intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 72-TT/LB Của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
244
lượt xem
17
download

Thông tư liên tịch 72-TT/LB Của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 72-TT/LB Của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 72-TT/LB Của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t liªn b é  T µi  h Ý n h  ­ T h ¬ n g  m ¹i sè 72/TT/LB n g µ y   th¸ng 11 n¨ m     c 8  1996  h íng d É n  c h Õ  ® é  thu, n é p  vµ  u ¶ n  lý  h Ý  thÈ m  ® Þ n h  vµ lÖ p h Ý   Ê p  q p c giÊy c h ø n g  n h Ë n  ® ñ  ®i Ò u  kiÖ n  kinh d o a n h  th¬ n g   ¹i  u y  ® Þ n h     m q t¹i N g h Þ  ® Þ n h sè  2/C P   g µy  05 th¸ng 01  m  1995 cña C h Ý n h   h ñ n n¨ p ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  276/CT  sè  ngµy  th¸ng 7  28    n¨m  1992 cña Chñ   tÞch Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ Thñ  íng  t ChÝnh phñ)    vÒ viÖc thèng nhÊt  qu¶n    lýphÝ  lÖ  vµ  phÝ; ­ C¨n  kho¶n  §iÒu    cø  C,  11, NghÞ  ®Þnh   2/CP  sè  ngµy 5/1/1995 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh    vÒ hµng ho¸,dÞch  cÊm     vô  kinh doanh  ¬ng      th m¹i vµ  hµng    ho¸,dÞch  kinhdoanh  ¬ng    ®iÒu  vô    th m¹icã  kiÖn  thÞ  êng  ë  tr trong níc;     Liªnbé      Tµi chÝnh    ­ Th¬ng    m¹ihíng dÉn    chÕ  thu,nép  qu¶n    ®é    vµ  lýlÖ  phÝ thÈm ®Þnh  ®iÒu kiÖn kinh doanh  lÖ    vµ  phÝ cÊp giÊy chøng nhËn    ®ñ ®iÒu kiÖn  kinh doanh  ¬ng      th m¹i,dÞch  nh  vô  sau: I. èi tîng n é p:  § 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n      kinh doanh  ¬ng        th m¹i c¸c hµng    ho¸,dÞch  (®èi vô    víihµng      ho¸,dÞch  kinh doanh  ®iÒu  vô    cã  kiÖn quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  2/CP  ngµy  5/1/1995 cña  ChÝnh  phñ) khi® îc c¬        quan  thÈm cã  quyÒn  thuéc  Bé Th¬ng   m¹ihoÆc   Th¬ng    Së  m¹itØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    trùc tiÕp ®Õn   së  c¬  kinh  doanh    ®Ó thÈm   ®Þnh    c¸c ®iÒu  kiÖn kinh doanh    quy  ®Þnh  ikho¶n    t¹  9.2,§iÒu    9, NghÞ  ®Þnh  2/CP  c¸c Th«ng   híng  sè  vµ    t dÉn  thùc hiÖn  §iÒu  nµy  cña    cã  ªnquan  c¸c Bé  li   th× ph¶i nép    phÝ  thÈm  ®Þnh  theo quy    ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy. Trêng hîp  kh«ng ph¶i thÈm     ®Þnh  ®iÒu kiÖn kinh doanh  i së  t¹ c¬  th×  kh«ng ph¶i nép    phÝ thÈm  ®Þnh     êng  (trõ tr hîp ph¶i tæ    chøc  kiÓm       tra tay nghÒ cña ngêikinhdoanh).     2. Tæ     chøc,c¸ nh©n,  c¶  chøc,c¸ nh©n      kÓ  tæ      nªu  i t¹ ®iÓm     1, môc nµy  khi® îc cÊp      giÊy chøng nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh    hµng  ho¸,dÞch    vô  (®èivíi    hµng   ho¸,dÞch  kinh doanh  ®iÒu  vô    cã  kiÖn quy  ®Þnh   t¹ NghÞ  i ®Þnh  sè  02/CP) th× ph¶inép  phÝ        lÖ  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II. ø c  thu  M 1. Møc   thu phÝ thÈm  ®Þnh  ®iÒu  kiÖn kinh doanh  ¬ng  th m¹i  ic¸c t¹    thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng, thµnh phè trùc thuéc tØnh vµ thÞ x∙:  300.000      (ba tr¨m ngµn)®ång/®iÓm    kinh doanh.   Riªng c¸ nh©n  nhãm       vµ  kinh doanh  ¬ng      th m¹i quy ®Þnh  i t¹ NghÞ ®Þnh  sè 66/H§BT  ngµy 2/3/1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ ChÝnh phñ) ë      c¸c
  2. 2 thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng, thµnh phè trùc thuéc tØnh vµ thÞ x∙:   100.000  (méttr¨m ngµn)®ång/®iÓm        kinhdoanh;   2. Møc     thu  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy chøng nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh  i   t¹  thµnh phè   trùc thuéc Trung ¬ng, thµnh    phè    trùc thuéc tØnh  thÞ    vµ  x∙ (cÊp  míi,  cÊp    l¹hoÆc   i ®æi  giÊy phÐp):50.000      (n¨m  ¬ingµn) ®ång/giÊy. m     3.Møc        chøc,c¸nh©n    thu ®èi víitæ      kinh doanh  ¬ng          th m¹it¹ c¸ckhu  i vùc  kh¸c(ngoµic¸cthµnh        phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,thµnh    phè    trùcthuéc tØnh    vµ  thÞ    x∙)b»ng  50%   (n¨m  ¬iphÇn  m   tr¨m)møc   ¬ng    thu t øng quy  ®Þnh  it¹  ®iÓm   1,2 môc    nµy. III.Q u ¶ n  lý p h Ý  v µ lÖ p h Ý:   1.    C¬ quan qu¶n    lý Nhµ       níc vÒ ho¹t®éng    kinh doanh  ¬ng    th m¹i quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  2/CP  sè  ngµy  5/1/1995 cña  ChÝnh  phñ,trong qu¸ tr×nh         thùc hiÖn    chøc  n¨ng,nhiÖm  cña    vô  m×nh, cã    tr¸chnhiÖm:   ­ Tæ     chøc thu phÝ thÈm  ®Þnh ®iÒu  kiÖn kinh doanh  lÖ    vµ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  chøng  nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh theo ®óng  quy ®Þnh    t¹i Th«ng  tnµy; ­ Khi thu tiÒn ph¶icÊp            cho  ngêinép    tiÒn chøng      tõ cho    thu phÝ, lÖ    phÝ  (biªnlai       tiÒn)do  TµichÝnh  thu   Bé    (Tæng  côc  ThuÕ)    ph¸thµnh; ­  Thùc hiÖn      më sæ s¸ch,chøng        tõ kÕ to¸n thu,nép  sö      vµ  dông  tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  theo ®óng    chÕ  kÕ  ®é  to¸n,  thèng    kª cña Nhµ    níctheo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. §Þnh  vµ    kú  hµng  n¨m  quyÕt    thu,sè  to¸nsè    nép  sö vµ  dông  tiÒn  thu phÝ, lÖ      phÝ; quyÕt      to¸nviÖc nhËn  sö  vµ  dông  chøng      tõ thu phÝ, lÖ    phÝ  ®ång      thêivíiquyÕt  to¸n tµichÝnh        göi ®Õn   quan  c¬  thuÕ  trùc tiÕp  c¬    vµ  quan    tµichÝnh  cïng cÊp    ®Ó thanh  to¸n,quyÕt    to¸n víiNg©n       s¸ch  Nhµ    níc theo quy    ®Þnh cña  LuËt Ng©n    s¸ch. 2. PhÝ     thÈm  ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh  lÖ  vµ  phÝ  cÊp giÊy chøng  nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    t nµy    lµ kho¶n thu cña  ng©n s¸ch Nhµ    thêiqu¶n    dông  sau:   níc,t¹m    lýsö  nh  a. C¬     quan    trùc tiÕp  phÝ  thu  thÈm  ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh  lÖ    vµ  phÝ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  kinh doanh  îct¹m    ®   trÝch 50%     (n¨m  m ¬iphÇn    tr¨m)tæng  tiÒn phÝ, lÖ    sè      phÝ  thu ® îc®Ó     ®∙      chiphÝ  cho  viÖc tæ  chøc    thu phÝ  lÖ  vµ  phÝ, bao    gåm: ­ In hoÆc       mua  mÉu  ®¬n,    tê khai,giÊy    chøng nhËn    ®ñ ®iÒu kiÖn kinh  doanh; ­ Tr¶        thïlao cho c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn chuyªn tr¸chviÖc    thu phÝ, lÖ  phÝ  ph¶ilµm    viÖc ngoµigiê hµnh      chÝnh Nhµ    níc(nÕu    cã) theo  chÕ  Nhµ  ®é  nícquy    ®Þnh. Trêng    chøc  îcgiao viÖc    hîp tæ  ®     thu phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  c¸n bé  ®ñ    c«ng  nh©n    viªn chuyªn tr¸ch,ph¶i tuyÓn      dông thªm  ngêi ®Ó     thùc hiÖn  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ  ® îc chitr¶tiÒn ¬ng  c¸c kho¶n    ªnquan  th×        l vµ    chili   kh¸c nh    b¶o  hiÓm       x∙héi,b¶o  hiÓm   tÕ  y  cho  nh÷ng ngêilao ®éng        thuªngoµitheo    chÕ  ®é  cña  Nhµ   nícquy  ®Þnh.
  3. 3 ViÖc      chitr¶tiÒn thïlaocho    c«ng        c¸n bé  nh©n    viªnchuyªn tr¸chph¶ilµm        viÖc ngoµigiê vµ      tiÒn thuªlao ®éng        ngoµibiªnchÕ      nªu    trªnph¶ic¨n cø      vµo  hîp ®ång      lao ®éng    thuªngoµi,b¶ng    chÊm   ngµy c«ng  lµm thªm    giê hoÆc     lao ®éng  thuª ngoµi,b¶ng        kª thanh to¸n tiÒn ¬ng, tiÒn      c¸c kho¶n      l   thïlao vµ    chi kh¸cli     ªnquan  ký  cã  nhËn  cña  ngêilao ®éng, kÌm        theo chøng          tõ hîp lý, lÖ  hîp theo quy    ®Þnh  cña  Nhµ  níc. Toµn  sè  bé  tiÒn ® îct¹m      trÝch ®Ó       l¹(50%)  t¹ tiÕta,®iÓm   i nªu        i nµy,®¬n    vÞ ph¶i sö    dông  ®óng  môc  ®Ých  kÌm  theo chÕ       ®é tµichÝnh hiÖn hµnh.  Cuèi n¨m    quyÕt  to¸n nÕu     cha    chi hÕt th× ph¶i nép    toµn  sè  bé  cßn  i l¹ vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. b. Sè    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  thu ® îc sau      ) sè  ®∙      khitrõ(­  tiÒn  t¹m trÝch theo     tû  quy  lÖ  ®Þnh   itiÕta,  t¹    ®iÓm   nµy, sè    cßn  i(50%)  l¹  ph¶i nép    ngay  vµo  Ng©n   s¸ch Nhµ        níc.C¬ quan  îc giao    ®   thu phÝ, lÖ    phÝ    trùcthuéc  Th¬ng  Bé  m¹i nép    vµo  ng©n  s¸ch Trung ¬ng, c¬    quan  îc giao  phÝ, lÖ  ®   thu    phÝ  thuéc  Së  Th¬ng   m¹i nép  vµo ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng. Thêi h¹n      nép tiÒn vµo  ng©n  s¸ch  thùc  hiÖn theo  quy ®Þnh  cña  Côc thuÕ tØnh, thµnh    phè    n¬i ®¬n   vÞ  ®ãng      trô së, nhng  chËm  nhÊt vµo  ngµy  th¸ng sau  10    ph¶i nép    hÕt  ph¶i sè    nép  cña  th¸ngtr   íc. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1. Bé    Th¬ng      m¹i thu phÝ, lÖ    phÝ      khitrùctiÕp thÈm  ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy  chøng  nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh. C¸c  chøc, c¸ nh©n  Bé      tæ      do  Th¬ng  m¹i uû    quyÒn  cho  th së  ¬ng   m¹i tØnh,thµnh    phè thÈm  ®Þnh ®iÒu  kiÖn kinh  doanh  cÊp  vµ  giÊy chøng  nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh    th×  th së  ¬ng    m¹i thùc hiÖn      thu phÝ, lÖ    phÝ. 2. C¸c    Bé, Ngµnh  kh¸c thÈm     ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng  nhËn   ®ñ ®iÒu  kiÖn kinh doanh    cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      kinh doanh  i   lo¹  hµng   ho¸,dÞch  vô  cã ®iÒu  kiÖn thuéc ngµnh  m×nh  qu¶n    lý ®ang  thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo  híng  dÉn cña  Tµi chÝnh  tiÕp tôc ¸p dông  Bé    th×        theo híng dÉn    ®ã.  Trêng    hîp cha  cã híng dÉn    cña  Tµi chÝnh  t¹m      Bé    th×  thêi¸p dông  theo quy  ®Þnh  it¹ Th«ng  tnµy.   3. C¬     quan  thuÕ    n¬i ®¬n  thu  vÞ  thuÕ  thÈm  ®Þnh  lÖ  vµ  phÝ  cÊp giÊy  chøng  nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn  kinh doanh  ®ãng      tr¸ch nhiÖm   trô së, cã    cÊp  chøng    tiÒn    tõ thu  (lo¹ chøng    Bé    i tõ do  Tµi chÝnh  thèng nhÊt ph¸thµnh) cho        c¬ quan  thu  kiÓm     vµ  tra,®«n  ®èc    quan  c¸c c¬  thu phÝ,  phÝ  lÖ  thùc hiÖn  chÕ       ®é thu,nép, sö    dông  tiÒn phÝ,  phÝ;  lÖ  qu¶n    dông  lý,sö  biªn lai    ; thùc  hiÖn sæ, chøng    to¸nvµ  c¸o quyÕt to¸n®óng  tõkÕ    b¸o        chÕ  quy  ®é  ®Þnh. 4. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy    ký.Mäi quy ®Þnh  íc tr   ®©y     vÒ phÝ  thÈm   ®Þnh  c¸c ®iÒu  kiÖn  kinh doanh  lÖ  vµ  phÝ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®iÒu  ®ñ  kiÖn kinh doanh  dông    ¸p  trong ngµnh  ¬ng          th m¹i tr¸ víi i th«ng   tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,  cã    cÇn  ph¶n  kÞp    ¸nh  thêivÒ  Bé    TµichÝnh  Bé  vµ  Th¬ng     m¹i®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2