Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
140
lượt xem
11
download

Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ LI£N TÞCH bé TµI CHÝNH - GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Sè 71/2004/TTLT/BTC-BGD&§T ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc Söa ®æi Th«ng t liªn tÞch sè 28/2003/TTLT/BTC-BGD&§T ngµy 4/4/2003 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù thi, dù tuyÓn (lÖ phÝ tuyÓn sinh) vµo c¸c c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n C¨n cø LuËt gi¸o dôc, NghÞ ®Þnh sè 43/2000/N§-CP ngµy 30/8/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt gi¸o dôc; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Liªn Bé Tµi chÝnh, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o söa ®æi Th«ng t liªn tÞch sè 28/2003/TTLT/BTC-BGD&§T ngµy 4/4/2003 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù thi, dù tuyÓn (lÖ phÝ tuyÓn sinh) vµo c¸c c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n nh sau: 1. Söa ®æi møc thu phÝ s¬ tuyÓn vµ phÝ dù thi n¨ng khiÕu vµo c¸c tr- êng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp t¹i tiÕt b.2, ®iÓm 2.1, Môc II Th«ng t liªn tÞch sè 28/2003/TTLT/BTC-BGD&§T nªu trªn nh sau: - S¬ tuyÓn (®èi víi trêng cã tæ chøc s¬ tuyÓn tríc khi thi chÝnh thøc): 40.000 (bèn m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi (bao gåm tÊt c¶ c¸c m«n). - Dù thi n¨ng khiÕu 80.000 (t¸m m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/lÇn dù thi (bao gåm tÊt c¶ c¸c m«n). 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng néi dung kh¸c kh«ng söa ®æi, bæ sung t¹i Th«ng t nµy vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 28/2003/TTLT/BTC-BGD&§T nªu trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé Tµi chÝnh, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản