Thông tư liên tịch 34/TT-LB của Bô Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
124
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 34/TT-LB của Bô Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 34/TT-LB của Bô Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc xác định tỷ lệ mất sức lao động của người tàn tật tham gia lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 34/TT-LB của Bô Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a liªn é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi ­ Y  t Õ  B T s è 34/TT­L B  n g µ y  29 th¸ng 12 n¨ m  1993  í ng d É n  vi Ö c h x¸c ® Þ n h  t û l Ö   Ê t  søc  m lao ® é n g  c ñ a  g êi t µ n  Ët n t tha m  gia lao  é n g  trong c¸c  ¬   ë  s¶n x u Ê t ® cs kinh  o a n h  c ñ a th¬ n g   Ö n h  binh d b v µ   g êi t µ n  Ët n t Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 15/TTg  µy  ng 20/10/1992  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Ýnh  v ch s¸ch  i  íic¬  ë  ®è v   s s¶n  Êt kinh doanh  ña  ¬ng  Önh  xu     c th b binh  vµ  êi tµn  Ët,li   é   ng   t   ªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ    Õ  íng  Én   v X∙    Y t h d viÖc    nh  ûlÖ  Êt  x¸c®Þ t   m søc    ng  ña  êitµn tËtnh  lao®é c ng       sau: I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § 1.§èit ng    î M äi    ©n  c¸ nh kh«ng  ©n  Ötnguån  èc  ph bi   g sinh ra    khuyÕt  Ët,ë    t   ®é tuæi   lao  ng  ®é (nam   õ  ®Õ n     ÷  õ 15  n   tuæi) ® îc Héi  ng  t 15  60, n t   ®Õ 55     ®å Gi¸m  ®Þnh  khoa  Êp  ã  Èm  Òn    nh  Êt  õ 41%   y  c c th quy x¸c®Þ m t  søc    ng  ëlªn. lao ®é tr     (Riªng®èi víi ¬ng  Önh       th b binh ®∙  îccÊp  Êy   ®  gi chøng  Ën  ¬ng  nh th binh,giÊy     chøng  Ën  Önh  nh b binh,kh«ng    ph¶iqua  éi ®ång    H  gi¸m  nh  khoa). ®Þ y  2.Ph¹m      ông   vi¸p d ChØ     ông  i víi   ¬  ë  ¸p d ®è     c s s¶n  Êtkinh doanh  ña  ¬ng  Önh  c¸c xu     c th b binh  vµ   êi  µn  Ët ® îc  ng t t   quy  nh   ¹  ôc   cña  ®Þ t im 1  Th«ng   sè  t 09/TT­   µy  LB ng 17/5/1993 cña    é    LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh    û       X∙        ­ U ban K Õ   ¹ch nhµ  íc. ho   n II. å  s ¬  v µ  th ñ t ô c ® Ó  x¸c ® Þ n h  t û l Ö  m Ê t  s ø c  H lao ® é n g  c ñ a n g ê i t µ n t Ët 1. Hå   ¬  ñ tôc ®Ó       nh  û lÖ  Êt    s th     xin x¸c ®Þ t  m søc    ng  ña  êitµn lao ®é c ng     tËtgå m   ­ §¬n    Þ  ña    ®Ò ngh c b¶n  ©n  êitµn tËt, Õu  a  µm  Öc  × ph¶icã  th ng       n ch l vi th     x¸cnhËn  ña  û     c U ban  ©n  ©n    êng    ó(mÉu  è  nh d x∙,ph c tr   s 1). ­  Êy  í  Öu  ña  Gi gi ithi c Phßng  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi quËn, v X∙      huyÖn,  Þ    th x∙ hoÆc   ¬  ë  c s s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ¬i ngêi tµn  Ët®ang  µm  n    t  l viÖc. 2.GiÊy    Ën  êitµn tËtdo  tÕ  Ën,huyÖn  Êp  Éu  è    x¸cnh ng       y  qu   c (m s 2). 3. ViÖc  ©n  ¹  µn  Ët,t¹m  êidùa    ph lo itt  th   theo    Èn  tiªuchu quy  nh  û lÖ  ®Þ t  th ng  Ëtvµ  Êt  ¬ t   m søc    ng  ña  é  tÕ  ∙  lao®é c B Y  ® ban  µnh. h 4. Ng êitµn tËt® îcmiÔn  Ý          ph hoÆc   gi¶m  Ý  ph kh¸m    nh  û lÖ  Êt  x¸c ®Þ t  m søc    ng,  lao ®é Phßng  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Phßng    Õ  v X∙    Y t hoÆc  
  2. 2 Trung  ©m  tÕ  Ën, huyÖn  t Y  qu   xem   Ðt,quyÕt  nh  i víi õng  êng  îp cô  x  ®Þ ®è     t tr h  thÓ. III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Héi ®ång     Gi¸m  nh  khoa  ®Þ Y  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ khi® îcph©n  Êp, tæ     c   chøc  kh¸m    nh  ×nh  ¹ngkh¶  x¸c ®Þ t tr   n¨ng    ng    lao ®é cho ngêitµn tËtlµm  Öc  ¹ c¬  ë      vi t i s s¶n  Êtkinh doanh    xu     theo  quy  nh  ¹ m ôc  2  ®Þ t  i 1­ phÇn   ña  Ic Th«ng   µy. tn 2.  éi  ng  H ®å Gi¸m  nh     ®Þ Y khoa  ¬ng  ng, Uû   Tr ¬   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm     chØ   o  ë     Õ, Së     ®¹ S Y t   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ  û     X∙    U ban  ©n  ©n    Ën, huyÖn    µnh  nh d c¸c qu   thih Th«ng   µy. tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu   tn c hi l   t   k  qu¸ tr     n cã  ×  íng  ¾ c     Þ   gv m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ     é     k th   Liªn B ®Ó nghiªn cøu  µ    v gi¶i   Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản