Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
405
lượt xem
57
download

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

 1. B QU C PHÒNG - B N I V - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ c l p - T do - H nh phúc XÃ H I - B TÀI CHÍNH --------- ------- S : 36/2009/TTLT-BQP-BNV- Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2009 BL TBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 21/2009/N -CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2009 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M TS I U C A LU T SĨ QUAN QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM V CH , CHÍNH SÁCH I V I SĨ QUAN THÔI PH C V T I NGŨ; SĨ QUAN T I NGŨ HY SINH, T TR N; SĨ QUAN T I NGŨ CHUY N SANG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHI P HO C CÔNG CH C QU C PHÒNG Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 21/2009/N -CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam v ch , chính sách i v i sĩ quan thôi ph c v t i ngũ; sĩ quan t i ngũ hy sinh, t tr n; sĩ quan t i ngũ chuy n sang quân nhân chuyên nghi p ho c công ch c qu c phòng (sau ây g i t t là Ngh nh s 21/2009/N -CP), B Qu c phòng, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 21/2009/N -CP như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Các ch , chính sách hư ng d n t i Thông tư này áp d ng i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thôi ph c v t i ngũ; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p t i ngũ hy sinh, t tr n; sĩ quan t i ngũ chuy n sang quân nhân chuyên nghi p; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p (vi t t t là QNCN) t i ngũ chuy n sang công ch c qu c phòng (vi t t t là CCQP). i u 2. Cơ s tính hư ng ch 1. Ti n lương tính hư ng ch a) Ti n lương tháng tính hư ng ch tr c p m t l n quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i kho n 3 i u 3 M c 1 Chương II Thông tư này ư c tính b ng bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i (60 tháng) trư c khi sĩ quan, QNCN ngh hưu. Khi tính bình quân ti n lương tháng, ư c chuy n i theo ch ti n lương quy nh t i th i i m sĩ quan, QNCN hư ng ch hưu trí. b) Ti n lương tháng tính ch tr c p m t l n quy nh t i i m b kho n 1 i u 5; i u 7; kho n 2 i u 9 Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i i m b kho n 2 i u 8 M c 3 Chương II; i m b kho n 1, i m b kho n 2 i u 10 M c 4 Chương II và kho n 3 i u 12 M c 6 Chương II Thông tư này là ti n lương tháng óng b o hi m xã h i c a tháng li n k trư c th i i m sĩ quan, QNCN ngh hưu, ph c viên, chuy n ngành, ngh theo ch b nh binh, hy sinh, t tr n ho c chuy n sang CCQP. c) Ti n lương tháng tính ch tr c p m t l n nêu t i i m a, i m b kho n này bao g m: ti n lương theo c p b c quân hàm i v i sĩ quan, lo i, nhóm, b c i v i QNCN và các kho n ph c p
 2. ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung, ph c p thâm niên ngh và m c chênh l ch b o lưu (n u có). 2. Th i gian công tác tính hư ng ch a) Th i gian công tác tính hư ng ch tr c p m t l n quy nh t i i m b kho n 2 i u 2; i m b kho n 1 i u 5; i u 7 Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i i m b kho n 3 i u 3 M c 1 Chương II, i m b kho n 2 i u 8 M c 3 Chương II và i m b kho n 1, i m b kho n 2 i u 10 M c 4 Chương II Thông tư này là t ng th i gian công tác trong quân i (bao g m th i gian là sĩ quan, QNCN, h sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên ch c qu c phòng) và th i gian công tác t i các cơ quan ơn v hư ng lương t ngân sách nhà nư c có óng b o hi m xã h i trư c khi vào ph c v trong quân i. b) Th i gian công tác tính quy i quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i kho n 1, kho n 2 i u 12 M c 6 Chương II Thông tư này hư ng ch tr c p m t l n là t ng th i gian công tác trong quân i ư c tính thâm niên ngh (g m th i gian là sĩ quan, QNCN, h sĩ quan, binh sĩ), có tham gia tr c ti p chi n u, ph c v chi n u ho c công tác a bàn, ngành ngh có tính ch t c thù quân s . c) Th i gian công tác nêu t i i m a, i m b kho n này n u t quãng mà chưa hư ng tr c p m t l n (ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c) thì ư c c ng d n. Tu i quân làm cơ s tính thâm niên ngh i v i sĩ quan, QNCN ư c th c hi n theo Quy t nh s 3156/2000/Q -BQP ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Qu c phòng ban hành quy nh tính tu i quân trong Quân i nhân dân Vi t Nam. 3. Trư ng h p th i gian công tác, th i gian tăng thêm do quy i và th i gian ngh hưu trư c h n tu i có tháng l thì ư c tính theo nguyên t c: dư i 3 tháng không tính, t 3 tháng n 6 tháng ư c tính là 1/2 năm, t trên 6 tháng n dư i 12 tháng ư c tính tròn là 1 năm. Chương II CH , CHÍNH SÁCH M c 1. I V I SĨ QUAN, QNCN NGH HƯU i u 3. Ch tr c p m t l n do ngh hưu trư c h n tu i Ch tr c p m t l n i v i sĩ quan, QNCN ngh hưu trư c h n tu i cao nh t theo c p b c quân hàm quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh s 21/2009/N -CP ư c th c hi n như sau: 1. Sĩ quan, QNCN i u ki n ngh hưu trư c h n tu i cao nh t theo c p b c quân hàm, ư c hư ng ch tr c p thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Thu c di n dôi dư do thay i t ch c, biên ch theo quy t nh c a c p có thNm quy n; b) H t h n tu i cao nh t gi ch c v ch huy, qu n lý ơn v quy nh t i kho n 3 i u 13 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam mà quân i không còn nhu c u b trí, s d ng. 2. H n tu i tính hư ng ch tr c p khi sĩ quan ngh hưu trư c h n tu i cao nh t theo c p b c quân hàm quy nh t i kho n 1 i u 13 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam và QNCN ngh hưu trư c h n tu i ư c xác nh tương ng như sĩ quan có cùng c p b c quân hàm, nhưng h n tu i cao nh t th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 18/2007/N -CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v quân nhân chuyên nghi p, c th như sau: a) H n tu i cao nh t c a sĩ quan ph c v t i ngũ theo c p b c quân hàm là:
 3. C p uý: nam 46, n 46; Thi u tá: nam 48, n 48; Trung tá: nam 51, n 51; Thư ng tá: nam 54, n 54; i tá: nam 57, n 55; C p tư ng: nam 60, n 55. b) H n tu i c a QNCN ph c v t i ngũ ư c hư ng ch ng v i c p b c quân hàm là: C p uý: nam 46, n 46; Thi u tá: nam 48, n 48; Trung tá, Thư ng tá: nam 50, n 50. c) Tu i xác nh sĩ quan, QNCN ngh hưu trư c tu i so v i h n tu i cao nh t theo c p b c quân hàm khi ph c v t i ngũ ph i trư c h n tu i cao nh t theo quy nh t i i m a, i m b kho n này ít nh t là m t năm ( 12 tháng), ư c tính t tháng sinh n tháng li n k trư c khi sĩ quan, QNCN ngh hư ng lương hưu hàng tháng. i v i các trư ng h p do hoàn c nh c bi t, trong các lo i h sơ không xác nh ư c ngày, tháng sinh mà ch xác nh ư c năm sinh thì l y ngày 01 tháng 7, năm sinh c a i tư ng làm căn c tính tu i ngh hưu. Ví d 1: ng chí Nguy n Vi t Khoa, trung tá, sinh tháng 6/1959, nh p ngũ tháng 6/1977. Theo quy nh hi n hành thì n ngày 01/7/2010 ( 51 tu i) ng chí Khoa h t h n tu i ph c v t i ngũ nhưng do thay i t ch c biên ch , quân i không còn nhu c u b trí, s d ng, ư c c p có thNm quy n quy t nh ngh hưu trư c h n tu i, ư c hư ng lương hưu hàng tháng k t ngày 01/7/2009 ( 50 tu i) ng chí Khoa ư c hư ng tr c p m t l n do ngh hưu trư c h n tu i cao nh t c a c p b c quân hàm trung tá (vì ng chí Khoa ngh hưu trư c h n tu i cao nh t là 12 tháng). d) C p b c quân hàm xác nh h n tu i cao nh t tương ng theo hư ng d n t i i m a, i m b kho n này là c p b c quân hàm t i th i i m có quy t nh v vi c ngh hưu c a c p có thNm quy n. Ví d 2: ng chí Phan Th Bình QNCN, sinh tháng 3/1963, do thay i t ch c biên ch , quân i không còn nhu c u b trí, s d ng, ư c c p có thNm quy n quy t nh v vi c ngh hưu t ngày 01/8/2008, c p b c quân hàm thi u tá QNCN; ngày 01/8/2009 có quy t nh ngh hư ng lương hưu hàng tháng (46 tu i 4 tháng), c p b c quân hàm trung tá QNCN. Theo quy nh, ng chí Bình thu c i tư ng ngh hưu trư c h n tu i cao nh t, ư c xác nh theo c p b c quân hàm thi u tá QNCN là: 48 tu i - 46 tu i 4 tháng = 1 năm 8 tháng 3. Ngoài ch b o hi m xã h i và ch ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (n u có) ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, khi ngh hưu trư c h n tu i cao nh t, sĩ quan, QNCN còn ư c hư ng các kho n tr c p sau: a) ư c tr c p b ng 3 tháng ti n lương bình quân cho m i năm ( 12 tháng) ngh hưu trư c tu i. Ti n tr c p cho s năm ngh hưu trư c h n tu i tính theo công th c sau: Ti n tr c p tính cho th i = S năm ư c tr c p (tính theo x 3 tháng x Ti n lương tháng gian ngh hưu trư c tu i th i gian ngh hưu trư c h n tu i
 4. quy nh quy nh) bình quân b) ư c tr c p b ng 5 tháng ti n lương bình quân cho 20 năm u công tác. T năm th 21 tr i, m i năm ư c tr c p 1/2 tháng ti n lương bình quân. Ti n tr c p cho s năm công tác tính theo công th c sau: Ti n tr c p x Ti n lương tháng cho s năm = {5 tháng + [t ng s năm công tác - 20 năm) x 1/2 tháng]} bình quân công tác 4. Trư ng h p không ư c hư ng ch tr c p a) Sĩ quan, QNCN còn i u ki n ph c v t i ngũ và quân i còn nhu c u b trí, s d ng nhưng xin ngh hưu trư c tu i do nhu c u cá nhân. b) Sĩ quan, QNCN b k lu t hình th c giáng ch c, cách ch c, giáng c p quân hàm, h b c lương bu c ph i thôi ph c v t i ngũ. c) Sĩ quan QNCN i h c t p, công tác, ngh phép nư c ngoài quá th i h n t 30 ngày tr lên không ư c c p có thNm quy n cho phép. M c 2. I V I SĨ QUAN, QNCN CHUY N NGÀNH i u 4. Chuy n ngành ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ quan, ơn v hư ng lương t ngân sách nhà nư c 1. ư c mi n thi tuy n trong các trư ng h p sau: a) Sĩ quan, QNCN nguyên là cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan, ơn v c a nhà nư c ư c chuy n v các cơ quan, ơn v ã công tác trư c khi nh p ngũ; b) Sĩ quan, QNCN chuy n ngành theo yêu c u c a cơ quan, ơn v hư ng lương t ngân sách nhà nư c, ư c s p x p vi c làm úng ngành ngh chuyên môn, nghi p v ào t o. 2. Sĩ quan, QNCN chuy n ngành ư c ưu tiên c ng i m theo quy nh c a pháp lu t vào t ng k t qu thi tuy n trong trư ng h p ph i thi tuy n công ch c, viên ch c. 3. Sĩ quan, QNCN chuy n ngành ư c x p lương theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 3 Ngh nh s 21/2009/N -CP. 4. Sĩ quan, QNCN ã chuy n ngành, khi ngh hưu, cách tính lương hưu ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 7 i u 34 Ngh nh s 68/2007/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c i v i quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương như i v i quân nhân, công an nhân dân. i v i sĩ quan có c p b c quân hàm chuNn uý, ã chuy n ngành trư c ngày 01 tháng 10 năm 2004 thì h s m c lương i v i c p b c quân hàm chuNn uý t ngày 01 tháng 10 năm 2004 ư c chuy n x p là 3,90. 5. Sĩ quan, QNCN chuy n ngành ư c c p ti n tàu xe (lo i thông thư ng) t ơn v v cơ quan m i. i u 5. Chuy n ngành sang các cơ quan, ơn v hư ng lương t ngân sách nhà nư c sau ó chuy n sang cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c
 5. Sĩ quan, QNCN chuy n ngành sang các cơ quan, ơn v hư ng lương t ngân sách nhà nư c, sau ó l i chuy n sang cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c, n u i u ki n ngh hưu thì m c bình quân ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i làm căn c tính ch hưu c a sĩ quan, QNCN ư c tính theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i. Khi tính m c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i cho th i gian công tác theo ch ti n lương do nhà nư c quy nh làm căn c tính ch hưu i v i sĩ quan, QNCN, ư c c ng thêm kho n ph c p thâm niên ngh theo th i gian công tác trong quân i và c p b c quân hàm t i th i i m li n k trư c khi sĩ quan, QNCN chuy n ngành, ư c chuy n i theo ch ti n lương quy nh t i th i i m ngh hưu. i u 6. ã chuy n ngành sau ó tr l i ph c v quân i Sĩ quan, QNCN ã chuy n ngành, do nhu c u c a quân i ư c c p có thNm quy n i u ng tr l i ph c v trong quân i quy nh t i kho n 3 i u 3 Ngh nh s 21/2009/N -CP, ư c s p x p công vi c m i phù h p v i nhu c u, năng l c c a sĩ quan, QNCN và ư c phiên quân hàm, xét thăng quân hàm, nâng lương, tính thâm niên công tác theo quy nh c a B Qu c phòng. i u 7. Chuy n sang làm vi c t i doanh nghi p, cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c Ch , chính sách i v i sĩ quan, QNCN chuy n sang làm vi c t i doanh nghi p, cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c th c hi n theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 21/2009/N -CP. M c 3. I V I SĨ QUAN, QNCN PH C VIÊN i u 8. Ph c viên v a phương 1. Sĩ quan QNCN thôi ph c v t i ngũ không i u ki n ngh hưu, ngh theo ch b nh binh, không chuy n ngành ư c thì ư c ph c viên v a phương. 2. Ngoài ch b o hi m xã h i và ch ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (n u có) ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, khi ph c viên sĩ quan, QNCN còn ư c hư ng các quy n l i sau: a) ư c hư ng tr c p t o vi c làm b ng 6 tháng ti n lương t i thi u chung theo quy nh c a Chính ph t i th i i m ph c viên. ư c ưu tiên h c ngh ho c gi i thi u vi c làm t i các t ch c gi i thi u vi c làm c a các B , ngành, oàn th , a phương và các t ch c kinh t - xã h i khác; b) ư c hư ng tr c p ph c viên m t l n, c m i năm công tác ư c tr c p b ng 1 tháng ti n lương hi n hư ng; c) ư c c p ti n tàu xe (lo i thông thư ng ) t ơn v v nơi cư trú. Ví d 3: ng chí Hoàng Tu n M nh, 32 tu i, thư ng uý, trung i trư ng, có th i gian công tác trong quân i là 14 năm 02 tháng ( ư c tính thâm niên ngh là 14%), do ơn v sáp nh p, không i u ch nh s p x p ư c, ph c viên v a phương k t ngày 01/4/2009. Ti n lương hi n hư ng c a tháng li n k trư c khi ng chí M nh ph c viên là: - Lương quân hàm Thư ng uý (h s 5,00): 540.000 x 5,00 = 2.700.000 ng - Ph c p ch c v (h s 0,20): 540.000 x 0,20 = 108.000 ng - Ph c p thâm niên ngh (14%) 2.808.000 x 14% = 393.120 ng T ng s : 3.201.120 ng/tháng
 6. Khi ph c viên, ngoài ch b o hi m xã h i và ch ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (n u có) ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, ng chí M nh còn ư c hư ng ch tr c p ph c viên t ngân sách nhà nư c như sau: - Tr c p t o vi c làm: 540.000 ng x 6 tháng = 3.240.000 ng - Tr c p ph c viên m t l n: Th i gian công tác trong quân i c a ng chí M nh là 14 năm 2 tháng, th i gian làm tròn tính hư ng tr c p ph c viên m t l n là 14 năm. Tr c p ph c viên m t l n c a ng chí M nh ư c hư ng: 3.201.120 ng x 14 năm x 1 tháng = 44.815.680 ng - T ng s ti n tr c p ph c viên c a ng chí M nh ư c nh n là: 3.240.000 ng + 44.815.680 ng = 48.055.680 ng i u 9. Ph c viên v a phương sau ó chuy n ngành ho c chuy n sang các doanh nghi p, cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c 1. Sĩ quan QNCN ã ph c viên v a phương trong th i gian không quá m t năm (12 tháng), k t ngày quy t nh ph c viên có hi u l c, n u chuy n ngành ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ quan, ơn v hư ng lương t ngân sách nhà nư c ư c hư ng các ch , chính sách như sau: a) ư c th c hi n ch , chính sách chuy n ngành hư ng d n t i i u 4 M c 2 Chương này; b) Khi th c hi n ch chuy n ngành ph i hoàn tr l i ti n tr c p ph c viên m t l n hư ng d n t i i m b kho n 2 i u 8 M c này và tr c p b o hi m xã h i m t l n ã nh n; không ph i hoàn tr l i ti n tr c p t o vi c làm. 2. Sĩ quan, QNCN ã ph c viên v a phương trong th i gian không quá m t năm, k t ngày quy t nh ph c viên có hi u l c, n u ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c ư c hư ng các ch , chính sách như sau: a) Không ph i hoàn tr l i ch tr c p t o vi c làm, ch tr c p ph c viên m t l n ã nh n theo hư ng d n t i i m a, i m b kho n 2 i u 8 M c này; b) N u có nguy n v ng tính n i th i gian óng b o hi m xã h i thì ph i hoàn tr qu b o hi m xã h i kho n tr c p b o hi m xã h i m t l n ã nh n. 3. Th trư ng cơ quan, ơn v cũ c a sĩ quan, QNCN ã ph c viên v a phương (theo phân c p qu n lý), n u cơ quan, ơn v cũ ã gi i th thì cơ quan, ơn v c p trên có trách nhi m thu h i quy t nh ph c viên và các kho n tr c p nêu trên theo quy nh, ng th i ra quy t nh chuy n ngành ho c ngh c p trên ra quy t nh chuy n ngành và n p kho n tr c p b o hi m xã h i m t l n ã nh n vào tài kho n chuyên thu c a B o hi m xã h i B Qu c phòng, ngh B o hi m xã h i B Qu c phòng xác nh n l i th i gian óng b o hi m xã h i trên chính s b o hi m xã h i cũ c a i tư ng. M c 4. I V I SĨ QUAN, QNCN T I NGŨ HY SINH, T TR N i u 10. Ch , chính sách ư c hư ng 1. Sĩ quan, QNCN t i ngũ hy sinh
 7. a) Thân nhân c a sĩ quan, QNCN ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t v ưu ãi ngư i có công v i cách m ng và pháp lu t v b o hi m xã h i; b) Thân nhân c a sĩ quan, QNCN ư c hư ng ch tr c p m t l n, c m i năm công tác ư c tr c p b ng 1 tháng ti n lương hi n hư ng c a sĩ quan, QNCN trư c khi hy sinh; c) Thân nhân c a sĩ quan, QNCN ư c hư ng ch tr c p m t l n cho th i gian tr c ti p chi n u, ph c v chi n u ho c công tác a bàn, ngành ngh có tính ch t c thù (n u có) quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i i u 12 M c 6 Chương này. Ví d 4: ng chí Nguy n Văn A, thư ng uý, th i gian công tác trong quân i là 10 năm 3 tháng ( ư c tính thâm niên ngh 10%), có th i gian công tác xã Sơn Vĩ, Mèo V c, Hà Giang ( a bàn có ph c p c bi t m c 100%, ư c quy i m c 1 năm b ng 1 năm 4 tháng) là 3 năm 6 tháng (th i gian tăng thêm do quy i tính hư ng tr c p là 1 năm 2 tháng), hy sinh ngày 10/3/2009, ư c xác nh n là Li t sĩ. Ti n lương tháng hi n hư ng t i tháng 3/2009 c a ng chí Nguy n Văn A là: - Lương quân hàm Thư ng uý (h s 5,00): 540.000 x 5,00 = 2.700.000 ng - Ph c p thâm niên ngh (10%): 2.700.000 x 10% = 270.000 ng T ng s : 2.970.000 ng/tháng Ngoài ch ưu ãi ngư i có công v i cách m ng và ch b o hi m xã h i ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t, thân nhân ng chí A còn ư c hư ng tr c p m t l n t ngân sách nhà nư c như sau: - Tr c p m t l n cho th i gian công tác: Th i gian công tác trong quân ic a ng chí A là 10 năm 3 tháng, th i gian làm tròn tính hư ng tr c p m t l n là 10,5 năm. Tr c p m t l n thân nhân ng chí A ư c hư ng là: 2.970.000 ng x 10,5 năm x 1 tháng = 31.185.000 ng - Tr c p m t l n cho th i gian tăng thêm do quy i: Th i gian tăng thêm do quy i tính hư ng tr c p c a ng chí A là 1 năm 2 tháng, th i gian làm tròn tính hư ng ch tr c p m t l n là 1 năm. Tr c p m t l n cho th i gian tăng thêm do quy i thân nhân ng chí A ư c hư ng là: 2.970.000 x 1 năm x 1 tháng = 2.970.000 ng - T ng s ti n tr c p thân nhân ng chí A ư c hư ng là: 31.185.000 + 2.970.000 = 34.155.000 ng 2. Sĩ quan, QNCN t i ngũ t tr n a) Thân nhân c a sĩ quan, QNCN ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i; b) Thân nhân c a sĩ quan, QNCN ư c hư ng ch tr c p m t l n, c m i năm công tác ư c tr c p b ng 1 tháng ti n lương hi n hư ng c a sĩ quan, QNCN trư c khi t tr n;
 8. c) Thân nhân c a sĩ quan, QNCN ư c hư ng ch tr c p m t l n cho th i gian tr c ti p chi n u, ph c v chi n u ho c công tác a bàn, ngành ngh có tính ch t c thù (n u có) quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i i u 12 M c 6 Chương này. 3. Thân nhân c a sĩ quan, QNCN ư c hư ng ch tr c p m t l n t ngu n ngân sách nhà nư c hư ng d n t i i m b, i m c kho n 1; i m b, i m c kho n 2 i u này, bao g m: v ho c ch ng; b ,m ; con , con nuôi ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp. 4. Không áp d ng ch tr c p m t l n t ngu n ngân sách nhà nư c hư ng d n t i i m b, i m c kho n 2 i u này i v i các trư ng h p sĩ quan, QNCN t tr n do t sát, t t ho c t tr n do vi ph m k lu t c a quân i, pháp lu t c a nhà nư c b x ph t hình th c tư c quân hàm sĩ quan ho c tư c danh hi u quân nhân. M c 5. I V I SĨ QUAN T I NGŨ CHUY N SANG QNCN HO C SĨ QUAN, QNCN T I NGŨ CHUY N SANG CCQP i u 11. Ch , chính sách ư c hư ng 1. Ch ti n lương th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 8 Ngh nh s 21/2009/N -CP. 2. Sĩ quan, QNCN khi chuy n sang CCQP ư c hư ng ch tr c p m t l n cho th i gian tăng thêm do quy i khi có th i gian tr c ti p chi n u, ph c v chi n u ho c công tác a bàn, ngành ngh có tính ch t c thù quy nh t i i u 9 Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i i u 12 M c 6 Chương này; sau ó, do yêu c u c a quân i, CCQP l i chuy n sang QNCN ho c sĩ quan thì khi thôi ph c v t i ngũ, th i gian ã ư c tính tr c p nói trên không ư c tính l i. 3. Sĩ quan, QNCN thu c di n chuy n sang CCQP khi i u ki n ngh hưu, lương hưu ư c tính theo quy nh t i kho n 7 i u 34 Ngh nh s 68/2007/N -CP. M c 6. QUY I TH I GIAN TÍNH HƯ NG CH TR C PM TL N I V I SĨ QUAN, QNCN KHI THÔI PH C V T I NGŨ i u 12. i u ki n, m c quy i, cách tính quy i và ch ư c hư ng 1. i u ki n quy i, m c quy i tính ch tr c p m t l n i v i sĩ quan, QNCN khi ngh hưu, chuy n ngành, ph c viên, ngh theo ch b nh binh; sĩ quan, QNCN t i ngũ hy sinh, t tr n ho c chuy n sang CCQP quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh s 21/2009/N -CP ư c th c hi n như sau: a) Sĩ quan, QNCN (k c th i gian là h sĩ quan, binh sĩ) ư c quy i theo h s 1 năm b ng 1 năm 6 tháng tính hư ng tr c p khi: - Tham gia chi n u, ph c v chi n u trong kháng chi n ch ng Pháp t ngày 22/12/1944 n ngày 20/7/1954; chi n trư ng mi n Nam, Lào t ngày 20/7/1954 n ngày 30/4/1975, chi n trư ng Campuchia t ngày 20/7/1954 n ngày 31/8/1989; trong chi n tranh phá ho i mi n B c t ngày 05/8/1964 n ngày 27/01/1973 (tr trư ng h p i h c t p, ch a b nh và công tác nư c ngoài); - Tham gia chi n u, ph c v chi n u biên gi i Tây Nam t tháng 5/1975 n tháng 12/1978; biên gi i phía B c t tháng 02/1979 n tháng 12/1988. a bàn biên gi i trong chi n tranh b o v T qu c ư c tính quy i là huy n biên gi i; - Làm nhi m v qu c t và nhi m v c bi t Lào, Campuchia qua các th i kỳ (tr trư ng h p ư c c i h c, i theo ch ngo i giao ho c i làm kinh t ). b) Sĩ quan, QNCN (k c th i gian là h sĩ quan, binh sĩ) ư c quy i theo h s 1 năm b ng 1 năm 4 tháng tính hư ng tr c p khi:
 9. Công tác a bàn có ph c p c bi t m c 100% quy nh t i Thông tư s 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p c bi t; - Làm ngh , công vi c c thù quân s ư c x p lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m lo i V, lo i VI) quy nh t i Quy t nh s 1085/L TBXH-Q ngày 06 tháng 9 năm 1996 và Quy t nh s 03/2006/Q -L TBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành t m th i danh m c ngh , công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m và c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m trong quân i. c) Sĩ quan QNCN (k c th i gian là h sĩ quan, binh sĩ) ư c quy i theo h s 1 năm b ng 1 năm 2 tháng tính hư ng tr c p khi: Công tác a bàn có ph c p khu v c t h s 0,7 tr lên quy nh t i Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BNV-BL TBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính và U ban Dân t c hư ng d n th c hi n ch ph c p khu v c; - Làm ngh , công vi c c thù quân s ư c x p lao ng n ng nh c, c h i, nguy hi m (lo i IV) quy nh t i Quy t nh s 1085/L TBXH-Q và Quy t nh s 03/2006/Q -L TBXH. d) Khi nhà nư c có quy t nh s a i, b sung v a bàn có ph c p c bi t m c 100%, v a bàn có ph c p khu v c t h s 0,7 tr lên, v danh m c làm ngh , công vi c c thù quân s ư c x p lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m (lo i V, lo i VI) và làm ngh , công vi c c thù quân s ư c x p lao ng n ng nh c, c h i, nguy hi m (lo i IV) thì ư c th c hi n theo quy t nh s a i, b sung. 2. Cách tính quy i a) Trư ng h p trong cùng m t th i gian công tác, n u có 2 ho c 3 i u ki n nêu trên thì ch ư c hư ng theo m c quy i cao nh t; th i gian công tác ư c quy i t quãng thì ư c c ng d n tính hư ng tr c p. b) Th i gian công tác a bàn trư c ây chưa ư c quy nh mà nay quy nh m c ph c p c bi t 100% ho c ph c p khu v c h s 0,7 tr lên thì th i gian công tác a bàn ó ư c quy i th i gian tính hư ng ch tr c p m t l n. Th i gian công tác a bàn trư c ây ư c quy nh m c ph c p c bi t 100% ho c ph c p khu v c h s 0,7 tr lên mà sau ó quy nh m c ph c p c bi t dư i 100% ho c ph c p khu v c dư i h s 0,7 thì th i gian công tác trư c ó a bàn nói trên n ngày có quy nh m i ư c tính là th i gian công tác ư c quy i tính hư ng tr c p. c) Th i gian công tác làm ngh ho c công vi c nhưng trư c ây chưa ư c x p lo i sau ó ngh ho c công vi c ó ư c x p lo i IV tr lên thì th i gian làm ngh ho c công vi c này ư c tính lo i IV tr lên t khi b t u làm ngh ho c công vi c ó quy i tính hư ng tr c p. Th i gian công tác làm ngh ho c công vi c mà trư c ây ư c x p lo i th p hơn, sau ó ngh ho c công vi c ó ư c x p lo i cao hơn thì ư c tính th i gian theo lo i cao hơn k t khi b t u vào làm ngh ho c công vi c ó quy i tính hư ng tr c p. Th i gian công tác làm ngh ho c công vi c mà trư c ây ư c x p lo i cao hơn, sau ó ngh ho c công vi c ó x p lo i th p hơn thì ư c tính th i gian làm ngh ho c công vi c theo lo i cao hơn ã x p t khi làm ngh ho c công vi c ó n trư c ngày li n k quy t nh m i có hi u l c, sau ó tính theo lo i m i th p hơn ã ư c quy nh t i quy t nh m i quy i th i gian tính hư ng tr c p. 3. Th i gian tăng thêm do quy i nêu trên ư c tính hư ng ch tr c p m t l n v i m c c m t năm tăng thêm do quy i ư c tr c p b ng 1 tháng ti n lương hi n hư ng.
 10. Ví d 5: ng chí Xuân Quỳnh, trung uý QNCN (h s lương 4,10), công tác t i qu n o Trư ng Sa, nơi có ph c p khu v c h s 1,0 và ph c p c bi t m c 100% t tháng 5/2000 n tháng 4/2002 và t tháng 8/2007 n tháng 8/2008 (th i gian công tác ư c quy i m c 1 năm b ng 1 năm 4 tháng là 3 năm 1 tháng; th i gian tăng thêm do quy i tính hư ng tr c p là 1 năm), có th i gian công tác trong quân i là 12 năm 3 tháng ( ư c tính thâm niên ngh 12%), tháng 6/2009 ư c chuy n ngành sang S i n l c Thành ph H i Phòng. Ti n lương tháng hi n hư ng t i th i i m chuy n ngành c a ng chí Xuân Quỳnh là: - Lương Trung uý QNCN (h s 4,10): 650.000 x 4,10 = 2.665.000 ng - Ph c p thâm niên ngh (12%) 2.665.000 x 12% = 319.800 ng T ng s : 2.984.800 ng/tháng. Trư c khi chuy n ngành sang S i n l c Thành ph H i Phòng, ng chí Quỳnh ư c hư ng ch tr c p m t l n do có th i gian ư c tính quy i là: 2.984.800 ng x 1 năm x 1 tháng = 2.984.800 ng Chương III T CH C TH C HI N i u 13. i v i sĩ quan d b vào ph c v t i ngũ Sĩ quan d b ư c g i vào ph c v t i ngũ theo quy nh t i kho n 2 i u 35 Ngh nh s 26/2002/N -CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v Sĩ quan d b Quân i nhân dân Vi t Nam, khi h t h n ph c v t i ngũ, ư c gi i quy t các ch tr c p như sĩ quan t i ngũ quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. Th i gian công tác tính hư ng ch tr c p là th i gian th c t công tác trong quân i. i u 14. Kinh phí b o m Kinh phí th c hi n các ch tr c p quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này do ngân sách nhà nư c b o m theo Lu t Ngân sách nhà nư c. Hàng năm, căn c vào k ho ch thôi ph c v t i ngũ i v i sĩ quan, QNCN và d ki n s sĩ quan, QNCN hy sinh, t tr n; s sĩ quan, QNCN chuy n sang CCQP, B Qu c phòng l p d toán ngân sách b o m chi tr ch tr c p cho các i tư ng quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, ngh B Tài chính phân c p theo quy nh. i u 15. H sơ và th m quy n gi i quy t ch 1. H sơ gi i quy t các ch cho sĩ quan, QNCN thôi ph c v t i ngũ; sĩ quan, QNCN t i ngũ hy sinh, t tr n; sĩ quan, QNCN chuy n sang CCQP th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Qu c phòng. Trư ng h p sĩ quan, QNCN ư c hư ng các ch , chính sách quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này thì ngoài h sơ theo quy nh nêu trên còn có Phi u thanh toán ch tr c p t ngu n ngân sách nhà nư c (m u Phi u thanh toán ch tr c p kèm theo). Cơ quan qu n lý nhân s (Cán b , Quân l c) các ơn v u m i tr c thu c B Qu c phòng l p Phi u thanh toán ch ; cơ quan Chính sách ch u trách nhi m ch trì thNm nh, trình Th trư ng ơn v phê duy t. Phi u thanh toán ch ư c l p thành 4 b n cho m i i tư ng (cơ quan Chính sách: 1 b n, cơ quan Tài chính: 1 b n, cơ quan qu n lý nhân s (Cán b , Quân l c): 1 b n, b n thân i tư ng: 1 b n).
 11. 2. ThNm quy n ra quy t nh, phân c p qu n lý sĩ quan, QNCN th c hi n theo quy nh c a ng u Quân s Trung ương và c a B Qu c phòng. i u 16. Trách nhi m c a các B liên quan 1. B Qu c phòng Ch trì ph i h p v i B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính ch o, hư ng d n, ki m tra và gi i quy t nh ng vư ng m c trong vi c th c hi n ch , chính sách quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. Căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, các cơ quan, ơn v có trách nhi m: a) T ng c c Chính tr Ch o các ơn v trong toàn quân và các cơ quan ch c năng B Qu c phòng tri n khai th c hi n, theo dõi, ki m tra, gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n ch , chính sách quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, báo cáo B Qu c phòng theo quy nh. b) C c Chính sách/T ng c c Chính tr Ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong và ngoài quân i ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách i v i sĩ quan, QNCN trong các cơ quan, ơn v theo úng quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và theo hư ng d n t i Thông tư này; ng th i ch trì ph i h p gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n. c) C c Cán b /T ng c c Chính tr ; C c Quân l c/B t ng Tham mưu Ch trì ch o và hư ng d n các cơ quan, ơn v th c hi n k ho ch i v i sĩ quan, QNCN thôi ph c v t i ngũ, sĩ quan, QNCN chuy n sang CCQP ch t ch , theo úng quy nh. Ph i h p ch o, ki m tra vi c t ch c th c hi n ch , chính sách i v i sĩ quan, QNCN và gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh. ) C c Tài chính/B Qu c phòng Căn c vào ch quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này hư ng d n l p d toán, t ch c c p phát kinh phí k p th i và thanh quy t toán theo úng quy nh. Ph i h p ch o, ki m tra vi c t ch c th c hi n ch , chính sách i v i sĩ quan, QNCN và gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh. ) Các ơn v tr c thu c B Qu c phòng T ch c ph bi n, quán tri t ch , chính sách quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này n sĩ quan, QNCN thu c quy n qu n lý Lãnh o, ch o, tri n khai t ch c th c hi n ch , chính sách trong các ơn v thu c quy n, b o m ch t ch , k p th i, chính xác. 2. B N i v Ph i h p v i B Qu c phòng và các cơ quan liên quan tri n khai hư ng d n th c hi n, ki m tra nh kỳ, t xu t, gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n ch , chính sách chuy n x p lương, mi n thi tuy n, thi tuy n công ch c, viên ch c và các chính sách khác i v i sĩ quan, QNCN theo quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này.
 12. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i Ph i h p v i B Qu c phòng và các cơ quan liên quan tri n khai hư ng d n th c hi n, ki m tra nh kỳ, t xu t, gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n ch , chính sách quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 4. B Tài chính Căn c d toán do B Qu c phòng l p, B Tài chính có trách nhi m xem xét và t ng h p d toán kinh phí th c hi n ch tr c p m t l n theo quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và theo hư ng d n t i Thông tư này, báo cáo Chính ph trình Qu c h i quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ, t xu t, gi i quy t nh ng vư ng m c trong s d ng kinh phí và th c hi n ch , chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 21/2009/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. i u 17. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. Các ch , chính sách hư ng d n t i Thông tư này ư c th c hi n k t ngày 01 tháng 7 năm 2008. Bãi b Thông tư liên t ch s 1699/2001/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2001 c a B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/2001/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Sĩ quan Quan i nhân dân Vi t Nam năm 1999 v ch , chính sách i v i sĩ quan thôi ph c v t i ngũ; sĩ quan chuy n sang QNCN ho c chuy n sang CCQP và các văn b n hư ng d n khác c a B Qu c phòng. Trong quá trình t ch c th c hi n Ngh nh s 21/2009/N -CP và Thông tư này, n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Qu c phòng ph i h p v i liên B xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B N I V KT. B TRƯ NG B QU C PHÒNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Duy Thăng Thư ng tư ng Nguy n Văn ư c KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG Nguy n Công Nghi p Ph m Minh Huân M U PHI U THANH TOÁN CH TR C P (Kèm theo Thông tư liên t ch s 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BL TBXH-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2009) B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TƯ L NH c l p - T do - H nh phúc
 13. ------- --------- S : .........../Q -TC ...., ngày..... tháng..... năm 200 PHI U THANH TOÁN CH TR C P Theo Ngh nh s 21/2009/N -CP ngày 23/02/2009 c a Chính ph H và tên: ................................................................. Sinh ngày ...../ ...../ ......................... C p b c: .................. Ch c v : .......................................................................................... ơn v : .............................................................................................................................. ư c: ............................. (1) Theo Quy t nh s ............................................................. C a: ...............................................................................................................................(2) Ti n lương tháng bình quân 5 năm là: ............................................................................... Ti n lương tháng hi n hư ng là: ........................................................................................ Các ch ư c hư ng: - Tr c p ngh hưu trư c tu i: ........................................................................................... - Tr c p ph c viên m t l n: ............................................................................................. - Tr c p t o vi c làm: ...................................................................................................... - Tr c p m t l n khi hy sinh, t tr n: .............................................................................. - Tr c p m t l n th i gian tăng thêm do quy i: ........................................................... - Ti n tàu xe: ..................................................................................................................... C ng: ............................................................. B ng ch : ........................................................................................................................... CƠ QUAN CÁN B CƠ QUAN CHÍNH SÁCH TH TRƯ NG ƠN VN (QUÂN L C) CƠ QUAN TÀI CHÍNH NGƯ I NH N TI N Ghi chú:
 14. - (1) Các ch ư c hư ng khi thôi ph c v t i ngũ; khi hy sinh, t tr n. - (2) Quy t nh c a c p có thNm quy n.
Đồng bộ tài khoản