Thông tư liên tịch 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ giao thông vận tải

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ giao thông vận tải

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng    t  liªn  tÞch T µi ch Ý n h  ­ Giao th«ng v Ë n     t¶i S è  90/2001/TTLT­B T C­B G T V T  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   9   2001  H íng d É n  q u ¶ n  lý,  thanh to¸n  n N S N N  vµ n g u å n  thu  vè p h Ý   c Ç u  ® ên g  bé  ® Ó  tr¶  vè n vay  nî  tÝn  ô n g  ® Ç u   d t  p h¸t triÓn  cña N h µ  n íc ® èi víi  c¸c d ù  ¸n giao th«ng C¨n    cø  NghÞ ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc ban  hµnh Quy  chÕ  Qu¶n    lý ®Çu    vµ  t x©y  dùng, NghÞ     ®Þnh  sè  12/2000/N§­   CP ngµy  05/5/2000 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña Quy chÕ  Qu¶n    lý®Çu    x©y  t vµ  dùng ban  hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy 8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ; C¨n    cø NghÞ  ®Þnh  43/1999/N§­   sè  CP ngµy  29/6/1999 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  dông  tÝn  ®Çu      iÓncña  tph¸ttr   Nhµ níc; C¨n cø   c¸c v¨n b¶n cña  ChÝnh  phñ  441/TTg  sè  ngµy 2/7/1996, sè    1316/CP­   CN ngµy  4/11/1998, sè    1183/CP­   CN ngµy  6/10/1998, sè    86/TB­ VPCP   ngµy 18/4/1998,sè    5198/VPCP­CN   ngµy 18/12/1998,sè    953/Q§­ TTg   ngµy  29/9/2000  c¸c  vµ  QuyÕt  ®Þnh  kh¸c cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ quyÕt  ®Þnh  ®Çu      ¸n giao th«ng  tc¸c dù      b»ng nguån vèn tÝn dông  ®Çu      iÓn, tph¸ttr   tr¶nîb»ng      nguån vèn ng©n    s¸ch nhµ    nguån      nícvµ  thu phÝ  cÇu  êng  ® bé; Liªn Bé      Tµi chÝnh    ­ Giao th«ng vËn    t¶ihíng dÉn  viÖc qu¶n    lý,thanh  to¸nvèn    NSNN   nguån    vµ  thu phÝ cÇu  êng  ®Ó       ® bé  tr¶nî vèn vay tÝn dông  ®Çu      iÓncña  tph¸ttr   Nhµ          ¸n giao th«ng  sau: níc®èi víi dù    c¸c   nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. §èi t ¸p     îng  dông: c¸c dù  giao      ¸n  th«ng  îc quyÕt  ®   ®Þnh  ®Çu    t b»ng  nguån  vèn  tÝn dông ®Çu    t ph¸ttr     iÓn cña Nhµ    níc (vèn tÝn dông §TPT  cña  Nhµ  níc),       nî b»ng  tr¶ nguån vèn  ng©n  s¸ch nhµ      níc(vèn NSNN)  hoÆc  nguån  thu phÝ    cÇu  êng  ® bé. 2.C¸c    chñ ®Çu    tthùc hiÖn    qu¶n    lý®Çu    ¸n ®Õn     tdù    khihoµn  thµnh bµn  giao cho    ®¬n  qu¶n    dông  chÞu  vÞ  lýsö  vµ  tr¸chnhiÖm     quyÕt    to¸nvèn  ®Çu    t dù    ¸n hoµn thµnh.ViÖc    qu¶n    lý,thanh    to¸nvèn  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn          dù  ¸n  îc thùc hiÖn  ®     theo    c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh. Th«ng     t nµy chØ  quy ®Þnh  viÖc  qu¶n    lý,thanh        ¸n b¾t  to¸ntõ khidù    ®Çu       tr¶nî cho ®Õn     khikÕt  thóc tr¶     nîvèn    vay  dông  tÝn  §TPT  cña Nhµ    níc. 3. Côc    §êng  ViÖt Nam   bé    (Côc §BVN), c¸c chñ      ®Çu     tr¸chnhiÖm   t cã    qu¶n    lý vèn NSNN   nguån  vµ  thu  phÝ cÇu  êng  ®Ó       ® bé  tr¶ nî vèn  vay tÝn  dông  §TPT   cña Nhµ     níc ®Çu    cho  ¸n;UBND     t dù    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc TW   tr¸chnhiÖm   trÝ ®ñ    cã    bè    nguån  vèn NS§P           ®Ó tr¶nî l∙vay      i ®èi víi c¸cdù    NS§P     iBé    ¸n do  tr¶l∙  Giao  ; th«ng vËn    tr¸chnhiÖm   trÝ®ñ  t¶icã    bè    vèn  ®Çu    tthuéc nguån    vèn NST W   nguån    vµ  thu phÝ  cÇu  êng  ®Ó       ® bé  tr¶nî vèn  vay  dông  tÝn  §TPT  cña Nhµ  níc.
  2. 2 4. §èi víinhãm     ¸n            c¸c dù  tr¶nî gèc  l∙ hoÆc   vµ   i chØ       tr¶l∙ b»ng  i nguån  thu phÝ    cÇu  êng  th× nguån      ® bé    tr¶nî b»ng  nguån    thu phÝ  cÇu  êng  cña  ® bé  b¶n  th©n    ¸n  c¸c dù  ®ã,  sau      chiphÝ  khitrõ®i    cho c«ng    chøc    t¸ctæ  thu theo  dù    to¸ncña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn  phª duyÖt.Trêng      hîp nguån    thu phÝ cÇu  ­ ® êng  cña  bé  b¶n  th©n  ¸n kh«ng  ®Ó         ¸n nµy  îc®iÒu  dù    ®ñ  tr¶nî,c¸c dù    ®   hoµ  nguån  phÝ  thu  cÇu  êng  cña  ® bé  nhãm   ¸n  dù  nµy    trÝ tr¶nî khi®Õn   ®Ó bè          h¹n. Riªng    ¸n  c¸c dù  §êng  L¸ng    ­ Hoµ    L¹c,Quèc      lé14, Quèc    thùc hiÖn  lé51    theo  Th«ng   ªntÞch    tli   TµichÝnh    ­ Giao  th«ng  vËn    69/2000/TTLT­ t¶isè  BTC­ BGTVT  ngµy  14/7/2000. 5. ViÖc    thanh        to¸ntr¶nî vèn  tÝn dông  §TPT cña Nhµ    îcthùc hiÖn  níc®     t¹ Kho      i b¹c nhµ    níc(KBNN).KBNN     chÞu tr¸chnhiÖm     thanh    to¸nvèn kÞp thêi,   ®Çy  ®Ó   ®ñ  chuyÓn    tr¶cho    chøc  c¸ctæ  cho vay.   II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.C¬    quan  chÞu  tr¸chnhiÖm    qu¶n    tr¶nîvèn  lývµ      vay: ­Chñ    ®Çu  : t +  C¸c  ¸n tr¶nîc¶  dù        gèc  l∙b»ng  vµ    i nguån  vèn  NST W. + C¸c  ¸n      dù  tr¶ nî gèc b»ng nguån vèn NST W,      tr¶ l∙ b»ng  i nguån vèn  NS§P. ­Côc    §êng  ViÖtNam: bé    +  C¸c  ¸n tr¶nîc¶  dù        gèc  l∙b»ng  vµ    i nguån    thu phÝ  cÇu  êng  ® bé. + C¸c  ¸n tr¶nîgèc  dù        b»ng  nguån  vèn  NST W,      tr¶l∙b»ng  i nguån    thu phÝ  cÇu  êng  ® bé. 2.C«ng      t¸cbµn  giao hå  tµiliÖu:   s¬    §èi víic¸c dù  do        ¸n  Côc  §BVN       tr¶nî,viÖc bµn giao  s¬    hå  tµiliÖu gi÷a     chñ  ®Çu    Côc  tvµ  §BVN   îcthùc hiÖn  sau: ®     nh  2.1­ Khi dù  hoµn      ¸n  thµnh  ®∙  îc thanh  vµ  ®   to¸n xong    b»ng  nguån vèn  tÝn dông §TPT  cña  Nhµ    níc,chñ  ®Çu    tr¸chnhiÖm   tcã    quyÕt   to¸nvèn ®Çu    t dù  hoµn  ¸n  thµnh,bµn    giao cho  ®¬n  qu¶n    dông  vÞ  lýsö  theo  quy  ®Þnh vµ  bµn giao toµn  hå  vay  bé  s¬  vèn, gi¸trÞ kho¶n        vay (gèc,l∙     i ®Õn     ) thêi®iÓm   bµn giao,quyÕt      to¸n vèn ®Çu    ¸n  t dù  hoµn  thµnh  îc duyÖt  ®   cho  Côc §BVN   qu¶n    lýtheo        dâi tr¶nî.ViÖc  bµn  giao    nî ph¶i® îc lËp        biªn b¶n  ® îc 3  vµ    bªn  cïng  bao  ký  gåm   chñ ®Çu  ,Côc  t  §BVN   c¬  vµ  quan  cho vay  vèn. Hå  bµn    s¬  giao    së    lµ c¬  ®Ó Côc  §BVN   lËp    kÕ ho¹ch,thanh    to¸n tr¶ nî vèn        vay hµng  n¨m. 2.2­§Õn      thêi®iÓm       tr¶nîvèn  vay    ¸n thuéc c¸ctr mµ dù        êng      hîp díi®©y: ­ Dù   cha      ¸n  gi¶ing©n hÕt:chñ    ®Çu    tr¸chnhiÖm   t cã    hoµn        tÊtc¸c thñ tôcvíi quan     c¬  cho vay vèn    ®Ó hoµn thµnh viÖc    gi¶ing©n  cho  ¸n; dù    ­ Dù      ¸n ®ang  thùc hiÖn    ®Çu    dang,cha  tdë    hoµn thµnh  bµn  giao mµ     ®∙  ®Õn     thêi®iÓm       tr¶nîvèn  vay  hoÆc   dù    vèn      ích¹n; do  ¸n cã  tr¶nîtr    
  3. 3 ­    hoµn  Dù ¸n  thµnh nhng cha  îc duyÖt  ®   quyÕt to¸n vèn    ®Çu    dù    t ¸n hoµn  thµnh; Chñ  ®Çu    t vÉn bµn giao toµn  hå  vay  bé  s¬  vèn, (b¶n    sao  x¸c nhËn  cã    ®ãng  dÊu cña chñ  ®Çu  ) gi¸trÞ kho¶n  t      vay (gèc,l∙     i®Õn     ) thêi®iÓm  ph¶itr¶     nîcña  ¸n cho    dù    Côc §BVN     ®Ó qu¶n   lýtheo    tr¶nî.Sau    ¸n hoµn  dâivµ      khidù    thµnh  ® îcduyÖt quyÕt to¸nvèn  vµ          ®Çu      tth× tiÕp tôcbµn      giao hå  vay    s¬  vèn  nh quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm       2.1 phÇn    IIcña  Th«ng   tnµy.Chñ    ®Çu  ,Côc  t  §BVN  vµ  c¬ quan cho vay  vèn thèng nhÊt thêi®iÓm       bµn giao tiÕp sè        nîvay  cßn  i l¹ . 3.LËp  giao kÕ    vµ    ho¹ch n¨m:   3.1­LËp  ho¹ch:   kÕ  Trong   thêigian lËp  to¸n ng©n  dù    s¸ch hµng  n¨m, c¨n  hîp  cø  ®ång tÝn  dông  kÕ  vµ  ho¹ch      tr¶nî cña  ¸n,chñ  dù    ®Çu   , Côc  t  §BVN  lËp  ho¹ch  kÕ  vèn  ®Çu      t tõ nguån  NSNN   nguån    vµ  thu phÝ cÇu  êng  theo  ® bé  quy ®Þnh hiÖn  hµnh cho  tõng  ¸n göiBé  dù      Giao  th«ng vËn    UBND   t¶ivµ  tØnh (®èivíi       dù  c¸c ¸n do    NS§P    i . tr¶l∙ ) ­ §èivíi   ¸n tr¶nî c¶        dù        gèc  l∙b»ng  c¸c vµ    i nguån  NST W   hoÆc       tr¶nî gèc  b»ng  nguån  NST W,      tr¶l∙b»ng  i nguån NS§P: + Chñ  ®Çu    kÕ  tlËp  ho¹ch víi Giao      Bé  th«ng  vËn          t¶i®Ó tr¶nî gèc  l∙ vµ    i vay    tõnguån vèn  NST W. + Chñ  ®Çu    kÕ  tlËp  ho¹ch víi     UBND   tØnh          ®Ó tr¶nî l∙vay    i tõ nguån  vèn  NS§P. ­ §èivíi   ¸n tr¶nî c¶        dù        gèc  l∙b»ng  c¸c vµ    i nguån  vèn    thu phÝ cÇu  êng  ® bé hoÆc       tr¶nî gèc  b»ng  nguån NST W,      tr¶l∙b»ng  i nguån    thu phÝ  cÇu  êng  ® bé: + Côc  §êng  ViÖt Nam   kÕ  bé    lËp  ho¹ch víi Giao      Bé  th«ng  vËn        t¶i®Ó tr¶ nîgèc      tõnguån  vèn NST W,      tr¶l∙b»ng  i nguån    thu phÝ  cÇu  êng  ® bé. + Côc §BVN   kÕ  lËp  ho¹ch    Giao  víiBé  th«ng  vËn        t¶itr¶nî gèc  l∙vay  vµ    i tõnguån      thu phÝ  cÇu  êng  ® bé. ­ Bé    Giao  th«ng vËn    t¶itæng    kÕ  hîp,lËp  ho¹ch vèn    ®Çu      ¸n ® îc tc¸c dù      tr¶nîb»ng      nguån  vèn NST W     TµichÝnh  Bé    göiBé    vµ  KÕ ho¹ch vµ    §Çu ,lËp t    kÕ  ho¹ch vèn    ¸n      c¸c dù  tr¶nî b»ng nguån  phÝ  thu  cÇu  êng  göi Bé    ® bé    Tµi chÝnh. ­ UBND     tØnh tæng hîp    kÕ ho¹ch vèn ®èi      ¸n  NS§P       víic¸c dù  do  tr¶l∙i trong kÕ    ho¹ch ®Çu      tXDCB  hµng n¨m    c¸o th ®Ó b¸o    êng      trùcHéi ®ång  nh©n  d©n tØnh,®ång    TµichÝnh,Bé      göiBé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu . t 3.2­Th«ng  kÕ    b¸o  ho¹ch: ­ Sau    kÕ    khicã  ho¹ch Nhµ      nícgiao,Bé    Giao  th«ng  vËn    iÓnkhaikÕ  t¶i tr     ho¹ch vèn ®Çu    nguån  phÝ  t vµ  thu  cÇu  êng  cho  ® bé  tõng  ¸n    Tµi dù  göi Bé    chÝnh    so¸tvµ  ®Ó rµ    th«ng  b¸o  ho¹ch  kÕ  thanh    to¸nvèn  ®Çu     t theo tõng dù  ¸n sang    Kho    b¹c nhµ    níc. ­ §èi víic¸c dù  do          ¸n  NS§P       tr¶l∙ vay,UBND   i   tØnh ph©n      bæ kÕ ho¹ch  vèn  ®Çu   tcho  tõng dù    giao kÕ    ¸n vµ    ho¹ch cho      c¸c®¬n  thùc hiÖn. vÞ     
  4. 4 3.3­KhuyÕn    khÝch viÖc  trÝvèn    ¸n tr¶nîsím  bè    ®Ó dù        h¬n      thêih¹n quy  ®Þnh.  Chñ ®Çu  , Côc  t  §BVN  thèng nhÊt víitæ      chøc cho vay  viÖc      vÒ  tr¶nî tr   ích¹n. 4.Thanh    to¸n: 4.1­Më       tµi kho¶n: ­ §èivíi   ¸n tr¶nî c¶        dù        gèc  l∙b»ng  c¸c vµ    i nguån NST W   hoÆc       tr¶nî gèc  b»ng nguån NST W,      tr¶ l∙ b»ng  i nguån NS§P,  chñ ®Çu        t më tµikho¶n giao  dÞch,thanh      to¸ncho tõng  ¸n t¹ KBNN   dù    i  tØnh,n¬ichñ      ®Çu    vay  t®∙  vèn tÝn  dông  §TPT  cña Nhµ níc. ­ §èivíi   ¸n tr¶nî c¶        dù        gèc  l∙b»ng  c¸c vµ   i nguån vèn    thu phÝ  cÇu  êng  ® bé hoÆc       tr¶nî gèc b»ng  nguån  NST W,      tr¶l∙b»ng  i nguån    thu phÝ cÇu  êng  ® bé, Côc  §BVN  më  tµi kho¶n giao dÞch, thanh to¸n cho tõng dù ¸n t¹ i   KBNNT W;  ®ång    thêiCôc §BVN     më mét    tµikho¶n  i t¹ KBNNT W       ®Ó tiÕp nhËn    nguån  vèn        tr¶nîtõnguån    thu phÝ cÇu  êng  ® bé. 4.2­Hå  vµ    s¬  kiÓm    so¸tthanh  to¸n: 4.2.1­Hå  thanh    s¬  to¸n:    Chñ ®Çu  , Côc  t  §BVN     s¬  göi hå  thanh to¸n tí KBNN     ¸n        i  (n¬idù  më tµi kho¶n  thanh  to¸n)nh    sau: ­ Göi    lÇn  ®Çu: toµn  tµiliÖu  bé    ban  ®Çu  cña  ¸n  dù  gåm   QuyÕt  ®Þnh  ®Çu  , QuyÕt  t  ®Þnh  phª  duyÖt TKKT­TDT   (b¶n sao  b¶n  y  chÝnh    hai quyÕt  ®Þnh  ®ãng  cã  dÊu cña  chñ ®Çu   , Côc  t  §BVN), hîp    ®ång  tÝn dông (kÓ c¶  bæ   sung  nÕu    cã),khÕ    ícnhËn    nî (b¶n  sao  b¶n  y  chÝnh  ®ãng  cã  dÊu cña c¬  quan  cho vay),quyÕt    to¸n vèn    ®Çu    ¸n  t dù  hoµn  thµnh  îc duyÖt,biªn b¶n  ®       bµn giao    êng    ¸n tr¶nî b»ng  nî (tr hîp dù        nguån vèn  NST W   nguån    vµ  thu phÝ  cÇu  êng  ® bé). ­ Göi    mçi lÇn    rótvèn thanh            to¸n®Ó tr¶nî:®Ò nghÞ thanh    to¸ncña  chñ  ®Çu    thoÆc  Côc §BVN,  th«ng  vÒ      b¸o  tr¶nîgèc,l∙tõng  cña  quan      i lÇn  c¬  cho  vay  vèn  (nÕu cã). ­ Göi  s¬    hå  bµn  giao bæ     sung  (nÕu    cã) trong c¸c tr     êng    hîp quy  ®Þnh    t¹i ®iÓm     2.2 phÇn    IIcña Th«ng   tnµy.    Trêng  ®Õn     hîp  thêi®iÓm   thanh        to¸ntr¶nî cho  quan  c¬  cho vay,dù      ¸n cha  îc duyÖt  ®   quyÕt  to¸n vèn    ®Çu    ¸n  t dù  hoµn  thµnh,KBNN   cø  s¬    c¨n  hå  quy  ®Þnh      trªn(trõquyÕt  to¸n vèn    ®Çu    dù  hoµn  t ¸n  thµnh  îc duyÖt) ®Ó   ®     thanh    to¸nvèn  cho  ¸n,®ång    dù    thêichuyÓn  tiÒn cho  quan    c¬  cho vay;nhng    ®ît thanh    to¸n vèn    cho  ¸n    lÇn  dù  tr¶ nî  cuèi cïng    nhÊt thiÕtdù  ph¶i cã    ¸n    quyÕt to¸nvèn      ®Çu    ¸n hoµn  tdù    thµnh  îcduyÖt. ®   Trêng  hîp  ¸n  dù  ®ang  thùc hiÖn ®Çu    dë  t dang, cha    hoµn  thµnh bµn  giao    ®Õn   mµ ®∙  h¹n      tr¶nî hoÆc   ¸n  vèn      íc h¹n  viÖc      dù  cã  tr¶nî tr   th×  më tµi kho¶n,lËp kÕ      ho¹ch,thanh    to¸n,  quyÕt to¸nvèn      ®Çu    xö      tvµ  lýph¸tsinh trong     vµ sau    qu¸ tr×nh tr¶nîvµ        viÖc  bµn giao hå  tµi   s¬          liÖu tr¶nî(nÕu    îcthùc cã)®     hiÖn  ®èi víi ¸n ®Çu    nh      dù    thoµn  thµnh  b¾t  vµ  ®Çu       tr¶nîvèn  dông. tÝn    Gi¸trÞ dù        ¸n theo  quyÕt    to¸nvèn  ®Çu    ¸n hoµn  tdù    thµnh  îcduyÖt  ®   vµ  sè tiÒn    l∙ ph¶itr¶trong thêigian      i         tr¶nî cña  ¸n    dù  lµ møc  vèn        tèi®a mµ chñ  ®Çu    thoÆc   Côc §BVN   îcthanh          ®   to¸n®Ó tr¶nîcho    chøc  c¸ctæ  cho vay.   
  5. 5 Trong  êng    tr hîp thanh          to¸n®Ó tr¶nî sím h¬n    thêih¹n quy ®Þnh,  s¬  hå  thanh    to¸nchØ cÇn    ®Ò nghÞ  thanh    to¸ncña chñ ®Çu    thoÆc  Côc §BVN  vµ  tho¶ thuËn    cña  chøc  tæ  cho vay. 4.2.2­KiÓm       so¸tthanh  to¸n: ­ KBNN     chØ kiÓm     tratÝnh    hîp ph¸p,hîp lÖ      cña  s¬  hå  thanh    sè  to¸nvµ  tiÒn thanh      to¸ntõng    lÇn,kh«ng kiÓm        so¸tgi¸trÞ khèil    îng XDCB  hoµn thµnh  ®∙  îctæ  ®   chøc  cho  vay  kiÓm        so¸tkhigi¶ing©n. ViÖc    kiÓm        so¸tgi¸trÞkhèil  ­ îng XDCB  hoµn  thµnh  îc thanh  ®   to¸n cña  ¸n  tæ    dù  do  chøc  cho vay chÞu  tr¸chnhiÖm.   ­ C¨n  ®Ò     cø  nghÞ cña chñ ®Çu    thoÆc  Côc  §BVN,  s¬  hå  thanh    to¸nvµ  nguån  thùc cã    (®èivíinguån        thu phÝ  cÇu  êng    ® bé),trong vßng  ngµy    2  lµm  viÖc  tõ khinhËn    s¬      kÓ      ®ñ hå  hîp lÖ,KBNN   tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm     tra,thanh  to¸nvèn    cho  ¸n,®ång    dù    thêichuyÓn tiÒn cho  chøc    tæ  cho vay. 5.ViÖc      thu phÝ  cÇu  êng  cña    ¸n sau    ® bé  c¸cdù    khi®Çu    txong  îcthùc ®     hiÖn theo  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh.C¸c  ¸n quyÕt    dù    ®Þnh      tr¶nî b»ng nguån    thu phÝ cÇu  êng  ® îc u    ® bé    tiªnhoµn    tr¶vèn vay sau      chiphÝ  khitrõ®i    cho bé  phËn  thùc hiÖn      thu phÝ. Trêng      hîp nguån    thu phÝ cÇu  êng  cña    ¸n ® bé  c¸cdù    nµy sau    ®iÒu  khi®∙  hoµ    mµ vÉn  kh«ng  ®Ó       Giao  ®ñ  tr¶nî,Bé  th«ng vËn    t¶i vµ  TµichÝnh  Bé    xem    xÐt tr×nh ChÝnh    phñ quyÕt ®Þnh.   6.QuyÕt      to¸nvèn  ®Çu  ,xö      t  lýph¸tsinhtrong vµ      sau    qu¸ tr×nh tr¶nî:       6.1­QuyÕt      to¸nvèn  ®Çu    ¸n hoµn  tdù    thµnh:   Sau    ¸n ®Çu    khidù    tb»ng nguån vèn  dông  tÝn  ®Çu      iÓncña  tph¸ttr   Nhµ  níc hoµn    thµnh  a  ® vµo  khaith¸csö      dông, chñ    ®Çu    tr¸chnhiÖm   b¸o  t cã    lËp  c¸o quyÕt to¸n vèn    ®Çu    dù  hoµn  t ¸n  thµnh    göi cÊp  thÈm   cã  quyÒn     phª duyÖt theo quy      ®Þnh  hiÖn hµnh  chÕ  quyÕt to¸nvèn  vÒ  ®é      ®Çu  . t 6.2­Xö          lýc¸cph¸tsinh trongvµ      sau    ¸n tr¶nî: khidù        ­ Trêng hîp tæng  nî  sè  vay    lính¬n      ¸n  gi¸trÞ dù  theo  quyÕt to¸n ® îc     duyÖt,chñ    ®Çu    tr¸chnhiÖm   håi phÇn  t cã    thu    vèn chªnh lÖch    ®Ó hoµn    tr¶ cho  chøc  tæ  cho vay. ­ Sè      l∙vay    i ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh tr¶nî ® îcc¸c chñ                  ®Çu  ,Côc  t  §êng  bé ViÖt Nam     tiÕp tôc theo        dâicho        tí khitr¶hÕt    tÝnh  i nî vµ  vµo      gi¸trÞ ®Çu    t cña  ¸n ®Ó   dù    bµn  giao tiÕp cho      ®¬n  qu¶n    dông. vÞ  lý, sö  ­ Sau    ¸n  tr¶hÕt        khidù  ®∙    nî,c¸c chñ ®Çu  ,Côc  t  §êng  ViÖt Nam   bé    cã  tr¸chnhiÖm          lËp b¸o c¸o t×nh h×nh      kiÕn  tr¶nîvµ  nghÞ    gi¶iquyÕt ph¸tsinhgöi         Bé Giao  th«ng  vËn      lýsau  t¶i®Ó xö    quyÕt    to¸ncho  ¸n (chuyÓn  dù    nguån  vèn  cña  ¸n)®Ó   dù    bµn  giao tiÕp sè      vèn  ®Çu    tcho  ®¬n  qu¶n    dông. vÞ  lý,sö  7.Tr¸chnhiÖm      cña    quan  li   c¸cc¬  cã  ªnquan: 7.1­Bé    Giao  th«ng  vËn    t¶i: ChÞu  tr¸ch nhiÖm     tæng  hîp  tr   vµ  iÓn khai kÕ     ho¹ch    cô  tr¶ nî  thÓ  cho  tõng  ¸n trong kÕ  dù      ho¹ch  ®Çu    tXDCB  hµng  n¨m Nhµ    nícgiao,kÕ    ho¹ch   tr¶ nî tõ nguån  phÝ      thu  cÇu  êng  ®Ó   nguån  ® bé  cã  vèn      tr¶nî cho    chøc  c¸c tæ  cho vay;phª    duyÖt quyÕt    ¸n ®Çu    to¸ndù    thoµn  thµnh theo quy ®Þnh  xö  vµ  lýsau    quyÕt to¸ndù        ¸n hoµn  thµnh.  7.2­UBND       c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc    TW (®èi víic¸c dù  tr¶l∙       ¸n      i vay  b»ng  nguån  vèn NS§P):
  6. 6 ChÞu tr¸chnhiÖm     tæng  vµ  iÓn khaikÕ  hîp  tr     ho¹ch        tr¶nî l∙ vay  thÓ  i cô  cho  tõng dù      ¸n theo quy    ®Þnh  trong kÕ    ho¹ch vèn    ®Çu    tXDCB   hµng  n¨m  cña  NS§P    nguån  ®Ó cã  vèn      tr¶l∙vay  i cho    chøc  c¸ctæ  cho vay. 7.3­Chñ    ®Çu  : t  ChÞu   tr¸ch nhiÖm     toµn  trong  bé  qu¸ tr×nh  iÓn khai thùc  tr     hiÖn  ¸n, dù    trùctiÕp thùc hiÖn              c¸cthñ tôcvay  vèn    ®Ó thùc hiÖn  ¸n;sau    ¸n ®Çu     dù    khidù    t hoµn  thµnh, thùc    hiÖn  viÖc bµn  giao  quyÕt  vµ  to¸n vèn    ®Çu    theo  t quy  ®Þnh;  kÕ  lËp  ho¹ch  vèn      tr¶nî;thùc hiÖn    viÖc thanh        to¸ntr¶nî cho  chøc  tæ  cho  vay;®Þnh  thùc hiÖn  c¸o t×nh    kú    b¸o    h×nh thanh        to¸ntr¶nî cña  ¸n víi dù      Bé  Giao  th«ng  vËn    UBND     t¶ivµ  c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW   dù    cã  ¸n  tr¶l∙ vay     i b»ng  nguån  NS§P;  sau        khitr¶nî xong  tr¸chnhiÖm   cã    lËp  b¸o c¸o  göiBé    Giao  th«ng  vËn      lývÒ  t¶i ®Ó xö    quyÕt to¸n®èi víi ¸n.         dù    §èivíi   ¸n tr¶nî b»ng      dù        c¸c nguån vèn NST W   nguån    vµ  thu phÝ cÇu  ­ ® êng      bé, c¸c chñ ®Çu    tchÞu tr¸chnhiÖm     bµn giao hå  tr¶nî cña  ¸n cho    s¬      dù    Côc §êng  ViÖtNam   bé    qu¶n        lýtr¶nîtheo quy    ®Þnh. 7.4­Côc    §êng  ViÖtNam: bé    NhËn bµn  giao  s¬      hå  tr¶nî cña  tõng  ¸n;lËp    dù    kÕ ho¹ch vèn      tr¶nî; thùc hiÖn    viÖc thanh        to¸ntr¶nî cho  chøc  tæ  cho  vay;®Þnh  thùc hiÖn    kú    b¸o  c¸o t×nh    h×nh thanh        to¸ntr¶nîcña  ¸n víi Giao  dù      Bé  th«ng vËn    t¶i sau      ; khitr¶ nî xong  tr¸chnhiÖm     cã    lËp b¸o c¸o    Giao  göi Bé  th«ng vËn      lý vÒ   t¶i®Ó xö    quyÕt to¸n®èi víi ¸n.         dù  7.5­Kho      b¹c nhµ  níc: ChÞu  tr¸chnhiÖm    kiÓm so¸t, thanh          chøc  to¸n®Ó tr¶nîtæ  cho  vay;phèi     hîp  híng  vµ  dÉn    c¸c chñ ®Çu    Côc  t vµ  §êng  ViÖt Nam   bé    trong viÖc    thanh  to¸n®Ó       tr¶nî. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c®¬n  ph¶n  vÞ  ¶nh    Tµi chÝnh  Bé  vÒ Bé    vµ  Giao  th«ng vËn      t¶i®Ó kÞp    thêixem  xÐt söa  ®æi,bæ     sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản