Thông tư liên tịch của bộ tài chính

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
109
lượt xem
26
download

Thông tư liên tịch của bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch của bộ tài chính hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch của bộ tài chính

 1. Liªn tÞch céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam bé tμi chÝnh - bé th−¬ng m¹i §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé c«ng an Hμ néi, ngμy 08 th¸ng 10 n¨m 2003 Sè: 94 /2003/TTLT/ Btc-BTM- BCA TH¤NG T¦ liªn tÞch H−íng dÉn chÕ ®é sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hμng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng. - C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hμnh; - C¨n cø LuËt Th−¬ng m¹i hiÖn hμnh; - C¨n cø LuËt H¶i Quan ngμy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; - C¨n cø Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª ngμy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; - C¨n cø Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hμnh chÝnh ngμy 2 th¸ng 7 n¨m 2002; - C¨n cø ChØ thÞ sè 853/1997/CT-TTg ngμy 11/10/1997 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ ®Êu tranh chèng bu«n lËu vμ gian lËn th−¬ng m¹i trong t×nh h×nh míi vμ ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ t−íng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 62/TB-VPCP ngμy 10/7/2001; C«ng v¨n sè 4151/VPCP-VI ngμy 19/10/2001; C«ng v¨n sè 2080/VPCP-VI ngμy 22/4/2002; C«ng v¨n sè 602/VPCP-VI ngμy 13/2/1003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi Th«ng t− vÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ hμng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng. Liªn Bé: Tμi chÝnh - Th−¬ng M¹i - C«ng An h−íng dÉn chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hμng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng nh− sau: I/ nh÷ng quy ®Þnh chung 1
 2. 1/ Hμng ho¸ kh«ng ph©n biÖt lμ hμng ho¸ s¶n xuÊt trong n−íc, hay hμng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh (gäi chung lμ c¬ së kinh doanh), ®ang trªn ®−êng vËn chuyÓn, ®ang bμy b¸n, ®· b¸n hay ®ang trong kho (gäi chung lμ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng) ®Òu ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ kÌm theo chøng minh nguån gèc hμng ho¸ lμ hîp ph¸p ngay t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra. C¸c tr−êng hîp kh«ng thuéc ®èi t−îng ®iÒu chØnh cña Th«ng t− nμy: a/ Tμi s¶n cña c¸c tæ chøc kh«ng ph¶i lμ c¬ së kinh doanh nh− c¬ quan hμnh chÝnh sù nghiÖp, ®oμn thÓ... khi ®iÒu ®éng gi÷a c¸c c¬ së, ®¬n vÞ trùc thuéc. §Ó ph©n biÖt víi hμng ho¸ cña c¸c c¬ së kinh doanh, tμi s¶n cña c¸c tæ chøc kh«ng kinh doanh khi ®iÒu ®éng vËn chuyÓn trªn ®−êng ph¶i cã quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng vμ phiÕu xuÊt kho cña tæ chøc ®ã. NÕu lμ tμi s¶n mua vÒ ®Ó sö dông th× ph¶i cã ho¸ ®¬n hîp ph¸p. b/ Tμi s¶n cña c¸c c¸ nh©n mua vËn chuyÓn vÒ hoÆc di chuyÓn ®Õn n¬i c− tró míi. c/ Hμng ho¸ lμ n«ng, l©m, thuû, h¶i s¶n do ng−êi n«ng d©n, ng− d©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, khai th¸c, ®¸nh b¾t vËn chuyÓn ®i b¸n. 2/ Ho¸ ®¬n, chøng tõ quy ®Þnh trong Th«ng t− nμy bao gåm: chøng tõ nhËp khÈu [tê khai H¶i quan, chøng tõ nép thuÕ (nÕu cã)]; ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng; ho¸ ®¬n b¸n hμng; ho¸ ®¬n b¸n tμi s¶n thanh lý; ho¸ ®¬n thu mua hμng n«ng, l©m, thuû, h¶i s¶n; ho¸ ®¬n b¸n tμi s¶n tÞch thu sung c«ng quü; ho¸ ®¬n b¸n hμng dù tr÷ quèc gia; phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé; phiÕu xuÊt kho hμng göi b¸n ®¹i lý; c¸c biªn lai thu thuÕ, biªn lai thu tiÒn vμ c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c nh− tem, vÐ...in s½n gi¸ thanh to¸n (gäi chung lμ ho¸ ®¬n) ph¶i lμ b¶n chÝnh do Bé Tμi chÝnh (Tæng côc thuÕ, Tæng côc H¶i quan, Côc Qu¶n lý c«ng s¶n, Côc dù tr÷ quèc gia) ph¸t hμnh hoÆc ®−îc c¬ quan thuÕ chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cho doanh nghiÖp tù in. C¸c chøng tõ kh¸c nh− lÖnh ®iÒu ®éng, lÖnh xuÊt kho... nÕu lμ b¶n sao (hoÆc photocopy) ph¶i cã dÊu x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña c¬ së kinh doanh hoÆc cña tæ chøc kh«ng kinh doanh. 3/ C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông, l−u gi÷ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy theo quy ®Þnh cña ph¸p 2
 3. luËt; ph¶i xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi khi c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra yªu cÇu. 4/ Hé kinh doanh bu«n chuyÕn mua hμng ho¸ ®Ó b¸n ph¶i cã ho¸ ®¬n cña ng−êi b¸n xuÊt cho hoÆc ho¸ ®¬n thu mua hμng n«ng, l©m, thuû, h¶i s¶n vμ ph¶i nép thuÕ tr−íc khi vËn chuyÓn hμng ra khái ®Þa ph−¬ng n¬i mua hμng. Khi vËn chuyÓn hμng ho¸ ph¶i cã ho¸ ®¬n cña ng−êi b¸n hoÆc ho¸ ®¬n thu mua hμng n«ng, l©m, thuû, h¶i s¶n vμ biªn lai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn kh©u l−u th«ng kÌm theo, trõ nh÷ng hμng ho¸ ®−îc miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn kh©u l−u th«ng theo quy ®Þnh riªng cña ChÝnh phñ hoÆc cña Bé Tμi chÝnh. II/ ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi tõng tr−êng hîp cô thÓ A/ §èi víi hμng ho¸ s¶n xuÊt trong n−íc: 1/ Hμng ho¸ xuÊt kho ®Ó b¸n, ®−a ®i trao ®æi, biÕu, tÆng hoÆc tiªu dïng néi bé ph¶i lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hμng ®óng víi sè l−îng vμ gi¸ trÞ cña sè hμng ®· xuÊt b¸n, ®−a ®i trao ®æi, biÕu tÆng hoÆc tiªu dïng néi bé ®Ó giao cho kh¸ch hμng hoÆc lμm chøng tõ h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ. 2/ Hμng ho¸ xuÊt giao cho ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh quy ®Þnh h−ëng hoa hång cã thÓ sö dông mét trong hai c¸ch lËp ho¸ ®¬n, chøng tõ nh− sau: a/ Sö dông ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hμng. b/ Sö dông phiÕu xuÊt hμng göi b¸n ®¹i lý kÌm theo lÖnh ®iÒu ®éng néi bé. 3/ Hμng ho¸ ®iÒu ®éng néi bé tõ c¬ së kinh doanh ®Õn c¸c chi nh¸nh, cöa hμng h¹ch to¸n phô thuéc vμ ng−îc l¹i hoÆc ®iÒu ®éng gi÷a c¸c chi nh¸nh, cöa hμng h¹ch to¸n phô thuéc víi nhau, xuÊt hμng tõ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc vÒ c¬ së kinh doanh cã thÓ sö dông mét trong hai c¸ch lËp ho¸ ®¬n, chøng tõ nh− sau: a/ Sö dông ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hμng. 3
 4. b/ Sö dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm theo lÖnh ®iÒu ®éng néi bé. NÕu hμng ho¸ ®iÒu ®éng tõ c¬ së kinh doanh lμ ®¬n vÞ cÊp trªn ®Õn c¸c chi nh¸nh h¹ch to¸n ®éc lËp hoÆc ®iÒu ®éng hμng ho¸ gi÷a c¸c chi nh¸nh h¹ch to¸n ®éc lËp ph¶i lËp mét trong c¸c lo¹i ho¸ ®¬n: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hμng hoÆc ho¸ ®¬n tù in theo chÕ ®é quy ®Þnh. 4/ Hμng ho¸ cña c¬ së kinh doanh cè ®Þnh ®−a ®i b¸n l−u ®éng hoÆc dù héi chî triÓn l·m ph¶i cã lÖnh ®iÒu ®éng néi bé vμ phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé giao cho ng−êi vËn chuyÓn. Khi b¸n hμng ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh ®Ó giao cho ng−êi mua hμng. 5/ C¬ së kinh doanh xuÊt nguyªn liÖu ®−a ®i gia c«ng ph¶i cã phiÕu xuÊt kho ghi râ xuÊt hμng ®−a gia c«ng kÌm theo hîp ®ång gia c«ng. C¬ së nhËn gia c«ng ®−a s¶n phÈm gia c«ng tr¶ l¹i cho c¬ së thuª gia c«ng ph¶i cã phiÕu xuÊt kho ghi râ xuÊt s¶n phÈm gia c«ng tr¶ l¹i cho ®¬n vÞ thuª gia c«ng kÌm theo hîp ®ång gia c«ng. 6/ C¬ së kinh doanh xuÊt khÈu hμng ho¸ (kÓ c¶ c¬ së gia c«ng hμng ho¸ xuÊt khÈu) khi xuÊt khÈu sö dông mét trong c¸c lo¹i ho¸ ®¬n: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hμng hoÆc ho¸ ®¬n tù in theo chÕ ®é quy ®Þnh lμm chøng tõ l−u th«ng trªn ®−êng. §èi víi mét sè tr−êng hîp cô thÓ ®−îc sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó vËn chuyÓn hμng ho¸ xuÊt khÈu nh− sau: a/ Hμng ho¸ trªn ®−êng vËn chuyÓn ®Õn cöa khÈu hay ®Õn n¬i lμm thñ tôc xuÊt khÈu t¹i c¬ quan H¶i quan, nÕu ch−a cã c¨n cø ®Ó lËp ho¸ ®¬n th× c¬ së kinh doanh sö dông PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm theo LÖnh ®iÒu ®éng néi bé lμm chøng tõ l−u th«ng hμng ho¸ trªn thÞ tr−êng. Sau khi lμm xong thñ tôc cho hμng ho¸ xuÊt khÈu, c¬ së kinh doanh lËp ho¸ ®¬n cho hμng ho¸ xuÊt khÈu. b/ Tr−êng hîp uû th¸c xuÊt khÈu hμng ho¸ (kÓ c¶ tr−êng hîp uû th¸c xuÊt khÈu hμng ho¸ gia c«ng cho c¸c c¬ së kh¸c), khi xuÊt hμng giao cho c¬ së nhËn uû th¸c, c¬ së uû th¸c xuÊt khÈu sö dông PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm theo LÖnh ®iÒu ®éng néi bé. Khi hμng ®· thùc xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan th× c¬ së uû th¸c xuÊt khÈu xuÊt ho¸ ®¬n giao cho c¬ së nhËn uû th¸c. 4
 5. 7/ C¸c s¶n phÈm lμ hμng ho¸ mμ ng−êi b¸n kh«ng thuéc ®èi t−îng ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hμng bao gåm: a/ S¶n phÈm n«ng, l©m, thuû, h¶i s¶n ch−a qua chÕ biÕn do n«ng d©n, ng− d©n tù s¶n xuÊt, khai th¸c trùc tiÕp b¸n ra. C¬ së mua s¶n phÈm n«ng, l©m, thñy, h¶i s¶n do ng−êi n«ng d©n, ng− d©n s¶n xuÊt, khai th¸c ph¶i lËp ho¸ ®¬n thu mua hμng n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû, h¶i s¶n theo theo mÉu sè 06/TMH-3LL ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 120/2002/TT-BTC ngμy 30/12/2002 cña Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn thi hμnh nghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§-CP ngμy 7/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc in, ph¸t hμnh, sö dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n. Tr−êng hîp c¬ së kinh doanh ®Æt tr¹m thu mua nh÷ng hμng ho¸ kÓ trªn th× ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ n¬i ®Æt tr¹m thu mua. Khi vËn chuyÓn hμng ho¸ ®· thu mua ph¶i cã lÖnh ®iÒu ®éng néi bé cña c¬ së kinh doanh kÌm theo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. b/ §èi víi ®å dïng cña c¸ nh©n do ng−êi sö dông trùc tiÕp b¸n ra, c¬ së kinh doanh mua l¹i ®Ó b¸n hoÆc nhËn hμng ký göi b¸n ph¶i lËp b¶ng kª mua hμng, nhËn hμng ký göi b¸n. B¶ng kª do c¬ së kinh doanh lËp vμ tù chÞu tr¸ch nhiÖm (theo mÉu ®Ýnh kÌm). Khi b¸n hμng, c¬ së kinh doanh ph¶i lËp mét trong c¸c lo¹i ho¸ ®¬n: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng , ho¸ ®¬n b¸n hμng hoÆc ho¸ ®¬n tù in theo chÕ ®é quy ®Þnh giao cho ng−êi mua. 8/ §èi víi hμng ho¸ do kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt l−îng ph¶i xuÊt tr¶ l¹i bªn b¸n th× sö dông mét trong c¸c lo¹i ho¸ ®¬n: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hμng hoÆc ho¸ ®¬n tù in theo chÕ ®é quy ®Þnh nh− sau: a/ Khi xuÊt tr¶ l¹i cho bªn b¸n, bªn mua ph¶i lËp ho¸ ®¬n, trªn ho¸ ®¬n ph¶i ghi râ hμng ho¸ tr¶ l¹i cho ng−êi b¸n do kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt l−îng kÌm theo b¶n photocopy liªn 2 cña ho¸ ®¬n ®· mua (®ãng dÊu sao y b¶n chÝnh). b/ Tr−êng hîp bªn mua hμng kh«ng ph¶i lμ c¬ së kinh doanh, kh«ng cã ho¸ ®¬n th× khi tr¶ l¹i hμng, bªn b¸n vμ bªn mua ph¶i lËp biªn b¶n hoÆc tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n ghi râ lo¹i hμng ho¸, sè l−îng, gi¸ trÞ hμng tr¶ l¹i theo ho¸ ®¬n ®· lËp khi b¸n hμng (sè, ký hiÖu, ngμy th¸ng cña ho¸ ®¬n), lý do tr¶ l¹i hμng kÌm theo ho¸ ®¬n göi tr¶ cho bªn b¸n ®Ó lμm c¨n cø ®iÒu chØnh kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña bªn b¸n. 5
 6. 9/ Tr−êng hîp mua tμi s¶n thanh lý, nh−îng b¸n cña c¸c c¬ quan hμnh chÝnh sù nghiÖp ph¶i cã ho¸ ®¬n b¸n tμi s¶n thanh lý. Tr−êng hîp mua hμng ho¸ lμ tμi s¶n bÞ tÞch thu ph¶i cã ho¸ ®¬n b¸n tμi s¶n tÞch thu sung c«ng quü Nhμ n−íc. Tr−êng hîp mua hμng ho¸ lμ tμi s¶n dù tr÷ quèc gia ph¶i cã ho¸ ®¬n b¸n hμng dù tr÷ quèc gia. 10/ C¬ së kinh doanh b¸n lÎ hμng ho¸ cho ng−êi tiªu dïng cã gi¸ trÞ thÊp d−íi møc quy ®Þnh kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n nh−ng ph¶i lËp b¶n kª b¸n lÎ hμng ho¸ theo tõng lÇn b¸n, theo tõng lo¹i hμng vμ cuèi ngμy ph¶i lËp b¶n kª ®Ó lμm c¨n cø x¸c ®Þnh doanh thu. 11/ C¬ së kinh doanh mua, nhËn hμng ho¸ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu bªn giao hμng ho¸ xuÊt ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp lÖ giao cho m×nh, kÓ c¶ ®èi víi tr−êng hîp mua hμng ho¸ cã gi¸ trÞ thÊp d−íi møc quy ®Þnh ph¶i lËp ho¸ ®¬n. Tr−êng hîp mua cña c¸c ®èi t−îng kh«ng ph¶i lμ c¬ së kinh doanh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7 nªu trªn, ph¶i lËp b¶ng kª. B/ §èi víi hμng ho¸ nhËp khÈu: 1/ C¬ së kinh doanh nhËp khÈu hμng ho¸, kÓ c¶ nhËp khÈu tõ c¸c khu chÕ xuÊt, Khu kinh tÕ cöa khÈu, Khu vùc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ th−¬ng m¹i,...theo c¸c QuyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ph¶i lμm thñ tôc nhËp khÈu víi c¬ quan H¶i quan theo quy ®Þnh vÒ hμng ho¸ nhËp khÈu, khi vËn chuyÓn vμo néi ®Þa ph¶i cã c¸c chøng tõ sau: 1.1/ Hμng nhËp khÈu cña c¬ së kinh doanh nhËp khÈu ch−a hoμn thμnh thñ tôc H¶i quan vËn chuyÓn tõ cöa khÈu vÒ ®Þa ®iÓm lμm thñ tôc H¶i quan ngoμi cöa khÈu ®Ó kiÓm tra thùc tÕ hμng ho¸ ph¶i cã chøng tõ vËn chuyÓn nh− quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 53/2003/Q§-BTC ngμy 16/4/2003 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh ban hμnh quy ®Þnh vÒ thñ tôc H¶i quan ®èi víi hμng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu chuyÓn cöa khÈu. 1.2/ Hμng ho¸ nhËp khÈu cña c¬ së kinh doanh nhËp khÈu ®· hoμn thμnh thñ tôc H¶i quan vËn chuyÓn vμo néi ®Þa ph¶i cã: 6
 7. a/ Tê khai H¶i quan ®· cã x¸c nhËn hoμn thμnh thñ tôc H¶i quan (b¶n chÝnh) kÌm theo giÊy th«ng b¸o thuÕ hoÆc biªn lai thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). b/ NÕu hμng nhËp khÈu cã sè l−îng lín ph¶i chuyªn chë lμm nhiÒu lÇn th× ph¶i cã lÖnh ®iÒu ®éng cña doanh nghiÖp kÌm theo tê khai H¶i quan (b¶n chÝnh hoÆc b¶n photocopy cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp). LÖnh ®iÒu ®éng ph¶i ghi râ chñng lo¹i, sè l−îng hμng ho¸ vËn chuyÓn, n¬i vËn chuyÓn ®Õn. 2/ Hμng ho¸ nhËp khÈu lμ quμ biÕu, tÆng ph¶i cã tê khai nhËp khÈu phi mËu dÞch ®· ®−îc c¬ quan H¶i quan kiÓm tra vμ x¸c nhËn, kÌm theo biªn lai thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). Tr−êng hîp ®−îc miÔn thuÕ ph¶i cã x¸c nhËn hμng miÔn thuÕ cña c¬ quan H¶i quan. Tê khai nhËp khÈu phi mËu dÞch nμy chØ cã gi¸ trÞ cho ng−êi nhËn quμ biÕu, tÆng vËn chuyÓn tõ cöa khÈu vμo néi ®Þa. 3/ Hμnh lý cña ng−êi nhËp c¶nh vμo ViÖt Nam v−ît qu¸ tiªu chuÈn hμnh lý ®−îc miÔn thuÕ ph¶i cã tê khai hμng nhËp khÈu ®−îc c¬ quan H¶i quan kiÓm tra vμ x¸c nhËn, biªn lai thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). Tê khai nhËp khÈu phi mËu dÞch nμy chØ cã gi¸ trÞ cho ng−êi nhËp c¶nh vËn chuyÓn hμng ho¸ tõ cöa khÈu vμo néi ®Þa. 4/ NÕu hμng ho¸ nhËp khÈu lμ mÆt hμng nhμ n−íc quy ®Þnh ph¶i d¸n tem th× ph¶i cã tem d¸n theo ®óng quy ®Þnh. Nh÷ng l« hμng nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña nhμ n−íc ph¶i d¸n tem, trong tr−êng hîp cÇn di lý ®Õn ®Þa ®iÓm kh¸c cöa khÈu nhËp khÈu ®Ó d¸n tem th× thùc hiÖn chÕ ®é nh− ®èi víi l« hμng nhËp khÈu chuyÓn cöa khÈu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 53/2003/Q§-BTC ngμy 16/4/2003 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh ban hμnh quy ®Þnh vÒ thñ tôc H¶i quan ®èi víi hμng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu chuyÓn cöa khÈu. 5/ C¬ së kinh doanh nhËp khÈu uû th¸c khi tr¶ hμng cho bªn uû th¸c ph¶i xuÊt mét trong c¸c lo¹i ho¸ ®¬n: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hμng hoÆc ho¸ ®¬n tù in theo chÕ ®é quy ®Þnh kÌm theo. 6/ Hμng ho¸ ®· nhËp khÈu do c¬ së kinh doanh trùc tiÕp nhËp khÈu b¸n ra hoÆc c¬ së kinh doanh kh¸c mua l¹i ®Ó kinh doanh ph¶i thùc hiÖn 7
 8. chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ nh− hμng ho¸ s¶n xuÊt trong n−íc quy ®Þnh t¹i môc A nªu trªn. 7/ §èi víi hμng ho¸ nhËp khÈu mua cña c¬ quan b¸n hμng tÞch thu, ng−êi mua hμng tÞch thu ph¶i cã ho¸ ®¬n b¸n hμng tÞch thu, b¶ng kª chi tiÕt hμng tÞch thu vμ quyÕt ®Þnh b¸n hμng tÞch thu (nÕu cã) do c¬ quan b¸n hμng tÞch thu giao cho. Ng−êi mua hμng tÞch thu ph¶i b¸o cho c¬ quan b¸n hμng tÞch thu biÕt ®Þa ®iÓm n¬i vËn chuyÓn hμng ®Õn, c¬ quan b¸n hμng tÞch thu ghi n¬i ®Õn vμ thêi h¹n vËn chuyÓn hμng vμo ho¸ ®¬n b¸n hμng tÞch thu. Tuú theo qu·ng ®−êng, thêi gian vËn chuyÓn, c¬ quan b¸n hμng tÞch thu Ên ®Þnh thêi h¹n vËn chuyÓn sao cho s¸t thùc tÕ. Tr−êng hîp v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng mμ ng−êi mua hμng tÞch thu vÉn ch−a vËn chuyÓn ®−îc hμng ho¸ ra khái ®Þa ph−¬ng (tØnh, thμnh phè) n¬i b¸n hμng tÞch thu th× ph¶i th«ng b¸o ngay víi c¬ quan b¸n hμng tÞch thu ®Ó xem xÐt thùc tÕ, nÕu cã lý do chÝnh ®¸ng, c¬ quan b¸n hμng tÞch thu x¸c nhËn vμ gia h¹n thªm. Tr−êng hîp ®· vËn chuyÓn ra khái ®Þa ph−¬ng (tØnh, thμnh phè) n¬i b¸n hμng tÞch thu, nh−ng v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng nªn thêi h¹n vËn chuyÓn ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hμng tÞch thu kh«ng ®¶m b¶o ®−îc th× ng−êi vËn chuyÓn ph¶i ®Õn c¬ quan thuÕ hoÆc c¬ quan qu¶n lý thÞ tr−êng gÇn nhÊt tr×nh b¸o ®Ó ®−îc x¸c nhËn vμ gia h¹n thªm. 8/ C¬ së kinh doanh ®Õn c¸c chî biªn giíi thuéc c¸c tØnh biªn giíi mua hμng ho¸ ph¶i cã ho¸ ®¬n cña ng−êi b¸n giao cho. Khi vËn chuyÓn hμng ho¸ ®ã vμo néi ®Þa, c¬ së kinh doanh ph¶i xuÊt tr×nh toμn bé ho¸ ®¬n kÌm theo hμng ho¸ vËn chuyÓn víi tr¹m kiÓm so¸t gÇn nhÊt (tuú tõng ®Þa ph−¬ng cã thÓ lμ tr¹m kiÓm so¸t cña c¬ quan H¶i quan; c¬ quan Qu¶n lý thÞ tr−êng, c¬ quan ThuÕ; hoÆc tr¹m kiÓm so¸t liªn hîp) ®Ó tr¹m kiÓm so¸t kiÓm tra, thu thuÕ (nÕu cã) vμ tr¹m tr−ëng x¸c nhËn sè l−îng vμ chñng lo¹i hμng ho¸ hîp ph¸p ®· ®−îc kiÓm tra vμo ho¸ ®¬n (ký tªn vμ ®ãng dÊu nÕu cã). C¸n bé t¹i tr¹m kiÓm so¸t ph¶i kiÓm tra hμng ho¸, ®èi chiÕu víi ho¸ ®¬n nÕu hîp lÖ th× ghi râ ngμy, giê ®· kiÓm tra vμo ho¸ ®¬n ®Ó tr¹m tr−ëng ký x¸c nhËn. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng khai b¸o ®Ó ®−îc kiÓm tra, x¸c nhËn th× hμng ho¸ vËn chuyÓn vμo néi ®Þa tuy cã ho¸ ®¬n, chøng tõ vÉn bÞ coi lμ hμng nhËp lËu vμ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i Môc B, PhÇn III Th«ng t− nμy. 9/ §èi víi nh÷ng tr−êng hîp hμng ho¸ nhËp khÈu kh¸c khi vËn chuyÓn trªn ®−êng tõ cöa khÈu vμo néi ®Þa nÕu cã quy ®Þnh riªng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, 8
 9. chøng tõ kÌm theo hμng ho¸ nhËp khÈu th× ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh riªng ®ã. 10/ C¨n cø vμo t×nh h×nh bu«n lËu vμ gian lËn th−¬ng m¹i thùc tÕ tõng thêi kú, Tr−ëng ban chØ ®¹o 127 Trung −¬ng thèng nhÊt víi Bé Tμi chÝnh ®−îc quy ®Þnh bæ sung vÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi mét sè mÆt hμng nhËp khÈu l−u th«ng trªn thÞ tr−êng. III/ xö lý vi ph¹m C¬ së kinh doanh vi ph¹m chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hμng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng nÕu ch−a ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× bÞ xö lý nh− sau: A/ §èi víi hμng ho¸ s¶n xuÊt trong n−íc 1/ NÕu xuÊt hμng kh«ng lËp ho¸ ®¬n nh− quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5, 6 vμ 9, Môc A, PhÇn II Th«ng t− nμy th× bÞ xö lý truy thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) vμ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Tuú theo møc ®é vi ph¹m mμ bÞ xö ph¹t tõ 1 ®Õn 5 lÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vμ quy ®Þnh cña c¸c luËt thuÕ. 2/ Hμng ho¸ lμ vËt t− mua, nhËn, cßn tån l¹i hoÆc ®· ®−a vμo s¶n xuÊt, tiªu thô kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p bÞ xö lý ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vμ kh«ng ®−îc chÊp nhËn lμ c¨n cø ®Ó tÝnh chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 3/ C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn khi vËn chuyÓn hμng ®i b¸n (trõ nh÷ng mÆt hμng nhμ n−íc t¹m thêi cho miÔn thuÕ trªn kh©u l−u th«ng) nÕu kh«ng cã biªn lai nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vμ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kh©u l−u th«ng, bÞ xö lý truy thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vμ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kh©u l−u th«ng vμ tuú theo møc ®é vi ph¹m bÞ xö ph¹t tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ truy thu. 9
 10. 4/ C¬ së kinh doanh vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ®−a gia c«ng kh«ng cã hîp ®ång gia c«ng kÌm theo bÞ xö lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vμ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kh©u l−u th«ng. B/ §èi víi hμng nhËp khÈu 1/ Hμng ho¸ nhËp khÈu l−u th«ng trªn thÞ tr−êng kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p kÌm theo nh− quy ®Þnh t¹i Môc B, PhÇn II Th«ng t− nμy ®Òu coi lμ hμng nhËp lËu vμ bÞ xö lý nh− sau: a/ C¬ së kinh doanh vi ph¹m bÞ xö lý truy thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u nhËp khÈu hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) vμ bÞ xö ph¹t tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ gian lËn. b/ Tr−êng hîp ph¸t hiÖn c¬ së kinh doanh quay vßng ho¸ ®¬n, chøng tõ; sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ gi¶ m¹o ®Ó hîp thøc ho¸ hμng nhËp lËu th× bÞ xö lý tÞch thu sè hμng ho¸ ®ã. c/ C¬ së kinh doanh lo¹i hμng ho¸ Nhμ n−íc cÊm nhËp khÈu, cÊm kinh doanh sÏ bÞ xö lý tÞch thu toμn bé sè hμng cÊm nhËp khÈu hoÆc cÊm kinh doanh. d/ Tr−êng hîp hμng ho¸ nhËp khÈu kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p, qua kiÓm tra ph¸t hiÖn c¬ së kinh doanh ®· b¸n th× tuú theo chñng lo¹i, hμng ho¸ nhËp khÈu ®· b¸n ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p xö lý truy thu thuÕ nhËp khÈu vμ ph¹t tõ 1 ®Õn 5 lÇn thuÕ nhËp khÈu hoÆc tÞch thu toμn bé sè tiÒn t−¬ng øng víi sè hμng ho¸ nhËp khÈu kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p ®· b¸n theo quy ®Þnh trªn. 2/ C¬ së kinh doanh b¸n hμng nhËp khÈu kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n giao cho ng−êi mua hoÆc gian lËn trong ghi chÐp ho¸ ®¬n, chøng tõ th× ngoμi viÖc truy thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vμ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cßn bÞ xö lý ph¹t tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ truy thu. 3/ Ng−êi mua hμng nhËp khÈu vÒ kinh doanh kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p ®Òu coi lμ hμng nhËp lËu vμ tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý nh− quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc B, PhÇn III nªu trªn. §èi víi nh÷ng hμng ho¸ nhËp khÈu tuy cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp lÖ nh−ng qua kiÓm tra, kiÓm so¸t thÊy cã dÊu hiÖu nguån gèc kh«ng hîp 10
 11. ph¸p, c¬ quan kiÓm tra ®−îc quyÒn truy xÐt ng−îc ®Õn c¬ së kinh doanh ®· ph¸t hμnh ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lμm râ nguån gèc cña hμng ho¸: - NÕu c¬ së kinh doanh ph¸t hμnh ho¸ ®¬n b¸n hμng nhËp khÈu kh«ng xuÊt tr×nh ®−îc ho¸ ®¬n, chøng tõ chøng minh nguån gèc hîp ph¸p cña sè hμng ®· b¸n th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh, truy thu thuÕ nhËp khÈu vμ ph¹t tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ nhËp khÈu hoÆc tÞch thu sè tiÒn t−¬ng øng víi gi¸ trÞ hμng ho¸ vi ph¹m ®· tiªu thô t¹i thêi ®iÓm vi ph¹m. - NÕu qua x¸c minh mμ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc c¬ së kinh doanh ®· xuÊt ho¸ ®¬n, hoÆc x¸c minh ®−îc c¬ së xuÊt ho¸ ®¬n nh−ng x¸c ®Þnh lμ xuÊt ho¸ ®¬n khèng ®Ó ng−êi mua hμng dïng ho¸ ®¬n ®ã hîp thøc ho¸ hμng nhËp lËu mua tr«i næi th× c¬ së kinh doanh (bªn mua) bÞ xö ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh, truy thu thuÕ nhËp khÈu vμ ph¹t tõ 1 ®Õn 5 lÇn sè thuÕ nhËp khÈu hoÆc tÞch thu toμn bé hμng ho¸ vi ph¹m. 4/ C¬ së kinh doanh mua tμi s¶n thanh lý lμ hμng ho¸ nhËp khÈu hoÆc tμi s¶n ®−îc viÖn trî cña c¸c c¬ quan hμnh chÝnh sù nghiÖp, hμng ho¸ nhËp khÈu lμ tμi s¶n dù tr÷ quèc gia hoÆc hμng ho¸ lμ tμi s¶n bÞ tÞch thu kh«ng ®ñ chøng tõ hîp ph¸p nh− quy ®Þnh t¹i ®iÓm 9, Môc A; ®iÓm 7, Môc B, PhÇn II Th«ng t− nμy bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hμnh. 5/ C¬ së kinh doanh cã hμnh vi quay vßng ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hμng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng ®Ó hîp thøc hãa hμng ho¸ nhËp khÈu trèn thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hμnh chÝnh vμ tÞch thu hμng ho¸. NÕu lîi dông quay vßng ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó hîp thøc ho¸ hμng ho¸ nhËp lËu víi sè l−îng lín cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. C/ Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i: C¬ së kinh doanh cã quyÒn khiÕu n¹i hoÆc khëi kiÖn vô ¸n hμnh chÝnh ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh xö lý hμnh chÝnh kh«ng ®óng víi c¬ së m×nh. Tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i hoÆc ®¬n kiÖn vô ¸n hμnh chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i tè c¸o vμ ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hμnh chÝnh. Trong khi chê gi¶i quyÕt khiÕu n¹i hoÆc chê quyÕt ®Þnh cña Toμ ¸n hμnh chÝnh, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i thùc hiÖn ®óng quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 11
 12. IV/ tæ chøc thùc hiÖn 1/ ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hμng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a/ C¬ së kinh doanh hμng ho¸ s¶n xuÊt trong n−íc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ vμ Th«ng t− nμy th× bÞ xö lý theo thÈm quyÒn ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ; vÒ thuÕ. b/ C¬ së kinh doanh hμng ho¸ nhËp khÈu kh«ng cã chøng tõ chøng minh nguån gèc nhËp khÈu hîp ph¸p sÏ bÞ xö lý nh− hμng nhËp lËu. C¬ quan kiÓm tra, ph¸t hiÖn cã quyÒn xö lý hμng nhËp lËu kÓ c¶ xö lý truy thu vμ xö ph¹t vÒ thuÕ nhËp khÈu. c/ §èi víi c¸c tr−êng hîp vi ph¹m ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× c¬ quan kiÓm tra ph¸t hiÖn ph¶i lËp hå s¬ chuyÓn giao cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¬ quan ph¸p luËt tiÕp nhËn hå s¬ vμ xö lý c¸c hμnh vi vi ph¹m cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt qu¶ xö lý cho c¬ quan bμn giao hå s¬ biÕt. 2/ C¸c tr−êng hîp vi ph¹m ®Òu ph¶i ®−îc lËp biªn b¶n vμ viÖc xö lý ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thu tiÒn truy thu thuÕ vμ tiÒn ph¹t ph¶i sö dông chøng tõ theo quy ®Þnh cña Bé Tμi chÝnh vμ ph¶i giao mét liªn cña chøng tõ ®ã cho c¬ së kinh doanh vi ph¹m. Sè tiÒn truy thu thuÕ vμ tiÒn xö ph¹t ph¶i ®−îc nép vμo ng©n s¸ch nhμ n−íc theo chÕ ®é hiÖn hμnh. Hμng ho¸ vi ph¹m bÞ xö lý tÞch thu sung c«ng quü ph¶i ®−îc qu¶n lý vμ tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 3/ Tæ chøc, c¸ nh©n g©y c¶n trë viÖc l−u th«ng hμng ho¸, xö lý sai g©y thiÖt h¹i cho c¬ së kinh doanh ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i cho ®èi t−îng bÞ xö lý sai. 4/ C¸c c¬ quan Nhμ n−íc, c¸c ®oμn thÓ, c¬ së kinh doanh vμ nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp vμ hç trî c¸c lùc l−îng kiÓm tra thÞ tr−êng trong viÖc kiÓm tra vμ xö lý c¸c hμnh vi vi ph¹m. C¸c lùc l−îng kiÓm tra thÞ tr−êng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t hμng ho¸ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng. 12
 13. 5/ Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan ban ngμnh ®èi víi c«ng t¸c kiÓm so¸t hμng ho¸ l−u th«ng: ViÖc tæ chøc phèi hîp vμ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña c¸c lùc l−îng chøc n¨ng ®−îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t− liªn tÞch sè 07/1997/TTLT ngμy 21/10/1997 cña liªn bé Th−¬ng M¹i - Néi vô - Tμi chÝnh - Tæng côc H¶i quan. Th«ng t− liªn tÞch nμy cã hiÖu lùc thi hμnh sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ Th«ng t− sè 73 TC/TCT ngμy 20/10/1997, Th«ng sè 17/1999/TT-BTC ngμy 5/2/1999, Th«ng t− sè 92/1997/TT-BTC ngμy 25/12/1997, Th«ng t− sè 140/1999/TT-BTC ngμy 2/12/1999 cña Bé Tμi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v−íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngμnh, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vμ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Liªn Bé (Bé Tμi chÝnh, Bé Th−¬ng m¹i, Bé C«ng an) ®Ó xem xÐt h−íng dÉn söa ®æi, bæ sung cho phï hîp./. Kt/ Bé tr−ëng bé th−¬ng m¹i kt/ bé tr−ëng bé tμi chÝnh Thø tr−ëng Thø tr−ëng §· ký: Phan ThÕ RuÖ §· ký:TR−¬ng ChÝ Trung KT/ Bé tr−ëng bé C«ng an Thø tr−ëng §· ký:Lª ThÕ TiÖm 13
 14. N¬i nhËn: - VP TW §¶ng - VP Quèc héi, VP Chñ tÞch n−íc - Toμ ¸n NDTC, ViÖn KSNDTC - C¸c Bé; C¬ quan ngang Bé; C¬ quan thuéc ChÝnh phñ - C¬ quan TW cña c¸c ®oμn thÓ - C«ng b¸o - UBND, Së Tμi chÝnh VËt gi¸, Côc H¶i quan Côc ThuÕ c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc TW - C¸c Tæng côc, Côc, Vô, ViÖn,... ®¬n vÞ thuéc Bé - §¹i diÖn TCT t¹i c¸c tØnh phÝa nam. - L−u: VP (TH, HC) TCT (HC, NV6)Th¾ng 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản