intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo tốt nghiệp: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí”

Chia sẻ: Da Ada | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
67
lượt xem
22
download

Báo cáo tốt nghiệp: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng thương mại cũng như vai trò của tín dụng trung, dài hạn đã trình bày ở phần trên có thể tóm tắt là: Hoạt động của ngân hàng thương mại gắn bó mật thiết với hệ thống lưu hông tiền tệ và hệ thống thanh toán trong nước, đồng thời có mối liên hệ quốc ế rộng rãi. Hoạt động của ngân hàng thương mại đa dạng, phong phú và có phạm vi rộng lớn, trong khi các tổ chức tài chính khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí”

 1. Báo cáo tốt nghiệp “Một số giải pháp ho àn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí”
 2. MỤC LỤC Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí
 3. Lời nói đầu Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có một tiềm lực tài chính mạnh mẽ để tiến hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Mặt khác, theo đ à phát triển của nền kinh tế, các mối quan hệ kinh tế tài chính ngày càng trở nên m ới mẻ, phong phú và đa dạng. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành công tác phân tích tài chính và không ngừng ho àn thiện công tác này, trên cơ sở đó, đ ịnh h ướng cho các quyết định nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thực tiễn đã cho th ấy, nếu các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm đúng mức tới công tác phân tích tài chính thì họ sẽ có những quyết định đúng đắn và thành đ ạt trong kinh doanh, ngược lại họ sẽ khó tránh khỏi những sai lầm và thất bại. Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế khu vực và th ế giới. Điều này đ òi hỏi các doanh nghiệp trong n ước phải nỗ lực không ngừng trong việc n âng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp. Hiện nay, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp đã bước đầu được các doanh nghiệp quan tâm, thực hiện song những vướng mắc gặp phải là không nhỏ và đã làm hạn chế nhiều đến hiệu quả của công tác này. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác trên, qua một thời gian nghiên cứu, thực tập tại: Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí - Mecanimex, với sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các bác, các cô chú, anh chị trong Công ty em đ ã lựa chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí - Mecanimex” làm đề tài cho lu ận văn. 1 . Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vai trò của công tác phân tích tài chính đối với hoạt động - sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiêu cứu các phương pháp và nội dung phân tích tài chính doanh - nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng tình hình tài chính, từ đó chỉ ra những hạn chế, tồn - tại công tác phân tích tài chính tại Công ty MECANIMEX.
 4. Đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm ho àn thiện công tác phân tích tài - chính doanh nghiệp tại Công ty MECANIMEX. 2 . Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đ ược sử dụng gồm: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp thống kê. 3 . Kết cấu luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí Chương 1: những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp 1 .1. Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 1 .1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động sản xu ất kinh doanh trên thị trường vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị chủ sở hữu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được phân chia theo nhiều hình thức khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu về tài chính và các quan hệ tài chính,
 5. doanh nghiệp được phân chia theo hình thức sở hữu thành nhiều các loại hình như: doanh nghiệp Nh à nước, công ty cổ phần, công ty liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nư ớc ngoài... Mỗi loại hình doanh nghiệp trên đều có những ưu đ iểm và nhược điểm riêng do đ ặc thù của ho ạt động sản xuất kinh doanh quyết đ ịnh, song về bản chất nội dung của hoạt động tài chính và quản lý tài chính là cơ b ản giống nhau. Mỗi doanh nghiệp từ khi th ành lập và đăng ký kinh doanh đ ã phải xác định cho mình những vấn đề sau:  Xác định ngành nghề và mặt hàng kinh doanh.  Xác định quy mô và ph ạm vi hoạt động.  Xác định nguồn vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh,  Lên các phương án, kế hoạch chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn và dài h ạn. Các vấn đề trên chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính doanh nghiệp là một nội dung quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Hoạt động này nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đó là: tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp, hay mục tiêu tăng trưởng, phát triển... Hoạt động tài chính doanh nghiệp trả lời cho các câu hỏi sau: 1. Nên đầu tư dài hạn vào đâu và bao nhiêu cho phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh đ ã lựa chọn. Đây chính là chiến lư ợc đầu tư dài hạn của doanh n ghiệp và là cơ sở dự toán vốn đầu tư? 2. Nguồn vốn tài trợ được huy động ở đâu, vào thời điểm n ào với một cơ cấu vốn tối ưu và chi phí vốn thấp nhất? 3. Lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh được sử dụng như th ế n ào? 4. Phân tích, đánh giá, kiểm tra hoạt động tài chính như th ế nào, để thường xuyên đ ảm bảo trạng thái cân bằng tài chính? 5. Quản lý hoạt động tài chính ngắn hạn như th ế nào để đưa ra những quyết đ ịnh thu, chi phù hợp? Hoạt động tài chính doanh nghiệp được khái quát qua sơ đồ sau:
 6. Doanh Báo cáo thu kết quả Kết quả kinh kinh Chi phí doanh doanh Thu ế Bảng cân Bảng đối kế cân đối toán đầu kế toán kỳ cuối kỳ Báo cáo Thu lưu Chi chuyển Kết quả bằng tiền tệ tiền Cân đối Hoạt động tài chính là quá trình tìm tòi, nghiên cứu các nguồn lực nhằm biến các lợi ích dự kiến thành hiện thực cho một khoảng thời gian đủ d ài trong tương lai. Đó là quá trình dự toán vốn đầu tư và quyết định đầu tư dài hạn. Phân tích rủi ro, lạm phát ảnh hưởng tới quy mô, thời hạn của các dòng tiền trong tương lai là vấn đề cốt lõi nhất của dự toán vốn đầu tư. 1 .1.2 Tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, ph ương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và nh ững thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Quy trình thực hiện phân tích tài chính ngày càng được áp dụng rộng rãi trong m ọi đơn vị kinh tế được tự chủ nhất định về tài chính như các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức, được áp dụng trong các tổ chức xã hội, tập thể và các cơ quản lý, tổ chức công cộng. Đặc biệt với sự phát triển của các doanh nghiệp, ngân hàng và của thị trường vốn đã tạo nhiều cơ hội để công tác phân tích tài chính chứng tỏ thực sự là có ích lợi và vô cùng cần thiết. Thông qua việc tính toán các chỉ tiêu tài chính đ ặc trưng và các mối quan hệ chiến lược, phân tích tài chính giúp những người sử dụng thông tin đánh giá chính
 7. xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các Báo cáo tài chính là mối quan tâm của rất nhiền nhóm người khác nhau. Tuỳ thuộc vào nhu cầu thông tin khác nhau mà mỗi nhóm người quan tâm lại tập trung vào những khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp.  Đối với nhà quản trị doanh nghiệp Đối với nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm hàng đ ầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng thanh toán các khoản nợ. Bên cạnh đó, nhà qu ản trị doanh nghiệp cũng quan tâm đến các mục tiêu khác như: tạo công ăn việc làm cho n gười lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm hàng hoá, d ịch vụ với chi phí thấp, đóng góp phúc lợi xã hội... Như vậy, h ơn ai hết các nh à quản trị doanh nghiệp cần có đủ thông tin nhằm đ ánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, hiểu rõ thực trạng tài chính, xác định điểm m ạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đó chính là cơ sở để định hướng các quyết định của Ban giám đốc, Giám đốc tài chính, dự báo tài chính: kế hoạch đầu tư, ngân qu ỹ và kiểm soát các hoạt động quản lý, ...  Đối với nhà đầu tư Đây là những doanh nghiệp, cá nhân quan tâm trực tiếp đến tính toán giá trị của doanh nghiệp, họ giao vốn cho doanh nghiệp sử dụng và sẽ chịu chung mọi rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Thu nhập của nhà đầu tư bao gồm: tiền chia lợi tức và giá trị tăng th êm của vốn đầu tư (giá trị cổ phiếu). Hai yếu tố n ày ch ịu ảnh hưởng của lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư lớn thường dựa vào các nhà chuyên môn - những chuyên gia phân tích tài chính, nghiên cứu kinh tế về tài chính để phân tích và làm dự báo triển vọng của doanh nghiệp, đánh giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư hiện tại và các nhà đầu tư tiềm năng, thì mối quan tâm trước hết của họ là việc đánh giá những đặc điểm đầu tư của doanh n ghiệp. Họ quan tâm tới phân tích tài chính đ ể nhận biết khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đó là một trong những căn cứ giúp họ ra quyết định bỏ vốn vào doanh nghiệp hay không?  Đối với người cho vay Người cho vay phân tích tài chính đ ể nhận biết khả năng vay và trả nợ của khách hàng. Chẳng hạn, để quyết định cho vay, một trong những vấn đề mà người
 8. cho vay cần xem xét là doanh nghiệp có thực sự có nhu cầu vay hay không? Khả n ăng trả nợ của doanh nghiệp như th ế nào? Vì vậy, họ đặc biệt quan tâm tới số tiền và các tài sản khác có thể chuyển đổi th ành tiền nhanh chóng. Từ đó so sánh với số n ợ ngắn hạn để biết được kh ả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, n gười cho vay cũng chú ý tới giá trị vốn chủ sở hữu bởi vì nguồn vốn n ày chính là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp gặp phải rủi ro. Những n gười cho vay cũng quan tâm tới khả năng sinh lãi của doanh nghiệp vì đó là cơ sở của việc hoàn trả vốn gốc và lãi vay dài hạn.  Các đối tượng khác Ngoài ra, phân tích tài chính cũng rất cần thiết đối với một số đối tượng khác như: Đối với người lao động: Bên cạnh các nh à quản trị doanh nghiệp, nh à đầu tư, các chủ nợ của doanh nghiệp, người lao động được hưởng lương trong doanh n ghiệp cũng rất quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều n ày d ễ h iểu bởi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có tác động trực tiếp tới tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động. Ngoài ra, trong một số doanh nghiệp, người lao động đư ợc tham gia góp vốn mua một lượng cổ phần nhất định. Như vậy họ cũng là chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế (cục thuế, các bộ chủ quản, thanh tra, cảnh sát kinh tế, luật sư...). Dù họ công tác ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng họ đều muốn hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp để thực hiện tốt h ơn công việc của họ. 1 .2. Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp 1 .2.1. Tổ chức công tác phân tích tài chính doanh nghiệp Như đ ã trình bày ở trên, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp thực sự đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để có đư ợc những thông tin đầy đủ, chính xác cho việc ra quyết định đối với người sử dụng thông tin thì công tác phân tích tài chính cần phải được tổ chức, thực hiện theo một quy trình hoàn thiện với nguồn thông tin chất
 9. lượng, với phương pháp và nội dung phân tích phù hợp, khoa học. Cụ thể, có thể tiến hành công tác phân tích tài chính doanh nghiệp theo các bước sau:  Bước 1: Chuẩn bị cho công tác phân tích Xác định mục tiêu, kế hoạch phân tích, từ đó lập ra các kế hoạch chi tiết - về: nguồn thông tin sử dụng, thời gian tiến hành phân tích, số lượng nhân sự phục vụ cho công tác phân tích, tổ chức phân công công việc khoa học... Lập kế hoạch phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình phân tích. - Lựa chọn các phương pháp và nội dung phân tích nhằm đảm bảo hoàn - thành mục tiêu đề ra. Thu th ập và xử lý sơ bộ các nguồn thông tin b ên trong và bên ngoài - doanh nghiệp.  Bước 2: Tiến hành phân tích Tính toán các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu tài chính cần thiết. Trên cơ sở đó, - tu ỳ theo góc độ nghiên cứu khác nhau sẽ đi sâu vào phân tích các nội dung có liên quan. Lập bảng biểu để so sánh, phân tích các chỉ tiêu đ ã tính toán, nh ằm tìm ra - nguyên nhân gây ra th ực trạng của tình hình tài chính.  Bước 3: Báo cáo kết quả phân tích Đưa ra nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của - doanh nghiệp. Dựa vào đó, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy những thành công và khắc phục những hạn chế. Lập kế hoạch, dự báo tài chính cho năm tới. - 1 .2.2.Trình tự các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp 1 .2.2.1. Thu thập thông tin Đây là bước đầu tiên và có ý ngh ĩa xuyên suốt quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp. Trong bước này, căn cứ mục đích của công tác phân tích tài chính, nhà phân tích sẽ lựa chọn những nguồn thông tin phù hợp. Có rất nhiều nguồn khác nhau đ ể thực hiện "thu thập thông tin" từ thông tin nội bộ đến thông tin bên ngoài doanh nghiệp, từ thông tin kế toán đến các thông tin
 10. quản lý khác, những thông tin về số lượng và giá trị... Những thông tin đó đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra được những nhận xét, kết luận tinh tế và chính xác. Tuy nhiên, để đánh giá một cách cơ bản tình hình tài chính của doanh n ghiệp, thì thông tin kế toán trong nội bộ doanh nghiệp là một nguồn thông tin quan trọng nhất. Do vậy, có thể hiểu một cách đơn giản, thực chất của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là tiến h ành phân tích các Báo cáo tài chính của doanh n ghiệp. 1 .2.2.2. Xử lý thông tin Đây là bước thứ hai tiếp sau quá trình thu thập thông tin. Trong bước này, nhà phân tích sẽ tiến hành nghiên cứu và xử lý nguồn thông tin đã thu thập được b ằng những công cụ và phương pháp nh ất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đ ánh giá, xác định các nguyên nhân của các kết quả đạt được và xu hướng vận động của các đối tượng phục vụ cho quá trình tiếp theo. Nhưng phân tích tài chính sẽ không có ý nghĩa khi chỉ đơn thuần là công việc tổng hợp và sắp xếp số liệu trong khi các đối tượng tài chính cần nghiên cứu lại luôn luôn biến động về số lượng và trạng thái tồn tại. Cho nên ở b ước này, các nhà phân tích tài chính ph ải biết đặt một đối tượng tài chính này trong mối quan hệ biện chứng với các đối tượng khác và trong mối liên h ệ với các tiêu chu ẩn, các định mức tài chính và kinh tế. Ví dụ, để hợp đồng tín dụng của doanh nghiệp đ ược chấp nhận thì chủ Ngân hàng phải xem xét, th ẩm định về khả năng thanh toán của doanh n ghiệp trong quá khứ và hiện tại, cũng như về khả năng sinh lời cần thiết trong tương lai từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các tiêu chu ẩn m à doanh nghiệp cần phải đáp ứng chính là: duy trì một lượng ngân quỹ hợp lý, lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn, quản lý tài sản, kế hoạch về thu nhập, chi phí ... 1 .2.2.3. Đánh giá và dự báo Đây là bước cuối cùng, là mục tiêu của công tác phân tích tài chính doanh n ghiệp. Nếu như hai bước trên được thực hiện theo đúng thứ tự và đúng nguyên tắc thì kết quả của bước n ày ch ỉ còn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của nhà phân tích.
 11. Tóm lại, công tác phân tích tài chính được thực hiện sẽ xây dựng lên b ức tranh toàn cảnh về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng của doanh nghiệp. Qua đó, mỗi đối tượng khác nhau khi sử dụng các kết quả phân tích để đưa ra các quyết định riêng của mình trong tương lai đáp ứng các mục tiêu đã lựa chọn. 1 .2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 1 .2.3.1. Thông tin từ hệ thống kế toán Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp sử dụng chủ yếu các số liệu kế toán được phản ánh trong các Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là những báo cáo được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp các số liệu từ các sổ kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định.  Bảng cân đối kế toán: là bảng tổng hợp - cân đối tổng thể phản ánh tình h ình vốn kinh doanh của đơn vị cả về tài sản và nguồn vốn ở một thời điểm nhất đ ịnh, thường là ngày cuối cùng của năm tài chính. Đây là tài liệu có ý nghĩa quan trọng đối với mọi đối tượng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh và quan h ệ quản lý, đánh giá một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và triển vọng của doanh nghiệp. Thông thường, Bảng cân đối kế toán được trình bày dư ới dạng bảng cân đối số dư trên các tài khoản kế toán: một b ên phản ánh tài sản và một bên phản ánh nguồn vốn của doanh nghiệp.  Báo cáo kết quả kinh do anh: Một thông tin không kém phần quan trọng được sử dụng trong phân tích tài chính là thông tin phản ánh trong Báo cáo kết quả kinh doanh. Khác với Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh cho biết tổng quát nhất về thu nhập, chi phí và lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, qua Báo cáo kết quả kinh doanh cũng giúp cho người quan tâm th ấy được các chỉ tiêu tài chính trung gian như: giá vốn hàng bán, lãi gộp v.v...  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Để đánh giá một doanh n ghiệp có đảm bảo được chi trả hay không, cần tìm hiểu tình hình Ngân qu ỹ của doanh nghiệp. Ngân qu ỹ th ường đ ược xác định cho thời hạn ngắn (thường là từng tháng). Tình hình n gân qu ỹ của doanh nghiệp được phản ánh trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 12. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.  Bản thuyết minh các báo cáo tài chính: đây là một báo cáo quan trọng của b ất kỳ một doanh nghiệp nào trong n ền kinh tế, có tính chất bổ sung, hoàn thiện thông tin cho ba Báo cáo tài chính trên. Đó là những thông tin về đặc điểm hoạt động kinh doanh (hình thức sở hữu vốn, h ình thức hoạt động, lĩnh vực kinh doanh...), chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp, chi tiết một số chỉ tiêu trong các Báo cáo tài chính (chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình tăng giảm tài sản cố định, tình hình thu nhập của công nhân viên, tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản phải thu và nợ phải trả...). 1 .2.3.2. Các nguồn thông tin khác Ngoài nguồn thông tin từ các Báo cáo tài chính, công tác phân tích tài chính còn cần phải sử dụng nhiều nguồn thông tin khác từ bên ngoài doanh nghiệp để các kết luận phân tích tài chính có tính thuyết phục cao. Các nguồn thông tin khác được chia thành các nhóm sau:  Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động của nhiều yếu tố thuộc môi trường vĩ mô n ên khi tiền h ành phân tích tài chính cần phải đặt trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong n ước và khu vực. Kết hợp những thông tin này giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có những đánh giá đầy đủ h ơn tình h ình tài chính và dự báo chính xác hơn những nguy cơ, cơ hội đối với hoạt động của doanh nghiệp. Những thông tin cần quan tâm là:  Thông tin về tăng trưởng, suy thoái kinh tế.  Thông tin về lãi xuất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ.  Thông tin về tỷ lệ lạm phát.  Các chính sách kinh tế, chính trị, ngoại giao lớn của Nh à nước.  Thông tin theo ngành Ngoài những thông tin về môi trường vĩ mô, những thông tin liên quan đến n gành, lĩnh vực kinh doanh cũng cần được chú trọng.
 13.  Mức độ và yêu cầu công nghệ của ngành.  Mức độ cạnh tranh và quy mô của thị trường.  Nhịp độ và xu hướng vận động của ngành.  Nguy cơ xuất hiện những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Những thông tin trên sẽ làm rõ h ơn nội dung của các chỉ tiêu tài chính trong từng ngành, lĩnh vực kinh doanh, đánh giá rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp.  Thông tin về đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Do mỗi doanh nghiệp có những đặc điểm riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong định h ướng phát triển nên đ ể đánh giá hợp lý tình hình tài chính, các nhà phân tích cần nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh n ghiệp mình. Cụ thể là:  Mục tiêu và chiến lược hoạt động của doanh nghiệp gồm cả chiến lược tài chính và chiến lược kinh doanh.  Đặc điểm quá trình luân chuyển vốn của doanh nghiệp.  Tính chu kỳ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.  Mối liên h ệ giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, khách h àng, Ngân hàng v.v...  Các chính sách hoạt động khác. 1 .2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 1 .2.4.1. Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh được sử dụng phổ biến trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích tài chính của doanh nghiệp. Phương pháp này dùng đ ể xác định xu hướng phát triển và m ức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích. Khi sử dụng phương pháp này cần phải nắm chắc các nguyên tắc sau:  Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh:
 14. Tiêu chuẩn so sánh là ch ỉ tiêu của một kỳ được lựa chọn làm căn cứ để so sánh được gọi là gốc so sánh. Tu ỳ theo mục đích của nghiên cứu m à lựa chọn gốc so sánh thích h ợp. Các gốc so sánh có thể là:  Tài liệu ở nhiều năm trước đây (kỳ trước), thông thường tài liệu phân tích được tổ chức từ 3 đến 5 năm liền kề:  Các mục tiêu đ ã dự kiến (kế hoạch, dự toán, định mức).  Các chỉ tiêu trung bình của ngành, các ch ỉ tiêu của các doanh nghiệp khác cùng ngành. Các chỉ tiêu của kỳ đ ược so sánh với kỳ gốc được gọi là chỉ tiêu kỳ thực hiện và là kết quả mà doanh nghiệp đã đạt đư ợc.  Điều kiện so sánh Để phép so sánh có ý nghĩa thì đ iều kiện tiên quyết là các chỉ tiêu đư ợc sử dụng phải đồng nhất về cả thời gian và không gian. Về mặt thời gian: Các ch ỉ tiêu phải được tính trên cùng một khoảng thời gian hạch toán và phải thống nhất trên 3 m ặt sau: Phải cùng ph ản ánh một nội dun g kinh tế. - Phải cùng một phương pháp tính toán. - Phải cùng một đơn vị đo lường. - Về mặt không gian: Các chỉ tiêu cần phải quy đổi về cùng một quy mô và đ iều kiện kinh doanh tương tự nhau. 1 .2.4.2. Phương pháp tỷ số: Phương pháp truyền thống được sử dụng phổ biến trong phân tích tài chính là phương pháp phân tích tỷ số. Ph ương pháp này dựa trên ý ngh ĩa chuẩn mực của các đại lư ợng tài chính trong các quan hệ tài chính. Mỗi sự biến đổi của các tỷ số cố nhiên sẽ là sự biến động của các đại lượng tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp tỷ số yêu cầu phải xác định được các định mức, các ngưỡng để nhận xét đánh giá tình h ình ho ạt động tài chính của doanh nghiệp trên cơ sở các tỷ lệ nhất định. Các n gưỡng n ày còn gọi là các tỷ lệ tham chiếu.
 15. Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ số tài chính được phân chia thành các nhóm chỉ tiêu đặc trưng phản ánh những nội dung cơ bản theo mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Tu ỳ theo mục tiêu phân tích mà các nhà phân tích tài chính lựa chọn những chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu phù hợp. 1 .2.4.3. Phương pháp phân tích Dupont Phương pháp phân tích Dupont được Công ty Dupont của Mỹ đ ưa vào sử dụng trong phân tích tài chính lần đầu tiên vào khoảng Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Ngay sau đó, phương pháp này đã nhanh chóng thu hút đư ợc sự chú ý của giới chuyên môn vì tính hữu dụng của nó và dưới nhiều hình th ức, được áp dụng rộng rãi tại các công ty lớn của Mỹ. Mục đích của ph ương pháp là cung cấp cho các nh à quản trị doanh nghiệp một thư ớc đo kết quả hoạt động tổng hợp dư ới dạng một tỷ lệ thu nhập trên khoản đầu tư ROI (return on investment)- phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Hai dạng phổ biến của ROI là ROA và ROE. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp Dupont so với phương pháp phân tích t ỷ số và phương pháp so sánh là ở chỗ phương pháp Dupont không chỉ đừng lại ở phản ánh các hiện tượng tài chính mà cố gắng tìm hiểu và tiếp cận các nguyên nhân gây ra hiện tượng đó thông qua phân tích một tỷ lệ sơ cấp (phản ánh hiện tư ợng) thành tích của các tỷ lệ thứ cấp (phản ánh nguyên nhân), sau đó tỷ lệ thứ cấp đó lại trở thành tỷ lệ sơ cấp cho một sự phân tích tiếp theo. Cứ như vậy ta sẽ có một chuỗi các tỷ lệ quan hệ nhân quả với nhau m à sự thay đổi của tỷ lệ sau là nguyên nhân gây ra sự thay đổi của tỷ lệ trước. Thông qua đó xác định nhân tố nào là nguyên nhân chính gây ra biến động của chỉ tiêu được phản ánh ở tỷ lệ sơ cấp. Quá trình phân tích có thể được lặp lại tuỳ theo nhu cầu và khả năng của người phân tích và thường được biểu thị bằng một biểu đồ phân nhánh. Sau đây là m ột biểu đồ đơn giản nhất được công ty Dupont đưa ra lần đầu tiên, do vậy có tên là biểu đồ Dupont: Biểu đồ Dupont ROI Lãi ròng trên Doanh thu trên Nhân tổng tài sản doanh thu với Doanh thu Chia Chia cho Lãi Doanh Tổng tài cho ròng thu sản
 16. 1 .2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:  Phân tích cơ cấu tài chính.  Ph ân tích các chỉ tiêu tài chính.  Phân tích diễn biến nguồn vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn.  Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn kinh doanh. 1 .2.5.1. Phân tích cơ cấu tài chính Báo cáo tài chính là những báo cáo được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp các số liệu từ các sổ kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những th ời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Tiến h ành phân tích cơ cấu tài chính, người sử dụng thông tin sẽ có được cái nhìn tổng quát nhất về thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông qua việc so sánh các khoản mục trong Báo cáo tài chính sẽ thấy được mức độ biến động về khối lượng, quy mô của các khoản mục, xu hướng phát triển... từ đó đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là tăng trưởng hay suy thoái. 1 .2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
 17. Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thường được phân thành 4 nhóm: 1 .2.5.2.1. Tỷ số về khả năng thanh toán.  Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành: Tổng TSLĐ K hả năng thanh = toán hiện hành Nợ ngắn hạn Đây là thước đo khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp, phản ánh mức độ các khoản nợ ngắn hạn của các chủ nợ ngắn hạn đư ợc trang trải bằng bao nhiêu lần các loại tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong một thời gian tương đương với thời hạn của khoản nợ đó.  Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ - Dự trữ = Khả năng thanh toán nhanh Nợ ngắn hạn Đây là t ỷ số giữa các tài sản quay vòng nhanh với Nợ ngắn hạn. Đó là các tài sản như: tiền, chứng khoán ngắn hạn, các khoản phải thu. Tài sản dự trữ (tồn kho) là các tài sản khó chuyển thành tiền hơn cả trong tổng tài sản lưu động và dễ bị lỗ nhất n ếu được bán. Do vậy, tỷ số khả năng thanh toán nhanh cho biết khả năng ho àn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ.  Tỷ số khả năng thanh toán tức thời: Tiền Khả năng thanh toán tức thời = Nợ đến hạn Nợ đến hạn ở đây là các khoản nợ ngắn hạn, trung hạn và dài h ạn đến hạn trả n ợ. Tuỳ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau m à các doanh n ghiệp có tỷ số khả năng thanh to án tức thời khác nhau. Tuy nhiên, n ếu tỷ số này quá thấp th ì các doanh nghiệp có thể gặp phải khó khăn trong thanh toán, còn n ếu tỷ số n ày quá cao thì cũng không tốt vì lúc đó tiền của doanh nghiệp bị ứ đọng quá nhiều, vòng quay tiền chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 1 .2.5.2.2. Tỷ số về khả năng hoạt động Đây là nhóm chỉ tiêu được sử dụng để xem xét hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn của doanh nghiệp
 18. được sử dụng để đầu tư cho các lo ại tài sản khác nhau như: Tài sản lưu động, Tài sản cố định. Do đó, các nhà phân tích không ch ỉ quan tâm tới việc đo lường hiệu quả sử dụng tổng tài sản m à còn chú trọng tới hiệu quả sủ dụng của từng bộ phận cấu thành tổng tài sản của doanh nghiệp. Chỉ tiêu doanh thu thuần được sử dụng chủ yếu trong tỷ lệ n ày nhằm tính tốc độ quay vòng của một số đại lượng rất cần cho quản lý tài chính ngắn hạn. Các tỷ lệ này cho ta những thông tin hữu ích để đánh giá mức độ cân bằng tài chính và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.  Vòng quay tiền: Doanh thu thuần = Vòng quay tiền Tiền + Tài sản tương đương tiền bình quân Tiền là khoản mục có tính lỏng cao nhất trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Việc giữ tiền và các tài sản tương đương tiền đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi th ế như chủ động trong kinh doanh, mua hàng trả tiền ngay đ ược hưởng chiết khấu, n goài ra khi vật tư hàng hoá rẻ doanh nghiệp có thể dự trữ với lượng lớn tạo điều kiện giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nếu tiền được lưu trữ ở mức không hợp lý có th ể gây ra nhiều bất lợi. Tỷ số này phản ánh số vòng quay của tiền trong năm, cụ thể h ơn nó ch ỉ ra rằng với một lượng tiền nhất định dùng vào sản xuất kinh doanh đã mang lại tổng doanh thu là bao nhiêu trong một năm.  Vòng quay dự trữ (tồn kho): Doanh thu thuần = Vòng quay dự trữ (tồn kho) Giá trị dự trữ bình quân Đây là m ột chỉ tiêu khá quan trọng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ này cao thì doanh nghiệp sẽ tạo ra khả năng tiêu thụ h àng hoá khả quan. Song nếu tỷ lệ này quá thấp thì tốc độ tiêu thụ hàng hoá bị trì trệ, giảm khả năng chi trả và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Khi đó, doanh n ghiệp sẽ phải nghiên cứu để đưa ra chiến lược sản phẩm và chiến lược khách hàng thích ứng hơn.  Kỳ thu tiền bình quân: = Kỳ thu tiền bình quân Cá c khoản phải thu x 360
 19. Doanh thu thuần Kỳ thu tiền bình quân cho biết thông tin về khả năng thu hồi vốn trong thanh toán, đặc biệt là thu hồi khoản từ bán chịu hàng hoá. Nó chịu tác động bởi nhiều yếu tố: Chính sách bán hàng, chu kỳ sản xuất kinh doanh, chính sách tín dụng, nhu cầu xâm nhập hay mở rộng thị trường, tình trạng của nền kinh tế...  H iệu suất sử dụng TSLĐ (TSCĐ): Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng = TSLĐ (TSCĐ) TSLĐ (TSCĐ) Chỉ tiêu này cho ta biết một đồng TSLĐ (TSCĐ) của doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. TSLĐ (TSCĐ) ở đây đ ược xác định theo giá trị còn lại đến thời điểm lập báo cáo.  H iệu suất sử dụng tài sản: Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng = tài sản Tài sản Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay toàn bộ tài sản, nó cho biết một đồng tài sản đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. 1 .2.5.2.3. Tỷ số về khả năng cân đối vốn (cơ cấu tài chính) Cơ cấu tài chính là một trong những chính sách quan trọng của doanh n ghiệp, là công cụ hữu hiệu giúp nhà phân tích đánh giá mức độ an toàn hay rủi ro có thể chấp nhận được và mức độ khuếch đại lợi nhuận của các khoản nợ. Bởi lẽ, các chủ nợ nhìn vào số vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp để thể hiện mức độ tin tưởng vào sự đảm bảo an toàn cho món vay. Nếu chủ sở hữu chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng nguồn vốn thì rủi ro trong sản xuất kinh doanh chủ yếu do các chủ n ợ gánh chịu. Bằng cách tăng vốn thông qua vay nợ, các chủ sở hữu vẫn nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ tiền vay thì lợi nhuận dành cho các chủ doanh nghiệp sẽ tăng đ áng kể. Công tác phân tích th ường thông qua một số chỉ tiêu cơ b ản sau:  Tỷ số nợ trên tổng tài sản (hệ số nợ): Tổng nợ phải trả Tỷ số nợ trên tổng = tài sản Tổng tài sản
 20. Tỷ lệ này cho biết cơ cấu nợ phải trả trên tổng tài sản, qua đó, xác định nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với các khoản nợ. Đối với chủ nợ, với mục tiêu là an toàn cho các kho ản vay, tức là phải đảm bảo thu hồi đầu tư cả gốc là lãi đúng thời h an, thì họ mong muốn tỷ số này vừa phải, bởi vì ngay cả trong trường hợp xấu nhất là doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản th ì các khoản nợ của họ vẫn sẽ được đảm b ảo và được giải quyết theo đúng trình tự pháp lý hiện hành. Còn đối với chủ doanh nghiệp, họ lại thích và mong muốn một tỷ số nợ trên tổng tài sản cao. Trong các khoản nợ của doanh nghiệp, sử dụng vốn của người khác bằng cách đi vay (sử dụng nợ vay) càng cao thì tác động đòn bẩy tài chính càng lớn m à quyền sử hữu của các cổ đông của doanh nghiệp vẫn đảm bảo không bị pha loãng. Song, nếu tỷ số nợ quá cao sẽ dẫn tới rủi ro về mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Do đó, xác định một tỷ lệ nợ hợp lý sẽ là cơ sở để tạo ra cơ cấu vốn tối ưu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá đư ợc việc sử dụng nợ cũng như mức độ sử dụng nợ của doanh n ghiệp người ta tính mức độ đòn b ẩy tài chính (Degree of Financial Leverage - DFL) của doanh nghiệp. Mức độ ảnh hưởng của DFL đư ợc xác định như là tỷ lệ thay đổi về doanh lợi vốn chủ sở hữu phát sinh do sự thay đổi về lợi nhuận trư ớc thuế và lãi vay ph ải trả. Q (P-V) - F = DLF Q (P-V) - F - I Trong đó: Q : là sản lượng. P : là giá bán đơn vị sản phẩm. V : là chi phí biến đổi mỗi đơn vị sản phẩm. F : là chi phí cố định . I : là chi phí lãi vay ph ải trả. Từ công thức trên ta thấy khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay không đủ lớn để trang trải lãi vay thì doanh lợi vốn chủ sở hữu sẽ bị giảm sút. Nhưng khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay đã đ ủ lớn để trang trải lãi vay phải trả thì chỉ cần một sự gia tăng nhỏ về sản lượng cũng mang lại một biến động lớn về doanh lợi vốn chủ sở hữu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản