­ Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é   chÝnh s¸ch  ®èi víi lùc lîng qu©n  ®éi trùc tiÕp tham gia   c¸c  ®éi c«ng t¸c t¨ng cêng c¬  së   ®Þa bµn T©y Nguyªn, T©y   Nam Bé, T©y B¾c vµ c¸c tØnh biªn giíi ViÖt ­ Lµo nh sau: I. §èI TUîNG 1. SÜ  quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹  sü  quan (díi  ®©y gäi t¾t lµ  qu©n nh©n) trong qu©n  ®éi biªn chÕ  thuéc  c¸c   ®éi   c«ng   t¸c   t¨ng   cêng   c¬   së   t¹i   c¸c   ®Þa   bµn   T©y  Nguyªn, T©y Nam Bé, T©y B¾c vµ  c¸c tØnh biªn giíi ViÖt ­  Lµo (díi ®©y gäi t¾t lµ ®éi c«ng t¸c) theo quyÕt ®Þnh cña  Bé trëng Bé Quèc phßng. 2. C¸n bé  thuéc c¬  quan,  ®¬n vÞ  cÊp trªn cña c¸c  ®éi  khi trùc tiÕp ®Õn lµm viÖc, kiÓm tra c¸c ®éi c«ng t¸c t¹i  c¸c ®Þa bµn nªu t¹i Môc 1 PhÇn nµy. 3. C¸c  ®éi c«ng t¸c t¨ng cêng c¬  së  t¹i c¸c  ®Þa bµn  nªu trªn  ®îc thµnh  lËp theo quyÕt   ®Þnh  cña Bé  trëng Bé  Quèc phßng. II. CHÕ §é ¸P dông 1. §èi tîng quy  ®Þnh t¹i Môc 1,  PhÇn 1 nªu trªn  ®îc  hënc c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch sau:
  2. 2 1.1.   Hëng   nguyªn   l¬ng   cÊp   bËc,   ng¹ch   bËc   (®èi   víi  nguêi hëng l¬ng); phô  cÊp qu©n hµm (®èi víi h¹  sü  quan);   c¸c kho¶n phô  cÊp (nÕu cã) vµ  c¸c chÕ   ®é  chÝnh s¸ch kh¸c  theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   ph¸p   luËt   nh  c¸c   ®èi   tîng  ®ang c«ng t¸c trªn ®Þa bµn. 1.2.  §îc  hëng c¸c  chÕ   ®é   phô  cÊp  vµ  sinh  ho¹t phÝ,  gåm: 1.2.1. Phô  cÊp tr¸ch nhiÖm hµng th¸ng møc 0,3 so víi  møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. C¸ch tÝnh   tr¶ phô  cÊp tr¸ch nhiÖm theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc. 1.2.2. Phô  cÊp  ®éc h¹i, nguy hiÓm hµng th¸ng møc 0,4  so víi møc l¬ng tèi thiÓu  ë  nh÷ng n¬i cã  phô  cÊp khu vùc  tõ  hÖ  sè  0,5 trë  lªn, møc 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu  ®èi víi c¸c khu vùc cßn l¹i. C¸ch tÝnh tr¶ phô  cÊp  ®éc  h¹i, nguy hiÓm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 1.2.3. Trong thêi gian lµm nhiÖm vô   ®îc hëng chÕ   ®é  sinh ho¹t phÝ  møc 45.000  ®ång/ngµy. Khi hëng chÕ   ®é  nµy  th× kh«ng hëng phô cÊp c«ng t¸c phÝ. ChÕ ®é sinh ho¹t phÝ  ®îc tÝnh tr¶ theo sè  ngµy thùc tÕ  ho¹t  ®éng t¹i  ®Þa bµn  (trõ  nh÷ng ngµy  ®i häc,  ®i c«ng t¸c ngoµi  ®Þa bµn, nghØ  phÐp, nghØ lÔ tÕt, ®i viÖn). 1.2.4.   Ngoµi   tiÒn   l¬ng,   c¸c   chÕ   ®é   phô   cÊp   vµ   sinh   ho¹t phÝ, §éi trëng  ®îc phô  cÊp thªm 150.000  ®ång/th¸ng;  Phã §éi trëng ®îc phô cÊp thªm 100.000 ®ång/th¸ng. NÕu ®­ îc bæ nhiÖm chøc vô  §éi trëng, Phã  §éi trëng tõ  ngµy 01  ®Õn ngµy 15 trong th¸ng th× ®îc hëng c¶ th¸ng phô cÊp, tõ  ngµy 16 trë ®i ®îc hëng 1/2 th¸ng phô cÊp. l.3. Ngoµi chÕ ®é båi dìng søc khoΠhµng n¨m theo quy  ®Þnh cña Bé  Quèc phßng, qu©n nh©n cã  thêi gian trùc tiÕp   lµm nhiÖm vô  tõ  06 th¸ng trë  lªn mçi n¨m  ® îc båi dìng 30  ngµy; tõ   ®ñ  03 th¸ng  ®Õn díi 06 th¸ng mçi n¨m  ®îc båi d­ ìng   15   ngµy.   Møc   båi   dìng   mét   ngµy   hiÖn   nay   lµ   25.000  ®ång 1.4. §îc b¶o  ®¶m 02 c¬  sè  thuèc ch÷a bÖnh c¸ nh©n/01  n¨m theo quy ®Þnh cña Bé Quèc phßng. 1.5. Ngoµi chÕ   ®é  qu©n trang theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Bé  Quèc phßng, mçi qu©n nh©n ®îc cÊp bæ sung thªm mét  sè  lo¹i qu©n trang chuyªn dông phôc vô  cho sinh ho¹t vµ  ho¹t ®éng gåm: 01 t¨ng, 01 vâng, 01 bi ®«ng; hµng tr¨m ®­ îc cÊp thªm 01 bé  qu©n phôc, 01  ®«i dµy v¶i, 02  ®«i bÝt  tÊt, 01 ®«i dÐp nhùa. 1.6. Mçi c¸ nh©n ®îc cÊp 01 giêng b¹t gÊp c¸ nh©n. 2. C¸n bé  thuéc c¬  quan,  ®¬n vÞ  cÊp trªn cña c¸c  ®éi  theo quy  ®Þnh t¹i Môc 2, PhÇn 1 nªu trªn khi trùc tiÕp 
  3. 3 ®Õn lµm viÖc, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c ®éi c«ng t¸c t¹i  ®Þa bµn  ®îc hëng chÕ   ®é  sinh ho¹t phÝ  møc 45.000®/ngµy;  khi hëng chÕ ®é nµy th× kh«ng hëng phô cÊp c«ng t¸c phÝ. 3. C¸c  ®éi c«ng t¸c theo quy  ®Þnh t¹i Môc 3, PhÇn  I  nªu trªn ®îc b¶o ®¶m kinh phÝ vµ c¸c trang bÞ, vËt t , ph­ ¬ng tiÖn sau: 3.1.  §îc cÊp kinh phÝ mua 01 xe m¸y hoÆc 1­2 con ngùa  víi møc tèi ®a 20.000.000 ®ång/®éi, hoÆc 01 xuång m¸y víi   møc tèi ®a 45.000.000 ®ång/®éi. 3.2.   Nh÷ng   ®éi   c«ng   t¸c   nÕu   kh«ng   ® îc   ®Þa   ph¬ng   bè  trÝ  n¬i  ë, lµm viÖc, sinh ho¹t vµ  kh«ng sö  dông nhµ  b¹t  chuyªn  dông cña qu©n  ®éi trang  bÞ  th×   ®îc cÊp kinh  phÝ  mua  01   nhµ   b¹t   hoÆc   lµm   01   nhµ   t¹m   víi   møc   tèi   ®a  20.000.000  ®ång/®éi, 02 bé  bµn, ghÕ, 01 tñ   ®îc tµi liÖu  ®Ó  phôc vô  cho sinh ho¹t chung vµ  tiÕp d©n víi møc kh«ng  qu¸ 3.000.000 ®ång/®éi. 3.3. §îc trang bÞ 01 bé dông cô qu©n y gåm: 01 m¸y ®o   huyÕt ¸p, 01  èng nghe vµ  mét  sè  dông cô  tiÓu phÉu thuËt  cÇn thiÕt kh¸c víi møc kh«ng qu¸ 2.000.000 ®ång/®éi. 3.4. §îc trang bÞ mét sè dông cô ho¹t ®éng nghiÖp vô:   01 Mªgaph«n (loa cÇm tay), 01 m¸y ghi  ©m, 01 m¸y ¶nh víi  møc kinh phÝ kh«ng qu¸ 4.300.000 ®ång/®éi. 3.5. §îc trang bÞ 01 bé dông cô cÊp dìng cÊp TiÓu ®éi  ®éc   lËp,   01   bé   läc   níc   víi   møc   kh«ng   qu¸   3.300.000  ®ång/®éi. 3.6. §îc trang bÞ  01 ti vi mµu (21 – 25 inch),01  ®Çu  ®Üa   01   amply,   01   Ra®i«   c¸tsÐt,   03   ®µi   b¸n   dÉn;   01   m¸y  ph¸t   ®iÖn   lo¹i   1,5   KW   víi   møc   kinh   phÝ   kh«ng   qu¸   23.000.000   ®ång/®éi.   §îc   trang   bÞ   01   ®µn   ghi   ta;   01  sè   b¸o "Nh©n d©n"; 01 sè b¸o "Qu©n ®éi nh©n d©n", 01 T¹p chÝ  "V¨n nghÖ  qu©n   ®éi", 01 sè  b¸o "TiÒn phong",  01 sè  b¸o  "N«ng th«n ngµy nay", 01 sè  b¸o  ®Þa ph¬ng (møc kinh phÝ  hiÖn nay lµ 3.500.000 ®ång/®éi/n¨m). 3.7.  Hç  trî  kinh phÝ  båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô  vµ häc tiÕng d©n téc, ®Þnh møc 150.000 ®ång/ngêi/n¨m. 3.8.  Hç  trî   kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   kh¸m,   ch÷a   bÖnh   cho   nh©n   d©n   møc   200.000   ®ång/th¸ng/®éi;   hç   trî   mua   x¨ng,  dÇu, söa ch÷a c¸c trang bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn møc 300.000  ®ång/th¸ng/®éi. Thêi h¹n sö  dông cña c¸c trang bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn  quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÓm   1.5,   1.6   Môc   1   vµ   c¸c   §iÓm   3.1,  3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Môc 31 phÇn  II  Th«ng t  nµy thùc  hiÖn theo phô lôc ban hµnh kÌm theo.  4. Qu©n nh©n thuéc c¸c  ®éi c«ng t¸c vµ  c¸n bé  thuéc  c¬  quan,  ®¬n vÞ  cÊp trªn trong thêi gian lµm nhiÖm vô   ë 
  4. 4 ®Þa bµn, nÕu bÞ  th¬ng hoÆc hy sinh  ®îc xem xÐt x¸c nhËn  lµ  th¬ng  binh  hoÆc liÖt sü  theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh cña  ph¸p luËt; nÕu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô  th×   ®îc xÐt khen  thëng. III. Tæ CHøC THùC hiÖn 1. Bé  Quèc phßng quy  ®Þnh tr¸ch nhiÖm cô  thÓ  cho c¸c  c¬  quan chøc n¨ng trong viÖc tæ chøc b¶o  ®¶m c¸c chÕ   ®é,  chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý ®óng c¸c trang bÞ, vËt t ph¬ng tiÖn  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2.   C¸c   ®¬n   vÞ   cÊp   trªn   cña   c¸c   ®éi   c«ng   t¸c   chÞu  tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n lý  vµ  chi tr¶, thanh  quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Kinh phÝ  thùc hiÖn c¸c chÕ   ®é  quy  ®Þnh t¹i Th«ng  t nµy do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m, ®îc bè trÝ trong ng©n  s¸ch quèc phßng hµng n¨m. 4. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ký. C¸c chÕ   ®é, chÝnh s¸ch quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy ®îc ¸p dông thùc hiÖn tõ ngµy 9/11/2003. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Liªn bé ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  5. 5 Phô lôc Quy ®Þnh Niªn h¹n sö dông c¸c lo¹i trang bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn  cña c¸ nh©n vµ c¸c ®éi c«ng t¸c (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 30/2004/TTLT­BQP­ BTC  ngµy 17/3/2004 cña liªn bé Quèc phßng ­ Tµi chÝnh) TT Lo¹i trang bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn Niªn h¹n  (n¨m) 01 ­ Xe m¸y, xuång m¸y, ngùa 07 02 ­ Nhµ b¹t, nhµ t¹m 05 03 ­ Bé dông cô qu©n y 07 04 ­   Dông   cô   ho¹t   ®éng   nghiÖp   vô:  05 Mªgaph«n, m¸y ghi ©m 07 ­ M¸y ¶nh 05 ­ Dông cô cÊp dìng, bé läc níc 05 06 ­  Bµn   ghÕ,   tñ   ®ùng   tµi  liÖu;   ®µn   ghi  05 ta 07 ­ Ti vi, ®Çu ®Üa, am ply, ra®i«catset 05 ­ §µi b¸n dÉn 03 ­ M¸y ph¸t ®iÖn 07 08 ­ Qu©n trang chuyªn dông 03 ­ Giêng b¹t gÊp c¸ nh©n 03

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản